ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Novinky

Novinky

Vzácny a ohrozený druh sokol rároh dostal šancu na návrat na územie južného Slovenska.

Slovenská populácia sa v posledných rokoch teší pozitívnemu trendu napriek mnohým negatívnym antropickým vplyvom. Významne tomu prispela ponuka hniezdnych búdok, ktoré sa doteraz inštalovali takmer výhradne na stožiare prenosovej sústavy. Sokoly, ktoré si sami hniezda nestavajú, ich s obľubou obsadzujú a úspešne v nich vychovávajú potomstvo. V rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky, Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku realizujú inštaláciu 20 nových hniezdnych búdok, tentokrát premiérovo na stožiaroch distribučných vedení 110 kV napätia v oblasti nížin medzi Novými Zámkami a Štúrovom.  

Vďaka novým možnostiam spolupráce so ZSD, ktorou je inštalácia búdok pre sokola rároha, umiestnime búdky aj do území s historickým výskytom tohto druhu, z ktorých v nedávnej minulosti vymizol. Ide o lokality v blízkosti hraníc s Maďarskom, kde sa nachádzajú distribučné vedenia vhodné pre osadenie búdok. Našim cieľom je, aby došlo ku kontinuálnemu prepojeniu slovenskej populácie s početnejšou maďarskou populáciou. Predpokladáme, že prepojením hniezdnej populácie dôjde k zvýšeniu jej stability a tiež k návratu do pôvodných biotopov, kde pre tento charizmatický a užitočný druh takto vytvoríme vhodné podmienky,“ uvádza Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

S inštaláciou podobných búdok na stožiare distribučných vedení v našej správe máme skúsenosti od roku 2019, kedy sme začali pilotne osádzať búdky pre menšie druhy dravcov. Doposiaľ bolo osadených takmer sto takýchto „menších“ búdok. Búdky určené pre sokola rároha sú oveľa väčšie, inštalácia je technicky náročnejšia, nakoľko bolo potrebné navrhnúť špeciálnu nosnú plošinu pre jej uchytenie na stožiar. Na jedince sokola rároha tak pri jarnom hľadaní hniezdísk už budú čakať nové domovy na našich distribučných vedeniach. Tešíme sa, že aj naša spoločnosť môže takouto formou pomoci v podobe 20 nových búdok prispieť k ochrane tohto vzácneho sokola na našom území,“ dopĺňa Zuzana Lančaričová z Enviro tímu Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Pomáha aj ekologizácia rizikových stĺpov

Projekt LIFE Danube Free Sky realizujeme s podporou Európskej únie v rámci programu LIFE a Ministerstva životného prostredia SR. Okrem budovania nových hniezdnych príležitostí pre vtáctvo sa venujeme aj ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení a zásahom elektrickým prúdom v lokalitách popri rieke Dunaj, ktorú vtáctvo využíva ako významný migračný koridor v jarnom a jesennom období. Zásah elektrickým prúdom, tzv. elektrokúcia patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory, spôsobujúce úhyn či závažné zranenia aj v prípade sokola rároha. Rizikové sú stĺpy 22kV napätia, ktoré dravé vtáky s obľubou využívajú na odpočinok, či lov koristi. Ako účinné riešenie sa nám osvedčila ekologizácia takýchto rizikových stĺpov,“ informuje Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.

Hniezdne teritóriá sokola rároha sú súčasťou vybraných lokalít s najvyššou prioritou pre realizáciu opatrení na zvýšenie bezpečnosti našich vedení pre dosadajúce vtáctvo. Identifikáciu týchto lokalít koordinujeme s Ochranou dravcov na Slovensku. Počas obdobia trvania projektu ekologizujeme viac ako 800 stĺpov napätia 22 kV, a to formou montáže prvkov zabraňujúcich zraneniam vtákov elektrickým prúdom na konštrukciách – tzv. ekochráničiek. Za obdobie dlhoročnej vzájomnej spolupráce sa jedná na západnom Slovensku už o tisíce stĺpov, ktoré sú pre vtáctvo bezpečné a každoročne k ním pribúdajú nové,“ uzatvára Zuzana Lančaričová zo ZSD, a.s.

V našej webovej aplikácii e-Žiadosti pribudla žiadosť o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia. V súčasnosti pripravujeme elektronizáciu ďalších typov žiadostí, väčšina bude k dispozícii do konca roka.

Od 16. augusta 2022 umožňujeme žiadateľom zo zákazníckych segmentov Domácnosti, Podnikatelia a Developeri podať žiadosť o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia elektronicky, cez e-Žiadosti. Žiadateľ pohodlne vyplní formulár žiadosti a priloží povinnú prílohu (situačný plán s vyznačením aktuálnej a novej polohy objektu/zariadenia) v elektronickej podobe.

Aplikácia pomáha žiadateľom s vypĺňaním formulára – pri jednotlivých poliach zobrazuje doplňujúce informácie -  tipy a odporúčania. Po odoslaní formulára môže žiadateľ navyše v aplikácii na sledovanie stavu žiadosti kontrolovať priebeh jej vybavovania.

Elektronizácia žiadostí ZSD rýchlo napreduje

Elektronické žiadosti šetria prírodu a zároveň prinášajú našim zákazníkom úsporu času, financií aj doplnkové služby. Aktuálne je možné podať elektronicky cez e-Žiadosti tieto typy žiadostí:

 • pripojenie nového odberného miesta,
 • pripojenie po developerskom projekte,
 • pripojenie existujúceho odberného miesta,
 • pripojenie malého zdroja,
 • zmena technických podmienok pripojenia,
 • žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie + nová žiadosť o vykonanie preložky.

V súčasnosti pripravujeme elektronizáciu ďalších typov distribučných žiadostí. V najbližších mesiacoch by tak mohli postupne pribudnúť:

 • žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia,
 • žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie,
 • žiadosť o konzultáciu projektovej dokumentácie,
 • žiadosť o pripojenie viacerých odberných miest,
 • žiadosť o vytyčovanie káblov VVN, VN, NN,
 • žiadosť o dozor, zaisťovanie a odistenie pracoviska.

www.zsdis.sk/e-ziadosti

Linkedin_1200x628px_Elektronizacia ziadosti ZSD_small.jpg

Západoslovenská distribučná pri údržbe ochranného pásma pod VVN vedením s inovatívnym prístupom prinavráti koridoru v Pečnianskom lese prírodný charakter 

Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Preto je nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na západnom Slovensku pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a vykonáva ich údržbu, ak si to situácia pod vedením vyžaduje.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná začína v týchto dňoch realizovať pilotný projekt, v rámci ktorého s inovatívnym prístupom k prírode v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR (ochranármi), miestnym poľovným združením a lesníkmi, bude v oblasti Pečniansky les revitalizovať a rekultivovať úsek ochranného pásma pod VVN vedením. Cieľom tohto projektu a spolupráce je na jednej strane vytvorenie biokoridorov, vďaka čomu sa prinavráti oblastiam pod vedením prírodný charakter a zlepšia sa podmienky pre väčší návrat a výskyt živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu. Zároveň sa zjednoduší údržba ochranného pásma pod elektrickým vedením, pretože porasty nebudú dosahovať také výšky, aby sa v budúcnosti do tohto pásma zasahovalo.

„Prvoradým zameraním našej spoločnosti je spoľahlivá distribúcia elektrickej energie, s čím súvisí aj údržba elektrických vedení. Porasty, ktoré sú v blízkosti vedenia, alebo do neho zasahujú, môžu priamo ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy, pričom prípadná porucha vedenia vysokého alebo veľmi vysokého napätia spôsobí výpadky u veľkého počtu odberných miest. V rámci predchádzania takýmto situáciám je preto potrebné vykonávať orezy stromov, ktoré by mohli do vedenia zasiahnuť. Som veľmi rád, že v spolupráci s odborníkmi budeme hľadať spôsob, ako neohroziť bezpečnú a spoľahlivú distribúciu, ale na druhej strane budeme citlivo vytvárať biokoridory pod vedeniami, “ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Pilot projektu spoločnosť ZSD spolu s partnermi realizuje v časti Pečnianskeho lesa, ktorý patrí do chráneného územia. Pod týmto VVN vedením sa zmenou prístupu k údržbe ochranného pásma eliminujú invázne druhy rastlín, prinavráti sa koridoru prírodný charakter, ktorý vytvorí nové možnosti na migráciu organizmov. Zvýši sa biodiverzita, hniezdne a potravinové možnosti, ako aj odolnosť pôvodných spoločenstiev. V lokalite sa zlepší vodný režim tak, aby slúžil ako vodozádržné opatrenie a biotop pre obojživelníky. Prinavrátia sa lúčne a krovité spoločenstvá, vhodné pre rast kriticky ohrozených a vzácnych druhov orchideí z čeľade vstavačovitých (vstavač ploštičný, vstavač obyčajný) zaradených medzi druhy európskeho významu.

"Líniové prvky, ako sú vedenia vysokého napätia, predstavujú dôležité migračné koridory pre rôzne druhy opeľovačov, ako sú motýle, pestrice a voľne žijúce druhy včiel. Pokiaľ budú tieto plochy udržiavané s ohľadom na ich potreby, podporíte tak populácie užitočných druhov hmyzu. Pozorovania zo Slovenska, ako aj Českej republiky ukazujú, že často ide o posledné útočiská v intenzívne využívanej krajine." uviedol Marek Semelbauer, vedecký pracovník, Ústav zoológie SAV.

Veľkosť ochranného pásma, do ktorého nesmú zasahovať stromy a porasty, je v prípade vedení vysokého napätia stanovená na 10 m a v prípade vedení veľmi vysokého napätia 15 m od krajných vodičov, pričom porasty pod vedeniami nesmú presahovať výšku 3 m. Odporúča sa, aby údržbu stromov v ochranných pásmach vedení vysokého napätia a vedení veľmi vysokého napätia, vzhľadom na náročnosť a rizikovosť prác nevykonával vlastník, správca či nájomca, ale spoločnosť Západoslovenská distribučná.

Všeobecne údržba ochranných pásiem produktovodov, okrem iných aj ochranných pásiem elektrických vedení, sa v rámci ochrany prírody a krajiny týka viacerých zložiek - ochrany rastlín, živočíchov, inváznych druhov a nakoniec aj vnímanie krajiny zvlášť chránených území návštevníkmi. V rámci Dunajských luhov sú ochranné pásma elektrických vedení známe výskytom viacerých druhov chránených rastlín z čeľade Orchideacea. Porasty pod elektrickými vedeniami slúžia okrem iného na hniezdenie širokej šály spevavcov. Naopak, nevhodnou starostlivosťou dochádza k šíreniu inváznych druhov rastlín. Návštevník území môže pod elektrickými vedeniami často vidieť dve extrémne podoby, buď nepreniknuteľnú húštinu alebo naopak, sfrézovanú pustatinu. Preto vítame snahu ZSD, že si vybrali novú zložitejšiu cestu pri údržbe ochranných pásiem svojich elektrických vedení, ktorá z hľadiska ochrany prírody prináša množstvo benefitov pre krajinu, “ uviedol Radovan Michalka, riaditeľ správy CHKO Dunajské luhy.

„Proti prírode netreba bojovať ale treba sa s ňou naučiť spolupracovať“

Manažment tvorby koridorov a podpora biodiverzity prináša pre spoločnosť Západoslovenská distribučná nový prístup, ktorý si vyžaduje dôkladne poznať terén a lokalitu. Nie každá oblasť ako aj ochranné pásmo pod vedením je možné upraviť podobným spôsobom použitým v Pečnianskom lese. Interný environmentálny tím ZSD bude jednotlivé úseky ochranných pásiem pod vedením analyzovať a následne navrhne takú údržbu a postup, aby sa čo najviac zachoval prírodný charakter územia a bola zabezpečená bezpečná a spoľahlivá distribúcia elektrickej energie.

ZSD pri údržbe ochranného pásma pod VVN vedením prinavráti koridoru v Pečnianskom lese prírodný charakter

Je nevyhnutné vybudovať inteligentnú sústavu, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj nových spotrieb ako je elektromobilita, akumulácie. Projekt Danube InGrid to umožní.

V poslednom desaťročí prechádza energetický trh obrovskými zmenami, ktoré súvisia predovšetkým so snahou o jeho dekarbonizáciu a s elimináciou závislosti na fosílnych palivách. Aktuálny konflikt na Ukrajine tento trend ešte zvýraznil a urýchlil. Medzinárodný projekt Danube InGrid je primárne zameraný na budovanie inteligentnej siete v regióne východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. 

Cezhraničná spolupráca navyše prispieva k zlepšovaniu jednotného energetického trhu Európskej únie, čo má v súčasnej dobe významný prínos pre stabilitu Európy. Ako projekt spoločného záujmu má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu.

Projekt Danube InGrid je v prvej vlne výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., a Západoslovenskej distribučnej, a.s., s maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. V minulom roku bol pôvodný rozsah projektu Danube InGrid rozšírený o druhú vlnu realizácie, ktorá predstavuje rozšírenie územia na východné Slovensko a zapojenie spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., ako aj dvoch maďarských distribučných spoločností. Realizátori druhej vlny projektu Danube InGrid sa v súčasnosti uchádzajú o získanie spolufinancovania z EÚ.

Na západnom Slovensku sa už realizácia projektu rozbehla

Prvá fáza projektu Danube InGrid sa realizuje od roku 2020 na západnom Slovensku ako aj na území Maďarska. Celkový rozpočet na projekt je 291 mil. eur, pričom spolufinancovanie zo strany EÚ je na úrovni 35 % . „Vďaka spolufinancovaniu na tejto úrovni sme schopní aj v tomto čase realizovať investíciu, ktorej cieľom je zavádzanie najnovších smart technológií na automatizované riadenie distribučnej sústavy. Súčasťou projektu je napríklad aj výstavba optických trás na distribučných vedeniach, ktorá umožňuje pripraviť infraštruktúru pre budúce nasadenie automatizácie. V projekte Danube InGrid plánuje ZSD zrealizovať približne 320 kilometrov optických trás. Zároveň sa plánuje realizácia 150 smart trafostaníc, výstavba inteligentných bezobslužných elektrických staníc 110/22 kV Mierovo a 110/22 kV Vajnory a tiež realizácia IT projektov zameraných na smart grid,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

SEPS realizuje v rámci projektu investičné zámery, ktoré prispejú k širšej integrácii obnoviteľných zdrojov do sústavy. „Predmetom realizácie zo strany SEPS bude v západoslovenskej časti územia výstavba novej elektrickej stanice Vajnory s transformáciou 400/110 kV, ktorá je dlhodobo plánovaná z dôvodu zabezpečenie očakávanej budúcej spotreby elektriny v oblasti hlavného mesta Bratislavy. Investície SEPS v elektrickej stanici Stupava a elektrickej stanici Podunajské Biskupice zabezpečia modernizáciu existujúcich transformovní 400/110 kV, ktoré sú prevádzkované v režime diaľkového ovládania. Výsledné zlepšenie regulácie a stability napätia v prenosovej a distribučnej sústave umožní okrem pripájania nových OZE aj rozvoj elektromobility a decentralizovaných zdrojov. V rámci rozšírenia projektu Danube InGrid na východ Slovenska budú investície do prenosovej sústavy zamerané najmä na odstránenie problémov s pretokom jalového výkonu z distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, na inováciu riadiacich systémov, modernizáciu sekundárnej techniky a digitálnu rozvodňu,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

VSD sa dlhodobo a systematicky venuje témam súvisiacim s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou distribučnej sústavy, preto je pre nás dôležité byť súčasťou druhej vlny projektu Danube InGrid. VSD chce v rámci aktivít, rovnako ako naši západní kolegovia, vhodne doplniť technologickú komunikačnú vrstvu a zabezpečiť tak zvyšovanie flexibility pri riadení sústavy. Zabezpečenie kvalitatívnych parametrov elektriny pre rozvoj elektromobility a decentralizovaných zdrojov zabezpečí nová elektrická stanica Lučivná, ale taktiež inteligentné batériové úložiska v Levoči a Giraltovciach. VSD v minulosti výrazne zvýšila podiel automatizácie na nadzemných vedeniach vysokého napätia a preto v rámci tohto projektu rozšíri mieru automatizácie transformačných staníc predovšetkým v intravilánoch miest a obcí, tak aby VSD v roku 2028 prevádzkovala smart VN sústavu na celom vymedzenom území. Významnou súčasťou projektu sú IT aktivity zamerané na oblasti kybernetickej bezpečnosti, GDPR a predovšetkým inovatívne a plne elektronické spôsoby komunikácie s našimi zákazníkmi a partnermi,“ uviedol Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSD.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná už s podobným projektom skúsenosť má. Od roku 2018 realizuje projekt ACON Smart Grids, ktorý sa stal prvým projektom distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu a získal od Európskej komisie kofinancovanie vo výške 91,2 milióna EUR. V tomto roku bude ukončená jedna z najväčších aktivít projektu - výstavba novej elektrickej stanice Borský Svätý Jur. Predpokladaný investičný náklad predstavuje približne 11 mil. eur. Strategická stavba je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie. Elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich ale aj potenciálnych zákazníkov. Zároveň bude elektrická stanica slúžiť ako záloha v prípade neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.

Koncom júna sa k obom projektom uskutočnila verejná konzultácia, s cieľom informovať všetkých starostov a primátorov, zástupcom stavebných úradov, ako aj občanov, ktorých mestá a obce sú priamo dotknuté realizáciou projektov, o konkrétnych uskutočnených aktivitách.

Záznamy z podujatia je možné si pozrieť tu:

Danube InGrid: https://youtu.be/Xs9eX7E0yuI

ACON Smart Grids: https://youtu.be/TiWUOtY4Xp0

Projekt Danube InGrid umožní širšie využitie zelených riešení

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) spustila prvú optickú sieť na NN vedení, ktorá bude slúžiť na prevádzkovanie a riadenie distribučnej sústavy.

Optická infraštruktúra spoločnosti Západoslovenská distribučná je budovaná za účelom prepojenia transformačných staníc 22/0,4 kV a zabezpečenie ďalších funkcionalít inteligentnej distribučnej sústavy (vrátane merania, diaľkových odpočtov, diaľkového riadenia a pod).

Zoznam vybudovaných optických sietí:
Pilotný projekt Trnava - Kopánka, okres Trnava

Zoznam pripravovaných optických sietí:
Andovce, okres Nové Zámky
Borský Svätý Jur, okres Senica
Brodské, okres Skalica
Dolné Krškany, okres Levice
Dolné Sŕnie, okres Nové Mesto nad Váhom
Dubovce, okres Skalica
Dunajská Streda - Sever, okres Dunajská Streda
Dunajská Streda - Stred, okres Dunajská Streda
Dunajská Streda - Západ, okres Dunajská Streda
Gbely, okres Skalica
Horné Krškany, okres Levice
Hurbanovo, okres Komárno
Kátov, okres Skalica
Láb, okres Malacky
Malé Leváre, okres Malacky
Mníchova Lehota, okres Trenčín
Mokrý Háj, okres Skalica
Neporadza, okres Trenčín
Nitra časť Zobor/ Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra
Padáň, okres Dunajská Streda
Pata, okres Galanta
Plavecký Štvrtok, okres Malacky
Popudinské Močidľany, okres Skalica
Skýcov, okres Zlaté Moravce
Soblahov, okres Trenčín
Stráže nad Myjavou/ Šaštín Stráže, okres Senica
Trenčianska Teplá, okres Trenčín
Trenčianska Turná, okres Trenčín
Trenčianske Mitice, okres Trenčín
Tvrdošovce, okres Nové Zámky
Unín, okres Skalica
Veľké Leváre, okres Malacky
Závod, okres Malacky
Zemianske Podhradie/ Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná je v zmysle Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách oprávnená poskytnúť prístup k optickej sieti iným podnikom na účely poskytovania elektronických komunikačných služieb.

V prípade záujmu o prístup do optickej siete, kontaktujete spoločnosť Západoslovenská distribučná e-mailom: fttx@zsdis.sk.

ZSD a SEPS modernizujú technológie s finančnou pomocou EÚ. 

Spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) zavádzajú najnovšie inteligentné technológie na automatizované riadenie distribučnej a prenosovej sústavy. V regiónoch západného a juhozápadného Slovenska sa moderné inteligentné siete („Smart Grid“) budujú vďaka projektom spoločného záujmu (PCI) ACON a Danube InGrid, spolufinancovaným Európskou úniou. PCI predstavujú kľúčové infraštruktúrne projekty, ktorých cieľom je prepájanie európskych energetických systémov a dosahovanie energetických a klimatických cieľov EÚ. Projekty ACON a Danube InGrid sú zamerané na masívne nasadzovanie najmodernejších inteligentných technológií, ktoré umožnia monitorovať a ovládať elektrizačnú sústavu na diaľku, t. j. flexibilne upravovať jej parametre a riešiť poruchové stavy, ako aj podporiť nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

V rámci oboch projektov dôjde k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav. Zahraničným partnerom ZSD pri realizácii projektu ACON je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s.; projekt Danube InGrid je výsledkom spolupráce ZSD a SEPS s maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Projekt ACON sa realizuje od roku 2018 a priniesol už konkrétne výsledky.Od začiatku projektu sa vybudovalo 160 km optických trás na vysokonapäťovej úrovni, bolo zmodernizovaných niekoľko trafostaníc inštaláciou smart prvkov. Časť optických trás sa realizovala ako podzemná v súbehu s káblovým VN vedením, predovšetkým v nedostupných lesných terénoch v odľahlých prihraničných lokalitách, nakoľko tieto úseky boli výrazne poruchové pri každej väčšej poveternostnej kalamite, najmä pri búrkach, silnom vetre, alebo námraze. V dôsledku realizovaných investícií pocíti zvýšený zákaznícky komfort vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci z regiónu južnej a východnej časti Českej republiky. V tomto roku bude ukončená výstavba strategickej elektrickej stanice 110/22kV Borský Svätý Jur, ktorá zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich, ale aj umožní pripojenie nových potenciálnych zákazníkov. Stanica prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy medzi Slovenskou a Českou republikou a stane sa jedným z dôležitých elektrických uzlov najmä pre prípady vzájomnej cezhraničnej pomoci pri krízových stavoch,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

V rámci projektu Danube InGrid sa už taktiež rozbehli realizačné práce. Konkrétne ide o výstavbu optických prepojení medzi elektrickými stanicami v lokalitách Sereď a Vráble realizovanú ZSD. Práve v blízkosti mesta Vráble sa pre realizáciu optickej trasy na vzdušnom vedení vysokého napätia využila inovatívna metóda ovíjania. Výstavba optických trás na distribučných vedeniach umožňuje pripravovať infraštruktúru pre budúce nasadenie automatizácie. Výsledkom bude zvýšená spoľahlivosť a efektívnejšia prevádzka distribučnej sústavy. V projekte Danube InGrid plánuje ZSD zrealizovať približne 320 kilometrov optických trás. Zároveň sa plánuje realizácia 150 smart trafostaníc, výstavba elektrických staníc 110/22kV Mierovo a 110/22kV Vajnory a taktiež realizácia IT projektov zameraných na smart grid a budovanie dátovej platformy pre výmenu dát s maďarskou distribučnou spoločnosťou E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Projekt Danube InGrid je zameraný na modernizáciu elektrizačnej sústavy smerom k efektívnejšej spolupráci medzi prevádzkovateľom prenosovej a distribučnej siete. Ich prepojenie bude realizované vybudovaním novej elektrickej stanice vo Vajnoroch. Na úrovni prenosovej sústavy SEPS plánuje výstavbu inteligentnej diaľkovo ovládanej rozvodne 400 kV vrátane výstavby dvoch 400 kV nadzemných vedení so zapojením do existujúcich elektrických staníc Stupava a Podunajské Biskupice. S vybudovaním novej stanice súvisí aj modernizácia a rozšírenie v elektrických staniciach Podunajské Biskupice a Stupava.

„Vzhľadom na narastajúci počet užívateľov elektrizačnej siete je potrebné aktívne podporovať, zavádzať a využívať technológie inteligentných sietí na predchádzanie porúch. Zavádzanie inteligentných technológií umožní rozvoj ďalšej modernej energetickej infraštruktúry nevyhnutnej pre rýchlo sa rozrastajúce mestá. Stále rozsiahlejšia výstavba znamená aj rastúcu záťaž pre elektrizačnú sústavu a vyžaduje si posilnenie jej uzlových bodov. Zvlášť je to citeľné v oblasti Bratislavy, kde pre zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy budú realizované kľúčové investície v rámci projektu Danube InGrid. Vo Vajnoroch vyrastie nová diaľkovo riadená elektrická stanica, už čoskoro nevyhnutná na udržanie bezpečného a neprerušovaného zásobovania Bratislavy elektrickou energiou. Naším cieľom v rámci tohto projektu je posilnenie elektrizačnej siete na zabezpečenie jej stability na celom západnom Slovensku,uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

V priebehu prvého májového týždňa sa uskutočnila dôležitá udalosť podčiarkujúca význam spolupráce medzi realizátormi PCI projektov a Európskou komisiou. Realizované výstupy projektov ACON a Danube InGrid osobne navštívili zástupcovia organizácie CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency - Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie ), ktorá riadi programy Európskej komisie prispievajúce k dekarbonizácii a udržateľnému rastu. Účelom návštevy bolo predovšetkým predstavenie existujúcich výstupov projektov, ako aj plánovaných aktivít do budúcnosti, pri súčasnej kontrole efektívnosti a účelnosti vynakladania prostriedkov poskytnutých z európskych zdrojov. 

Zástupcovia CINEA v rámci svojho pobytu na Slovensku navštívili lokality Holíč, Skalica, Malacky, Šaštín, Borský Sv. Jur, kde si prezreli stavby zastrešené projektom ACON. Konkrétne išlo o  stavby modernizácie vedení v prihraničnej oblasti, v lokalite Skalica Mlynky, stavby optickej infraštruktúry na rekonštruovaných VN vzdušných vedeniach a budovaných VN káblových vedeniach v lokalite Skalica_ Zlatnícka dolina. Taktiež si prezreli modernizovanú distribučnú trafostanicu v Šaštíne – Strážach a aj výstavbu novej elektrickej stanice Borský Svätý Jur. V elektrických staniciach Holíč a Malacky si prezreli inštalované hardvérové zariadenia zabezpečujúce ochranu a spoľahlivosť prevádzky elektrických zariadení a IT bezpečnosť. V bratislavskej centrále boli zasa predstavené IT riešenia nasadené v rámci projektov ACON a Danube InGrid aj za účasti zástupcov MH SR a ÚRSO.

Nasadenie inteligentných sietí, ktoré sme videli počas našej návštevy, pomôže zmodernizovať elektrickú sieť v troch krajinách, čím sa zvýši bezpečnosť dodávok a flexibilita potrebná na integráciu obnoviteľných zdrojov a rozvoj európskeho trhu s energiou. Pri oboch projektoch je vidieť očakávaný progres, ako aj veľké odhodlanie všetkých účastníkov projekty úspešne ukončiť, “ uviedli Ona Kostinaitė-Grinkevičienė and Eduardo Vega Fanjul, zástupcovia CINEA.

O projektoch:

ACON – (Again Connected Networks) sa stal prvým PCI projektom (projekty spoločného záujmu) v oblasti inteligentných sietí, realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami, v regióne strednej a východnej Európy. Plánovaná doba realizácie v pohraničných oblastiach Slovenskej a Českej republiky je v rokoch 2018 - 2024 a odhadovaný́ rozpočet je 182 mil. eur s mierou spolufinancovania EÚ 50 %. Viac informácií o projekte na www.acon-smartgrids.sk

Danube InGrid – (Danube Intelligent Grid) sa stal už druhým úspešným PCI projektom (projekty spoločného záujmu) realizovaným v spolupráci distribučných spoločností a prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, ktorý umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do energetickej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Celkový rozpočet projektu je vyše 290 miliónov eur s mierou spolufinancovania EÚ 35 % a bude realizovaný v priebehu rokov 2020 až 2025 na území juhozápadného Slovenska s prepojením sústavy s Maďarskou republikou. Viac informácií o projekte na www.danubeingrid.eu

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) prichádza s vlastnou inováciou, ktorá výrazne zvýši bezpečnosť pracovníkov pri práci na VN vedeniach a v elektrických staniciach 110/22kV. Do praxe sa postupne uvádza smart detektor elektrického poľa. Zariadenie podobné klasickým smart hodinkám bude mať za úlohu zvukovo, svetelne a vibračne identifikovať prítomnosť elektrického poľa a zároveň upozorní kolegov pracujúcich v teréne na riziko neúmyselného priblíženia sa k zariadeniu pod napätím.

Zabezpečiť stabilný chod distribučnej siete a súčasne s tým neustále dodržiavať bezpečnosť pri práci, je jednou z najdôležitejších úloh distribučnej spoločnosti. Smart detektor je určený pre pracovníkov, ktorí pracujú v blízkosti zariadení, ktoré sú pod napätím. Zariadenie bude zamestnancovi signalizovať, keď sa už k živému vedeniu veľmi priblíži. Samozrejme, že pri tejto práci sú nastavené vysoké bezpečnostné štandardy, ktoré musia zamestnanci dodržiavať. Samotná novinka -  Smart detektor elektrického poľa tieto štandardy ešte výrazne zlepší.

Od nápadu až po uvedenie smart detektora elektrického poľa sme v ZSD absolvovali dlhú cestu. Situácia na trhu, skúmania kolegov a najmä tvorcu myšlienky Martina Horáka, vytvoriť si vlastné zariadenie nám ukázala, že sme sa rozhodli správne. Bezpečnosť pri práci je vzhľadom na charakter distribučnej spoločnosti našou prioritou. Aj keď venujeme tejto téme veľkú pozornosť, stále je priestor na zlepšovanie. Nové smart zariadenie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti kolegov pri prácach v blízkosti napätia. Som veľmi rád, že nápad a rozhodnutie skonštruovať prototyp pochádza od nášho kolegu, ktorý absolvoval dlhú cestu testovania viacerých podobných produktov dostupných na trhu. Kompletne všetky však boli vyhodnotené ako nepoužiteľné v profesionálnej praxi – išlo skôr o „hračky“ než prístroj, na ktorý sa človek môže spoľahnúť v kritickom okamihu, keď mu ide o život,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

„Prístroj má slúžiť ako inštancia posledného varovania nie ako skúšačka“

Pri prácach na zariadeniach ktoré sa nachádzajú v blízkosti vysokého napätia prebieha niekoľkostupňová kontrola. Nové smart zariadenie bude slúžiť ako tzv. posledné varovanie. Jeho používaním sa výrazne zvýšia štandardy BOZP všetkých kolegov pracujúcich v teréne, ak by pri ich práci mohlo dôjsť k ich neúmyselnému priblíženiu k zariadeniu pod napätím. 

Prevedenie v podobe náramku na ruku nebolo zvolené náhodou. Pri väčšine úrazov elektrickým prúdom (v blízkosti VN zariadení) dochádza k prestupu elektrického prúdu v oblasti predlaktia, lebo postihnutý tam smeruje nástrojom, ktorý drží v ruke. Teda ruka primárne smeruje do priestoru elektrického poľa.

Zariadenie je veľmi jednoduché na obsluhu. Nemá žiadne konektory, žiadne tlačidlá. Zapína/aktivuje sa pohybom, a o jeho aktivite priebežne dáva informácie dióda. Vypína sa automaticky, ak je dlhšie ako jednu hodinu v kľudovej polohe. Nabíjanie je pomocou Qi bezdrôtovej nabíjačky, pričom výdrž na jedno nabitie je podľa posledných meraní až 10 dní. Úprava nastavení je možná pomocou bluetooth rozhrania.

Prvým kolegom k dispozícii už onedlho

Záujem o prvotné testovanie smart zariadenia v Západoslovenskej distribučnej bol veľký. Z testovacej fázy sme už dnes na začiatku nasadenia smart detektora elektrického poľa do skutočnej prevádzky. „V súčasnosti sa prvé smart zariadenia začnú distribuovať kolegom do terénu. Začíname s jednotkami kusov, ale náš plán je v prvom kroku zabezpečiť 350 kusov týchto zariadení pre našich interných zamestnancov. Zatiaľ sa jedná o malosériovú výrobu, ktorú môžeme potenciálne rozšíriť, ak by o daný produkt prejavili záujem aj iné spoločnosti “dodal Tomáš Turek.

Smart zariadenie vyrobila spoločnosť ELVAC, s ktorou má ZSD aj z minulosti vynikajúce skúsenosti z oblasti automatizácie VN sietí.

Online novinka prináša obyvateľom západoslovenského regiónu množstvo výhod a zjednodušenie riešenia ich požiadaviek.

Elektronické podávanie žiadostí umožnila spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., (ZSD) svojim zákazníkom po prvý krát v roku 2014, pričom išlo o najčastejší typ žiadosti – Žiadosť o pripojenie nového odberného miesta. Neskôr k nej pribudli aj Žiadosť o pripojenie malého zdroja na výrobu elektrinyŽiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Keďže v blízkej budúcnosti plánuje ZSD rozšíriť možnosti elektronického podávania o ďalšie typy žiadostí, pristúpila k ich dizajnovému zjednoteniu a integrácii na samostatný portál s možnosťou registrácie.

Novinka je dostupná na adrese www.zsdis.sk/eziadosti. Menu s ponukou žiadostí je rozdelené podľa zákazníckych segmentov (Domácnosti, Podnikatelia) a podľa aktuálnej situácie, v ktorej sa zákazník nachádza v procese riešenia svojej požiadavky (Pred pripojením, Nové pripojenie, Zmena pripojenia, etc.).

Výhody pre registrovaných užívateľov e-Žiadostí

Registrácia, resp. prihlásenie do portálu e-Žiadosti nie je povinné, zákazníkom však prináša ďalšie výhody. Prihlásenie je navyše možné aj s už existujúcimi prihlasovacími údajmi, ktoré zákazníci používajú pre vstup do iných aplikácií ZSD – Distribučného portálu, Mobilnej aplikácie ZSD či Geoportálu.

Prihlásený používateľ má na jednom mieste k dispozícii:

 • prehľad ním podaných elektronických žiadostí,
 • informácie o stave ich vybavovania,
 • dokumenty, ktoré nahral pri podávaní žiadostí,
 • dokumenty, ktoré mu zaslala spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Registrácia tiež znamená výrazné uľahčenie podávania žiadosti vďaka tomu, že prihlásený zákazník nemusí do ďalšej žiadosti opätovnej zadávať všetky dáta. Portál e-Žiadosti sám doplní relevantné dáta o zákazníkovi, ktoré má k dispozícii z riešenia predošlých požiadaviek.

Registrovaní zákazníci môžu navyše odložiť dokončenie rozpracovanej žiadosti až o 10 kalendárnych dní. Získajú tak čas v prípade, ak počas podávania žiadosti narazia na niečo, v čom si nie sú istí a potrebujú  sa poradiť. K rozpracovanej žiadosti sa môžu opätovne vrátiť na mieste, kde skončili pri jej predchádzajúcom vypĺňaní.

Verím, že portál e-Žiadosti prispeje k ďalšiemu skvalitneniu a sprehľadneniu online služieb spoločnosti Západoslovenská distribučná. V elektronizácii našich žiadostí plánujeme naďalej pokračovať,“ uviedol člen predstavenstva a finančný riaditeľ ZSD Marian Kapec.

eŽiadosti

Na našom webe sme spustili chatovacieho bota, ktorý vás dokáže jednoducho sprevádzať procesom nahlásenia poruchy. V rámci pilotnej prevádzky bude dostupný počas pracovných dní v čase od 7.00 do 16.00 hodiny a v prípade mimoriadnych situácií.

V čase kalamity, kedy vplyvom extrémneho počasia postihuje výpadok elektriny veľký počet zákazníkov, neraz dochádza k neprimeranému predĺženiu čakacej doby na spojenie s Poruchovou linkou. Preto prichádzame s novou technológiou, ktorá pomôže vyriešiť tento problém. Od 8. decembra 2021 je možné vybaviť neobmedzený počet hlásení zákazníkov v tom istom čase vďaka nášmu novému „kolegovi“, ktorého sme nazvali „ChatBot Edo“.

Ako to funguje?

Ide o aplikáciu v podobe chatovacieho okna, ktoré nájdete v uvedenom čase na tejto stránke (v pravom dolnom rohu). Táto technológia je schopná spracovávať ľudskú konverzáciu vo forme písaného textu. ChatBot Edo „chápe“, čo mu pri nahlasovaní poruchy píšete a dokáže konverzovať tak, aby od vás získal všetky informácie, potrebné pre presné nahlásenie poruchy.

V súčasnosti je ChatBot Edo určený výhradne na riešenie poruchových stavov – dokáže vám napísať,  čo sa na vašom odbernom mieste práve deje: či ide o poruchu, plánovanú odstávku, prípadne odpojenie z dôvodu porušenia zmluvných vzťahov. Pokiaľ ide o poruchu, ktorá ešte nebola nahlásená, dokážete s Edom zrealizovať jej nahlásenie. V budúcnosti uvažujeme o rozšírení tejto služby pre riešenie ďalších zákazníckych požiadaviek.

Chatbot Edo

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) sa v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku aktívne zapája do medzinárodného projektu Life Eurokite. Jeho cieľom je záchrana dravca z čeľade jastrabovité, haje červenej.

Na západnom Slovensku obýva haja červená nížinné listnaté lesy, predovšetkým luhy na Záhorí. V súčasnosti je z tejto oblasti známych 32 hniezdiacich párov. Populácia haje červenej na Slovensku mierne narastá, ale stále patrí k najohrozenejším dravcom u nás.

V minulosti sa na znížení počtu hají výraznou mierou podieľali zámerné otravy, ktoré, žiaľ, pretrvávajú aj dnes.

V súčasnosti haje ohrozujú aj lesohospodárske aktivity, keď kvôli rušeniu rodičia opustia hniezdo alebo dochádza priamo k výrubu hniezdneho stromu. Mnoho hají tiež  hynie na niektorých nevhodných konštrukciách stĺpov elektrických vedení.

Preto si účastníci projektu stanovili tieto hlavné ciele:

 • znížiť vplyv otráv tzv. vtáčej kriminality - vyhľadávanie otrávených návnad špeciálne vycvičenými psami v okolí hniezdísk a usvedčenie páchateľov;
 • identifikácia a ošetrovanie rizikových elektrických vedení ochrannými prvkami, ktoré chránia vtáctvo pred zásahmi elektrickým prúdom;
 • zníženie ďalších antropogénnych vplyv na mortalitu týchto druhov.

V priebehu rokov 2021 - 2026 nainštaluje spoločnosť Západoslovenská distribučná prvky na ochranu vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom na viac ako 500 podperných bodov. Inštalácia prebieha v Chránenom vtáčom území Záhorské Pomoravie, kde sa haja červená vyskytuje a hniezdi.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.life-eurokite.eu.

ZSD pomáha pri záchrane mimoriadne ohrozeného druhu dravých vtákov