Vykonanie preložky

Upozornenie

Tento postup platí iba v prípade preložky elektroenergetických zariadení ako napr. elektrický stĺp, elektrická skriňa, trafostanica alebo elektrické vedenie. V prípade, ak chcete preložiť napr. elektromer alebo prípojku, je potrebné podať žiadosť o pripojenie.

 1. Podajte žiadosť o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia:
  • Vyplňte formulár žiadosti o vykonanie preložky;
  • Priložte prílohu – aktuálnu snímku z katastrálnej mapy s vyznačením   dotknutej oblasti, kde sa nachádzajú energetické zariadenia, ktorú si môžete vytvoriť v aplikácii Geoportál alebo na Katasterportáli;
  • Žiadosť s prílohou pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
 2. Na základe vašej žiadosti vám spoločnosť Západoslovenská distribučná zašle do 30 dní listom vyjadrenie, ktoré bude obsahovať návrh technického riešenia, rozsah prekladaného energetického zariadenie a odhad nákladov.
 3. Následne vypracujte projektovú dokumentáciu preložky.
 4. Požiadajte našu spoločnosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.
 5. Na jej základe vypracujeme maximálne do 30 dní Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, ktorú vám odošleme na podpis.
 6. Doručte nám podpísanú Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia.

  Upozornenie

  Bez podpísanej Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia vám nebude  vydané stanovisko Západoslovenskej distribučnej a.s. k projektovej dokumentácii pre účely stavebného povolenia.

 7. Odošleme vám vyjadrenie k projektovej dokumentácii.
 8. Zabezpečte plnenie technických a majetkovoprávnych podmienok definovaných v Zmluve o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia.
 9. Splnenie zmluvných podmienok vám potvrdíme.
 10. Zabezpečte fyzickú realizáciu preložky elektroenergetického zariadenia.

Po zrealizovaní preložky elektroenergetického zariadenia a kolaudácii stavby prebehne prevzatie a uvedenie zariadenia do prevádzky v súlade s termínom stanoveným v Zmluve o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia.

Kroky potrebné k vykonaniu preložky

Kroky potrebné k vykonaniu preložky


Kto hradí náklady súvisiace s preložkou?

Vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia hradí na základe §45 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ten, kto potrebu preložky vyvolal.