Výročné správy a účtovné závierky

Informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti a o programe súladu.

Výročné správy a účtovné uzávierky

RokDokument
2020 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2020
2019 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2019
2018 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2018
2018 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2018
2017 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2017
2017 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2017
2016 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2016
2016 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2016
2015 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2015
2015 Účtovná závierka spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2015
2014 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2014
2013 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za rok 2013
2012 Výročná správa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (do 31. 12. 2012 ZSE Distribúcia, a.s.), za rok 2012
2011 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2011
2010 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2010
2009 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2009
2008 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2008
2007 Výročná správa spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., za rok 2007

Kľúčové údaje o spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 
k 31. decembru

V tis. EUR 2020 2019
Dlhodobý majetok 1 166 077 1 132 854
Obežný majetok 66 972 92 132
Aktíva spolu 1 233 049 1 224 986

 
Vlastné imanie 207 477 206 341
Dlhodobé záväzky 885 676 885 308
Krátkodobé záväzky 139 896 133 337
Pasíva spolu 1 233 049 1 224 986

 
Tržby  352 658 490 074
EBIT (zisk z prevádzkovej činnosti) 114 821 125 235
EBITDA 196 397 201 214

 
Výnosy 396 227 513 308
Náklady  -300 493 -407 176
Zisk pred zdanením 95 734
106 132
Čistý zisk 71 236 79 568
Celkový súhrnný zisk 70 222 78 105

 
Investície 90 901 88 858
Priemerný počet zamestnancov 1 506 1 467

Program súladu

RokDokument
2020 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2020
2019 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2019
2018 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2018
2017 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2017
2016 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2016
2015 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2015
2014 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2014
2013 Správa prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2013
2012 Informácie o Výročnej správe prevádzkovateľa distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., o plnení opatrení prijatých v Programe súladu za rok 2012