ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Novinky

Novinky

ZSD a SEPS modernizujú technológie s finančnou pomocou EÚ. 

Spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) zavádzajú najnovšie inteligentné technológie na automatizované riadenie distribučnej a prenosovej sústavy. V regiónoch západného a juhozápadného Slovenska sa moderné inteligentné siete („Smart Grid“) budujú vďaka projektom spoločného záujmu (PCI) ACON a Danube InGrid, spolufinancovaným Európskou úniou. PCI predstavujú kľúčové infraštruktúrne projekty, ktorých cieľom je prepájanie európskych energetických systémov a dosahovanie energetických a klimatických cieľov EÚ. Projekty ACON a Danube InGrid sú zamerané na masívne nasadzovanie najmodernejších inteligentných technológií, ktoré umožnia monitorovať a ovládať elektrizačnú sústavu na diaľku, t. j. flexibilne upravovať jej parametre a riešiť poruchové stavy, ako aj podporiť nástup „novej energetiky“ založenej na lokálnych obnoviteľných zdrojoch.

V rámci oboch projektov dôjde k prehĺbeniu cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi distribučných a prenosových sústav. Zahraničným partnerom ZSD pri realizácii projektu ACON je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s.; projekt Danube InGrid je výsledkom spolupráce ZSD a SEPS s maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Projekt ACON sa realizuje od roku 2018 a priniesol už konkrétne výsledky.Od začiatku projektu sa vybudovalo 160 km optických trás na vysokonapäťovej úrovni, bolo zmodernizovaných niekoľko trafostaníc inštaláciou smart prvkov. Časť optických trás sa realizovala ako podzemná v súbehu s káblovým VN vedením, predovšetkým v nedostupných lesných terénoch v odľahlých prihraničných lokalitách, nakoľko tieto úseky boli výrazne poruchové pri každej väčšej poveternostnej kalamite, najmä pri búrkach, silnom vetre, alebo námraze. V dôsledku realizovaných investícií pocíti zvýšený zákaznícky komfort vyše 190 000 zákazníkov, predovšetkým v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ako aj ďalší zákazníci z regiónu južnej a východnej časti Českej republiky. V tomto roku bude ukončená výstavba strategickej elektrickej stanice 110/22kV Borský Svätý Jur, ktorá zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich, ale aj umožní pripojenie nových potenciálnych zákazníkov. Stanica prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy medzi Slovenskou a Českou republikou a stane sa jedným z dôležitých elektrických uzlov najmä pre prípady vzájomnej cezhraničnej pomoci pri krízových stavoch,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

V rámci projektu Danube InGrid sa už taktiež rozbehli realizačné práce. Konkrétne ide o výstavbu optických prepojení medzi elektrickými stanicami v lokalitách Sereď a Vráble realizovanú ZSD. Práve v blízkosti mesta Vráble sa pre realizáciu optickej trasy na vzdušnom vedení vysokého napätia využila inovatívna metóda ovíjania. Výstavba optických trás na distribučných vedeniach umožňuje pripravovať infraštruktúru pre budúce nasadenie automatizácie. Výsledkom bude zvýšená spoľahlivosť a efektívnejšia prevádzka distribučnej sústavy. V projekte Danube InGrid plánuje ZSD zrealizovať približne 320 kilometrov optických trás. Zároveň sa plánuje realizácia 150 smart trafostaníc, výstavba elektrických staníc 110/22kV Mierovo a 110/22kV Vajnory a taktiež realizácia IT projektov zameraných na smart grid a budovanie dátovej platformy pre výmenu dát s maďarskou distribučnou spoločnosťou E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Projekt Danube InGrid je zameraný na modernizáciu elektrizačnej sústavy smerom k efektívnejšej spolupráci medzi prevádzkovateľom prenosovej a distribučnej siete. Ich prepojenie bude realizované vybudovaním novej elektrickej stanice vo Vajnoroch. Na úrovni prenosovej sústavy SEPS plánuje výstavbu inteligentnej diaľkovo ovládanej rozvodne 400 kV vrátane výstavby dvoch 400 kV nadzemných vedení so zapojením do existujúcich elektrických staníc Stupava a Podunajské Biskupice. S vybudovaním novej stanice súvisí aj modernizácia a rozšírenie v elektrických staniciach Podunajské Biskupice a Stupava.

„Vzhľadom na narastajúci počet užívateľov elektrizačnej siete je potrebné aktívne podporovať, zavádzať a využívať technológie inteligentných sietí na predchádzanie porúch. Zavádzanie inteligentných technológií umožní rozvoj ďalšej modernej energetickej infraštruktúry nevyhnutnej pre rýchlo sa rozrastajúce mestá. Stále rozsiahlejšia výstavba znamená aj rastúcu záťaž pre elektrizačnú sústavu a vyžaduje si posilnenie jej uzlových bodov. Zvlášť je to citeľné v oblasti Bratislavy, kde pre zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy budú realizované kľúčové investície v rámci projektu Danube InGrid. Vo Vajnoroch vyrastie nová diaľkovo riadená elektrická stanica, už čoskoro nevyhnutná na udržanie bezpečného a neprerušovaného zásobovania Bratislavy elektrickou energiou. Naším cieľom v rámci tohto projektu je posilnenie elektrizačnej siete na zabezpečenie jej stability na celom západnom Slovensku,uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

V priebehu prvého májového týždňa sa uskutočnila dôležitá udalosť podčiarkujúca význam spolupráce medzi realizátormi PCI projektov a Európskou komisiou. Realizované výstupy projektov ACON a Danube InGrid osobne navštívili zástupcovia organizácie CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency - Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie ), ktorá riadi programy Európskej komisie prispievajúce k dekarbonizácii a udržateľnému rastu. Účelom návštevy bolo predovšetkým predstavenie existujúcich výstupov projektov, ako aj plánovaných aktivít do budúcnosti, pri súčasnej kontrole efektívnosti a účelnosti vynakladania prostriedkov poskytnutých z európskych zdrojov. 

Zástupcovia CINEA v rámci svojho pobytu na Slovensku navštívili lokality Holíč, Skalica, Malacky, Šaštín, Borský Sv. Jur, kde si prezreli stavby zastrešené projektom ACON. Konkrétne išlo o  stavby modernizácie vedení v prihraničnej oblasti, v lokalite Skalica Mlynky, stavby optickej infraštruktúry na rekonštruovaných VN vzdušných vedeniach a budovaných VN káblových vedeniach v lokalite Skalica_ Zlatnícka dolina. Taktiež si prezreli modernizovanú distribučnú trafostanicu v Šaštíne – Strážach a aj výstavbu novej elektrickej stanice Borský Svätý Jur. V elektrických staniciach Holíč a Malacky si prezreli inštalované hardvérové zariadenia zabezpečujúce ochranu a spoľahlivosť prevádzky elektrických zariadení a IT bezpečnosť. V bratislavskej centrále boli zasa predstavené IT riešenia nasadené v rámci projektov ACON a Danube InGrid aj za účasti zástupcov MH SR a ÚRSO.

Nasadenie inteligentných sietí, ktoré sme videli počas našej návštevy, pomôže zmodernizovať elektrickú sieť v troch krajinách, čím sa zvýši bezpečnosť dodávok a flexibilita potrebná na integráciu obnoviteľných zdrojov a rozvoj európskeho trhu s energiou. Pri oboch projektoch je vidieť očakávaný progres, ako aj veľké odhodlanie všetkých účastníkov projekty úspešne ukončiť, “ uviedli Ona Kostinaitė-Grinkevičienė and Eduardo Vega Fanjul, zástupcovia CINEA.

O projektoch:

ACON – (Again Connected Networks) sa stal prvým PCI projektom (projekty spoločného záujmu) v oblasti inteligentných sietí, realizovaným výlučne distribučnými spoločnosťami, v regióne strednej a východnej Európy. Plánovaná doba realizácie v pohraničných oblastiach Slovenskej a Českej republiky je v rokoch 2018 - 2024 a odhadovaný́ rozpočet je 182 mil. eur s mierou spolufinancovania EÚ 50 %. Viac informácií o projekte na www.acon-smartgrids.sk

Danube InGrid – (Danube Intelligent Grid) sa stal už druhým úspešným PCI projektom (projekty spoločného záujmu) realizovaným v spolupráci distribučných spoločností a prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, ktorý umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do energetickej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Celkový rozpočet projektu je vyše 290 miliónov eur s mierou spolufinancovania EÚ 35 % a bude realizovaný v priebehu rokov 2020 až 2025 na území juhozápadného Slovenska s prepojením sústavy s Maďarskou republikou. Viac informácií o projekte na www.danubeingrid.eu

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) prichádza s vlastnou inováciou, ktorá výrazne zvýši bezpečnosť pracovníkov pri práci na VN vedeniach a v elektrických staniciach 110/22kV. Do praxe sa postupne uvádza smart detektor elektrického poľa. Zariadenie podobné klasickým smart hodinkám bude mať za úlohu zvukovo, svetelne a vibračne identifikovať prítomnosť elektrického poľa a zároveň upozorní kolegov pracujúcich v teréne na riziko neúmyselného priblíženia sa k zariadeniu pod napätím.

Zabezpečiť stabilný chod distribučnej siete a súčasne s tým neustále dodržiavať bezpečnosť pri práci, je jednou z najdôležitejších úloh distribučnej spoločnosti. Smart detektor je určený pre pracovníkov, ktorí pracujú v blízkosti zariadení, ktoré sú pod napätím. Zariadenie bude zamestnancovi signalizovať, keď sa už k živému vedeniu veľmi priblíži. Samozrejme, že pri tejto práci sú nastavené vysoké bezpečnostné štandardy, ktoré musia zamestnanci dodržiavať. Samotná novinka -  Smart detektor elektrického poľa tieto štandardy ešte výrazne zlepší.

Od nápadu až po uvedenie smart detektora elektrického poľa sme v ZSD absolvovali dlhú cestu. Situácia na trhu, skúmania kolegov a najmä tvorcu myšlienky Martina Horáka, vytvoriť si vlastné zariadenie nám ukázala, že sme sa rozhodli správne. Bezpečnosť pri práci je vzhľadom na charakter distribučnej spoločnosti našou prioritou. Aj keď venujeme tejto téme veľkú pozornosť, stále je priestor na zlepšovanie. Nové smart zariadenie prispeje k zvýšeniu bezpečnosti kolegov pri prácach v blízkosti napätia. Som veľmi rád, že nápad a rozhodnutie skonštruovať prototyp pochádza od nášho kolegu, ktorý absolvoval dlhú cestu testovania viacerých podobných produktov dostupných na trhu. Kompletne všetky však boli vyhodnotené ako nepoužiteľné v profesionálnej praxi – išlo skôr o „hračky“ než prístroj, na ktorý sa človek môže spoľahnúť v kritickom okamihu, keď mu ide o život,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva ZSD.

„Prístroj má slúžiť ako inštancia posledného varovania nie ako skúšačka“

Pri prácach na zariadeniach ktoré sa nachádzajú v blízkosti vysokého napätia prebieha niekoľkostupňová kontrola. Nové smart zariadenie bude slúžiť ako tzv. posledné varovanie. Jeho používaním sa výrazne zvýšia štandardy BOZP všetkých kolegov pracujúcich v teréne, ak by pri ich práci mohlo dôjsť k ich neúmyselnému priblíženiu k zariadeniu pod napätím. 

Prevedenie v podobe náramku na ruku nebolo zvolené náhodou. Pri väčšine úrazov elektrickým prúdom (v blízkosti VN zariadení) dochádza k prestupu elektrického prúdu v oblasti predlaktia, lebo postihnutý tam smeruje nástrojom, ktorý drží v ruke. Teda ruka primárne smeruje do priestoru elektrického poľa.

Zariadenie je veľmi jednoduché na obsluhu. Nemá žiadne konektory, žiadne tlačidlá. Zapína/aktivuje sa pohybom, a o jeho aktivite priebežne dáva informácie dióda. Vypína sa automaticky, ak je dlhšie ako jednu hodinu v kľudovej polohe. Nabíjanie je pomocou Qi bezdrôtovej nabíjačky, pričom výdrž na jedno nabitie je podľa posledných meraní až 10 dní. Úprava nastavení je možná pomocou bluetooth rozhrania.

Prvým kolegom k dispozícii už onedlho

Záujem o prvotné testovanie smart zariadenia v Západoslovenskej distribučnej bol veľký. Z testovacej fázy sme už dnes na začiatku nasadenia smart detektora elektrického poľa do skutočnej prevádzky. „V súčasnosti sa prvé smart zariadenia začnú distribuovať kolegom do terénu. Začíname s jednotkami kusov, ale náš plán je v prvom kroku zabezpečiť 350 kusov týchto zariadení pre našich interných zamestnancov. Zatiaľ sa jedná o malosériovú výrobu, ktorú môžeme potenciálne rozšíriť, ak by o daný produkt prejavili záujem aj iné spoločnosti “dodal Tomáš Turek.

Smart zariadenie vyrobila spoločnosť ELVAC, s ktorou má ZSD aj z minulosti vynikajúce skúsenosti z oblasti automatizácie VN sietí.

Online novinka prináša obyvateľom západoslovenského regiónu množstvo výhod a zjednodušenie riešenia ich požiadaviek.

Elektronické podávanie žiadostí umožnila spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., (ZSD) svojim zákazníkom po prvý krát v roku 2014, pričom išlo o najčastejší typ žiadosti – Žiadosť o pripojenie nového odberného miesta. Neskôr k nej pribudli aj Žiadosť o pripojenie malého zdroja na výrobu elektrinyŽiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Keďže v blízkej budúcnosti plánuje ZSD rozšíriť možnosti elektronického podávania o ďalšie typy žiadostí, pristúpila k ich dizajnovému zjednoteniu a integrácii na samostatný portál s možnosťou registrácie.

Novinka je dostupná na adrese www.zsdis.sk/eziadosti. Menu s ponukou žiadostí je rozdelené podľa zákazníckych segmentov (Domácnosti, Podnikatelia) a podľa aktuálnej situácie, v ktorej sa zákazník nachádza v procese riešenia svojej požiadavky (Pred pripojením, Nové pripojenie, Zmena pripojenia, etc.).

Výhody pre registrovaných užívateľov e-Žiadostí

Registrácia, resp. prihlásenie do portálu e-Žiadosti nie je povinné, zákazníkom však prináša ďalšie výhody. Prihlásenie je navyše možné aj s už existujúcimi prihlasovacími údajmi, ktoré zákazníci používajú pre vstup do iných aplikácií ZSD – Distribučného portálu, Mobilnej aplikácie ZSD či Geoportálu.

Prihlásený používateľ má na jednom mieste k dispozícii:

 • prehľad ním podaných elektronických žiadostí,
 • informácie o stave ich vybavovania,
 • dokumenty, ktoré nahral pri podávaní žiadostí,
 • dokumenty, ktoré mu zaslala spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Registrácia tiež znamená výrazné uľahčenie podávania žiadosti vďaka tomu, že prihlásený zákazník nemusí do ďalšej žiadosti opätovnej zadávať všetky dáta. Portál e-Žiadosti sám doplní relevantné dáta o zákazníkovi, ktoré má k dispozícii z riešenia predošlých požiadaviek.

Registrovaní zákazníci môžu navyše odložiť dokončenie rozpracovanej žiadosti až o 10 kalendárnych dní. Získajú tak čas v prípade, ak počas podávania žiadosti narazia na niečo, v čom si nie sú istí a potrebujú  sa poradiť. K rozpracovanej žiadosti sa môžu opätovne vrátiť na mieste, kde skončili pri jej predchádzajúcom vypĺňaní.

Verím, že portál e-Žiadosti prispeje k ďalšiemu skvalitneniu a sprehľadneniu online služieb spoločnosti Západoslovenská distribučná. V elektronizácii našich žiadostí plánujeme naďalej pokračovať,“ uviedol člen predstavenstva a finančný riaditeľ ZSD Marian Kapec.

eŽiadosti

Na našom webe sme spustili chatovacieho bota, ktorý vás dokáže jednoducho sprevádzať procesom nahlásenia poruchy. V rámci pilotnej prevádzky bude dostupný počas pracovných dní v čase od 7.00 do 16.00 hodiny a v prípade mimoriadnych situácií.

V čase kalamity, kedy vplyvom extrémneho počasia postihuje výpadok elektriny veľký počet zákazníkov, neraz dochádza k neprimeranému predĺženiu čakacej doby na spojenie s Poruchovou linkou. Preto prichádzame s novou technológiou, ktorá pomôže vyriešiť tento problém. Od 8. decembra 2021 je možné vybaviť neobmedzený počet hlásení zákazníkov v tom istom čase vďaka nášmu novému „kolegovi“, ktorého sme nazvali „ChatBot Edo“.

Ako to funguje?

Ide o aplikáciu v podobe chatovacieho okna, ktoré nájdete v uvedenom čase na tejto stránke (v pravom dolnom rohu). Táto technológia je schopná spracovávať ľudskú konverzáciu vo forme písaného textu. ChatBot Edo „chápe“, čo mu pri nahlasovaní poruchy píšete a dokáže konverzovať tak, aby od vás získal všetky informácie, potrebné pre presné nahlásenie poruchy.

V súčasnosti je ChatBot Edo určený výhradne na riešenie poruchových stavov – dokáže vám napísať,  čo sa na vašom odbernom mieste práve deje: či ide o poruchu, plánovanú odstávku, prípadne odpojenie z dôvodu porušenia zmluvných vzťahov. Pokiaľ ide o poruchu, ktorá ešte nebola nahlásená, dokážete s Edom zrealizovať jej nahlásenie. V budúcnosti uvažujeme o rozšírení tejto služby pre riešenie ďalších zákazníckych požiadaviek.

Chatbot Edo

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) sa v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku aktívne zapája do medzinárodného projektu Life Eurokite. Jeho cieľom je záchrana dravca z čeľade jastrabovité, haje červenej.

Na západnom Slovensku obýva haja červená nížinné listnaté lesy, predovšetkým luhy na Záhorí. V súčasnosti je z tejto oblasti známych 32 hniezdiacich párov. Populácia haje červenej na Slovensku mierne narastá, ale stále patrí k najohrozenejším dravcom u nás.

V minulosti sa na znížení počtu hají výraznou mierou podieľali zámerné otravy, ktoré, žiaľ, pretrvávajú aj dnes.

V súčasnosti haje ohrozujú aj lesohospodárske aktivity, keď kvôli rušeniu rodičia opustia hniezdo alebo dochádza priamo k výrubu hniezdneho stromu. Mnoho hají tiež  hynie na niektorých nevhodných konštrukciách stĺpov elektrických vedení.

Preto si účastníci projektu stanovili tieto hlavné ciele:

 • znížiť vplyv otráv tzv. vtáčej kriminality - vyhľadávanie otrávených návnad špeciálne vycvičenými psami v okolí hniezdísk a usvedčenie páchateľov;
 • identifikácia a ošetrovanie rizikových elektrických vedení ochrannými prvkami, ktoré chránia vtáctvo pred zásahmi elektrickým prúdom;
 • zníženie ďalších antropogénnych vplyv na mortalitu týchto druhov.

V priebehu rokov 2021 - 2026 nainštaluje spoločnosť Západoslovenská distribučná prvky na ochranu vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom na viac ako 500 podperných bodov. Inštalácia prebieha v Chránenom vtáčom území Záhorské Pomoravie, kde sa haja červená vyskytuje a hniezdi.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.life-eurokite.eu.

ZSD pomáha pri záchrane mimoriadne ohrozeného druhu dravých vtákov

Vážení zákazníci, 
 
z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie je naša podateľna na Čulenovej ulici 6 v Bratislave uzavretá pre verejnosť. Prosíme vás, aby ste nevstupovali do jej priestorov (momentálne nevydávame potvrdenia), ale nechávali vaše zásielky vo vyhradenom boxe vo vestibule budovy, prípadne ich poslali poštou či e-mailom na odberatel@zsdis.sk
 
Ďakujeme za pochopenie.

Upozornenie na obmedzený režim podateľne

Vyhľadávač aktuálnych porúch a plánovaných odstávok patrí medzi najpoužívanejšie aplikácie nášho webu. Teraz prichádzame s novinkou, prostredníctvom ktorej vám poskytne tieto informácie v ešte prehľadnejšej forme.

Nová aplikácia využíva populárnu platformu Google Maps.  Vyhľadávanie lokalít prebieha rovnakým spôsobom ako na verejných Google mapách, na ktoré sú používatelia internetu zvyknutí.

Ako funguje Mapa odstávok a porúch:

 • pri prvom načítaní mapy (otvorení aplikácie) je užívateľovi automaticky zobrazené distribučné územie ZSD, na ktorom sú vyznačené aktuálne prebiehajúce odstávky a poruchy;
 • pri zoomovani (približovaní) mapy bez zadania adresy do vyhľadávania sa od určitého zoomu (priblíženia) zobrazia aj budúce (plánované) odstávky pre dané územie;
 • aktuálne prebiehajúce odstávky a poruchy sú graficky (farebne) odlíšené od budúcich (plánovaných) odstávok;
 • v aplikácii je zobrazená legenda, aby užívateľ vedel, čo ktorá farba či symbol znamenajú;
 • po vyhľadaní sa užívateľovi zobrazia všetky odstávky a poruchy v danej lokalite, navyše sa zobrazí bublina s pointerom označujúca nájdenú polohu;
 • zároveň po vyhľadaní lokality je farebne vyznačená oblasť, pre ktorú sa zobrazujú záznamy (pri zoomovani po vyhľadaní sa nebudú zobrazovať ďalšie záznamy). 

Vyskúšajte si Mapu odstávok a porúch aj vy.

Mapa odstávok a porúch

V spolupráci s mestom Trnava a občianskym združením EUFORION dala Západoslovenská distribučná (ZSD) nasprejovať trafostanicu na ulici Ludviga van Beethovena v Trnave. Táto aktivita nadväzuje na pilotný projekt, ktorý sme realizovali v rámci podujatia Bratislava Street Art v roku 2018 ako ukážku toho, akou cestou sa môže revitalizácia trafostaníc uberať. Pozitívne ohlasy nás motivovali v ich premene pokračovať.

Vzhľad trafostaníc je v ZSD dlhodobo diskutovanou témou. Projekt Trnava Street Art Gallery 2021 bol ďalšou vhodnou príležitosťou, ako priniesť do ulíc mesta niečo originálne a nové. Trafostanica na ulici Ludviga van Beethovena prešla takouto premenou len za 14 dní. Zaslúžili sa o ňu dvaja francúzski umelci – JACE a Cart 1. Keďže ide o jedinečné umelecké diela, grafická stránka bola ponechaná na kreativite umelcov.

Objekt sa nachádza oproti tunajšej škole pre deti so špeciálnymi potrebami, na jeho opačnej strane zas sídli základná škola. Deti tak majú niečo zaujímavé a inšpiratívne priamo vo svojom okolí, pred oknami svojej školy – a to je ďalší bonus, ktorý táto aktivita prináša. „Výsledkom som nadšený, a som rád, že aj reakcie obyvateľov sú veľmi pozitívne. Verím, že aj takýmito projektami dokážeme o sebe, distribučiaroch, hovoriť a propagovať tak našu firmu,“ povedal predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD Tomáš Turek.

Posúďte sami, ako úsilie umelcov dopadlo:

Sprejeri opäť vytvorili dielo na jednej z našich trafostaníc

Sprejeri opäť vytvorili dielo na jednej z našich trafostaníc

Sprejeri opäť vytvorili dielo na jednej z našich trafostaníc

Investícia v Borskom Svätom Jure prispeje k posilneniu regionálnej energetickej bezpečnosti a bude mať významný́ dopad aj na prepojenie slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Západoslovenská distribučná investuje do výstavby novej stanice takmer 11 miliónov eur. 

Nová elektrická stanica 110/22kV prináša do regiónu Záhoria najmodernejšie dostupné technológie a smart riešenia. Strategická stavba je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie. Elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich ale aj potenciálnych zákazníkov v tejto oblasti a výrazne prispeje k prepojeniu slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Stavba bola slávnostne otvorená za účasti Richarda Sulíka, podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR, Markusa Kauneho, predsedu predstavenstva ZSE a realizátorov.

Nová elektrická stanica Borský Svätý Jur vyrieši dlhodobý problém so zásobovaním elektrickou energiou na Záhorí. Konkrétne ide o lokalitu ohraničenú najbližšími elektrickými stanicami Malacky, Holíč, Senica a Myjava. Vzhľadom na rastúcu výstavbu v tomto regióne je nevyhnutné vyriešiť možnosť pripájania nových zákazníkov, či už z radov domácností alebo firiem. Flexibilnejšie riešenie požiadaviek na pripojenie zvýši atraktivitu lokality pozdĺž diaľnice D2 a prispeje k rozvoju podnikateľského prostredia. Konkrétny pozitívny dopad pocíti  vyše 90 000 obyvateľov a podnikateľských subjektov v tomto regióne.

Zároveň sa vyrieši problém, týkajúci sa veľkých úbytkov napätia na 22kV vedeniach, ktoré sú spôsobené vzdialenosťami medzi existujúcimi stanicami a doterajšou absenciou ďalšieho potrebného napájacieho bodu v tejto lokalite. Práve dĺžka vedení významne vplývala na veľké úbytky napätia, ktoré neumožňovali zásobovať odberateľov časti Záhoria elektrickou energiou spĺňajúcou všetky najvyššie kvalitatívne požiadavky. „Sme radi, že do regiónu Záhoria prinášame významnú a najmä strategickú investíciu do distribučnej sústavy. Elektrická stanica Borský Svätý Jur zníži poruchovosť a výrazne zvýši kvalitu dodávky elektrickej energie. Prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy v Európe a stane sa jedným z dôležitých strategických elektrických uzlov, “ uviedol  Markus Kaune, predseda predstavenstva ZSE.

Energetická stabilita regiónu

Vzhľadom na veľké vzdialenosti okolitých elektrických staníc nie je aktuálne možné, aby sa v prípade mimoriadnych udalostí v distribučnej sústave navzájom zálohovali. Nová elektrická stanica sa bude nachádzať približne v strede okolitých staníc a preto bude plniť aj funkciu rezervného zdroja výkonu, ktorý sa môže využívať nielen v prípade mimoriadnych udalostí ale aj pri plánovaní odstávok a riešení poruchových stavov v distribučnej sústave.

Okrem obyvateľov Záhoria pocítia výhody bezpečného a spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou rovnako obyvatelia v priľahlých oblastiach Českej republiky. Zároveň bude elektrická stanica slúžiť ako záloha v prípade neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.

Ako príklad je možné uviesť pomoc pri nedávnom obrovskom výpadku elektrickej energie, ktorý spôsobili silné búrky sprevádzané tornádom v juhomoravských okresoch Břeclav a Hodonín. Úplne bez napájania vtedy zostala aj 110 kV rozvodňa Tvrdonice, ktorá slúži na napájanie kompresorovej stanice plynu, čo je strategicky dôležitý bod z pohľadu plnenia zásobníkov plynu v Českej republike. Táto rozvodňa bola napojená operatívne, na úrovni dispečingov spoločností EG.D, ZSD a SEPS, zo siete ZSD. Lokalizácia novej elektrickej stanice v budúcnosti umožní realizáciu takejto cezhraničnej spolupráce a pomoci.

Obnoviteľné zdroje v energetickej sústave

Vzhľadom na potrebu rozširovania využívania obnoviteľných zdrojov energie a dosahovanie energetických cieľov Európskej únie a Slovenskej republiky, je nevyhnutná modernizácia distribučnej sústavy. Elektrická stanica Borský Svätý Jur bude vybavená najmodernejšími dostupnými smart technológiami, ktoré posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti, predovšetkým OZE. Nová energetika si vyžaduje už dnes reagovať a pripravovať distribučnú sústavu na budúcnosť v čom výrazne napomáhajú smart technológie, ktoré zároveň umožňujú rýchlejšie zistiť stav zariadení, poruchy na nich, ovládať ich, vyhodnocovať prevádzku počas dlhšieho obdobia.

„Prepájanie európskej energetickej sústavy a možnosť väčšej implementácie obnoviteľných zdrojov je významným míľnikom pre budúcnosť energetiky. Sme radi, že sa u nás realizujú dôležité strategické investície do energetickej sústavy, ktoré majú dlhodobý význam a prínos pre koncových zákazníkov ako aj postavenie Slovenska v Európe“ zhodnotil Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR

Ukončenie výstavby a zaradenie elektrickej stanice Borský Svätý Jur do distribučnej siete sa predpokladá do 2023.

Významný EÚ projekt cezhraničnej spolupráce

Stavba sa realizuje v rámci EÚ projektu spoločného záujmu - ACON Smart Grids. Realizátormi projektu ACON je na slovenskej strane spoločnosť Západoslovenská distribučná a na českej strane distribučná spoločnosť EG.D. Hlavným zámerom projektu ACON je zlepšiť existujúcu distribučnú sústavu, čím bude vytvorená vyššia kapacita na rozvoj a pripojenie zdrojov výroby elektriny a primerané kapacity na pripojenie nových užívateľov distribučnej sústavy.

Distribučná sústava bude takisto modernizovaná prostredníctvom implementácie smart prvkov a nového IT rozhrania za účelom vytvorenia smart grid energetickej sústavy. Odhadovaný rozpočet projektu ACON je 182 mil. eur s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 50 %; objem investície na Slovensku dosiahne 92 mil. eur. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi PCI projektami.

ACON je zcela v souladu s naší strategií masivně do distribuční sítě zavádět inteligentní technologie, které nám umožní zlepšit efektivnost i bezpečnost dodávek elektřiny a zároveň zkvalitnit dálkové řízení sítí. To přinese zejména zlepšení infrastruktury v příhraničních oblastech na pomezí Moravy a Slovenska. Chytré sítě se stanou opěrným bodem při budování distribuční sítě na příští desetiletí, kdy domácnosti i firmy budou chtít zapojit více solárních panelů, elektromobilů a baterií,“ uviedol Zdeněk Bauer, predseda predstavenstva EG.D.

Región Záhoria bude mať najmodernejšiu elektrickú stanicu, ktorá zvýši energetickú bezpečnosť na západnom Slovensku

Dodržiavanie ochranných pásiem a pravidiel bezpečnosti vám môže zachrániť život. Pripravili sme pre vás krátku PDF príručku.

Poľnohospodári, stavbári, ale aj široká verejnosť – príručka je určená všetkým, ktorí sa počas rôznych činností v exteriéri dostávajú do blízkosti elektrických zariadení. Cieľom je vysvetliť, na čo si treba dávať pozor a ako predísť kolíznym a rizikovým situáciám.

Príručka obsahuje tiež fotografie s konkrétnymi príkladmi porušenia predpisov a ich následkami. Venujte jej prosím pozornosť v záujme ochrany vášho majetku, a najmä zdravia. Stiahnite si bezplatne praktického sprievodcu bezpečnou prácou v okolí elektrických zariadení:

Príručka ochranné pásma (PDF, 5,8 MB)

Ochranné pásma