Výročné správy a účtovné závierky

Informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti a o programe súladu.

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
k 31. decembru

V tis. EUR 2017 2016
Dlhodobý majetok 990 374 981 522
Obežný majetok 84 579 64 034
Aktíva spolu 1 074 953 1 045 556

 
Vlastné imanie 170 179 160 801
Dlhodobé záväzky 486 097 791 873
Krátkodobé záväzky 418 677 92 882
Pasíva spolu 1 074 953 1 045 556

 
Tržby  502 185 475 130
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 107 190 99 104
EBITDA 175 320 169 229

 
Výnosy 521 943 495 855
Náklady  -435 856 -418 069
Zisk pred zdanením 86 087 77 786
Čistý zisk 64 545 62 789
Celkový súhrnný zisk 64 672 63 521

 
Investície 77 644 73 090
Priemerný počet zamestnancov 1 292 1 283