ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Novinky

Novinky

Záujem o výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu rastie. Mnohí sa však nevedia zorientovať v legislatívnych a technických požiadavkách, načo dopláca ich peňaženka a spôsobuje ohrozenie distribučnej sústavy.

Pomocnú ruku im podávame na našom webe zsdis.sk, kde sme spustili novú online službu Fotovoltická poradňa. V prehľadnej forme tu nájdu:

 • definície jednotlivých typov zdrojov,
 • širšie súvislosti – legislatívne aj technické,
 • na čo treba myslieť pred investovaním do konkrétneho zdroja,
 • informácie o procese vybavovania pripojenia zdroja do distribučnej sústavy,
 • prehľad, na čo majú zákazníci nárok bezplatne.

Pripojili si zdroj na výrobu elektriny, spotreba im však vzrástla

Fotovoltická poradňa informuje aj o momentálne rozšírenom negatívnom fenoméne pripájania svojpomocne postavených zdrojov bez splnenia náležitostí voči našej spoločnosti ako distribútorovi elektriny na západnom Slovensku.

Štandardné elektromery na odberných miestach sú už z továrne výrobcom nastavené tak, že všetku elektrinu, ktorá nimi pretečie v akomkoľvek smere, počítajú ako odobratú elektrinu (teda ako spotrebu). Zákazníci, ktorí u seba vybudovali zdroj, ale nenahlásili nám túto skutočnosť, zdroj prevádzkujú nelegálne a všetka nimi vyrobená elektrina sa im započítava do spotreby.

Prevádzkovanie nelegálneho zdroja predstavuje tiež zvýšené bezpečnostné riziko pre užívateľov sústavy, a možné ohrozenie života našich zamestnancov pri prevádzke a údržbe siete. Vlastník takéhoto zdroja je za jeho nelegálne prevádzkovanie trestnoprávne zodpovedný.

Jediným správnym riešením je takýto zdroj okamžite vypnúť. Následne je potrebné zlegalizovať zdroj prostredníctvom podania Žiadosti o pripojenie zdroja, a absolvovania celého procesu pripojenia.

Ak plánujete inštaláciu fotovoltiky, oboznámte sa s problematikou pripájania prehľadne na www.zsdis.sk/poradna.

Fotovoltická poradňa

Našu webovú aplikáciu e-Žiadosti sme rozšírili o ďalší typ elektronickej žiadosti.

Od 18. augusta 2023 je v nej pre žiadateľov zo zákazníckych segmentov Developeri, Podnikatelia a Domácnosti k dispozícii už aj žiadosť o pripojenie viacerých odberných miest. Pre podanie žiadosti stačí vyplniť elektronický formulár a priložiť povinnú prílohu – finálnu projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Po odoslaní elektronickej žiadosti je možné v aplikácii kontrolovať priebeh jej vybavovania.

V súčasnosti môžete na stránke e-ziadosti elektronicky podať už 23 typov žiadostí. Vďaka digitalizácii spolu šetríme čas aj papier.

Žiadosť o pripojenie viacerých odberných miest už podáte elektronicky

Žiadosti súvisiace s pripojením komerčného zdroja a zariadenia na uskladňovanie elektriny bude možné od júla 2023 podávať výlučne elektronicky cez webovú aplikáciu e-Žiadosti.

Začiatkom júla budú v aplikácii spoločnosti Západoslovenská distribučná e-Žiadosti sprístupnené nové elektronické formuláre, ktoré budú slúžiť na podanie žiadostí súvisiacich s pripojením komerčného zdroja a zariadenia na uskladňovanie elektriny.

Pre komerčný zdroj budú spustené formuláre:

 • Žiadosť o vydanie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu komerčného zdroja podľa § 12 zákona č. 251/2012 Z. z.,
 • Pripojenie komerčného zdroja,
 • Žiadosť o zmenu technických podmienok existujúceho komerčného zdroja.

Pre zariadenie na uskladňovanie elektriny budú spustené formuláre:

 • Žiadosť o vydanie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu zariadenia na uskladňovanie elektriny podľa § 12 zákona č. 251/2012 Z. z.,
 • Pripojenie zariadenia na uskladňovanie elektriny,
 • Žiadosť o zmenu technických podmienok existujúceho zariadenia na uskladňovanie elektriny.

Formuláre budú v aplikácii prístupné v častiach Pred pripojením, Nové pripojenie a Zmeny pripojenia.

Cieľom novej služby je priniesť komfortnejšie podávanie žiadosti a elektronizáciu všetkých typov žiadosti bez ohľadu na typ „zdroja“.

Žiadosti súvisiace s pripojením komerčného zdroja/zariadenia na uskladňovanie elektriny podané osobne alebo poštou po sprístupnení elektronických formulárov nebudeme akceptovať.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná sa v rámci environmentálneho zamerania dlhodobo sústreďuje aj na ochranu vtáctva. Pozornosť je venovaná hlavne na chránené územia so zvýšeným počtom hniezdnych biotopov vtáctva a na hlavné migračné koridory.

Realizované sú konkrétne aktivity, ako napríklad inštalácia hniezdnych búdok pre sokola myšiara na vedenia vysokého napätia (doposiaľ bolo nainštalovaných 100 ks hniezdnych búdok, z ktorých úspešne vyletelo minimálne 380 mláďat), či inštalácia hniezdnych búdok na 110 kV elektrické vedenia aj pre vzácneho sokola rároha. Vytváranie hniezdnych príležitostí pre dravce je pritom jedno z kompenzačných opatrení, ktoré navyše prispieva k zvyšovaniu biologickej rozmanitosti v krajine.

Samozrejmosťou je už inštalovanie odkloňovačov letu vtákov v oblastiach, kde sa zistil úhyn vtáctva v dôsledku nárazu do vedení. K týmto kolíziám dochádza najmä v zimných mesiacoch, kedy sa labute a iné vodné vtáky zdržujú v početných kŕdľoch v blízkosti vodných plôch. Výstražnými prvkami bolo doteraz vybavených  takmer 60 km elektrických vedení. Zároveň spoločnosť zabezpečuje ekochráničkami viac ako 800 podperných bodov ročne.

Spoločnosť dlhodobo rieši aj prekládky bocianích hniezd. Novinkou je zabezpečovanie krúžkovania mladých bocianov v hniezdach na našich podperných bodoch. Krúžkovanie bolo po prvýkrát zrealizované v minulom roku, v tomto roku ho ako prvá distribučná spoločnosť realizujeme už vo vlastnej réžii. Lukáš Skurka, špecialista environmentu ZSD, je aj odborne spôsobilou osobou na vykonávanie krúžkovania s výnimkou Ministerstva životného prostredia SR.

Bociany často využívajú na stavbu hniezd podperné body nízkeho napätia. Prvé dve zdokumentované hniezdenia bocianov na podperných bodoch NN sú z roku 1958. Od roku 1985 sa inštalujú na tieto podperné body hniezdne podložky, na ktoré sa potom prekladajú bocianie hniezda v mimohniezdnom období tak, aby bola zabezpečená spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky distribučnej sústavy a zároveň aby sa predišlo úrazom a úhynom bocianov pri kolízii s elektrickým vedením, “ uviedol Lukáš Skurka. Prekládky hniezd, ako aj výber bocianov na krúžkovanie, realizuje Západoslovenská distribučná v spolupráci so združením - Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Štátnou ochranou prírody Slovenskej Republiky. Ochranári vyberú najvhodnejšiu lokalitu, Západoslovenská distribučná zabezpečí techniku a odborný personál.

V spolupráci s uvedenými partnermi Západoslovenská distribučná realizuje monitoring, na základe ktorého sa vytvára presná databáza hniezd a podperných bodov. Zároveň spoločnosť monitoruje aj obsadenosť týchto hniezd. Napríklad v minulom roku bolo zmapovaných len v okresoch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom 33 mláďat, v tomto roku je v tejto oblasti až 39 mláďat.

Prečo je krúžkovanie dôležité?

Ide o odbornú metódu výskumu, ktorá bola pôvodne zameraná na identifikáciu trás vtáctva počas migrácie. Pri tejto metóde sú bociany označené špeciálnymi ornitologickými krúžkami, ktoré je možné odčítať z diaľky. Podľa nich je možné určiť vek bociana, odkiaľ pochádza, koľko mu trvá sťahovanie, kde sa zdržiava, odpočíva, kŕmi,  prípadne kde zahniezdi, či na Slovensku, alebo niekde v zahraničí.

Vďaka krúžkovaniu vieme sledovať, kam bociany lietajú, aké rýchle sú ich presuny, ich vek, filatopiu, teda vernosť jednej lokalite. Zároveň vďaka tomu vnímame aj zmenu migračného chovania vtákov vo vzťahu k zmene klímy, ich migračná trasa sa v posledných rokoch skracuje. Zároveň vďaka spolupráci zo Západoslovenskou distribučnou môžeme fyzicky skontrolovať hniezda, a v prípade potreby z nich odstrániť nebezpečné predmety, alebo pri nadmerných nárazových dažďoch aj vodu, “ uviedol Roman Slobodník  z Ochrany dravcov na Slovensku.

Západoslovenská distribučná realizuje unikátne krúžkovanie bociana bieleho

Cieľom je zvýšenie kvality a zníženie chybovosti predkladanej projektovej dokumentácie budúcich distribučných rozvodov.

Nedostatky v projektovej dokumentácii často spôsobujú prieťahy v stavebných a iných konaniach. Súhlasné stanovisko spoločnosti Západoslovenská distribučná je totiž podmieňujúci doklad k týmto konaniam.

Preto sme sa rozhodli integrovať informácie, určené pre projektantov, do samostatnej obsahovej sekcie. Vstup do sekcie Projektanti nájdete na hlavnej stránke tohto webu a tvorí ju 6 častí:

 • Štandardy projektovej dokumentácie,
 • Štandardy budovania distribučnej sústavy,
 • Štandardy majetkoprávneho usporiadania,
 • Existencia a zakresľovanie sietí,
 • Vytyčovanie sietí,
 • Objednávanie služieb distribúcie.

Projektanti tu tiež nájdu zoznam najčastejších chýb a nedostatkov, ktorým by sa mali vyhnúť pri príprave projektovej dokumentácie. Veríme, že nová sekcia im uľahčí prácu a vďaka nej rýchlo nájdu všetky potrebné informácie.

Projektanti

Západoslovenská distribučná investuje do výstavby novej Elektrickej stanice Mierovo a súvisiacich elektrických vedení vyše 20 mil. eur, s mierou spolufinancovania EÚ vo výške 35 %. Elektrická stanica rozšíri kapacitu pre integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy, ako aj pre flexibilnejšie  pripájanie nových odberateľov. Vďaka nasadeniu smart zariadení sa zvýši bezpečnosť aj spoľahlivosť distribúcie v regióne. Stavba bola dnes slávnostne otvorená za účasti Markusa Kauneho, predsedu predstavenstva ZSE, zástupcov spoločnosti Západoslovenská distribučná, samosprávy a realizátorov. Ukončená by mala byť do konca roka 2024.

ES Mierovo sa buduje v rámci PCI projektu Danube Ingrid, ktorý je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – SEPS a ZSD – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a má pridelený prioritný štatút a postavenie čo najvyššieho vnútroštátneho významu.

Na západnom Slovensku v posledných rokoch sledujeme rastúci záujem o pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energií z radov domácností a podnikateľov. Rovnako je záujem o rozšírenie podielu OZE v energetickom mixe deklarovaný na národnej i európskej úrovni, či už v kontexte environmentálnych prístupov, želanej väčšej energetickej sebestačnosti či zmierňovania pokračujúcej cenovej energetickej krízy. Nároky na rozvoj distribučnej sústavy sa zvyšujú aj s rozvojom elektromobility a potrebou rozširovania nabíjacej infraštruktúry.

Energetická stabilita regiónu

Lokalita Mierovo nebola zvolená náhodne. Vďaka svojej polohe medzi dvojicou existujúcich 110/22 kV elektrických staníc Západoslovenskej distribučnej v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede, je ideálnym miestom na nový napájací bod. Po vybudovaní ES Mierovo dôjde k zníženiu zaťaženia oboch uvedených elektrických staníc a k vylepšeniu napäťových pomerov v distribučnej sústave 22 kV v tejto oblasti. V budúcnosti bude do stanice zaústených 13 vedení 22 kV. Úpravy 22 kV siete umožnia zníženie dopadov prípadných porúch a počtu zasiahnutých odberných miest. Novovzniknuté vedenia budú vo významnej miere ukladané pod povrch zeme, čo je pozitívne z pohľadu ich budúcej spoľahlivosti ako aj vo vzťahu k životnému prostrediu a avifaune. Vybudovanie stanice výrazne prispeje k podpore regionálneho podnikania a zamestnanosti, umožní totiž flexibilnejšie reagovať na očakávané požiadavky pripájania vznikajúce po dostavaní D4/R7.

Vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility, či oveľa viac interakcií so zákazníkmi, ktorí už nie sú len spotrebiteľmi, si vyžadujú, aby bola distribučná sústava pripravená na flexibilitu. „Transformácia energetiky si vyžaduje výrazné investície do distribučnej sústavy, zamerané na budovanie inteligentnej siete. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu decentralizovanej výroby elektriny do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. V aktuálnej situácii je veľmi dôležitá aj cezhraničná spolupráca, ktorá prispieva k zlepšovaniu jednotného a stabilného energetického trhu Európskej únie, “ uviedol Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE.

Elektrická stanica s najmodernejším vybavením

Elektrická stanica Mierovo bude po uvedení do prevádzky slúžiť ako transformačná stanica 110/22 kV pre potreby Západoslovenskej distribučnej. Je navrhnutá ako nový typ rozvodne (tzv. vonkajšia, jednosystémová rozvodňa nového typu „ široké H“), ktorá sa perspektívne dá rozšíriť. Bude možné do nej pripojiť aj odber/zdroj väčšieho výkonu (20 MVA a viac). Do sústavy bude pripojená z existujúceho vzdušného VVN vedenia 8899, ktoré sa nachádza v blízkosti areálu. Toto vedenie je v súčasnosti prepojením medzi el. stanicami Podunajské Biskupice a Dunajská Streda. Stanica bude vybavená riadiacim a informačným systémom (RIS), ktorý umožňuje diaľkovú obsluhu. Komunikovať bude vďaka prenosovým cestám využívajúcim optické vlákna.

Významný EÚ projekt cezhraničnej spolupráce

Elektrická stanica Mierovo sa buduje v rámci Smart Grids projektu Danube InGrid. Ten je výsledkom spolupráce dvoch slovenských spoločností – ZSD a SEPS – a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Primárnym zámerom projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej siete v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka projektu  Danube InGrid dochádza k modernizácii a rozvoju energetickej infraštruktúry na území juhozápadného Slovenska a severozápadného Maďarska, ako aj posilneniu medzinárodnej spolupráce a výmeny dát.

Finančný rámec Danube InGrid za Západoslovenskú distribučnú je 106,5 mil. eur investícií za celú dobu implementácie, z čoho 35 % je výška predpokladaného spolufinancovania z Nástroja na prepájanie Európy (CEF = Connecting Europe Energy). Celkový objem nákladov projektu za všetky zapojené spoločnosti predstavuje 291 mil. eur.

ES Mierovo

Školiaci areál spoločnosti Západoslovenská distribučná v Nitre poskytne oveľa viac možností vo vzdelávaní a príprave pracovníkov, ako doteraz.

Vďaka dobudovaniu polygónu bude môcť spoločnosť môcť školiť okrem prác pod napätím aj iné prevádzkové činnosti a nielen našich zamestnancov. Polygón umožní vzdelávanie a efektívnu a bezpečnú prípravu absolventov zaradených do programu POWER. V spolupráci so služobne staršími kolegami si budú môcť vyskúšať nácvik montáže rôznych prevádzkových súborov, správnu techniku montáže, dodržanie dôležitých technologických postupov a oboznámiť sa s potenciálnymi bezpečnostnými rizikami.

Vzdelávanie pracovníkov v prevádzke nie je len zákonnou povinnosťou Západoslovenskej distribučnej, ale je aj základným predpokladom pre bezpečné zvládnutie ich pracovných úloh. Zároveň prispieva k zvýšeniu výkonnosti a produktivity zamestnancov. V energetike je obzvlášť náročné, pretože okrem kvalifikácie v elektro-oblasti musia pracovníci zvládnuť aj niektoré stavebné práce, práce s rôznymi mechanizmami rôzneho technického veku, neraz v náročných externých podmienkach či vo výškach. 

Vynovený polygón bude slúžiť aj účastníkom absolventského programu POWER

Plánovaný zámer EÚ zakázať spaľovacie motory od roku 2035 vyvoláva u verejnosti mnohé otázky.

Je kapacita distribučnej sústavy dostatočná na masívny nástup elektromobility? Ako sme na tom na Slovensku? Pozrite si diskusnú reláciu TECHTALKS, kde o tejto téme hovoril Miloš Nagy, technický riaditeľ spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.


Novým predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., je   od 15. marca 2023 Radoslav Haluška, ktorý bude naďalej pôsobiť aj na pozícii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.. Doterajší predseda predstavenstva ZSD Tomáš Turek prechádza do predstavenstva materských spoločností ZSE a VSE Holding, kde bude zodpovedať predovšetkým za oblasť distribúcie elektriny.

Ako predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Západoslovenskej distribučnej bude Radoslav Haluška  zodpovedný za celkové smerovanie spoločnosti, jej technický rozvoj a investičné plánovanie so zreteľom na poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny v regióne západného Slovenska.

Energetike sa venujem celý svoj profesionálny život. Pôsobenie v dvoch distribučných spoločnostiach mi dáva príležitosť  stavať na tom pozitívnom, čo v oboch spoločnostiach je, a  motivovať kolegov k prehlbovaniu vzájomných synergií. Samozrejme niektoré činnosti sú viazané na infraštruktúru v konkrétnom regióne a tie budeme aj naďalej vykonávať osobitne, ale mnohé činnosti môžeme robiť identicky. Je logické, aby sme vystupovali jednotne predovšetkým z pohľadu zákazníckeho rozhrania. Keďže obe spoločnosti pôsobia v rámci jedného právneho, regulačného a technického prostredia, mali by aplikovať jednotné prístupy ku všetkým zákazníkom, či už sú to výrobcovia, dodávatelia alebo odberatelia. Vzájomná spolupráca bude mať význam len vtedy, ak prináša hodnoty nielen do vnútra firiem, ale predovšetkým pre zákazníkov. Ak sa nám toto podarí, som presvedčený, že z trhu dostaneme len pozitívnu spätnú väzbu,“ uviedol Radoslav Haluška, nový predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná.

Radoslav Haluška je absolventom odboru Elektroenergetika na Technickej univerzite v Košiciach. Pracovnú kariéru začínal v spoločnosti Konex Elektro, od roku 1997 pôsobil v spoločnosti ABB Elektro, s.r.o., Bratislava – najprv ako softvérový inžinier, potom ako projektový manažér, vedúci oddelenia, obchodný riaditeľ a od roku 2003 ako riaditeľ divízie energetických zariadení. Začiatkom roka 2005 spojil svoju pracovnú kariéru s Východoslovenskou energetikou a. s., kde nastúpil na pozíciu riaditeľa divízie Sieťové služby a zastával ju až do konca roka 2013. K tomu sa v roku 2008 pridružila funkcia člena predstavenstva spoločnosti, ktorú zastával až do 31. marca 2014. Od 1. apríla 2014 prešiel do spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. do funkcie predsedu predstavenstva a neskôr aj generálneho riaditeľa.

Radoslav Haluška

Západoslovenská distribučná využila po prvýkrát na pokládku VN kábla metódu pluhovania podľa normy PNE 34 1050. Pluhovanie je moderná bezvýkopová metóda pokládky káblových a potrubných systémov, ktorou je možné výrazne zrýchliť priebeh stavby, znížiť finančné náklady a obmedziť jej dopady na okolité prostredie. Metóda pluhovania je v zahraniční bežne využívaná na inštalácie káblových sietí – od káblov NN až po systémy 400 kV.

Video nájdete na konci článku.

Doposiaľ využívaná metóda ryhovania sa vzhľadom na dodatočné práce potrebné na spätnú povrchovú úpravu, ako aj na narušenie krajinného okolia, ukazuje ako menej efektívna. Technológia pluhovania umožňuje ukladať kábel až do hĺbky 3,4 m a podľa ideálnych podmienok dokáže súprava uložiť až 3 km vedenia za deň. Maximálna šírka záboru je iba 3 – 4 m, pričom pluhovanie môže byť vykonávané min 1 m od rôznych prekážok (stromy, zvodidlá a podobné iné prekážky). Západoslovenská distribučná zrealizovala pilotnú pokládku VN kábla touto technológiou na 4,5 km úseku v lokalite Bernolákovo – Triblavina, pri pripájaní logistického centra.

„Sme radi, že sme si mohli vyskúšať inovatívny spôsob pokládky VN kábla 22 kV a získať tak cenné informácie priamo v praxi. Na základe dát a skúseností našich technických pracovníkov z terénu sa budeme vedieť rozhodnúť do budúcnosti, či technológiu pluhovania budeme využívať aj na ďalších úsekoch,“ uviedol Miroslav Otočka, prevádzkový riaditeľ ZSD.

Pilotný úsek vo vzdialenosti 4,5 km v lokalite Bernolákovo – Triblavina zrealizovala Západoslovenská distribučná, aj s prípravnými prácami, za 5 dní. Okrem časového hľadiska má nová technológia aj významný enviromentálny dopad, keď pri jeho využití nedochádza k obracaniu zeminy a nie je potrebná skrývka úrodnej pôdy. Využívané sú tiež prírodne odbúrateľné oleje. Vďaka tomu je možné pluhovať aj v lokalitách so stupňom ochrany prírody alebo v blízkosti vodných tokov. Výrazný aspekt je zúženie koridoru, ktorý je potrebný pri pokládke kábla. Pri bežnej technológii ide o 8 metrový koridor a pri pluhovaní sú to 4 metre. Zároveň na vykopanie a zahrabanie 1 km výkopu tradičnou metódou (výkopom) je potrebné približne 300 l nafty. Pri pluhovaní sa podľa typu terénu spotrebuje 40 až 60 l nafty (sústava). Pluhovanie je vďaka týmto aspektom veľmi efektívna a ekologická metóda inštalácie podzemných sietí v porovnaní s klasickým výkopom.

„Pluhovanie je moderná bezvýkopová metóda pokládky káblových systémov, ktorou je možné výrazne zrýchliť priebeh stavby, znížiť finančné náklady a obmedziť jej dopady na okolité prostredie. Ďalšou výhodou sú finančné úspory – podľa doterajších skúseností už vo fáze prípravy možno ušetriť až 30 % nákladov oproti klasickej pokládke výkopovou metódou. V celkovom výsledku tak dokážeme výrazne skrátiť pripojenie nových odberateľov do distribučnej siete, prípadne doplniť ďalšie možnosti prepojenia už existujúcich odberateľov,“ priblížil Miloš Nagy, technický riaditeľ ZSD.

Súprava pre pluhovanie je zostavená z ťahača a pluhu. Počas pokládky je pluh priťahovaný ťahačom na oceľovom lane. Počas tohto pohybu je z bubna umiestneného na logistickej jednotke (pluh) odvíjaný špeciálne dodávaný 3-žilový kábel NKT AXAL-TT Pro 22 kV, ktorý je ukladaný do požadovanej hĺbky. Do záboru je tiež ukladaná HDPE chránička pre optické vedenia a 20 cm nad je výstražná fólia. Pre presné zameranie položeného prvku je pluh vybavený zariadením GPS, ktoré je ďalej kalibrované pre výslednú presnosť pokládky na ±2 cm. Dodržané sú všetky parametre pre inštaláciu kábla – minimálny polomer ohybu, maximálna ťažná sila, ktoré ukladá norma PNE 34 1050.

Michal Urban, manažér prevádzky ZSD, spresnil proces realizácie. „Samotný prejazd ťahača, pluhu a logistickej jednotky zanecháva na pôdnom fonde stopy porovnateľné s ťažšou technikou využívanou v súčasnosti v poľnohospodárstve. Je úplne vylúčené tzv. obrátenie zeminy a samotná ryha založeného kábla je po niekoľkých týždňoch v teréne nepoznateľná.“

Pluhovanie je v zahraniční bežne zavedená metóda inštalácie káblových sietí. V Európe s ňou majú skúsenosti najmä v Nemecku, Rakúsku, Škandinávii a v pobaltských krajinách, kde túto formu pokládky káblov hodnotia veľmi pozitívne aj z pohľadu budúceho prevádzkovania. V Škandinávii je takto každoročne inštalovaných viac ako 300 km VN vedení.  Na Slovensku sa pluhovanie používa napr. pri ukladaní plynovodov a dátových sietí.