ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Vykonanie preložky

Riešite developerský projekt a zistili ste, že bude potrebné preložiť elektrický stĺp, elektrickú skriňu, trafostanicu alebo elektrické vedenie?

Upozornenie

V prípade, ak chcete preložiť elektromer, elektromerový rozvádzač, nadzemnú domovú prípojku zo strechy domu alebo zemnú domovú prípojku, podajte žiadosť o pripojenie.

Kto hradí náklady súvisiace s preložkou?

Kroky potrebné k vykonaniu preložky

Pre riešenie preložky distribučných elektroenergetických zariadení ako napr. elektrický stĺp, distribučná rozvodná skriňa, trafostanica alebo elektrické vedenie postupujte nasledovne:

 1. Podajte žiadosť o preložku elektroenergetického zariadenia pohodlne online

    Podanie žiadosti

  K žiadosti pripojte situačný plán, ktorý musí obsahovať:
  • vyznačenie aktuálnej polohy prekladaného objektu,
  • vyznačenie novej polohy prekladaného objektu,
  • parcelné číslo pozemku s názvom ulíc (ak je parcelných čísel pozemkov a samotných pozemkov viac, uveďte ich všetky).
  Situačný plán si môžete bezplatne vytvoriť v našej aplikácii Geoportál, alebo na Katasterportáli.
 2. Na základe vašej žiadosti vám zašleme do 30 dní stanovisko, ktoré bude obsahovať návrh technického riešenia, rozsah prekladaného energetického zariadenia a odhad nákladov. V prípade preložky väčšieho rozsahu sa lehota predlžuje na 60 dní.
 3. V súlade s určenými technickými podmienkami preložky vypracujte projektovú dokumentáciu preložky:
  • pre územné rozhodnutie, ak stavba podlieha územnému konaniu,
  • pre stavebné, resp. zlúčené územné a stavebné konanie, ak stavba podlieha stavebnému konaniu, v rozsahu realizačnej dokumentácie.
  Tip
  Ak potrebujete zabezpečiť projektové práce alebo prekládku distribučného vedenia, odporúčame vám využiť niektorého z nami preverených dodávateľov projektových a elektromontážnych prác.
 4. Požiadajte našu spoločnosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii. Ak potrebujete overiť súlad pripravenej projektovej dokumentácie s našimi požiadavkami a štandardmi, podajte Žiadosť o konzultáciu projektovej dokumentácie.
 5. Na základe predloženej projektovej dokumentácie pre účely:
  • územného rozhodnutia, vám v termíne do 30 dní vypracujeme stanovisko k projektovej dokumentácii,
  • stavebného, resp. zlúčeného územného a stavebného konania, vám v termíne do 30 dní vypracujeme Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, ktorú vám odošleme na podpis.
 6. Podpísanú Zmluvu o vykonaní preložky nám doručte na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

  Upozornenie

  Bez podpísanej Zmluvy o vykonaní preložky vám nebude vydané stanovisko spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., k projektovej dokumentácii pre účely stavebného povolenia.

 7. Odošleme vám stanovisko k projektovej dokumentácii.
 8. Zabezpečte plnenie technických a majetkovoprávnych podmienok definovaných v Zmluve o vykonaní preložky.
  Predrealizačné podmienky Zmluvy o vykonaní preložky
 9. Zabezpečte fyzickú realizáciu preložky elektroenergetického zariadenia.
  Realizačné podmienky Zmluvy o vykonaní preložky
  Tip
  Pre likvidáciu odpadu a materiálu vzniknutého pri realizácii preložky je v súlade so Zmluvou o preložke požadované využiť niektorého z nami preverených partnerov - skládky a zberné dvory.

Dôležité informácie

Katalóg schválených materiálov
Porealizačné geodetické zameranie – technologický postup
Objednávka na vypínanie a zabezpečenie pracoviska
Objednávka na vytýčenie sietí

Po zrealizovaní preložky a kolaudácii stavby prebehne prevzatie a uvedenie zariadenia do prevádzky, v súlade s termínom stanoveným v Zmluve o vykonaní preložky.

Kroky potrebné k vykonaniu preložky

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.