ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Novinky

Novinky

Žiadosti súvisiace s pripojením lokálneho zdroja je možné od polovice januára 2023 podávať výlučne elektronicky cez webovú aplikáciu e-Žiadosti.

Dňa 16. 1. 2023 sme spustili v aplikácii nový elektronický formulár, ktorý slúži na podanie žiadosti súvisiacej s pripojením lokálneho zdroja pri:

 • novom pripojení lokálneho zdroja a zariadenia na uskladňovanie elektriny,
 • zmene technických podmienok pripojenia lokálneho zdroja a zariadenia na uskladňovanie elektriny,
 • požiadavke o vydanie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia (Lokálneho zdroja) podľa § 12 zákona č. 251/2012 Z. z.

V aplikácii môže žiadateľ tiež sledovať stav vybavovania svojej žiadosti a nájde v nej všetky dokumenty spojené s podanou žiadosťou.

Cieľom novej služby je priniesť komfortnejšie podávanie žiadosti a rozšíriť elektronizáciu procesu pripojenia v čo najväčšej miere. Žiadosti súvisiace s pripojením lokálneho zdroja podané osobne alebo poštou po sprístupnení elektronického formulára nebudeme akceptovať.

Nový spôsob podávania žiadosti o pripojenie lokálneho zdroja od 16. januára

Na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave bol dnes slávnostne otvorený cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov. Ide o zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie. Ide o prvý takýto projekt na území Bratislavského kraja. Doteraz sa študenti mohli vzdelávať na cvičnom polygóne v Bánovciach nad Bebravou a v priebehu tohto roka by mal pribudnúť ďalší v Trnave. Spolu tak bude mať Západoslovenská distribučná, člen skupiny ZSE, na svojom distribučnom území tri odborné cvičiace priestory.

Klesajúci počet prihlášok žiakov na stredoškolské štúdium elektrotechniky v posledných rokoch si vyžaduje aktívnu spoluprácu zamestnávateľov so školami. Demografický vývoj a stále užší výber uchádzačov na trhu práce núti distribučné spoločnosti hľadať efektívne možnosti výchovy budúcich zamestnancov už v radoch študentov stredných škôl. „Duálne vzdelávanie je už stabilnou súčasťou mnohých firiem elektroenergetického sektora a aj rodičia žiakov reagujú na túto možnosť vzdelávania stále viac a veľmi pozitívne.  Hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť – o to viac to platí pre nás, energetikov. Študenti v duálnom vzdelávaní sú vďaka odbornej systematickej praxi lepšie pripravení na prácu v našej spoločnosti. Západoslovenská distribučná bude v nasledujúcej dekáde zažívať výraznú demografickú obmenu, na zabezpečenie plynulého nástupníctva je pre nás spolupráca s odbornými strednými školami kľúčová,“ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE. 

Západoslovenská distribučná má aktuálne v rámci duálneho vzdelávania 37 študentov, konkrétne na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave je ich 8. Aktuálne poskytujeme možnosť duálneho vzdelávania pre odbor Mechanik elektrotechnik, zameranie silnoprúd.

„Školstvo a vzdelávanie je pre Bratislavskú župu priorita číslo jeden. Modernizujeme stredné odborné vzdelávanie, pretože si uvedomujeme, že prax a trh práce potrebuje šikovných a kvalitných odborníkov. Podporujeme tiež zapojenie žiakov do systému duálneho vzdelávania, okrem iného aj tým, že všetci žiaci zapojení do tzv. duálu majú zvýhodnenú cenu ubytovania v našich internátoch a cenu obedov v našich jedálňach. Žiaci takto spoznajú reálne prostredie, pomery a väčšina z nich si nájde zamestnanie už počas štúdia. Prípadne si rovno po škole môžu založiť vlastnú firmu. Aktuálne máme v systéme duálneho vzdelávania zapojených takmer 350 žiakov z 18 stredných odborných škôl a viac ako 100 zamestnávateľov. Rovnako však investujeme do rekonštrukcie a modernizácie centier odborného vzdelávania a prípravy, napríklad na Hliníckej, Ivanskej ceste, na Farského, či v Ivanke pri Dunaji,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Duálne vzdelávanie je dôležité predovšetkým na získanie potrebnej praxe. Viaceré činnosti, ktoré sú súčasťou praktického výcviku, študenti nemôžu vykonávať priamo v prevádzke – či už pre chýbajúce školenia a osvedčenia na práce vo výškach alebo pre svoj vek. Preto Západoslovenská distribučná prináša výcvikové komponenty priamo do škôl.

Partnerstvo ZSD prináša školám moderné technológie a zariadenia využívané v reálnej prevádzke, čím zároveň zlepšuje a obohacuje vyučovací proces a tiež lepšie pripravuje budúcich absolventov na uplatnenie na trhu práce.

Súčasťou cvičného polygónu na SOŠ informačných technológií v Bratislave je – vzdušné izolované a neizolované vedenie nízkeho napätia na podperných bodoch s prepojením do podzemných káblových vedení cez RIS (rozvodné istiace skrine), s napojením domových a priemyselných prípojok a inštaláciou meracích zariadení (elektromerov).

Naša škola pripravuje pre Západoslovenskú distribučnú žiakov v systéme duálneho vzdelávania a máme vzájomnú dlhoročnú spoluprácu aj v rámci školského vzdelávania. Počas štúdia viaceré činnosti praktického výcviku nemôžu žiaci vykonávať na distribučných rozvodoch priamo v prevádzke. Z tohto dôvodu bol vybudovaný cvičný polygón NN v priestoroch školy, ktorý plánujeme využívať pri príprave žiakov našej školy počas štúdia, rovnako bude slúžiť aj žiakom z iných škôl, ktoré spolupracujú so ZSD v rámci duálneho vzdelávania. Spolupráca sa nám osvedčila a je prínosom pre obidvoch partnerov. Západoslovenská distribučná už zamestnáva absolventov našej školy a má o nich záujem aj budúcnosti.  Vďaka tejto spolupráci sa nám úspešne darí posúvať dopredu odborné vzdelávanie a pre zamestnávateľa zabezpečiť absolventov komplexne pripravených vo svojom odbore,“ uviedol Ján Sadloň, riaditeľ Strednej odbornej škole informačných technológií.

Vďaka novému cvičnému polygónu získajú žiaci možnosť naučiť sa to, čo budú reálne využívať v praxi a trénovať pracovné postupy modernej energetiky. Všetky zariadenia na cvičnom polygóne sú v beznapäťovom stave, aby na nich mohli študenti bez rizika pracovať. Študenti si môžu vyskúšať všetky montážne práce, inštalácie, merania zemničov a identifikácie podzemných vedení, ktoré sa realizujú v našej spoločnosti na nízkom napätí. Získajú praktické skúsenosti, napr. pri zapájaní domového rozvádzača, elektromera ale aj pri práci na opravách a prevádzkových činnostiach nadzemných a podzemných vedení distribučných sietí nízkeho  napätia. V regióne Bratislava môžu následne študenti vyšších ročníkov v duálnom vzdelávaní ZSD využiť získané skúsenosti, pod vedením vlastného majstra odborného výcviku ZSD, priamo pri výstavbe distribučných sietí nízkeho napätia. 

Západoslovenská distribučná spolupracuje so školami na všetkých úrovniach. Najintenzívnejšia spolupráca je práve so strednými odbornými školami. „Aktuálne spolupracujeme so 16 strednými odbornými školami formou odbornej celoročnej alebo maturitnej praxe a duálneho vzdelávania. Študentov základných škôl sa snažíme osloviť pre toto zaujímavé povolanie prostredníctvom organizovania dní otvorených dverí a odbornými súťažami, do ktorých sa môžu zapájať počas celého roka. Študentom vysokých škôl ponúkame štipendijný program, rovnako u nás môžu konzultovať bakalárske a magisterské diplomové práce. Absolventom stredných a vysokých škôl ponúkame špeciálny program POWER, v rámci ktorého absolvujú niekoľko pracovných rotácií, aby si nakoniec sami vybrali prácu, ktorá ich najviac osloví. To všetko pod vedením odborného garanta,“ uviedla Silvia Truchanová, riaditeľka divízie pre ľudské zdroje.

V Bratislave sme otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov

V Bratislave sme otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov

V Bratislave sme otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov

Západoslovenská energetika upozorňuje na falošné emaily rozposielané v mene pracovníkov spoločnosti.

Na našu spoločnosť sa dnes obrátilo zatiaľ niekoľko osôb, pričom niektorí z nich nemajú so ZSE žiadny obchodný vzťah, s otázkami ohľadom emailov, ktoré im boli doručené z neznámych emailových adries,  nesúcich meno zamestnanca ZSE. Predpokladáme, že email, ktorého obsah sa môže líšiť v závislosti od prijímateľa, obsahuje tiež prílohu, ktorá môže po otvorení poškodiť počítačový systém prijímateľa. Doteraz sme identifikovali niekoľko zamestnaneckých adries, ktoré neznámy útočník zneužil tak, že meno zamestnanca spojil s vlastnou vymyslenou emailovou adresou.

Spoločnosť ZSE upozorňuje a prosí prijímateľov emailov, aby si pred otvorením poštovej správy overili pravosť emailovej adresy odosielateľa kliknutím resp. nastavením kurzoru na meno odosielateľa – správna doména je v tvare meno.priezvisko@zse.sk, meno.priezvisko@zse-energia.sk alebo meno.priezvisko@zsdis.sk. Zákazníkov a obchodných partnerov upozorňujeme, aby prílohu v žiadnom prípade neotvárali, keďže nemôžeme vylúčiť ani to, že cieľom odosielateľa môže byť hackerský útok škodlivým softvérom v prílohe emailu. Spoločnosť analyzuje možné kroky na ochranu dobrého mena a obrátila sa tiež na Národný bezpečnostný úrad, s ktorým situáciu konzultuje.

titulka.png

Od leta tohto roku boli zaznamenané častejšie výpadky elektrickej energie v lokalitách Dunajská Lužná, Šamorín, Miloslavov a Jurová, spôsobené zvýšeným výskytom vtáctva, ktoré sa koncentruje na vodičoch elektrického vedenia a spôsobuje medzifázové skraty.

Naša spoločnosť tu operatívne namontovala medzifázové rozperky a pripravuje ďalšie dlhodobé opatrenia na zvýšenie spoľahlivosti dodávky elektrickej energie.

Pre dotknutých zákazníkov sme pripravili informačný materiál, v ktorom nájdu vyjadrenie profesionálnej ornitologickej organizácie k tomuto problému a ďalšie podrobnosti o:

 • realizovaných a pripravovaných opatreniach,
 • ochrane spotrebičov,
 • reklamácii a náhrade škody.

Eliminácia výpadkov (PDF)

Webová aplikácia spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) e-Žiadosti sa rozšírila o ďalší typ žiadosti. Jej podávanie tak bude jednoduchšie a rýchlejšie.

Od konca októbra 2022 môžu žiadatelia zo zákazníckych segmentov Domácnosti, Podnikatelia a Developeri podať žiadosť o posúdenie možnosti pripojenia (pre jedno, prípadne viacero odberných miest) elektronicky, cez e-Žiadosti. Pre podanie žiadosti stačí vyplniť formulár a priložiť povinnú prílohu - situačný plán, resp. zastavovaciu štúdiu v elektronickej podobe.

Aplikácia pomáha žiadateľom s vypĺňaním formulára – pri jednotlivých poliach zobrazuje doplňujúce informácie -  tipy a odporúčania. Po odoslaní formulára môže žiadateľ navyše v aplikácii na sledovanie stavu žiadosti kontrolovať priebeh jej vybavovania.

Ako napreduje digitalizácia žiadostí najväčšieho distribútora elektriny na Slovensku

Sprístupnenie nového typu žiadosti v aplikácii e-Žiadosti prichádza len dva mesiace po tom, ako v nej bola spustená žiadosť o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia. V súčasnosti je tak možné na jednom mieste podať elektronicky už 8 typov žiadostí:

 • pripojenie nového odberného miesta,
 • pripojenie po developerskom projekte,
 • pripojenie existujúceho odberného miesta,
 • pripojenie malého zdroja,
 • zmena technických podmienok pripojenia,
 • žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie,
 • žiadosť o vykonanie preložky,
 • žiadosť o posúdenie možnosti pripojenia.

ZSD zároveň pripravuje elektronizáciu ďalších typov žiadostí. V najbližších mesiacoch by mali pribudnúť:

 • žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie,
 • žiadosť o konzultáciu projektovej dokumentácie,
 • žiadosť o pripojenie viacerých odberných miest,
 • žiadosť o vytyčovanie káblov VVN, VN, NN,
 • žiadosť o dozor, zaisťovanie a odistenie pracoviska.

Elektronické žiadosti znamenajú úsporu času, financií aj prírody a prinášajú odberateľom nové doplnkové služby. Nájdete ich na stránke www.zsdis.sk/e-ziadosti.

Žiadosť o posúdenie možnosti pripojenia už podajú zákazníci ZSD elektronicky

Vzácny a ohrozený druh sokol rároh dostal šancu na návrat na územie južného Slovenska.

Slovenská populácia sa v posledných rokoch teší pozitívnemu trendu napriek mnohým negatívnym antropickým vplyvom. Významne tomu prispela ponuka hniezdnych búdok, ktoré sa doteraz inštalovali takmer výhradne na stožiare prenosovej sústavy. Sokoly, ktoré si sami hniezda nestavajú, ich s obľubou obsadzujú a úspešne v nich vychovávajú potomstvo. V rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky, Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku realizujú inštaláciu 20 nových hniezdnych búdok, tentokrát premiérovo na stožiaroch distribučných vedení 110 kV napätia v oblasti nížin medzi Novými Zámkami a Štúrovom.  

Vďaka novým možnostiam spolupráce so ZSD, ktorou je inštalácia búdok pre sokola rároha, umiestnime búdky aj do území s historickým výskytom tohto druhu, z ktorých v nedávnej minulosti vymizol. Ide o lokality v blízkosti hraníc s Maďarskom, kde sa nachádzajú distribučné vedenia vhodné pre osadenie búdok. Našim cieľom je, aby došlo ku kontinuálnemu prepojeniu slovenskej populácie s početnejšou maďarskou populáciou. Predpokladáme, že prepojením hniezdnej populácie dôjde k zvýšeniu jej stability a tiež k návratu do pôvodných biotopov, kde pre tento charizmatický a užitočný druh takto vytvoríme vhodné podmienky,“ uvádza Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

S inštaláciou podobných búdok na stožiare distribučných vedení v našej správe máme skúsenosti od roku 2019, kedy sme začali pilotne osádzať búdky pre menšie druhy dravcov. Doposiaľ bolo osadených takmer sto takýchto „menších“ búdok. Búdky určené pre sokola rároha sú oveľa väčšie, inštalácia je technicky náročnejšia, nakoľko bolo potrebné navrhnúť špeciálnu nosnú plošinu pre jej uchytenie na stožiar. Na jedince sokola rároha tak pri jarnom hľadaní hniezdísk už budú čakať nové domovy na našich distribučných vedeniach. Tešíme sa, že aj naša spoločnosť môže takouto formou pomoci v podobe 20 nových búdok prispieť k ochrane tohto vzácneho sokola na našom území,“ dopĺňa Zuzana Lančaričová z Enviro tímu Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Pomáha aj ekologizácia rizikových stĺpov

Projekt LIFE Danube Free Sky realizujeme s podporou Európskej únie v rámci programu LIFE a Ministerstva životného prostredia SR. Okrem budovania nových hniezdnych príležitostí pre vtáctvo sa venujeme aj ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení a zásahom elektrickým prúdom v lokalitách popri rieke Dunaj, ktorú vtáctvo využíva ako významný migračný koridor v jarnom a jesennom období. Zásah elektrickým prúdom, tzv. elektrokúcia patrí medzi najvýznamnejšie rizikové faktory, spôsobujúce úhyn či závažné zranenia aj v prípade sokola rároha. Rizikové sú stĺpy 22kV napätia, ktoré dravé vtáky s obľubou využívajú na odpočinok, či lov koristi. Ako účinné riešenie sa nám osvedčila ekologizácia takýchto rizikových stĺpov,“ informuje Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku.

Hniezdne teritóriá sokola rároha sú súčasťou vybraných lokalít s najvyššou prioritou pre realizáciu opatrení na zvýšenie bezpečnosti našich vedení pre dosadajúce vtáctvo. Identifikáciu týchto lokalít koordinujeme s Ochranou dravcov na Slovensku. Počas obdobia trvania projektu ekologizujeme viac ako 800 stĺpov napätia 22 kV, a to formou montáže prvkov zabraňujúcich zraneniam vtákov elektrickým prúdom na konštrukciách – tzv. ekochráničiek. Za obdobie dlhoročnej vzájomnej spolupráce sa jedná na západnom Slovensku už o tisíce stĺpov, ktoré sú pre vtáctvo bezpečné a každoročne k ním pribúdajú nové,“ uzatvára Zuzana Lančaričová zo ZSD, a.s.

V našej webovej aplikácii e-Žiadosti pribudla žiadosť o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia. V súčasnosti pripravujeme elektronizáciu ďalších typov žiadostí, väčšina bude k dispozícii do konca roka.

Od 16. augusta 2022 umožňujeme žiadateľom zo zákazníckych segmentov Domácnosti, Podnikatelia a Developeri podať žiadosť o vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia elektronicky, cez e-Žiadosti. Žiadateľ pohodlne vyplní formulár žiadosti a priloží povinnú prílohu (situačný plán s vyznačením aktuálnej a novej polohy objektu/zariadenia) v elektronickej podobe.

Aplikácia pomáha žiadateľom s vypĺňaním formulára – pri jednotlivých poliach zobrazuje doplňujúce informácie -  tipy a odporúčania. Po odoslaní formulára môže žiadateľ navyše v aplikácii na sledovanie stavu žiadosti kontrolovať priebeh jej vybavovania.

Elektronizácia žiadostí ZSD rýchlo napreduje

Elektronické žiadosti šetria prírodu a zároveň prinášajú našim zákazníkom úsporu času, financií aj doplnkové služby. Aktuálne je možné podať elektronicky cez e-Žiadosti tieto typy žiadostí:

 • pripojenie nového odberného miesta,
 • pripojenie po developerskom projekte,
 • pripojenie existujúceho odberného miesta,
 • pripojenie malého zdroja,
 • zmena technických podmienok pripojenia,
 • žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie + nová žiadosť o vykonanie preložky.

V súčasnosti pripravujeme elektronizáciu ďalších typov distribučných žiadostí. V najbližších mesiacoch by tak mohli postupne pribudnúť:

 • žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia,
 • žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie,
 • žiadosť o konzultáciu projektovej dokumentácie,
 • žiadosť o pripojenie viacerých odberných miest,
 • žiadosť o vytyčovanie káblov VVN, VN, NN,
 • žiadosť o dozor, zaisťovanie a odistenie pracoviska.

www.zsdis.sk/e-ziadosti

Linkedin_1200x628px_Elektronizacia ziadosti ZSD_small.jpg

Západoslovenská distribučná pri údržbe ochranného pásma pod VVN vedením s inovatívnym prístupom prinavráti koridoru v Pečnianskom lese prírodný charakter 

Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Preto je nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na západnom Slovensku pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a vykonáva ich údržbu, ak si to situácia pod vedením vyžaduje.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná začína v týchto dňoch realizovať pilotný projekt, v rámci ktorého s inovatívnym prístupom k prírode v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR (ochranármi), miestnym poľovným združením a lesníkmi, bude v oblasti Pečniansky les revitalizovať a rekultivovať úsek ochranného pásma pod VVN vedením. Cieľom tohto projektu a spolupráce je na jednej strane vytvorenie biokoridorov, vďaka čomu sa prinavráti oblastiam pod vedením prírodný charakter a zlepšia sa podmienky pre väčší návrat a výskyt živočíšnych a rastlinných druhov európskeho významu. Zároveň sa zjednoduší údržba ochranného pásma pod elektrickým vedením, pretože porasty nebudú dosahovať také výšky, aby sa v budúcnosti do tohto pásma zasahovalo.

„Prvoradým zameraním našej spoločnosti je spoľahlivá distribúcia elektrickej energie, s čím súvisí aj údržba elektrických vedení. Porasty, ktoré sú v blízkosti vedenia, alebo do neho zasahujú, môžu priamo ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy, pričom prípadná porucha vedenia vysokého alebo veľmi vysokého napätia spôsobí výpadky u veľkého počtu odberných miest. V rámci predchádzania takýmto situáciám je preto potrebné vykonávať orezy stromov, ktoré by mohli do vedenia zasiahnuť. Som veľmi rád, že v spolupráci s odborníkmi budeme hľadať spôsob, ako neohroziť bezpečnú a spoľahlivú distribúciu, ale na druhej strane budeme citlivo vytvárať biokoridory pod vedeniami, “ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Pilot projektu spoločnosť ZSD spolu s partnermi realizuje v časti Pečnianskeho lesa, ktorý patrí do chráneného územia. Pod týmto VVN vedením sa zmenou prístupu k údržbe ochranného pásma eliminujú invázne druhy rastlín, prinavráti sa koridoru prírodný charakter, ktorý vytvorí nové možnosti na migráciu organizmov. Zvýši sa biodiverzita, hniezdne a potravinové možnosti, ako aj odolnosť pôvodných spoločenstiev. V lokalite sa zlepší vodný režim tak, aby slúžil ako vodozádržné opatrenie a biotop pre obojživelníky. Prinavrátia sa lúčne a krovité spoločenstvá, vhodné pre rast kriticky ohrozených a vzácnych druhov orchideí z čeľade vstavačovitých (vstavač ploštičný, vstavač obyčajný) zaradených medzi druhy európskeho významu.

"Líniové prvky, ako sú vedenia vysokého napätia, predstavujú dôležité migračné koridory pre rôzne druhy opeľovačov, ako sú motýle, pestrice a voľne žijúce druhy včiel. Pokiaľ budú tieto plochy udržiavané s ohľadom na ich potreby, podporíte tak populácie užitočných druhov hmyzu. Pozorovania zo Slovenska, ako aj Českej republiky ukazujú, že často ide o posledné útočiská v intenzívne využívanej krajine." uviedol Marek Semelbauer, vedecký pracovník, Ústav zoológie SAV.

Veľkosť ochranného pásma, do ktorého nesmú zasahovať stromy a porasty, je v prípade vedení vysokého napätia stanovená na 10 m a v prípade vedení veľmi vysokého napätia 15 m od krajných vodičov, pričom porasty pod vedeniami nesmú presahovať výšku 3 m. Odporúča sa, aby údržbu stromov v ochranných pásmach vedení vysokého napätia a vedení veľmi vysokého napätia, vzhľadom na náročnosť a rizikovosť prác nevykonával vlastník, správca či nájomca, ale spoločnosť Západoslovenská distribučná.

Všeobecne údržba ochranných pásiem produktovodov, okrem iných aj ochranných pásiem elektrických vedení, sa v rámci ochrany prírody a krajiny týka viacerých zložiek - ochrany rastlín, živočíchov, inváznych druhov a nakoniec aj vnímanie krajiny zvlášť chránených území návštevníkmi. V rámci Dunajských luhov sú ochranné pásma elektrických vedení známe výskytom viacerých druhov chránených rastlín z čeľade Orchideacea. Porasty pod elektrickými vedeniami slúžia okrem iného na hniezdenie širokej šály spevavcov. Naopak, nevhodnou starostlivosťou dochádza k šíreniu inváznych druhov rastlín. Návštevník území môže pod elektrickými vedeniami často vidieť dve extrémne podoby, buď nepreniknuteľnú húštinu alebo naopak, sfrézovanú pustatinu. Preto vítame snahu ZSD, že si vybrali novú zložitejšiu cestu pri údržbe ochranných pásiem svojich elektrických vedení, ktorá z hľadiska ochrany prírody prináša množstvo benefitov pre krajinu, “ uviedol Radovan Michalka, riaditeľ správy CHKO Dunajské luhy.

„Proti prírode netreba bojovať ale treba sa s ňou naučiť spolupracovať“

Manažment tvorby koridorov a podpora biodiverzity prináša pre spoločnosť Západoslovenská distribučná nový prístup, ktorý si vyžaduje dôkladne poznať terén a lokalitu. Nie každá oblasť ako aj ochranné pásmo pod vedením je možné upraviť podobným spôsobom použitým v Pečnianskom lese. Interný environmentálny tím ZSD bude jednotlivé úseky ochranných pásiem pod vedením analyzovať a následne navrhne takú údržbu a postup, aby sa čo najviac zachoval prírodný charakter územia a bola zabezpečená bezpečná a spoľahlivá distribúcia elektrickej energie.

ZSD pri údržbe ochranného pásma pod VVN vedením prinavráti koridoru v Pečnianskom lese prírodný charakter

Je nevyhnutné vybudovať inteligentnú sústavu, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj nových spotrieb ako je elektromobilita, akumulácie. Projekt Danube InGrid to umožní.

V poslednom desaťročí prechádza energetický trh obrovskými zmenami, ktoré súvisia predovšetkým so snahou o jeho dekarbonizáciu a s elimináciou závislosti na fosílnych palivách. Aktuálny konflikt na Ukrajine tento trend ešte zvýraznil a urýchlil. Medzinárodný projekt Danube InGrid je primárne zameraný na budovanie inteligentnej siete v regióne východnej Európy, ktorá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. 

Cezhraničná spolupráca navyše prispieva k zlepšovaniu jednotného energetického trhu Európskej únie, čo má v súčasnej dobe významný prínos pre stabilitu Európy. Ako projekt spoločného záujmu má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu.

Projekt Danube InGrid je v prvej vlne výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., a Západoslovenskej distribučnej, a.s., s maďarským prevádzkovateľom distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. V minulom roku bol pôvodný rozsah projektu Danube InGrid rozšírený o druhú vlnu realizácie, ktorá predstavuje rozšírenie územia na východné Slovensko a zapojenie spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., ako aj dvoch maďarských distribučných spoločností. Realizátori druhej vlny projektu Danube InGrid sa v súčasnosti uchádzajú o získanie spolufinancovania z EÚ.

Na západnom Slovensku sa už realizácia projektu rozbehla

Prvá fáza projektu Danube InGrid sa realizuje od roku 2020 na západnom Slovensku ako aj na území Maďarska. Celkový rozpočet na projekt je 291 mil. eur, pričom spolufinancovanie zo strany EÚ je na úrovni 35 % . „Vďaka spolufinancovaniu na tejto úrovni sme schopní aj v tomto čase realizovať investíciu, ktorej cieľom je zavádzanie najnovších smart technológií na automatizované riadenie distribučnej sústavy. Súčasťou projektu je napríklad aj výstavba optických trás na distribučných vedeniach, ktorá umožňuje pripraviť infraštruktúru pre budúce nasadenie automatizácie. V projekte Danube InGrid plánuje ZSD zrealizovať približne 320 kilometrov optických trás. Zároveň sa plánuje realizácia 150 smart trafostaníc, výstavba inteligentných bezobslužných elektrických staníc 110/22 kV Mierovo a 110/22 kV Vajnory a tiež realizácia IT projektov zameraných na smart grid,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

SEPS realizuje v rámci projektu investičné zámery, ktoré prispejú k širšej integrácii obnoviteľných zdrojov do sústavy. „Predmetom realizácie zo strany SEPS bude v západoslovenskej časti územia výstavba novej elektrickej stanice Vajnory s transformáciou 400/110 kV, ktorá je dlhodobo plánovaná z dôvodu zabezpečenie očakávanej budúcej spotreby elektriny v oblasti hlavného mesta Bratislavy. Investície SEPS v elektrickej stanici Stupava a elektrickej stanici Podunajské Biskupice zabezpečia modernizáciu existujúcich transformovní 400/110 kV, ktoré sú prevádzkované v režime diaľkového ovládania. Výsledné zlepšenie regulácie a stability napätia v prenosovej a distribučnej sústave umožní okrem pripájania nových OZE aj rozvoj elektromobility a decentralizovaných zdrojov. V rámci rozšírenia projektu Danube InGrid na východ Slovenska budú investície do prenosovej sústavy zamerané najmä na odstránenie problémov s pretokom jalového výkonu z distribučnej sústavy do prenosovej sústavy, na inováciu riadiacich systémov, modernizáciu sekundárnej techniky a digitálnu rozvodňu,“ uviedol Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

VSD sa dlhodobo a systematicky venuje témam súvisiacim s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou distribučnej sústavy, preto je pre nás dôležité byť súčasťou druhej vlny projektu Danube InGrid. VSD chce v rámci aktivít, rovnako ako naši západní kolegovia, vhodne doplniť technologickú komunikačnú vrstvu a zabezpečiť tak zvyšovanie flexibility pri riadení sústavy. Zabezpečenie kvalitatívnych parametrov elektriny pre rozvoj elektromobility a decentralizovaných zdrojov zabezpečí nová elektrická stanica Lučivná, ale taktiež inteligentné batériové úložiska v Levoči a Giraltovciach. VSD v minulosti výrazne zvýšila podiel automatizácie na nadzemných vedeniach vysokého napätia a preto v rámci tohto projektu rozšíri mieru automatizácie transformačných staníc predovšetkým v intravilánoch miest a obcí, tak aby VSD v roku 2028 prevádzkovala smart VN sústavu na celom vymedzenom území. Významnou súčasťou projektu sú IT aktivity zamerané na oblasti kybernetickej bezpečnosti, GDPR a predovšetkým inovatívne a plne elektronické spôsoby komunikácie s našimi zákazníkmi a partnermi,“ uviedol Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSD.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná už s podobným projektom skúsenosť má. Od roku 2018 realizuje projekt ACON Smart Grids, ktorý sa stal prvým projektom distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu a získal od Európskej komisie kofinancovanie vo výške 91,2 milióna EUR. V tomto roku bude ukončená jedna z najväčších aktivít projektu - výstavba novej elektrickej stanice Borský Svätý Jur. Predpokladaný investičný náklad predstavuje približne 11 mil. eur. Strategická stavba je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie. Elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich ale aj potenciálnych zákazníkov. Zároveň bude elektrická stanica slúžiť ako záloha v prípade neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.

Koncom júna sa k obom projektom uskutočnila verejná konzultácia, s cieľom informovať všetkých starostov a primátorov, zástupcom stavebných úradov, ako aj občanov, ktorých mestá a obce sú priamo dotknuté realizáciou projektov, o konkrétnych uskutočnených aktivitách.

Záznamy z podujatia je možné si pozrieť tu:

Danube InGrid: https://youtu.be/Xs9eX7E0yuI

ACON Smart Grids: https://youtu.be/TiWUOtY4Xp0

Projekt Danube InGrid umožní širšie využitie zelených riešení

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) spustila prvú optickú sieť na NN vedení, ktorá bude slúžiť na prevádzkovanie a riadenie distribučnej sústavy.

Optická infraštruktúra spoločnosti Západoslovenská distribučná je budovaná za účelom prepojenia transformačných staníc 22/0,4 kV a zabezpečenie ďalších funkcionalít inteligentnej distribučnej sústavy (vrátane merania, diaľkových odpočtov, diaľkového riadenia a pod).

Zoznam vybudovaných optických sietí:
Pilotný projekt Trnava - Kopánka, okres Trnava

Zoznam pripravovaných optických sietí:
Andovce, okres Nové Zámky
Borský Svätý Jur, okres Senica
Brodské, okres Skalica
Dolné Krškany, okres Levice
Dolné Sŕnie, okres Nové Mesto nad Váhom
Dubovce, okres Skalica
Dunajská Streda - Sever, okres Dunajská Streda
Dunajská Streda - Stred, okres Dunajská Streda
Dunajská Streda - Západ, okres Dunajská Streda
Gbely, okres Skalica
Horné Krškany, okres Levice
Hurbanovo, okres Komárno
Kátov, okres Skalica
Láb, okres Malacky
Malé Leváre, okres Malacky
Mníchova Lehota, okres Trenčín
Mokrý Háj, okres Skalica
Neporadza, okres Trenčín
Nitra časť Zobor/ Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra
Padáň, okres Dunajská Streda
Pata, okres Galanta
Plavecký Štvrtok, okres Malacky
Popudinské Močidľany, okres Skalica
Skýcov, okres Zlaté Moravce
Soblahov, okres Trenčín
Stráže nad Myjavou/ Šaštín Stráže, okres Senica
Trenčianska Teplá, okres Trenčín
Trenčianska Turná, okres Trenčín
Trenčianske Mitice, okres Trenčín
Tvrdošovce, okres Nové Zámky
Unín, okres Skalica
Veľké Leváre, okres Malacky
Závod, okres Malacky
Zemianske Podhradie/ Bošáca, okres Nové Mesto nad Váhom.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná je v zmysle Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách oprávnená poskytnúť prístup k optickej sieti iným podnikom na účely poskytovania elektronických komunikačných služieb.

V prípade záujmu o prístup do optickej siete, kontaktujete spoločnosť Západoslovenská distribučná e-mailom: fttx@zsdis.sk.