ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Novinky

Novinky

Západoslovenská distribučná investuje do výstavby novej Elektrickej stanice Mierovo a súvisiacich elektrických vedení vyše 20 mil. eur, s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 35 %. Elektrická stanica rozšíri kapacitu pre integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, ako aj pre flexibilnejšie  pripájanie nových odberateľov. Vďaka nasadeniu smart zariadení sa zvýši bezpečnosť aj spoľahlivosť distribúcie v regióne. Stavba bola dnes slávnostne otvorená za účasti Markusa Kauneho, predsedu predstavenstva ZSE, zástupcov spoločnosti Západoslovenská distribučná, samosprávy a realizátorov. Ukončená by mala byť do konca roka 2024.

ES Mierovo sa buduje v rámci PCI projektu Danube Ingrid, ktorý je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – SEPS a ZSD – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu.

Na západnom Slovensku v posledných rokoch sledujeme rastúci záujem o pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energií z radov domácností a podnikateľov. Rovnako je záujem o rozšírenie podielu OZE v energetickom mixe deklarovaný na národnej i európskej úrovni, či už v kontexte environmentálnych prístupov, želanej väčšej energetickej sebestačnosti či zmierňovania pokračujúcej cenovej energetickej krízy. Nároky na rozvoj distribučnej sústavy sa zvyšujú aj s rozvojom elektromobility a potrebou rozširovania nabíjacej infraštruktúry.

Energetická stabilita regiónu

Lokalita Mierovo nebola zvolená náhodne. Vďaka svojej polohe medzi dvojicou existujúcich 110/22 kV elektrických staníc Západoslovenskej distribučnej v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede, je ideálnym miestom na nový napájací bod. Po vybudovaní ES Mierovo dôjde k zníženiu zaťaženia oboch uvedených elektrických staníc a k vylepšeniu napäťových pomerov v distribučnej sústave 22 kV v tejto oblasti. V budúcnosti bude do stanice zaústených 13 vedení 22 kV. Úpravy 22 kV siete umožnia zníženie dopadov prípadných porúch a počtu zasiahnutých odberných miest. Novovzniknuté vedenia budú vo významnej miere ukladané pod povrch zeme, čo je pozitívne z pohľadu ich budúcej spoľahlivosti ako aj vo vzťahu k životnému prostrediu a avifaune. Vybudovanie stanice výrazne prispeje k podpore regionálneho podnikania a zamestnanosti, umožní totiž flexibilnejšie reagovať na očakávané požiadavky pripájania vznikajúce po dostavaní D4/R7.

Vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility, či oveľa viac interakcií so zákazníkmi, ktorí už nie sú len spotrebiteľmi, si vyžadujú, aby bola distribučná sústava pripravená na flexibilitu. „Transformácia energetiky si vyžaduje výrazné investície do distribučnej sústavy, zamerané na budovanie inteligentnej siete. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu decentralizovanej výroby elektriny do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. V aktuálnej situácii je veľmi dôležitá aj cezhraničná spolupráca, ktorá prispieva k zlepšovaniu jednotného a stabilného energetického trhu Európskej únie, “ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

Elektrická stanica s najmodernejším vybavením

Elektrická stanica Mierovo bude po uvedení do prevádzky slúžiť ako transformačná stanica 110/22 kV pre potreby Západoslovenskej distribučnej. Je navrhnutá ako nový typ rozvodne (tzv. vonkajšia, jednosystémová rozvodňa nového typu „ široké H“), ktorá sa perspektívne dá rozšíriť. Bude možné do nej pripojiť aj odber/zdroj väčšieho výkonu (20 MVA a viac). Do sústavy bude pripojená z existujúceho vzdušného VVN vedenia 8899, ktoré sa nachádza v blízkosti areálu. Toto vedenie je v súčasnosti prepojením medzi el. stanicami Podunajské Biskupice a Dunajská Streda. Stanica bude vybavená riadiacim a informačným systémom (RIS), ktorý umožňuje diaľkovú obsluhu. Komunikovať bude vďaka prenosovým cestám využívajúcim optické vlákna.

Významný EÚ projekt cezhraničnej spolupráce

Elektrická stanica Mierovo sa buduje v rámci Smart Grids projektu Danube InGrid. Ten je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – ZSD a SEPS – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka projektu  Danube InGrid dochádza k modernizácii a rozvoju energetickej infraštruktúry na území juhozápadného Slovenska a severozápadného Maďarska, ako aj posilneniu medzinárodnej spolupráce a výmeny dát.

Finančný rámec Danube InGrid za Západoslovenskú distribučnú je 106,5 mil. eur investícií za celú dobu implementácie, z čoho 35 % je výška predpokladaného spolufinancovania z Nástroja na prepájanie Európy (CEF = Connecting Europe Energy). Celkový objem nákladov projektu za všetky zapojené spoločnosti predstavuje 291 mil. eur.

ES Mierovo

Školiaci areál spoločnosti Západoslovenská distribučná v Nitre poskytne oveľa viac možností vo vzdelávaní a príprave pracovníkov, ako doteraz.

Vďaka dobudovaniu polygónu bude môcť spoločnosť môcť školiť okrem prác pod napätím aj iné prevádzkové činnosti a nielen našich zamestnancov. Polygón umožní vzdelávanie a efektívnu a bezpečnú prípravu absolventov zaradených do programu POWER. V spolupráci so služobne staršími kolegami si budú môcť vyskúšať nácvik montáže rôznych prevádzkových súborov, správnu techniku montáže, dodržanie dôležitých technologických postupov a oboznámiť sa s potenciálnymi bezpečnostnými rizikami.

Vzdelávanie pracovníkov v prevádzke nie je len zákonnou povinnosťou Západoslovenskej distribučnej, ale je aj základným predpokladom pre bezpečné zvládnutie ich pracovných úloh. Zároveň prispieva k zvýšeniu výkonnosti a produktivity zamestnancov. V energetike je obzvlášť náročné, pretože okrem kvalifikácie v elektro-oblasti musia pracovníci zvládnuť aj niektoré stavebné práce, práce s rôznymi mechanizmami rôzneho technického veku, neraz v náročných externých podmienkach či vo výškach. 

Vynovený polygón bude slúžiť aj účastníkom absolventského programu POWER

Plánovaný zámer EÚ zakázať spaľovacie motory od roku 2035 vyvoláva u verejnosti mnohé otázky.

Je kapacita distribučnej sústavy dostatočná na masívny nástup elektromobility? Ako sme na tom na Slovensku? Pozrite si diskusnú reláciu TECHTALKS, kde o tejto téme hovoril Miloš Nagy, technický riaditeľ spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.


Novým predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., je   od 15. marca 2023 Radoslav Haluška, ktorý bude naďalej pôsobiť aj na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.. Doterajší predseda predstavenstva ZSD Tomáš Turek prechádza do predstavenstva materských spoločností ZSE a VSE Holding, kde bude zodpovedať predovšetkým za oblasť distribúcie elektriny.

Ako predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Západoslovenskej distribučnej bude Radoslav Haluška  zodpovedný za celkové smerovanie spoločnosti, jej technický rozvoj a investičné plánovanie so zreteľom na poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny v regióne západného Slovenska.

Energetike sa venujem celý svoj profesionálny život. Pôsobenie v dvoch distribučných spoločnostiach mi dáva príležitosť  stavať na tom pozitívnom, čo v oboch spoločnostiach je, a  motivovať kolegov k prehlbovaniu vzájomných synergií. Samozrejme niektoré činnosti sú viazané na infraštruktúru v konkrétnom regióne a tie budeme aj naďalej vykonávať osobitne, ale mnohé činnosti môžeme robiť identicky. Je logické, aby sme vystupovali jednotne predovšetkým z pohľadu zákazníckeho rozhrania. Keďže obe spoločnosti pôsobia v rámci jedného právneho, regulačného a technického prostredia, mali by aplikovať jednotné prístupy ku všetkým zákazníkom, či už sú to výrobcovia, dodávatelia alebo odberatelia. Vzájomná spolupráca bude mať význam len vtedy, ak prináša hodnoty nielen do vnútra firiem, ale predovšetkým pre zákazníkov. Ak sa nám toto podarí, som presvedčený, že z trhu dostaneme len pozitívnu spätnú väzbu,“ uviedol Radoslav Haluška, nový predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná.

Radoslav Haluška je absolventom odboru Elektroenergetika na Technickej univerzite v Košiciach. Pracovnú kariéru začínal v spoločnosti Konex Elektro, od roku 1997 pôsobil v spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., Bratislava – najprv ako softvérový inžinier, potom ako projektový manažér, vedúci oddelenia, obchodný riaditeľ a od roku 2003 ako riaditeľ divízie energetických zariadení. Začiatkom roka 2005 spojil svoju pracovnú kariéru s Východoslovenskou energetikou a. s., kde nastúpil na pozíciu riaditeľa divízie Sieťové služby a zastával ju až do konca roka 2013. K tomu sa v roku 2008 pridružila funkcia člena predstavenstva spoločnosti, ktorú zastával až do 31. marca 2014. Od 1. apríla 2014 prešiel do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. do funkcie predsedu predstavenstva a neskôr aj generálneho riaditeľa.

Radoslav Haluška

Západoslovenská distribučná využila po prvýkrát na pokládku VN kábla metódu pluhovania podľa normy PNE 34 1050. Pluhovanie je moderná bezvýkopová metóda pokládky káblových a potrubných systémov, ktorou je možné výrazne zrýchliť priebeh stavby, znížiť finančné náklady a obmedziť jej dopady na okolité prostredie. Metóda pluhovania je v zahraniční bežne využívaná na inštalácie káblových sietí – od káblov NN až po systémy 400 kV.

Video nájdete na konci článku.

Doposiaľ využívaná metóda ryhovania sa vzhľadom na dodatočné práce potrebné na spätnú povrchovú úpravu, ako aj na narušenie krajinného okolia, ukazuje ako menej efektívna. Technológia pluhovania umožňuje ukladať kábel až do hĺbky 3,4 m a podľa ideálnych podmienok dokáže súprava uložiť až 3 km vedenia za deň. Maximálna šírka záboru je iba 3 – 4 m, pričom pluhovanie môže byť vykonávané min 1 m od rôznych prekážok (stromy, zvodidlá a podobné iné prekážky). Západoslovenská distribučná zrealizovala pilotnú pokládku VN kábla touto technológiou na 4,5 km úseku v lokalite Bernolákovo – Triblavina, pri pripájaní logistického centra.

„Sme radi, že sme si mohli vyskúšať inovatívny spôsob pokládky VN kábla 22 kV a získať tak cenné informácie priamo v praxi. Na základe dát a skúseností našich technických pracovníkov z terénu sa budeme vedieť rozhodnúť do budúcnosti, či technológiu pluhovania budeme využívať aj na ďalších úsekoch,“ uviedol Miroslav Otočka, prevádzkový riaditeľ ZSD.

Pilotný úsek vo vzdialenosti 4,5 km v lokalite Bernolákovo – Triblavina zrealizovala Západoslovenská distribučná, aj s prípravnými prácami, za 5 dní. Okrem časového hľadiska má nová technológia aj významný enviromentálny dopad, keď pri jeho využití nedochádza k obracaniu zeminy a nie je potrebná skrývka úrodnej pôdy. Využívané sú tiež prírodne odbúrateľné oleje. Vďaka tomu je možné pluhovať aj v lokalitách so stupňom ochrany prírody alebo v blízkosti vodných tokov. Výrazný aspekt je zúženie koridoru, ktorý je potrebný pri pokládke kábla. Pri bežnej technológii ide o 8 metrový koridor a pri pluhovaní sú to 4 metre. Zároveň na vykopanie a zahrabanie 1 km výkopu tradičnou metódou (výkopom) je potrebné približne 300 l nafty. Pri pluhovaní sa podľa typu terénu spotrebuje 40 až 60 l nafty (sústava). Pluhovanie je vďaka týmto aspektom veľmi efektívna a ekologická metóda inštalácie podzemných sietí v porovnaní s klasickým výkopom.

„Pluhovanie je moderná bezvýkopová metóda pokládky káblových systémov, ktorou je možné výrazne zrýchliť priebeh stavby, znížiť finančné náklady a obmedziť jej dopady na okolité prostredie. Ďalšou výhodou sú finančné úspory – podľa doterajších skúseností už vo fáze prípravy možno ušetriť až 30 % nákladov oproti klasickej pokládke výkopovou metódou. V celkovom výsledku tak dokážeme výrazne skrátiť pripojenie nových odberateľov do distribučnej siete, prípadne doplniť ďalšie možnosti prepojenia už existujúcich odberateľov,“ priblížil Miloš Nagy, technický riaditeľ ZSD.

Súprava pre pluhovanie je zostavená z ťahača a pluhu. Počas pokládky je pluh priťahovaný ťahačom na oceľovom lane. Počas tohto pohybu je z bubna umiestneného na logistickej jednotke (pluh) odvíjaný špeciálne dodávaný 3-žilový kábel NKT AXAL-TT Pro 22 kV, ktorý je ukladaný do požadovanej hĺbky. Do záboru je tiež ukladaná HDPE chránička pre optické vedenia a 20 cm nad je výstražná fólia. Pre presné zameranie položeného prvku je pluh vybavený zariadením GPS, ktoré je ďalej kalibrované pre výslednú presnosť pokládky na ±2 cm. Dodržané sú všetky parametre pre inštaláciu kábla – minimálny polomer ohybu, maximálna ťažná sila, ktoré ukladá norma PNE 34 1050.

Michal Urban, manažér prevádzky ZSD, spresnil proces realizácie. „Samotný prejazd ťahača, pluhu a logistickej jednotky zanecháva na pôdnom fonde stopy porovnateľné s ťažšou technikou využívanou v súčasnosti v poľnohospodárstve. Je úplne vylúčené tzv. obrátenie zeminy a samotná ryha založeného kábla je po niekoľkých týždňoch v teréne nepoznateľná.“

Pluhovanie je v zahraniční bežne zavedená metóda inštalácie káblových sietí. V Európe s ňou majú skúsenosti najmä v Nemecku, Rakúsku, Škandinávii a v pobaltských krajinách, kde túto formu pokládky káblov hodnotia veľmi pozitívne aj z pohľadu budúceho prevádzkovania. V Škandinávii je takto každoročne inštalovaných viac ako 300 km VN vedení.  Na Slovensku sa pluhovanie používa napr. pri ukladaní plynovodov a dátových sietí.


Naša spoločnosť investovala takmer 11 miliónov € do výstavby vysoko modernej elektrickej stanice, ktorá prispeje k posilneniu regionálnej energetickej bezpečnosti a bude mať významný́ dopad aj na prepojenie slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Elektrická stanica bola postavená v rámci EÚ projektu spoločného záujmu - ACON Smart Grids.

Nová elektrická stanica 110/22 kV postavená „na zelenej lúke“ je jednou z kľúčových investícií spoločnosti Západoslovenská distribučná za posledné roky a do regiónu Záhoria prináša najmodernejšie dostupné technológie a smart riešenia. Strategická stavba je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie. Elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich ale aj potenciálnych zákazníkov v tejto oblasti a výrazne prispeje k prepojeniu slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Elektrická stanica bola slávnostne uvedená do prevádzky za účasti Thomasa Königa, člena predstavenstva E.ON a prevádzkového riaditeľa zodpovedného za siete; Markusa Kauneho, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ZSE; Petra Gerharta, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR a realizátorov.

Nová elektrická stanica Borský Svätý Jur vyrieši dlhodobý problém so zásobovaním elektrickou energiou na Záhorí. Konkrétne ide o lokalitu ohraničenú najbližšími elektrickými stanicami Malacky, Holíč, Senica a Myjava. Vzhľadom na rastúcu výstavbu v tomto regióne je nevyhnutné vyriešiť možnosť pripájania nových zákazníkov, či už z radov domácností alebo firiem. Flexibilnejšie riešenie požiadaviek na pripojenie zvýši atraktivitu lokality pozdĺž diaľnice D2 a prispeje k rozvoju podnikateľského prostredia. Konkrétny pozitívny dopad pocíti  vyše 90 000 obyvateľov a podnikateľských subjektov v tomto regióne.

Transformácia energetiky si vyžaduje výrazné investície do distribučnej sústavy, zamerané na budovanie inteligentnej siete. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu decentralizovanej výroby elektriny do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. Vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility,  či oveľa viac interakcií so zákazníkmi, ktorí už nie sú len spotrebiteľmi, si vyžadujú, aby bola distribučná sústava pripravená na flexibilitu. Smart technológie posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti, Elektrická stanica Borský Svätý Jur prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy v Európe a stane sa jedným z dôležitých strategických elektrických uzlov,uviedol  Markus Kaune, predseda predstavenstva ZSE.

Energetická stabilita regiónu

Elektrická stanica Borský Svätý Jur vyrieši problém, týkajúci sa veľkých úbytkov napätia na 22 kV vedeniach, ktoré sú spôsobené vzdialenosťami medzi existujúcimi stanicami a doterajšou absenciou ďalšieho potrebného napájacieho bodu v tejto lokalite. Práve dĺžka vedení významne vplývala na veľké úbytky napätia, ktoré neumožňovali zásobovať odberateľov časti Záhoria elektrickou energiou spĺňajúcou všetky najvyššie kvalitatívne požiadavky.

Nová elektrická stanica sa nachádza približne v strede okolitých elektrických staníc a preto bude plniť aj funkciu rezervného zdroja výkonu, ktorý sa môže využívať nielen v prípade mimoriadnych udalostí ale aj pri plánovaní odstávok a riešení poruchových stavov v distribučnej sústave.

Okrem obyvateľov Záhoria pocítia výhody bezpečného a spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou rovnako obyvatelia v priľahlých oblastiach Českej republiky. Zároveň bude elektrická stanica slúžiť ako záloha v prípade neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.

Stanica prispeje aj k prepojeniu energetickej sústavy medzi Slovenskou a Českou republikou a stane sa jedným z dôležitých elektrických uzlov najmä pre prípady vzájomnej cezhraničnej pomoci pri neštandardných a havarijných stavoch distribučných sústav v prihraničnej oblasti. Okrem obyvateľov Záhoria tak pocítia výhody bezpečného a spoľahlivého zásobovania elektrickou energiou rovnako obyvatelia v priľahlých oblastiach Českej republiky,“ uviedol Marian Rusko, predseda predstavenstva EG.D, distribučnej spoločnosti a člena skupiny E.ON v Českej republike.

Obnoviteľné zdroje v energetickej sústave

Decentrálna výroba elektrickej energie, teda výroba priamo u zákazníka, prispeje k prekonaniu energetickej aj environmentálnej krízy. Stále stúpajúci záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov a potreba dosiahnutia energetických cieľov Európskej únie a Slovenskej republiky, si vyžaduje masívnu modernizáciu distribučnej sústavy. Elektrická stanica Borský Svätý Jur bude vybavená najmodernejšími dostupnými smart technológiami, ktoré posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti, predovšetkým OZE. Očakávaný nástup tzv. novej energetiky si vyžaduje už dnes  prípravu distribučnej sústavy na budúcnosť, v čom výrazne napomáhajú smart technológie. Tie totiž umožňujú rýchlejšie zistiť stav zariadení, poruchy na nich, ovládať ich, či vyhodnocovať prevádzku počas dlhšieho obdobia. 

Významný EÚ projekt cezhraničnej spolupráce

Elektrická stanica bola postavená v rámci EÚ projektu spoločného záujmu - ACON Smart Grids. Realizátormi projektu ACON je na slovenskej strane spoločnosť Západoslovenská distribučná a na českej strane distribučná spoločnosť EG.D.

Hlavným zámerom projektu ACON je zlepšiť existujúcu distribučnú sústavu, čím bude vytvorená vyššia kapacita na rozvoj a pripojenie zdrojov výroby elektriny a primerané kapacity na pripojenie nových užívateľov distribučnej sústavy. Ide o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi PCI projektami. Rozpočet projektu ACON je 182 mil. € s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 50 %; objem investície na Slovensku dosiahne 92 mil.€.

Význam spolupráce medzi realizátormi PCI projektov a Európskou komisiou podčiarkli svojou prítomnosťou na slávnostnom uvedení elektrickej stanice do prevádzky aj zástupcovia CINEA. CINEA (European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency - Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie ) riadi programy Európskej komisie prispievajúce k dekarbonizácii a udržateľnému rastu.

Súčasná energetická kríza dokazuje dôležitosť európskej solidarity v energetike. Kľúčovými zložkami sú cezhraničné energetické toky a energetické infraštruktúry, ktoré slúžia viac ako jednej krajine. Projekt ACON ukazuje, že prostredníctvom podpory z programu „Connecting Europe Facility for Energy“, môžeme podporiť takéto kľúčové infraštruktúrne projekty. Vítame dostavbu elektrickej stanice Borský Svätý Jur, ktorá je dôležitým míľnikom v realizácii projektu ACON a posilňuje regionálnu energetickú bezpečnosť v regióne Záhorie, ako aj v susedných regiónoch,” uviedla Ona Kostinaitė-Grinkevičienė, zástupkyňa CINEA (European Climate, Infrastructure and Environmental Executive Agency - Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie).

Nová elektrická stanica zvýši energetickú bezpečnosť na západnom Slovensku

Elektrická stanica bola postavená v rámci EÚ projektu spoločného záujmu - ACON Smart Grids.

Žiadosti súvisiace s pripojením lokálneho zdroja je možné od polovice januára 2023 podávať výlučne elektronicky cez webovú aplikáciu e-Žiadosti.

Dňa 16. 1. 2023 sme spustili v aplikácii nový elektronický formulár, ktorý slúži na podanie žiadosti súvisiacej s pripojením lokálneho zdroja pri:

  • novom pripojení lokálneho zdroja a zariadenia na uskladňovanie elektriny,
  • zmene technických podmienok pripojenia lokálneho zdroja a zariadenia na uskladňovanie elektriny,
  • požiadavke o vydanie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia (Lokálneho zdroja) podľa § 12 zákona č. 251/2012 Z. z.

V aplikácii môže žiadateľ tiež sledovať stav vybavovania svojej žiadosti a nájde v nej všetky dokumenty spojené s podanou žiadosťou.

Cieľom novej služby je priniesť komfortnejšie podávanie žiadosti a rozšíriť elektronizáciu procesu pripojenia v čo najväčšej miere. Žiadosti súvisiace s pripojením lokálneho zdroja podané osobne alebo poštou po sprístupnení elektronického formulára nebudeme akceptovať.

Nový spôsob podávania žiadosti o pripojenie lokálneho zdroja od 16. januára

Na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave bol dnes slávnostne otvorený cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Ide o zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie. Ide o prvý takýto projekt na území Bratislavského kraja. Doteraz sa študenti mohli vzdelávať na cvičnom polygóne v Bánovciach nad Bebravou a v priebehu tohto roka by mal pribudnúť ďalší v Trnave. Spolu tak bude mať Západoslovenská distribučná, člen skupiny ZSE, na svojom distribučnom území tri odborné cvičiace priestory.

Klesajúci počet prihlášok žiakov na stredoškolské štúdium elektrotechniky v posledných rokoch si vyžaduje aktívnu spoluprácu zamestnávateľov so školami. Demografický vývoj a stále užší výber uchádzačov na trhu práce núti distribučné spoločnosti hľadať efektívne možnosti výchovy budúcich zamestnancov už v radoch študentov stredných škôl. „Duálne vzdelávanie je už stabilnou súčasťou mnohých firiem elektroenergetického sektora a aj rodičia žiakov reagujú na túto možnosť vzdelávania stále viac a veľmi pozitívne.  Hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť – o to viac to platí pre nás, energetikov. Študenti v duálnom vzdelávaní sú vďaka odbornej systematickej praxi lepšie pripravení na prácu v našej spoločnosti. Západoslovenská distribučná bude v nasledujúcej dekáde zažívať výraznú demografickú obmenu, na zabezpečenie plynulého nástupníctva je pre nás spolupráca s odbornými strednými školami kľúčová,“ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE. 

Západoslovenská distribučná má aktuálne v rámci duálneho vzdelávania 37 študentov, konkrétne na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave je ich 8. Aktuálne poskytujeme možnosť duálneho vzdelávania pre odbor Mechanik elektrotechnik, zameranie silnoprúd.

„Školstvo a vzdelávanie je pre Bratislavskú župu priorita číslo jeden. Modernizujeme stredné odborné vzdelávanie, pretože si uvedomujeme, že prax a trh práce potrebuje šikovných a kvalitných odborníkov. Podporujeme tiež zapojenie žiakov do systému duálneho vzdelávania, okrem iného aj tým, že všetci žiaci zapojení do tzv. duálu majú zvýhodnenú cenu ubytovania v našich internátoch a cenu obedov v našich jedálňach. Žiaci takto spoznajú reálne prostredie, pomery a väčšina z nich si nájde zamestnanie už počas štúdia. Prípadne si rovno po škole môžu založiť vlastnú firmu. Aktuálne máme v systéme duálneho vzdelávania zapojených takmer 350 žiakov z 18 stredných odborných škôl a viac ako 100 zamestnávateľov. Rovnako však investujeme do rekonštrukcie a modernizácie centier odborného vzdelávania a prípravy, napríklad na Hliníckej, Ivanskej ceste, na Farského, či v Ivanke pri Dunaji,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Duálne vzdelávanie je dôležité predovšetkým na získanie potrebnej praxe. Viaceré činnosti, ktoré sú súčasťou praktického výcviku, študenti nemôžu vykonávať priamo v prevádzke – či už pre chýbajúce školenia a osvedčenia na práce vo výškach alebo pre svoj vek. Preto Západoslovenská distribučná prináša výcvikové komponenty priamo do škôl.

Partnerstvo ZSD prináša školám moderné technológie a zariadenia využívané v reálnej prevádzke, čím zároveň zlepšuje a obohacuje vyučovací proces a tiež lepšie pripravuje budúcich absolventov na uplatnenie na trhu práce.

Súčasťou cvičného polygónu na SOŠ informačných technológií v Bratislave je – vzdušné izolované a neizolované vedenie nízkeho napätia na podperných bodoch s prepojením do podzemných káblových vedení cez RIS (rozvodné istiace skrine), s napojením domových a priemyselných prípojok a inštaláciou meracích zariadení (elektromerov).

Naša škola pripravuje pre Západoslovenskú distribučnú žiakov v systéme duálneho vzdelávania a máme vzájomnú dlhoročnú spoluprácu aj v rámci školského vzdelávania. Počas štúdia viaceré činnosti praktického výcviku nemôžu žiaci vykonávať na distribučných rozvodoch priamo v prevádzke. Z tohto dôvodu bol vybudovaný cvičný polygón NN v priestoroch školy, ktorý plánujeme využívať pri príprave žiakov našej školy počas štúdia, rovnako bude slúžiť aj žiakom z iných škôl, ktoré spolupracujú so ZSD v rámci duálneho vzdelávania. Spolupráca sa nám osvedčila a je prínosom pre obidvoch partnerov. Západoslovenská distribučná už zamestnáva absolventov našej školy a má o nich záujem aj budúcnosti.  Vďaka tejto spolupráci sa nám úspešne darí posúvať dopredu odborné vzdelávanie a pre zamestnávateľa zabezpečiť absolventov komplexne pripravených vo svojom odbore,“ uviedol Ján Sadloň, riaditeľ Strednej odbornej škole informačných technológií.

Vďaka novému cvičnému polygónu získajú žiaci možnosť naučiť sa to, čo budú reálne využívať v praxi a trénovať pracovné postupy modernej energetiky. Všetky zariadenia na cvičnom polygóne sú v beznapäťovom stave, aby na nich mohli študenti bez rizika pracovať. Študenti si môžu vyskúšať všetky montážne práce, inštalácie, merania zemničov a identifikácie podzemných vedení, ktoré sa realizujú v našej spoločnosti na nízkom napätí. Získajú praktické skúsenosti, napr. pri zapájaní domového rozvádzača, elektromera ale aj pri práci na opravách a prevádzkových činnostiach nadzemných a podzemných vedení distribučných sietí nízkeho  napätia. V regióne Bratislava môžu následne študenti vyšších ročníkov v duálnom vzdelávaní ZSD využiť získané skúsenosti, pod vedením vlastného majstra odborného výcviku ZSD, priamo pri výstavbe distribučných sietí nízkeho napätia. 

Západoslovenská distribučná spolupracuje so školami na všetkých úrovniach. Najintenzívnejšia spolupráca je práve so strednými odbornými školami. „Aktuálne spolupracujeme so 16 strednými odbornými školami formou odbornej celoročnej alebo maturitnej praxe a duálneho vzdelávania. Študentov základných škôl sa snažíme osloviť pre toto zaujímavé povolanie prostredníctvom organizovania dní otvorených dverí a odbornými súťažami, do ktorých sa môžu zapájať počas celého roka. Študentom vysokých škôl ponúkame štipendijný program, rovnako u nás môžu konzultovať bakalárske a magisterské diplomové práce. Absolventom stredných a vysokých škôl ponúkame špeciálny program POWER, v rámci ktorého absolvujú niekoľko pracovných rotácií, aby si nakoniec sami vybrali prácu, ktorá ich najviac osloví. To všetko pod vedením odborného garanta,“ uviedla Silvia Truchanová, riaditeľka divízie pre ľudské zdroje.

V Bratislave sme otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov

V Bratislave sme otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov

V Bratislave sme otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov

Západoslovenská energetika upozorňuje na falošné emaily rozposielané v mene pracovníkov spoločnosti.

Na našu spoločnosť sa dnes obrátilo zatiaľ niekoľko osôb, pričom niektorí z nich nemajú so ZSE žiadny obchodný vzťah, s otázkami ohľadom emailov, ktoré im boli doručené z neznámych emailových adries,  nesúcich meno zamestnanca ZSE. Predpokladáme, že email, ktorého obsah sa môže líšiť v závislosti od prijímateľa, obsahuje tiež prílohu, ktorá môže po otvorení poškodiť počítačový systém prijímateľa. Doteraz sme identifikovali niekoľko zamestnaneckých adries, ktoré neznámy útočník zneužil tak, že meno zamestnanca spojil s vlastnou vymyslenou emailovou adresou.

Spoločnosť ZSE upozorňuje a prosí prijímateľov emailov, aby si pred otvorením poštovej správy overili pravosť emailovej adresy odosielateľa kliknutím resp. nastavením kurzoru na meno odosielateľa – správna doména je v tvare meno.priezvisko@zse.sk, meno.priezvisko@zse-energia.sk alebo meno.priezvisko@zsdis.sk. Zákazníkov a obchodných partnerov upozorňujeme, aby prílohu v žiadnom prípade neotvárali, keďže nemôžeme vylúčiť ani to, že cieľom odosielateľa môže byť hackerský útok škodlivým softvérom v prílohe emailu. Spoločnosť analyzuje možné kroky na ochranu dobrého mena a obrátila sa tiež na Národný bezpečnostný úrad, s ktorým situáciu konzultuje.

titulka.png

Od leta tohto roku boli zaznamenané častejšie výpadky elektrickej energie v lokalitách Dunajská Lužná, Šamorín, Miloslavov a Jurová, spôsobené zvýšeným výskytom vtáctva, ktoré sa koncentruje na vodičoch elektrického vedenia a spôsobuje medzifázové skraty.

Naša spoločnosť tu operatívne namontovala medzifázové rozperky a pripravuje ďalšie dlhodobé opatrenia na zvýšenie spoľahlivosti dodávky elektrickej energie.

Pre dotknutých zákazníkov sme pripravili informačný materiál, v ktorom nájdu vyjadrenie profesionálnej ornitologickej organizácie k tomuto problému a ďalšie podrobnosti o:

  • realizovaných a pripravovaných opatreniach,
  • ochrane spotrebičov,
  • reklamácii a náhrade škody.

Eliminácia výpadkov (PDF)