ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Podanie žiadosti o pripojenie viacerých odberných miest

Máte vypracovanú finálnu projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v zmysle vyjadrenia k možnosti pripojenia, resp. vyjadrenia k územnému rozhodnutiu? Požiadajte nás o pripojenie viacerých odberných miest podaním jednej žiadosti.

Podajte žiadosť o pripojenie viacerých odberných miest online:

  Podanie žiadosti 

K žiadosti pripojte finálnu projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie budovaného elektroenergetického zariadenia (vrátane koordinačnej situácie celej stavby a inžinierskych sietí), ktorú ste spracovali podľa nášho vyjadrenia k možnosti pripojenia alebo vyjadrenia k územnému rozhodnutiu.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení (ďalej „Zmluva o pripojení“). 

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach a podmienkach spolupráce, ktoré sú pre vás aj pre našu spoločnosť v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné. Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Podpísanú Zmluvu o pripojení nám doručte podľa inštrukcií uvedených v e-mailovej notifikácii, ktorú vám zašleme po odoslaní návrhu Zmluvy o pripojení na podpis:

  • prostredníctvom odkazu, ktorý vám zašleme e-mailom,
  • alebo cez aplikáciu na sledovanie stavu žiadosti,
  • alebo na našu poštovú adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
TIP:

Nevyhnutnými podkladmi k vypracovaniu Zmluvy o pripojení sú:

  • počet plánovaných odberných miest;
  • hodnoty hlavných ističov (pred elektromermi) plánovaných odberných miest.

Upozornenie:

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre budované elektroenergetické zariadenia vám zašleme po podpise Zmluvy o pripojení a po zaplatení ceny za pripojenie.
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre pripájané objekty (bytové domy, polyfunkčné objekty alebo rodinné domy) vám zašleme na vyžiadanie po splnení podmienok spolupráce vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení.

Vami podpísaná Zmluva o pripojení nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou.
Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o pripojení.

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.