Výročné správy a účtovné závierky

Informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti a o programe súladu.

Výročné správy a účtovné uzávierky

RokDokument
2019 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2019
2018 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2018
2018 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2018
2017 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2017
2017 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2017
2016 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2016
2016 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2016
2015 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2015
2015 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2015
2014 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2014
2013 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2013
2012 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (do 31. 12. 2012 ZSE Distribúcia, a.s.), za rok 2012
2011 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2011
2010 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2010
2009 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2009
2008 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2008
2007 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2007

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
k 31. decembru

V tis. EUR 2017 2016
Dlhodobý majetok 990 374 981 522
Obežný majetok 84 579 64 034
Aktíva spolu 1 074 953 1 045 556

 
Vlastné imanie 170 179 160 801
Dlhodobé záväzky 486 097 791 873
Krátkodobé záväzky 418 677 92 882
Pasíva spolu 1 074 953 1 045 556

 
Tržby  502 185 475 130
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 107 190 99 104
EBITDA 175 320 169 229

 
Výnosy 521 943 495 855
Náklady  -435 856 -418 069
Zisk pred zdanením 86 087 77 786
Čistý zisk 64 545 62 789
Celkový súhrnný zisk 64 672 63 521

 
Investície 77 644 73 090
Priemerný počet zamestnancov 1 292 1 283