ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Služby pre zariadenia elektrických staníc VVN a VN

Majiteľom a prevádzkovateľom elektrických staníc poskytneme služby zabezpečenia prevádzky a servisu elektrických staníc ZVN/VVN, VVN/VVN, VVN/VN, VN/NN, s garanciou kvality na základe našich dlhoročných skúseností.

Ponuka služieb je určená majiteľom a prevádzkovateľom elektroenergetických zariadení elektrických staníc ZVN/VVN, VVN/VVN, VVN/VN, VN/NN, ktorí:

 • nemajú vlastnú obsluhu a servis týchto zariadení,
 • nemajú pracovníkov s potrebnou kvalifikáciou na obsluhu a servis elektroenergetických zariadení,
 • sa chcú zamerať na kľúčové aktivity vlastnej spoločnosti a prenechať sekundárne služby oprávneným organizáciám,
 • požadujú 24-hodinovú pohotovostnú službu 7 dní v týždni.

Výhody poskytovaných služieb:

 • využívanie skúseností dlhoročného pôsobenia na trhu služieb v oblasti údržby a servisu rozsiahleho spektra energetických zariadení,
 • optimálne rozmiestnenie servisných pracovísk v regiónoch krajov Trenčín, Nitra, Trnava, Bratislava,
 • priama väzba na operačné riadenie pri operatívnych zásahoch a odstraňovaní porúch,
 • zabezpečenie nepretržitej pohotovosti s priamou koordináciou dispečerským centrom,
 • optimalizácia nákladov na materiálové a technické vybavenie. Veľký rozsah náhradných dielcov a technologických zariadení, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na strediskách servisných pracovísk,
 • služby vykonávajú vysokokvalifikovaní zamestnanci s dlhoročnou skúsenosťou so zabezpečovaním servisu 60 elektrických staníc Západoslovenská distribučná a. s. 

Druhy poskytovaných služieb

Prevádzkovanie zariadení elektrickej stanice sa vykonáva v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky (SR), najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Dispečerského poriadku pre riadenie elektrizačnej sústavy SR a STN (slovenských technických noriem).

 • dohľad,
 • spínanie,
 • zaistenie pracoviska na prácu,
 • dozor pri práci,
 • 24-hodinová pohotovosť s operatívnym zásahom pre zabezpečenie čo najrýchlejšej obnovy dodávky elektrickej energie.


Dohľad

Obsah služby:
 • pravidelné kontroly a vizuálne prehliadky zariadení v zmysle interného plánu kontrol Západoslovenskej distribučnej, a. s., respektíve podľa požiadaviek odberateľa, so záznamom do príslušnej prevádzkovej dokumentácie.


Spínanie

Obsah služby:
 • manipulačné úkony na ovládacích prvkoch zariadení s cieľom odstrániť poruchu alebo zmeniť zapojenie zariadenia odberateľa v zmysle požiadaviek príslušného dispečerského pracoviska alebo miestnych prevádzkových predpisov.


Zaistenie pracoviska na prácu

Obsah služby:
 • vykonanie technicko-organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti pri práci na elektrických zariadeniach ZVN, VVN, VN alebo v ich blízkosti.


Dozor pri práci

Obsah služby:
 • trvalá prítomnosť osoby zodpovednej za dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri práci na elektrických zariadeniach ZVN, VVN, VN alebo v ich blízkosti.


24-hodinová pohotovosť 

Obsah služby:
 • operatívne zásahy pre čo najrýchlejšie obnovenie dodávky elektrickej energie.
Realizácia služby: 

Služby zabezpečované mobilnou obsluhou, ktorá je rozmiestnená v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Výstup služby:
 • záznamy v prevádzkovej dokumentácii elektrickej stanice,
 • zaistené, resp. odistené pracovisko pre prácu na elektrickom zariadení,
 • vystavený, resp. ukončený príkaz „B“ pre prácu na elektrickom zariadení.
Prínos služieb: 
 • Splnenie všetkých legislatívnych podmienok prevádzkovania elektroenergetického zariadenia, najmä:
  • zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 35 ods. 2, kde odberné elektrické zariadenie zriaďuje, prevádzkuje a za údržbu, bezpečnú spoľahlivú prevádzku zodpovedá odberateľ elektriny. Odberateľ elektriny je povinný udržiavať odberné elektrické zariadenie v technicky zodpovedajúcom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje a správy z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky,
  • vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. v zmysle § 8, ods. d na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, kde prevádzkovateľ musí na zaistenie bezpečnej prevádzky technického zariadenia dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov a musí zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostno-technických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie,
  • zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v zmysle ktorého zabezpečíme kontrolu stavu bezpečnosti technických zariadení.
 • Priama koordinácia dispečerským pracoviskom Prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle Dispečerského poriadku pre riadenie elektrizačnej sústavy SR.
 • Zameranie sa na kľúčové aktivity vlastnej spoločnosti a odstúpenie sekundárnych služieb organizáciám, pre ktoré sú hlavnými aktivitami.
 • Zníženie nákladov na prevádzkovanie elektrickej stanice.
 • Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky elektrickej energie operatívnym zásahom vysokokvalifikovaných pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním. 
 • Optimálne rozmiestnenie mobilnej obsluhy v regiónoch krajov Trenčín, Nitra, Trnava, Bratislava.
 • Zabezpečenie nepretržitej 24-hodinovej pohotovosti s nástupom najneskôr do 1 hodiny po výzve dispečera.
Spôsob objednania služieb: 

Služby poskytované na základe písomnej objednávky na jednotlivú činnosť, resp. zmluvy o obsluhe elektrickej stanice uzatvorenej minimálne na 1 rok.

Zahŕňa diagnostiku, prehliadky a skúšky, údržbu a opravy zariadení elektrickej stanice v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky (SR), najmä zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a STN (slovenských technických noriem). Taktiež zahŕňa overenie technických podmienok pripojenia k distribučnej sústave a prístupu do distribučnej sústavy stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (diagnostika, prehliadky a skúšky).

Diagnostika, odborná prehliadka a odborná skúška

Vykonávame diagnostické činnosti na zariadeniach, t. j. overenie technických parametrov a funkčnosti zariadení v zmysle požiadaviek výrobcu stanovených v sprievodnej technickej dokumentácii. Predpísané odborné prehliadky a odborné skúšky vykonávame podľa bezpečnostno-technických požiadaviek výrobcu a platnej legislatívy.

Obsah služby: 
 • diagnostika vypínačov VVN, VN,
 • diagnostika transformátorov VVN/VN, VN/NN,
 • diagnostika zvodičov prepätia VVN,
 • diagnostika prístrojových transformátorov prúdu a napätia VVN,
 • diagnostika ochrán a automatík,
 • diagnostika a nastavenie napájacej techniky,
 • diagnostika a údržba staničných batérií.

Diagnostika vypínačov VVN, VN

V diagnostike vypínačov sa používajú najmodernejšie metódy, ktoré spĺňajú požiadavky výrobcov.

Obsah služby:
 • meranie časov a meranie pohybu kontaktov, hlavnej prúdovej dráhy,
 • meranie prechodových odporov statickou metódou,
 • meranie prechodových odporov dynamickou metódou,
 • meranie prúdu cievok a motorov pohonov,
 • meranie doby spínania pomocných kontaktov,
 • meranie tlmenia pohonu,
 • meranie izolačného stavu oleja,
 • diagnostika plynu SF6:
  • meranie percentuálneho zloženia plynu SF6,
  • meranie rosného bodu plynu SF6,
  • meranie acidity (kyslosti) plynu SF6,
  • tesnosť plynového priestoru,
  • odčerpanie/plnenie plynu SF6 zo/do zariadenia VVN, VN

Diagnostika transformátorov VVN/VN, VN/NN

Obsah služby: 
 • meranie ohmických odporov vinutí,
 • meranie izolačných odporov,
 • meranie kapacity a stratového činiteľa tg δ transformátora, meranie kapacity a stratového činiteľa tg δ priechodiek,
 • meranie prevodov,
 • meranie magnetizačných prúdov,
 • detekcia posuvu vinutí alebo poruchy v magnetickom jadre,
 • detekcia plynov rozpustných v oleji – chromatografická analýza oleja

Diagnostika zvodičov prepätia VVN 

Obsah služby: 
 • meranie odporovej zložky zvodových prúdov ZnO zvodičov,
 • detekcia čiastočných výbojov.

Diagnostika prístrojových transformátorov prúdu a napätia VVN

Obsah služby: 
 • meranie izolačných odporov,
 • meranie kapacity a stratového činiteľa,
 • zabezpečenie rozboru oleja podľa požiadaviek výrobcu a príslušných STN, 
 • detekcia čiastočných výbojov.

Diagnostika ochrán a automatík

Rozsah výkonov je stanovený požiadavkami zákazníka, technickým stavom technologických zariadení, pokynov výrobcov na údržbu a platnými technickými normami (STN). Uvedený rozsah činností vykonávame na celkoch (rozvodňa, pole, kobka, skriňa).

Obsah služby: 
 • kontrola nastavenia ochrán,
 • funkčné skúšky ochrán a meranie jednotlivých charakteristík,
 • funkčné skúšky obvodov ovládania, merania a signalizácie jednotlivých vývodov,
 • kontrola vonkajších obvodov ochrán a poruchovej signalizácie,
 • kontrola stavu upevnenia a izolácie vodičov a káblov,
 • kontrola izolačného stavu prúdových, napäťových, vypínacích obvodov,
 • kontrola a testovanie prístrojových transformátorov prúdu a napätia VVN a VN.

Diagnostika a nastavenie napájacej techniky

Služba je zameraná na poskytovanie diagnostiky napájacej techniky UPS (zdroje neprerušiteľného napájania) a usmerňovače STATRON, AEG, NES a pod.

Obsah služby pre UPS: 
 • meranie, nastavenie parametrov a funkčná skúška režimov prevádzky UPS.
Obsah služby pre usmerňovače: 
 • meranie izolačného odporu vstupnej a výstupnej kabeláže,
 • meranie prechodového odporu uzemnenia,
 • kontrola a nastavenie režimov nabíjania a nabíjacej charakteristiky,
 • funkčné skúšky režimov nabíjania.
 • funkčné skúšky obvodov ovládania, merania a signalizácie jednotlivých vývodov,
 • kontrola vonkajších obvodov ochrán a poruchovej signalizácie,
 • kontrola stavu upevnenia a izolácie vodičov a káblov,
 • kontrola izolačného stavu prúdových, napäťových, vypínacích obvodov,
 • kontrola a testovanie prístrojových transformátorov prúdu a napätia VVN a VN.

Diagnostika a údržba staničných batérií

Služba je zameraná na poskytovanie diagnostiky a údržby staničných batérií typu HOPPECKE, VARTA, FIAMM, TAB Mežica a pod.

Obsah služby: 
 • vykonávanie kapacitných skúšok na všetkých druhoch batérií s vybíjacím zariadením HOPPECKE, PITE.
Realizácia služieb diagnostických činností: 

Služby zabezpečujú servisné skupiny diagnostiky silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky, ktoré lokálne rozmiestnené v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Servisné skupiny k dispozícii 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Výstupy služieb diagnostických činností: 
 • záznam z vyhodnotenia diagnostickej skúšky (protokol, grafický výstup),
 • záruka kvality a dodržanie parametrov v záujme bezporuchovej prevádzky.
Prínos služieb diagnostických činností: 
 • zistenie nedostatkov a posúdenie stavu zariadenia na základe porovnania technických parametrov s požiadavkami výrobcu,
 • odporučenie spôsobu prevádzkovania zariadenia.
Spôsob objednania služieb diagnostických činností: 

Služby sa poskytujú na základe jednorazovej objednávky alebo dlhodobej servisnej zmluvy.

Služba je zameraná na vykonanie úkonov pre zabezpečenie spoľahlivej bezporuchovej prevádzky a predĺženie životnosti zariadení. Rozsah výkonov je stanovený požiadavkami zákazníka, technickým stavom zariadení, pokynov výrobcov na údržbu a platnými technickými normami a na základe dlhoročných skúseností prevádzkovania technických zariadení elektrických staníc VVN, VN Západoslovenskej distribučnej, a. s.

Obsah služby:

Preventívna údržba na zariadeniach:

 • transformátory ZVN/VVN, VVN/VVN, VVN/VN, VN/NN,
 • zhášacie tlmivky, reaktory,
 • výkonové vypínače,
 • odpojovače VVN a VN, odpínače, skratovače,
 • ovládacie skrine, rozvádzače,
 • prístrojové transformátory VVN a VN,
 • uzlové odporníky,
 • akumulátorové batérie,
 • kompresorové stanice,
 • ďalšie technologické zariadenia.

Realizácia služby:

Služba je realizovaná servisnými skupinami diagnostiky a údržby silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky, ktoré sú lokálne rozmiestnené v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, pripravené zasiahnuť 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Výstup služby:

 • záznam o vykonaní preventívnej údržby,
 • záruka kvality a dodržanie parametrov v záujme bezporuchovej prevádzky.

Prínos služby:

 • Zameranie sa na kľúčové aktivity vlastnej spoločnosti a odstúpenie sekundárnych služieb organizáciám, pre ktoré sú hlavnými aktivitami.
 • Zníženie nákladov na prevádzkovanie elektrickej stanice.
 • Optimálne rozmiestnenie pracovníkov diagnostiky a údržby silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky v regiónoch krajov Trenčín, Nitra, Trnava, Bratislava.
 • Zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v zmysle ktorého zabezpečíme kontrolu stavu bezpečnosti technických zariadení.
 • Zabezpečenie nepretržitej 24-hodinovej pohotovosti s nástupom najneskôr do 1 hodiny po výzve dispečera.
 • Splnenie všetkých legislatívnych podmienok prevádzkovania elektroenergetického zariadenia, najmä:
 • zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 35 ods. 2, kde odberné elektrické zariadenie zriaďuje, prevádzkuje a za údržbu, bezpečnú spoľahlivú prevádzku zodpovedá odberateľ elektriny. Odberateľ elektriny je povinný udržiavať odberné elektrické zariadenie v technicky zodpovedajúcom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje a správy z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky,
 • vyhlášky č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle § 8, ods. d na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, kde prevádzkovateľ musí na zaistenie bezpečnej prevádzky technického zariadenia dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov a musí zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostno-technických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie,
 • STN 33 1500 Revízia elektrických zariadení čl. 3, 2 kde na vedeniach prenosovej a distribučnej sústavy, transformovniach VN/NN a rozvodných zariadeniach nn distribučnej sústavy sa nemusí vykonávať pravidelná revízia, pokiaľ bezpečnosť elektrických zariadení je zaisťovaná pravidelnými kontrolami a údržbou podľa poriadku preventívnych činností.

Spôsob objednania služby:

Služba sa poskytuje na základe jednorazovej objednávky alebo dlhodobej servisnej zmluvy.

Služba je zameraná na odstraňovanie porúch a zistených nedostatkov na zariadeniach elektrických staníc, ktoré sú vybavené rôznymi zariadeniami bez rozdielu napätia – ZVN, VVN, VN, NN, MN.

Realizácia služby:

Služba je realizovaná pohotovostnými pracovníkmi diagnostiky a údržby silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky, ktoré sú lokálne rozmiestnené v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, pripravené zasiahnuť 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Výstup služby:

Záznam o vykonaní opravy.

Prínos služby:

 • Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky elektrickej energie operatívnym zásahom vysokokvalifikovaných pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním.
 • Optimalizácia nákladov na materiálové a technické vybavenie.
 • Veľký rozsah náhradných dielcov a technologických zariadení, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na strediskách servisných pracovísk.
 • Optimálne rozmiestnenie pracovníkov diagnostiky a údržby silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky v regióne krajov Trenčín, Nitra, Trnava a Bratislava.
 • Zabezpečenie nepretržitej 24-hodinovej pohotovosti s nástupom najneskôr do 1 hodiny po výzve dispečera.

Spôsob objednania služby:

Služba sa poskytuje na základe jednorazovej objednávky alebo dlhodobej servisnej zmluvy.

Služba je zameraná na vykonanie úkonov pre zabezpečenie spoľahlivej bezporuchovej prevádzky a predĺženie životnosti zariadení. Rozsah výkonov je stanovený požiadavkami zákazníka, technickým stavom zariadení, pokynov výrobcov na údržbu a platnými technickými normami a na základe dlhoročných skúseností prevádzkovania technických zariadení elektrických staníc VVN, VN ZZápadoslovenskej distribučnej, a. s.
Obsah služby: Preventívna údržba na zariadeniach: • transformátory ZVN/VVN, VVN/VVN, VVN/VN, VN/NN, • zhášacie tlmivky, reaktory, • výkonové vypínače, • odpojovače VVN a VN, odpínače, skratovače, • ovládacie skrine, rozvádzače, • prístrojové transformátory VVN a VN, • uzlové odporníky, • akumulátorové batérie, • kompresorové stanice, • ďalšie technologické zariadenia.
Realizácia služby: Služba je realizovaná servisnými skupinami diagnostiky a údržby silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky, ktoré lokálne rozmiestnené v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, pripravené zasiahnuť 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
Výstup služby: • záznam o vykonaní preventívnej údržby, • záruka kvality a dodržanie parametrov v záujme bezporuchovej prevádzky.
Preventívna údržba na zariadeniach ZVN, VVN, VN
25
Prínos služby: • Zameranie sa na kľúčové aktivity vlastnej spoločnosti a odstúpenie sekundárnych služieb organizáciám, pre ktoré hlavnými aktivitami. • Zníženie nákladov na prevádzkovanie elektrickej stanice. • Optimálne rozmiestnenie pracovníkov diagnostiky a údržby silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky v regiónoch krajov Trenčín, Nitra, Trnava, Bratislava. • Zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v zmysle ktorého zabezpečíme kontrolu stavu bezpečnosti technických zariadení. • Zabezpečenie nepretržitej 24-hodinovej pohotovosti s nástupom najneskôr do 1 hodiny po výzve dispečera. • Splnenie všetkých legislatívnych podmienok prevádzkovania elektroenergetického zariadenia, najmä: • zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 35 ods. 2, kde odberné elektrické zariadenie zriaďuje, prevádzkuje a za údržbu, bezpečnú spoľahlivú prevádzku zodpovedá odberateľ elektriny. Odberateľ elektriny je povinný udržiavať odberné elektrické zariadenie v technicky zodpovedajúcom stave a poskytovať na požiadanie prevádzkovateľovi distribučnej sústavy technické údaje a správy z odbornej prehliadky a z odbornej skúšky, • vyhlášky č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle § 8, ods. d na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, kde prevádzkovateľ musí na zaistenie bezpečnej prevádzky technického zariadenia dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov a musí zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostno-technických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie, • STN 33 1500 Revízia elektrických zariadení čl. 3, 2 kde na vedeniach prenosovej a distribučnej sústavy, transformovniach VN/NN a rozvodných zariadeniach nn distribučnej sústavy sa nemusí vykonávať pravidelná revízia, pokiaľ bezpečnosť elektrických zariadení je zaisťovaná pravidelnými kontrolami a údržbou podľa poriadku preventívnych činností.
Spôsob objednania služby: Služba sa poskytuje na základe jednorazovej objednávky alebo dlhodobej servisnej zmluvy.
26
Služba je zameraná na odstraňovanie porúch a zistených nedostatkov na zariadeniach elektrických staníc, ktoré vybavené rôznymi zariadeniami bez rozdielu napätia ZVN, VVN, VN, NN, MN.
Realizácia služby: Služba je realizovaná pohotovostnými pracovníkmi diagnostiky a údržby silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky, ktoré lokálne rozmiestnené v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, pripravené zasiahnuť 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
Výstup služby: Záznam o vykonaní opravy.
Prínos služby: • Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky elektrickej energie operatívnym zásahom vysokokvalifikovaných pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním. • Optimalizácia nákladov na materiálové a technické vybavenie. • Veľký rozsah náhradných dielcov a technologických zariadení, ktoré rovnomerne rozmiestnené na strediskách servisných pracovísk. • Optimálne rozmiestnenie pracovníkov diagnostiky a údržby silových zariadení, ochrán, automatík a napájacej techniky v regióne krajov Trenčín, Nitra, Trnava a Bratislava. • Zabezpečenie nepretržitej 24-hodinovej pohotovosti s nástupom najneskôr do 1 hodiny po výzve dispečera.
Spôsob objednania služby: Služba sa poskytuje na základe jednorazovej objednávky alebo dlhodobej servisnej zmluvy.

Služby realizované našimi odbornými technickými pracovníkmi, resp. zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom odborných organizácií podľa požiadaviek zákazníka. Rozsah služieb je stanovený požiadavkami zákazníka. 

Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo

 • poskytnutie signálu HDO (hromadného diaľkového ovládania) pre špeciálne úlohy,
 • správa a vedenie dokumentácie,
 • tvorba a aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov (MPP),
 • odborná činnosť a poradenstvo v oblasti ochrán,
 • premiestňovanie transformátorov VVN/VN.

Poskytnutie signálu HDO (hromadného diaľkového ovládania)  pre špeciálne úlohy

Systém hromadného diaľkového ovládania (HDO) umožňuje na základe odvysielaného telegramu z časovej tabuľky (na individuálnu žiadosť, na podnet externého vstupu, napr. fotobunka) ovládať v jednom čase hromadne prakticky neobmedzené množstvo prijímačov HDO, príp. oslovovať jednotlivé prijímače individuálne.

Obsah služby poskytnutie signálu HDO: 
 • zabezpečenie požadovaného ovládania zariadení prostredníctvom signálu HDO, napr. pre:
  • varovné systémy,
  • verejné osvetlenie,
  • diaľkové ovládanie zariadení.

Správa a vedenie dokumentácie

Obsah služby: 
 • vedenie prevádzkových dokladov, sprievodnej technickej dokumentácie zariadení a dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach.

Tvorba a aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov (MPP)

Obsah služby: 
 • vykonáva sa v zmysle Dispečerského poriadku pre riadenie elektrizačnej sústavy SR.
 • inžinierska činnosť a poradenstvo v oblasti nastavenia a prevádzkovania reléových a digitálnych ochrán.

Premiestňovanie transformátorov VVN/VN

Obsah služby: 
 • zabezpečenie naloženia (nakládky), prepravy a umiestnenia tranformátora VVN/VN na stanovište.
Realizácia služieb špeciálnych činností: 

Služby zabezpečované mobilnou obsluhou, ktorá je rozmiestnená v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Výstupy služieb špeciálnych činností: 
 • dokumentácia vedená v súlade s platnou legislatívou,
 • schválené miestne prevádzkové predpisy,
 • správa s príslušným odporúčaním riešenia,
 • zmluva o poskytnutí telegramov (povelov), príp. prijímačov HDO s uvedením technických a dodacích podmienok, zabezpečený prevoz a premiestnenie transformátora.
Prínos služieb špeciálnych činností:
 • Splnenie všetkých legislatívnych podmienok prevádzkovania elektroenergetického zariadenia, najmä:
  • vyhlášky č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, kde prevádzkovateľ musí na zaistenie bezpečnej prevádzky technického zariadenia dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov a v zmysle § 8 ods. a musí zabezpečiť vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie zariadení.
  • Vedenie papierovej a digitálnej formy dokumentácie v zmysle Dispečerského poriadku pre riadenie elektrizačnej sústavy SR, miestnych prevádzkových predpisov a platnej legislatívy.
  • Zameranie sa na kľúčové aktivity vlastnej spoločnosti a odstúpenie riešenia sekundárnych služieb organizáciám, pre ktoré hlavnými aktivitami.
  • Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky elektrickej energie minimalizovaním nekorektných pôsobení a vypínaní zariadení.
Spôsob objednania služieb špeciálnych činností: 

Služby poskytované na základe písomnej objednávky na jednotlivú činnosť, resp. uzatvorenej zmluvy o odbornej pomoci.

Prevádzkovanie zariadení elektrickej stanice v zmysle platnej legislatívy SR, najmä: zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike, vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Dispečerského poriadku pre riadenie elektrizačnej sústavy SR a STN.

Zabezpečenie komplexného elektroenergetického servisu elektrickej stanice od vedenia prevádzkovej dokumentácie cez obsluhu zariadení až po servis technologických zariadení elektrických staníc.

Obsluha zariadení elektrických staníc
 • dohľad,
 • spínanie,
 • zaistenie pracoviska na prácu,
 • dozor pri práci,
 • pohotovosť.
Servis technologických zariadení elektrických staníc
 • diagnostika, odborná prehliadka a odborná skúška,
 • preventívna údržba na zariadeniach ZVN, VVN, VN,
 • opravy zariadení.
Špeciálna odborná činnosť a poradenstvo
 • poskytnutie signálov HDO pre špeciálne činnosti,
 • správa a vedenie dokumentácie,
 • tvorba a aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov,
 • odborná činnosť a poradenstvo v oblasti ochrán,
 • premiestňovanie transformátorov VVN/VN.

Technické a profesijné prostriedky na zabezpečenie činnosti

Pracovníci Západoslovenskej distribučnej, a. s.:

 • sú vyškolení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 • na všetky vykonávané činnosti majú odborné školenia a certifikáty,
 • majú praktické skúsenosti s prevádzkou 60 elektrických staníc Západoslovenská distribučná, a. s.

Naša činnosť sa špecializuje na rýchle a operatívne servisné zásahy:

 • 24-hodinovú pohotovosť pracovného tímu zabezpečuje centrálne dispečerské riadenie,
 • pracovné tímy sú rozmiestnené po celom území západoslovenského regiónu.

Spolupracujeme s výrobcami elektroenergetických zariadení: Siemens, Areva, ABB, Arteche, Škoda Plzeň, SERW, EGE České Budějovice, ZREW, MR Reinhausen.

Pre viac informácií týkajúcich sa služieb pre zariadenia elektrických staníc VVN a VN kontaktujte tím služieb pre správu VVN.

Západoslovenská distribučná, a. s.
Úsek správy VVN
Čulenova 6,
816 47 Bratislava

T +421-(0)2-50 61 22 08