ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zmena technických podmienok

V objekte určenom na podnikanie plánujete vybaviť prevádzku energeticky náročnejšími spotrebičmi, alebo vám nepostačuje súčasná hodnota hlavného ističa (maximálna rezervovaná kapacita), počet fáz elektromera (1 fáza/3 fázy), tarifikácia elektromera (1 tarifné meranie/2 tarifné meranie) a pod.

Pred podaním žiadosti o pripojenie na zmenu technických podmienok pripojenia sa poraďte so svojím elektrikárom. V prípade, že plánujete využívať na vašom odbernom mieste hlavný istič s vyššou hodnotou ako 32 A alebo dvojtarifné meranie, je možné, že na zabezpečenie požadovanej kapacity bude potrebné budovanie elektroenergetických zariadení na našej strane. V takomto prípade bude požadovaná vaša spolupráca pri ich budovaní vo forme predloženia dokladov ako sú: stavebné povolenie, projektová dokumentácia, majetkovo právne vysporiadanie, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu a iných dotknutých organizácií a pod.

Vyplňte žiadosť pohodlne online:

 Podanie žiadosti

Žiadosť tiež môžete podať prostredníctvom vášho dodávateľa elektriny.

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

K žiadosti pripojte aj povinnú prílohu:

Ak požadujete zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK), pričom MRK má byť 3 x 100 A alebo vyššia, pripojte k žiadosti povinnú prílohu dotazník charakter odberu.

V prípade, ak nedisponujete vyjadrením k možnosti pripojenia a plánujete podať žiadosť o pripojenie odberného miesta s maximálnou rezervovanou kapacitou vyššou ako 100 A (65 kW) vrátane, odporúčame vám pred podaním žiadosti o pripojenie požiadať najprv o vyjadrenie k posúdeniu možnosti pripojenia. Získate tak informácie, ktoré sú dôležité pre vypracovanie projektovej dokumentácie:

 • bod napojenia do distribučnej sústavy,
 • veľkosť hlavného istiaceho prvku pre odberné miesto,
 • odporúčané umiestnenie elektromerového rozvádzača,
 • v prípade neexistujúcej distribučnej sústavy alebo nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy, ak je to možné, návrh riešenia.

Kroky potrebné k zmene pripojenia:

Rýchle odkazy:

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre vás aj pre našu spoločnosť v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Zabezpečte podpísanie Zmluvy o pripojení a podpísanú zmluvu odošlite prostredníctvom:

Upozornenie:

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená najneskôr do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Pri požiadavke o zvýšenie technických podmienok pripojenia, napr. zvýšenie hodnoty ističa, zvýšenie počtu fáz (zmena z 1 fázy na 3 fázy), bude v Zmluve o pripojení vyčíslený poplatok.

Poplatok môžete uhradiť:

 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení
 • poštovou poukážkou priloženou k Zmluve o pripojení
 • načítaním QR kódu

Dôležité:

Poplatok  je potrebné uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o pripojení. Ak poplatok  neuhradíte do 15 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

TIP:

V prípade požiadavky o zníženie technických podmienok pripojenia, napr. zníženie hodnoty ističa, zníženie počtu fáz (zmena z 3 fáz na 1 fázu), nebude v Zmluve o pripojení vyčíslený poplatok.

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od vášho podpísania Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 15 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a pre realizáciu pripojenia je potrebné, aby ste podali novú žiadosť o pripojenie.

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Doručte nám dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia -  zoznam požadovanej dokumentácie nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení.

Ako má byť dokumentácia vypracovaná a čo má obsahovať.

Splnenie technických podmienok pripojenia, ktoré bude obsahovať Zmluva o pripojení v prílohe č.1, preukážte prostredníctvom aplikácie na sledovanie stavu žiadosti. Po presmerovaní do tejto aplikácie vložte číslo vašej žiadosti o pripojenie a vykonajte overenie vložením identifikačných údajov. Následne bude možné preukázať splnenie technických podmienok pripojenia.

Nahrajte dokumentáciu k Zmluve o pripojení do správnej sekcie:

 • revízna správa,
 • plán skutočného vyhotovenia,
 • atesty meracích transformátorov prúdu/napätia,
 • schéma zapojenia merania,
 • ostatná dokumentácia.

Pre zabezpečenie efektívneho spracovania vašej dokumentácie vám odporúčame, aby dokumentácia spĺňala nasledujúce kritériá:

V prípade, že tieto kritéria nebudú splnené, môžeme vás požiadať o opätovné zaslanie dokumentácie.

Upozornenie 

V prípade, že na základe vašej žiadosti uskutočníme výjazd za účelom pripojenia vášho zariadenia do distribučnej sústavy, avšak pripojenie nebude možné zrealizovať z dôvodu nepripravenosti vášho zariadenia, budeme vám fakturovať poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny.

TIP:

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Západoslovenská distribučná, a.s., vám následne po prijatí požiadavky od vášho dodávateľa na pripravenom odbernom mieste skontroluje alebo vymení elektromer.