ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Vykonanie preložky

Riešite developerský projekt a zistili ste, že bude potrebné preložiť elektrický stĺp, elektrickú skriňu, trafostanicu alebo elektrické vedenie?

Upozornenie

V prípade, ak chcete preložiť elektromer, elektromerový rozvádzač, nadzemnú domovú prípojku zo strechy domu alebo zemnú domovú prípojku, podajte žiadosť o pripojenie.

Kto hradí náklady súvisiace s preložkou?

Kroky potrebné k vykonaniu preložky

Pre riešenie preložky distribučných elektroenergetických zariadení ako napr. elektrický stĺp, distribučná rozvodná skriňa, trafostanica alebo elektrické vedenie postupujte nasledovne:

 1. Podajte žiadosť o preložku elektroenergetického zariadenia pohodlne online

    Podanie žiadosti

  K žiadosti pripojte situačný plán, ktorý musí obsahovať:
  • vyznačenie aktuálnej polohy prekladaného objektu,
  • vyznačenie novej polohy prekladaného objektu,
  • parcelné číslo pozemku s názvom ulíc (ak je parcelných čísel pozemkov a samotných pozemkov viac, uveďte ich všetky).
  Situačný plán si môžete bezplatne vytvoriť v našej aplikácii Geoportál, alebo na Katasterportáli.
 2. Na základe vašej žiadosti vám zašleme do 30 dní stanovisko, ktoré bude obsahovať návrh technického riešenia, rozsah prekladaného energetického zariadenia a odhad nákladov. V prípade preložky väčšieho rozsahu sa lehota predlžuje na 60 dní.
 3. V súlade s určenými technickými podmienkami preložky vypracujte projektovú dokumentáciu preložky:
  • pre územné rozhodnutie, ak stavba podlieha územnému konaniu,
  • pre stavebné, resp. zlúčené územné a stavebné konanie, ak stavba podlieha stavebnému konaniu, v rozsahu realizačnej dokumentácie.
  Tip
  Ak potrebujete zabezpečiť projektové práce alebo prekládku distribučného vedenia, odporúčame vám využiť niektorého z nami preverených dodávateľov projektových a elektromontážnych prác.
 4. Požiadajte našu spoločnosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii. Ak potrebujete overiť súlad pripravenej projektovej dokumentácie s našimi požiadavkami a štandardmi, podajte Žiadosť o konzultáciu projektovej dokumentácie.
 5. Na základe predloženej projektovej dokumentácie pre účely:
  • územného rozhodnutia, vám v termíne do 30 dní vypracujeme stanovisko k projektovej dokumentácii,
  • stavebného, resp. zlúčeného územného a stavebného konania, vám v termíne do 30 dní vypracujeme Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, ktorú vám odošleme na podpis.
 6. Podpísanú Zmluvu o vykonaní preložky nám doručte na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

  Upozornenie

  Bez podpísanej Zmluvy o vykonaní preložky vám nebude vydané stanovisko spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., k projektovej dokumentácii pre účely stavebného povolenia.

 7. Odošleme vám stanovisko k projektovej dokumentácii.
 8. Zabezpečte plnenie technických a majetkovoprávnych podmienok definovaných v Zmluve o vykonaní preložky.
  Predrealizačné podmienky Zmluvy o vykonaní preložky
 9. Zabezpečte fyzickú realizáciu preložky elektroenergetického zariadenia.
  Realizačné podmienky Zmluvy o vykonaní preložky

  Upozornenie

  Pracovník dodávateľa, ktorý bude vykonávať montáž VN káblových súborov (káblové spojky a koncovky), musí byť držiteľom preukazu elektromontéra VN káblových súborov v súlade s postupom ZSD č. D6. NN.96. Preukaz nesmie byť starší ako dva roky.

  V prípade záujmu o získanie preukazu elektromontéra VN káblových súborov vyplňte Žiadosť o vydanie preukazu elektromontéra VN káblových súborov a doručte ju na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

  Tip

  Pre účely montáže káblových súborov vám odporúčame osloviť našich partnerov pre elektromontážne práce VN, NN.

  Pre likvidáciu odpadu a materiálu vzniknutého pri realizácii preložky je v súlade so Zmluvou o preložke požadované využiť niektorého z nami preverených partnerov - skládky a zberné dvory.

Dôležité informácie

Katalóg schválených materiálov
Porealizačné geodetické zameranie – technologický postup
Objednávka na vypínanie a zabezpečenie pracoviska
Objednávka na vytýčenie sietí

Po zrealizovaní preložky a kolaudácii stavby prebehne prevzatie a uvedenie zariadenia do prevádzky, v súlade s termínom stanoveným v Zmluve o vykonaní preložky.

Kroky potrebné k vykonaniu preložky

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.