Výročné správy a účtovné závierky

Informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti a o programe súladu.

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
k 31. decembru

V tis. EUR 2016 2015
Dlhodobý majetok 981 522 979 193
Krátkodobý majetok 64 034 32 352
Aktíva spolu 1 045 556 1 011 545

 
Vlastné imanie 160 801 135 607
Dlhodobé záväzky 791 873 794 366
Krátkodobé záväzky 92 882 81 572
Vlastné imanie a záväzky spolu 1 045 556 1 011 545

 
Tržby  475 130 454 116
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 99 104 82 167
EBITDA 169 229 155 981

 
Výnosy 495 540 474 402
Náklady  417 754 414 084
Zisk pred zdanením 77 786 60 318
Čistý zisk 62 789 44 369

 
Investície 64 035 74 367
Priemerný počet zamestnancov (FTE) 1 283 1 247