Novinky

Novinky

Ak vás baví analytika, funkčný dizajn, transparentnosť, alebo sa zaujímate o obnoviteľnú energiu, zapojte sa do energetického hackathonu, ktorý v dňoch  9. a 10. novembra organizuje spoločnosť Západoslovenská distribučná.

Cieľom energetického hackathonu je vytvorenie komunitného energy-sharing na základe reálnych dát (ročná spotreba komunity 150 odberných miest + ročná simulácia výroby FV elektrární so zohľadnením cenových taríf). Víťazný tím môže vyhrať až 6000 eur.

Dve výzvy

 1. V rámci prvej výzvy budú mať účastníci vytvoriť simuláciu komunitného systému zdieľania energie na základe dát reálnej spotreby 150 odberných miest a zjednodušených obchodných podmienok. Cieľom výzvy je porovnanie celkovej sumy za ročnú spotrebu energie každého odberného miesta pri danom objeme vyrobenej a zdieľanej energie v komunite a celkovej sumy za spotrebu energie bez možnosti výroby energie a komunitného obchodovania.
 2. V rámci druhej výzvy budú účastníci vymýšľať alternatívny model k prvej výzve, čiže spôsob riešenia výroby a obchodovania s elektrickou energiou v rámci danej komunity 150 odberných miest. Riešenie však musí využívať alternatívne prvky, ako napríklad použitie batérií, umiestnenie FV elektrární, obchod s vyrobenou energiou a pod.

Registrovať sa môžete priamo na stránke organizátora súťaže Impact HUB Bratislava, kde nájdete aj ďalšie informácie.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná uviedla do prevádzky novú elektrickú stanicu, ktorá bude zásobovať celý areál priemyselného parku Sereď-Juh a okolie. Celkové náklady na výstavbu boli približne 10 miliónov eur. Stanica bude schopná dodávať 40 MW elektrického výkonu, a okrem priemyselného parku bude po plnom napojení na existujúcu 22 kV infraštruktúru, dodávať elektrickú energiu aj obyvateľom mesta Sereď a priľahlého regiónu. 

Pri výstavbe boli použité najmodernejšie zariadenia a technológie s cieľom vybudovať bezpečnú, ekologickú a spoľahlivú stavbu, ktorá bude plniť svoju funkciu minimálne najbližších 40 rokov. Stanica je projektovaná ako bezobslužná.

Hoci je územie, na ktorom je nová stanica postavená, v blízkosti ES Križovany, s hľadiska transformačného výkonu sa dostalo na hranicu technickej využiteľnosti. „Vybudovanie novej stanice umožní príchod nových investorov a rozvoj tejto lokality. Aj samotné mesto Sereď bolo doteraz napájané zo vzdialenejších napájacích bodov. Nová elektrická stanica prinesie vyššiu spoľahlivosť dodávok elektrickej energie pre vyše 30 tisíc obyvateľov, a zároveň prispeje aj k rozvoju regiónu, “ uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva ZSD.

Výstavba elektrickej stanice prebiehala od januára 2018 a aktuálne je vo fáze skúšobnej prevádzky. Kolaudácia a uvedenie do plnej prevádzky bude v priebehu novembra 2018.

Elektrická stanica

Od stredy 10. októbra je na našom webe dostupná sekcia Výrobcovia v úplne novej podobe.

Zmenila sa jej štruktúra aj obsah s cieľom poskytnúť našim zákazníkom zo segmentu výrobcovia informácie o vybavení ich požiadaviek spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., krok po kroku od postupu uzatvorenia zmluvy až po uvedenie zdroja do prevádzky či prípadnú zmenu alebo ukončenie spolupráce.

Najdôležitejšou časťou sekcie Výrobcovia na zsdis.sk zostávajú stránky venované malým zdrojom do 10 kW, keďže pre prijímanie žiadostí o pripojenie pre zariadenia na výrobu elektriny s väčšou kapacitou platí stop stav. Prehľadnejšie menu sekcie je rozčlenené podľa toho, v akom štádiu procesu pripojenia sa požiadavka výrobcu nachádza:

 • Pred pripojením
 • Uzatvorenie zmluvy
 • Uvedenie do prevádzky
 • Zmeny pripojenia
 • Ukončenie pripojenia
 • Zákonná podpora
 • Povinnosti

Kroky, potrebné pre uzatvorenie zmluvy, si môžete po novom pozrieť aj v prehľadnej infografike, pričom priamo z obrázka vedú odkazy na relevantné stránky s popisom jednotlivých krokov.  Lepší prehľad získate vďaka ďalšej infografike aj o plnení Technických podmienok pripojenia. 

Keďže na základe doterajších skúseností spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. majú mnohí výrobcovia elektriny častokrát nedôvodné obavy, že uvedením ich zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky jeho pripojením do distribučnej sústavy a tým využívaním prístupu do distribučnej sústavy budú zaťažení platbou za prístup do distribučnej sústavy (G – komponentom) a odvodom do Národného jadrového fondu, sa spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. rozhodla informovať výrobcov elektriny o prípadoch, kedy platbu za prístup do distribučnej sústavy (G – komponent) a odvod do Národného jadrového fondu nie sú povinní uhrádzať. 

A. Platba za prístup zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

A1. Všeobecné oslobodenie od platby za prístup zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

Podľa § 3 ods. 3 Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Vyhláška o pravidlách trhu“) platí, že: „Platba za prístup do sústavy sa neúčtuje výrobcovi elektriny, ktorý odoberá elektrinu zo sústavy na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach a na zariadeniach na výrobu elektriny slúžiacich výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny.“.

Podľa § 26 ods. 23 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 18/2017 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „Cenová vyhláška“) platí, že: „Platba za prístup do distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy výrobcom elektriny pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy vo výške 30% hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity dojednanej v zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy alebo z hodnoty výšky celkového inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny nemá uzatvorenú zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy vo výške tarify za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu podľa cenového rozhodnutia úradu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok t pre prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Výrobcom elektriny pripojeným do regionálnej distribučnej sústavy sa uhrádza prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy platba za prístup do distribučnej sústavy vo výške podľa prvej vety na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy. Výrobcovia elektriny si rezervovanú kapacitu neobjednávajú. Na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity rovná hodnote rezervovanej kapacity určenej menovitou hodnotou hlavného ističa v ampéroch. To neplatí pre výrobcu elektriny, ktorého zariadenie na výrobu elektriny slúži výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny a výrobcu elektriny, ktorý prevádzkuje zariadenie na výrobu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW.“.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že platbu za prístup do distribučnej sústavy neplatia výrobcovia elektriny:

a) ktorí odoberajú elektrinu z distribučnej sústavy na účely čerpania v prečerpávacích vodných elektrárňach,

b) ktorých zariadenia na výrobu elektriny slúžia výlučne na poskytovanie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo výlučne na dodávku regulačnej elektriny,

c) ktorí prevádzkujú zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW.

A2. Osobitné oslobodenie od platby za prístup zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

Podľa § 26 ods. 26 písm. a) Cenovej vyhlášky platí, že: „Pri pripojení miestnej distribučnej sústavy alebo výrobcu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy cez existujúce odovzdávacie miesto sa tarifa za prístup do regionálnej distribučnej sústavy uhrádza za rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny takto: a) výrobcom elektriny sa prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uhrádza tarifa za rezervovanú kapacitu zariadenia na výrobu elektriny vo výške podľa odseku 23 alebo tarifa za rezervovanú kapacitu odberu elektriny, ak je výrobca elektriny pripojený do regionálnej distribučnej sústavy cez existujúce odberné miesto podľa toho, ktorá rezervovaná kapacita je vyššia, (...).“.

Uvedené  znamená, že v prípade spoločného miesta pripojenia (odberné miesto/odovzdávacie miesto), sa porovnáva rezervovaná kapacita na odovzdávacom mieste s rezervovanou kapacitou na odbernom, pričom v prípade ak je rezervovaná kapacita na odbernom mieste vyššia ako rezervovaná kapacita na odovzdávacom mieste, v zmysle § 26 ods. 26 písm. a) Cenovej vyhlášky uhrádza výrobca elektriny  platbu za prístup do distribučnej sústavy iba vo vzťahu k odbernému miestu a platbu za prístup do distribučnej sústavy vo vzťahu k odovzdávaciemu miestu (tzv. G – komponent) neuhrádza.

B. Odvod do Národného jadrového fondu

Podľa § 2 ods. 6 Nariadenia o odvode do Národného jadrového fondu platí, že: „Ak výrobca elektriny dodáva ním vyrobenú elektrinu koncovému odberateľovi elektriny bez použitia sústavy, uplatňuje voči nemu efektívnu sadzbu odvodu na krytie dlhu za príslušný rok, ktorú následne uhradí prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je výrobca pripojený.“.

Podľa § 2 ods. 9 Nariadenie o odvode do Národného jadrového fondu platí, že: „Výrobca elektriny, ktorý elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny dodáva priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebúva v mieste výroby elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, ostatnej vlastnej spotreby elektriny výrobcu elektriny, ktorá nebola odobratá zo sústavy, a spotreby elektriny na účely prečerpávania v prečerpávacích vodných elektrárňach, uhradí efektívnu sadzbu odvodu na krytie dlhu za príslušný rok prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je výrobca pripojený. Výrobca elektriny odovzdá údaje potrebné na vyúčtovanie efektívnej sadzby odvodu na krytie dlhu za príslušný rok prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojený, a to vždy za príslušný mesiac do siedmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podrobnosti o poskytovaní dát sú upravené v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je výrobca elektriny pripojený.“.

Podľa § 2 písm. a) bod 36 Vyhlášky o pravidlách trhu platí, že: „Na účely tejto vyhlášky sa rozumie v elektroenergetike (...) vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na výrobu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny; technologickú časť zariadenia na výrobu elektriny tvorí súbor jednotlivých technologických častí nevyhnutných na výrobu elektriny tvoriaci jeden technologický celok pozostávajúci najmä zo zariadenia na skladovanie primárneho zdroja energie, zariadenia na úpravu primárneho zdroja energie, zariadenia, v ktorom sa vykonáva premena formy primárnej energie na elektrinu, zariadenia vykonávajúceho kvalitatívnu úpravu elektriny, meracieho zariadenia, riadiaceho zariadenia, kontrolného zariadenia a zariadenia na ochranu životného prostredia, (...).“.

Podľa § 2 písm. a) bod 21 Vyhlášky o pravidlách trhu platí, že: „Na účely tejto vyhlášky sa rozumie v elektroenergetike (...) ostatnou vlastnou spotrebou elektriny výrobcu elektriny spotreba elektriny výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny a spotreby elektriny na prečerpávanie v prečerpávacích vodných elektrárňach, (...).“.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že ak elektrinu vyrobenú v zariadení na výrobu elektriny výrobca elektriny nedodáva priamym vedením koncovým odberateľom elektriny a túto elektrinu používa výlučne pre potreby zariadenia na výrobu elektriny alebo svoju vlastnú spotrebu, nie je ako výrobca elektriny zaťažený odvodom do Národného jadrového fondu.

Západoslovenská distribučná vynaložila takmer milión eur na ekologizáciu svojich vedení. Inštaláciou tzv. ekochráničiek a odkloňovačov letu, minimalizuje riziko nárazov vtáctva do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach.

Sieť elektrických vedení predstavuje pre vtáctvo dva typy nebezpečenstiev. Prvým je zásah elektrickým prúdom po dosadnutí na konzolu elektrického stĺpu, po ktorom môže nasledovať úhyn. Druhým je náraz do samotného vedenia.

Západoslovenská distribučná sa preto dlhodobo venuje projektom na ochranu vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Jednou z aktivít, ktoré spoločnosť realizuje, v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku, je práve osadzovanie ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia. Doteraz bolo na Západnom Slovensku takto ošetrených takmer 7 000 stĺpov, čo predstavuje približne 500 km bezpečných vedení. Ošetrované sú stĺpy v kritických oblastiach, pri rekonštrukcii alebo výstavbe nových stĺpov sú chráničky inštalované automaticky.

Okrem stĺpov sa označujú aj vedenia. Na rizikové vedenia bolo doteraz nainštalovaných takmer 3 000 kusov odkloňovačov letu vtákov. Tie minimalizujú riziko nárazov do vedenia aj v zhoršených poveternostných podmienkach. Na ekologizáciu vedení doteraz spoločnosť vynaložila takmer milión eur.

Ekochránička

Ekochránička 2

Inštalácia ekochráničiek v rizikovej lokalite Šurany, kde v roku 2017 došlo na stĺpe elektrického vedenia k úhynu bociana.

The largest electricity distribution company in Slovakia launched an English version of its website. It contains basic information about the company and its services, failure and outage search engine and contact information for customers who do not speak Slovak.

West Slovakia, where Západoslovenská distribučná operates, is currently experiencing an intense economic boom. One of the related effects is the increased number of foreign citizens who live and work in this region. If you speak English and you need to find out whether there is an electricity outage planned for your supply point or whether a failure lasting longer than 15 minutes has been reported there, you can use this search engine.

Communication with the operators of the Customer Line and Failure Line is only possible in Slovak. English-speaking customers can use the online chat available on working days from 8.00 a.m. to 4.00 p.m.

Západoslovenská distribučná, a.s. is part of the ZSE Group, member of the German utility group E.ON. Our mission is to provide safe and reliable energy supply, improving quality of life of citizens of the western region of Slovakia.

Illustrative picture

Illustrative picture 2

Potrebujete preveriť, či u vás nie je plánovaná odstávka elektriny? Alebo je vo vašej lokalite výpadok a chcete zistiť či porucha už bola nahlásená distribučnej spoločnosti? Pomôže vám nový, integrovaný vyhľadávač plánovaných odstávok a aktuálnych porúch.

Plánované odstávky a aktuálne poruchy boli doteraz na našej stránke k dispozícii ako dva samostatné vyhľadávače. Ich spojenie do jedného miesta nie je jediným vylepšením. Veríme, že v novej podobe oceníte prehľadnejšiu grafiku a zobrazenie výsledkov prispôsobené vašej obrazovke, či už vyhľadávate na stolovom počítači, notebooku, tablete alebo v mobile.

Prehľad aktuálnych porúch len u nás

Zverejňovanie termínov plánovaných odstávok je povinnosťou, ktorá našej spoločnosti vyplýva zo zákona. Možnosť vyhľadať aj aktuálne poruchy s trvaním viac ako 15 minút je doplnkovou službou, ktorú sme zaviedli v snahe priblížiť sa potrebám zákazníkov. Spomedzi distribučných spoločností elektriny na Slovensku poskytuje prehľad aktuálnych porúch na svojom webe len Západoslovenská distribučná.

Vyhľadávač

Návod: Ako vyhľadať vaše odberné miesto?

Do vyhľadávača stačí napísať názov vašej obce.  Aby ste sa ale nemuseli scrollovať veľkým množstvom vyhľadaných lokalít, odporúčame zadať aspoň kombináciu obec + ulica. Vyhľadávanie plánovaných odstávok je možné spresniť aj zadaním dátumu od/do.

Niekedy môže byť odstávka či porucha len na časti ulice. Ak chcete mať istotu, že sa výsledok vyhľadávania týka aj vás, zadajte váš EIC kód. Ide o identifikačné číslo priradené výhradne vášmu odbernému miestu elektrickej energie. Nájdete ho na Zmluve o pripojení, ktorú ste uzatvorili so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., aj na vyúčtovacej faktúre za elektrinu. Pokiaľ tieto dokumenty nemáte po ruke, váš EIC kód môžete zistiť aj na Zákazníckej linke Západoslovenskej distribučnej alebo u vášho dodávateľa elektriny.

Po webovom sídle www.zsdis.sk prešiel zásadnou modernizáciou aj druhý online informačný kanál pre zákazníkov ZSD - Distribučný portál. Okrem prehľadnejšieho dizajnu a jednoduchšieho ovládania prináša nové funkcie a lepšie možnosti zobrazenia dát. 

Pôvodným účelom Distribučného portálu, nazývaného tiež „Diportál“, bolo naplniť legislatívne povinnosti, ktoré Západoslovenskej distribučnej ako regulovanému subjektu určuje legislatíva vo vzťahu k tzv. dodávateľom elektriny a tiež vo vzťahu ku koncovým zákazníkom. Keďže pôvodná technológia portálu z roku 2004 už nie je udržiavaná výrobcom, bolo potrebné nahradiť ju novou a pristúpiť k celkovému redizajnu aplikácie.

Vynútená zmena bola príležitosťou využiť viaceré podnety, ktoré sme získali od samotných užívateľov portálu. Do aplikácie tak pribudli funkcionality súvisiace s technickou špecifikáciou výmeny dát, nasadzovaním inteligentných meracích systémov (IMS) a poskytovaním nameraných dát, bilančných dát a kmeňových údajov.

Aké funkcie sú k dispozícii pre neregistrovaných a registrovaných užívateľov?

Mimoriadne využívanou súčasťou Distribučného portálu je elektronický formulár žiadosti o pripojenie. Okrem neho ponúka portál neregistrovaným zákazníkom tieto hlavné funkcie: 

 • Nahlásenie odpočtu
 • Kontrola platnosti zmluvy o pripojení, overenie EIC kódu (Energy Identification Code) odberného miesta
 • Plánované odstávky

V prípade registrácie má užívateľ prístup k ďalším možnostiam, ktoré si na základe platných zmluvných vzťahov vyžadujú zachovanie dôvernosti: 

 • Odberné miesta s možnosťou filtrovať svoje portfólio podľa rôznych kritérií (EIC kód, druh distribučnej sadzby, adresné údaje, implementované IMS, časová platnosť zmlúv a pod.)
 • Intervalové dáta (činný odber, činná dodávka, údaje o meraniach jalových dát) 
 • Registrové dáta, tzn. zverejnenie zaznamenaných overených odpočtov – nielen odberu, ale aj výroby 
 • História s možnosťou konzultácie spotreby elektrickej energie tak, ako bola fakturovaná 
 • Detail s možnosťou konzultácie/kontroly zmluvných údajov, technických údajov či identifikačných údajov konkrétneho odberného miesta 

Pre dodávateľov elektriny sú na Diportále k dispozícii tieto hlavné funkcie:

 • Faktúry s možnosťou konzultácie fakturačných položiek podľa prehľadnej a voliteľnej filtrácie a uloženia duplikátu príslušného fakturačného dokladu
 • Bilančné údaje pre splnenie legislatívnej povinnosti naďalej poskytovať subjektom zúčtovania odchýlky v rámci bilančnej skupiny agregáty podľa predpísaných kritérií
 • Plánované odstávky pre splnenie legislatívnej povinnosti spoločnosti ZSD oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia, skrátenie lehoty vypnutia, príp. zrušenie plánovanej práce. Na rozdiel od funkcionality plánovaných odstávok pre verejnosť je dodávateľom elektriny umožnené filtrovať dáta podľa typu odberu.

Novinky, ktoré by ste nemali prehliadnuť

V závere minulého roku boli užívateľom sprístupnené funkcie Odberné miesta a údaje o dôležitých zmluvných hodnotách týkajúcich sa rezervovanej kapacity (RK), maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) a tiež upozornenia o prekročení hodnôt účinníka, RK a MRK vyjadrených v eurách. Zobrazenie týchto dát je teraz možné nie len v numerickej, ale aj v grafickej podobe. V novom riešení je napríklad nameraná hodinová práca zobrazovaná tiež formou tzv. záťažového diagramu.

Záťažový diagram

Ukážka záťažového diagramu Nameraných prekročení RK v zvolenom mesiaci: vpravo – grafické zobrazenie nameraného výkonu s informáciou o RK a MRK vo zvolenom 15 min intervale.

Intervalové dáta

Ukážka grafického zobrazenia intervalových dát za dlhšie, voliteľné obdobie. 

Nová verzia Diportálu je zákazníkom dostupná na www.diportal.sk od februára. Na prechodné obdobie sme ponechali v prevádzke aj pôvodnú verziu Diportálu.

V uplynulých dňoch kontaktovali spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. viacerí zákazníci s informáciou o podvodnom konaní neznámej osoby, ktorá sa vydáva za zamestnanca spoločnosti. Podvodné konanie spočíva v tom, že táto osoba telefonicky kontaktuje zákazníkov s informáciou, že bol u nich zistený neoprávnený odber elektriny a požaduje od nich pod hrozbou odpojenia úhradu dlžnej sumy. Spoločnosť Západoslovenská distribučná žiada  zákazníkov, aby boli ostražití a v žiadnom prípade na takéto telefonické výzvy nereagovali a požadovanú sumu neuhrádzali.   

Takýmito telefonátmi boli podľa informácií spoločnosti ZSD doteraz kontaktovaní zákazníci v Bratislave a Malých Levároch, nie je však možné vylúčiť, že sa táto osoba  zameria aj na iné regióny.

V prípade zistenia neoprávneného odberu elektriny ZSD vždy vyhotovuje písomný protokol, ktorý spolu s vyčíslením škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny a  výzvou na úhradu odosiela zákazníkovi. Spoločnosť nikdy nevymáha škodu spôsobenú neoprávneným odberom elektriny telefonicky a nikdy jej úhradu nepožaduje v hotovosti. 

V prípade akýchkoľvek pochybností o dôveryhodnosti telefonátu s rovnakým alebo obdobným obsahom, sa zákazníci môžu obrátiť na zákaznícku linku spoločnosti  0850 333 999.

Uľahčenie procesu pripojenia do distribučnej sústavy, elektronické podávanie žiadostí aj otvorenejšiu komunikáciu prináša v prehľadnej podobe nový web ZSD.

Požiadavky zákazníkov na najväčšieho distribútora elektriny na Slovensku majú prevažne technický charakter a sú špecifické pre viaceré cieľové skupiny. Aby sa návštevník novej stránky www.zsdis.sk rýchlo dostal k obsahu, ktorý hľadá, hneď v úvodnom menu si zvolí či je zo segmentu domácnosti, podnikatelia, developeri, dodávatelia elektriny, výrobcovia elektriny alebo miestne distribučné sústavy.

Web

Zobrazenie stránky je dobre prispôsobené aj pri jej prehliadaní v mobile. Počas riešenia požiadaviek vás sprevádza mnohými tipmi, nápovedami, videami či infografikami. Príkladom môže byť postup ako sa pripojiť pre domácnosti. Žiadosť o pripojenie do distribučnej sústavy je možné podať a jej vybavovanie sledovať prostredníctvom webovej aplikácie. Túto možnosť využíva už viac ako 60 % zákazníkov a ich počet sa stále zvyšuje.

K dispozícii sú tiež viaceré online služby, ako vyhľadávač nami preverených elektrikárov, alebo Geoportál, ktorý vám umožňuje získať priestorové údaje o zariadeniach v správe ZSD, vytvoriť situačný plán a ďalšie funkcie.

Spolupráca s FIIT STU Bratislava ukázala očakávania zákazníkov

Zrozumiteľnosť nového webu pre jeho užívateľov bola overovaná aj počas zákazníckeho testovania vo Výskumnom centre používateľského zážitku a interakcie Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Zapojení zákazníci ZSD zo segmentov domácnosti a podnikatelia riešili na novej stránke úlohy, ktoré zodpovedajú ich bežným požiadavkám.

Riešenie úloh sme podrobne sledovali a nahrávali, vrátane toho, kam sa participanti pozerajú, čo predstavuje významný indikátor pre hľadanie príčin prípadných problémov. Zamerali sme sa na to, či stránka dobre podporuje bežné scenáre použitia ako napríklad podanie žiadosti o pripojenie nového odberného miesta, či zisťovanie informácií o odstávkach. Skúmali sme, či a ako pohodlne a príjemne používatelia tieto scenáre na novom webe zvládnu,“ priblížila užívateľské testovanie webu profesorka Mária Bieliková, vedúca Výskumného centra používateľského zážitku a interakcie na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

V prírode

Mobilná aplikácia aj pre nevidiacich

Ďalšou možnosťou komunikácie so ZSD je mobilná aplikácia, ktorá ponúka informácie o aktuálnych poruchách a plánovaných odstávkach a umožňuje nahlásenie zisteného nedostatku. V roku 2018 v nej pribudnú dôležité funkcionality, vďaka ktorým bude mať zákazník lepší prehľad o jeho odbernom mieste – možnosť „samoodpočtov“, prehľad časov prepínania vysokej a nízkej tarify či upozornenia na prekročenie zmluvnej hodnoty RK a MRK a nedodržanie účinníka.

Mysleli sme aj na ľudí so špecifickými potrebami – v spolupráci s neziskovou organizáciou Stopka sme integrovali naše distribučné funkcionality do ich programu COrvus a tým ich sprístupnili i nevidiacim a ťažko slabozrakým používateľom. Program je ovládaný hlasom, čo výrazne zrýchľuje prácu zrakovo postihnutých s dotykovými telefónmi.

Mobilná aplikácia

 „Naša spoločnosť prešla v posledných rokoch veľkou zmenou. Snažíme sa realizovať viaceré aktivity, ktoré nás posunú bližšie ku zákazníkom. Okrem tradičného kontaktu ako napr. telefón, ktorí preferujú starší zákazníci, rastie dopyt po elektronickej komunikácii. Nová koncepcia webu a online služieb, ako aj uvedenie našej mobilnej aplikácie sú len začiatkom zmeny, online prostredie plánujeme určite posilňovať. Štatistiky aj rozhovory so zákazníkmi ukazujú, že toto je dominantný smer zákazníckej obsluhy aj v energetike,“ uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., si týmto dovoľuje informovať o doplnení Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Proces pripojenia“) ku dňu 08. 12. 2017.

V kapitole 6. Procesu pripojenia, ods. 6.4 Podmienky pripojenia malého zdroja do DS, sa dopĺňa nasledovný text:

...
Najneskôr do 10 pracovných dní po uvedení malého zdroja do prevádzky Žiadateľ zašle v zmysle §4a odsek 6 Zákona č.309/2009 Z.z.
Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky.
...

Celé znenie odseku 6.4 bude nasledovné:

6.4. Podmienky pripojenia malého zdroja do DS

Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom pripojenia malého zdroja do DS, je Žiadateľ povinný predložiť PDS (príslušnému špecialistovi, ktorý uzatváral ZoPz) všetky nasledujúce doklady a uviesť predpokladaný termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:

 1. vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
 2. potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona 309/2009 spolu s fotokópiou osvedčenia,
 3. projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenia,
 4. správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja,
 5. potvrdenie Žiadateľa o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku/odber elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou na osobitnom tlačive - Príloha č. 7.

Doklady je nutné dodať Prevádzkovateľovi DS naraz očíslované a zoradené v zmysle horeuvedeného zoznamu!

Žiadateľ je povinný, v prípade že bola uzatvorená Zmluva o pripojení odberného zariadenia - PRI, uzatvoriť novú Združenú zmluvu o dodávke elektriny u svojho obchodníka. Uzatvorenie novej Združenej zmluvy generuje požiadavku na montáž 4Q elektromera.

Po úspešnej montáži 4Q elektromera a po pripojení malého zdroja do DS Prevádzkovateľ DS (špecialista) zašle Žiadateľovi „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS“ (Príloha č. 11) s uvedením termínu pripojenia malého zdroja do DS.

Po doručení potrebných dokladov k pripojeniu malého zdroja do DS a pred fyzickým pripojením malého zdroja do DS je Žiadateľ povinný uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ktorej návrh mu Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy je výrobcovi elektriny umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.

Najneskôr do 10 pracovných dní po uvedení malého zdroja do prevádzky Žiadateľ zašle v zmysle §4a odsek 6 Zákona č.309/2009 Z.z. Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky.

Verejná konzultácia k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie bola ukončená.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, organizovala, v zmysle ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) 631/2016 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov do elektrizačnej sústavy, v období od 15.6.2017 do 14.7.2017 verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie.

Príjem podnetov v rámci tejto verejnej konzultácie bol ukončený. Spracovanie výsledkov verejnej konzultácie prebehne najneskôr do 21.7.2017 a bude zverejnené na webovom sídle SEPS.

Dňa 15.6.2017 SEPS, ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, zahajuje, v zmysle ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) 631/2016 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov do elektrizačnej sústavy, 30 dňovú verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie.

Verejná konzultácia prebieha na webovej stránke SEPS, kde nájdete aj bližšie informácie o predmete a organizácii  konzultácie: http://www.sepsas.sk/

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), si týmto dovoľuje informovať o aktualizácii Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ku dňu 01.10.2016 (ďalej len „Proces pripojenia“) jeho rozšírením o možnosť podávania Žiadostí o pripojenie malého zdroja do 10 kW aj pomocou elektronickej žiadosti a s tým súvisiacimi úpravami na formulároch „Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ (ďalej len „Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny“) resp. „Žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10kW do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z. z.“ (ďalej len „Žiadosť o pripojenie malého zdroja“).

(Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a Žiadosť o pripojenie malého zdroja ďalej spoločne len „Žiadosti o pripojenie“).

Pre úspešné pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa je Žiadateľ povinný zaslať vyplnený formulár Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny resp. Žiadosť o pripojenie malého zdroja spolu s povinnými prílohami na predpísaných tlačivách, uvedených na internetovej stránke www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny. Žiadosť o pripojenie malého zdroja je možné vyplniť aj elektronicky na stránkach https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/nova-ziadost.html.

Formulárom Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny je možné požiadať o:

 • pripojenie nového paralelného  zariadenia na výrobu elektriny
 • zmenu typu alebo zvýšenie/zníženie maximálnej kapacity pripojeného existujúceho zariadenia na výrobu elektriny
 • zmenu výrobcu elektriny
 • nezáväznú územnotechnickú informáciu
 • vydanie stanoviska pre Osvedčenie v zmysle zákona č.251/2012 Z.z.

Formulárom Žiadosť o pripojenie malého zdroja je možné požiadať o:

 • pripojenie nového malého zdroja
 • zmenu typu alebo zvýšenie/zníženie maximálnej kapacity pripojeného malého zdroja

V prípade, ak budú Prevádzkovateľovi doručené Žiadosti o pripojenie v rozpore s aktualizovaným Procesom pripojenia resp. Žiadosti o pripojenie nebudú obsahovať všetky požadované údaje alebo prílohy, nebudú takéto Žiadosti o pripojenie Prevádzkovateľom akceptované a budú vrátené Žiadateľovi.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná spustila webovú aplikáciu žiadosti o pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná spustila webovú aplikáciu žiadosti o pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy.

Nový elektronický formulár žiadosti o pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy umožňuje zákazníkom jej podanie kedykoľvek a kdekoľvek. Počas vypĺňania žiadosti sú žiadateľovi pri jednotlivých poliach k dispozícii nápovedy, ktoré uľahčujú zadávanie údajov. O prijatí žiadosti o pripojenie malého zdroja je zákazník informovaný zaslaním správy na e-mail, ktorý zadal pri jej vypĺňaní.

Okrem pohodlného podania žiadosti o pripojenie malého zdroja má následne zákazník možnosť na stránke www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/overenie-stavu-ziadosti.html sledovať stav jej spracovania.

Žiadosť o pripojenie malého zdroja je možné podať na zariadenia na výrobu elektriny spĺňajúce podmienky výroby elektriny z  malého zdroja v zmysle §4a zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda na zariadenia s inštalovaným výkonom do 10kW  ktorých výroba sa nepovažuje za  podnikanie v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v nadväznosti na zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o podpore“) plne rešpektujúc práva a povinnosti Prevádzkovateľa a výrobcov elektriny upravené v Zákone o podpore ako aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov, si týmto dovoľuje informovať o možnosti podávania Žiadostí o pripojenie malého zdroja do 10 kW aj pomocou elektronickej žiadosti. V ďalšom texte je uvedený základný rámec a chronologická postupnosť krokov ktoré je potrebné rešpektovať v súvislosti s pripojením malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.

 1. O pripojenie malého zdroja do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa môžete požiadať nasledovnými spôsobmi:
  1. Elektronicky vyplňte Žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“) na stránkach  https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/nova-ziadost.html.
  2. Vyplňte a vytlačte Žiadosť o pripojenie, na tlačive ktoré je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa  www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny.
 2. Pripojte potrebné prílohy:
  • Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (fotovoltaické panely, striedač, generátor, transformátor a pod.).
  • Prehľadný situačný plán, ortofotomapa, katastrálna mapa s vyznačením polohy objektu. V pláne musia byť zakreslené tiež všetky susediace objekty (Tu môžete využiť služby ponúkané aplikáciou Geoportál  http://www.zsdis.sk/sk/Geoportal).
  • Výpis z listu vlastníctva evidovanom v príslušnom katastri nehnuteľností na pozemok na ktorom je požadovaná výstavba zariadenia na výrobu elektriny.
  • Jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od zariadenia na výrobu elektriny smerom k deliacemu miestu medzi žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., s uvedením typov a dĺžok uvažovaných vedení.
  • Úradne overený výpis z Obchodného registra SR alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu než tri mesiace (fyzické osoby, ktoré nemajú obchodnú firmu výpis neprikladajú).
 3. Doručte Prevádzkovateľovi kompletnú Žiadosť o pripojenie spolu s prílohami.
 4. Prevádzkovateľ Žiadosť o pripojenie posúdi a v prípade, ak je Žiadosť o pripojenie úplná a bez nedostatkov, Prevádzkovateľ na základe výpočtu pripojiteľnosti rozhodne, či je možné v požadovanom mieste malý zdroj pripojiť do distribučnej sústavy. Ak je na základe výpočtu pripojiteľnosti možné v požadovanom mieste malý zdroj pripojiť, Prevádzkovateľ  vypracuje a odošle Vám na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej ako „Zmluva o pripojení malého zdroja“), ktorej obsahom budú obchodné a technické podmienky pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy a rezervovanie kapacity v distribučnej sústave. Odo dňa uzatvorenia Zmluvy o pripojení malého zdroja Prevádzkovateľ pre Vás rezervuje maximálnu rezervovanú kapacitu v súlade a za podmienok uvedených v Zmluve o pripojení malého zdroja.
 5. Ak pripojenie malého zdroja vyžaduje zmenu technických podmienok pripojenia existujúceho odberného elektrického zariadenia (existujúceho odberného miesta), Prevádzkovateľ spolu s návrhom Zmluvy  o pripojení malého zdroja vám odošle návrh  Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej ako „Zmluva o pripojení odberného zariadenia“) s novými technickými podmienkami pripojenia. Platnosť Zmluvy o pripojení malého zdroja je podmienená platnosťou Zmluvy o pripojení odberného zariadenia. 
 6. Prevádzkovateľ sa vyjadrí k projektovým dokumentáciám týkajúcim sa pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy až po tom, ako bude platne uzatvorená Zmluva o pripojení malého zdroja. 
 7. Ak máte záujem o bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave v zmysle §4a ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, je povinný o to Prevádzkovateľa požiadať. Pod rozpínacím zariadením na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave sa rozumie stýkač slúžiaci ako  hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len „HRM“) podľa technických podmienok Prevádzkovateľa. Žiadosť o montáž musí obsahovať:
  • realizačnú projektovú dokumentáciu s jednopólovou schémou zapojenia HRM,
  • fotodokumentáciu predpripraveného rozvádzača s bezprostrednou kabelážou na inštaláciu HRM,
  • špecifikácia dotknutého odberného a odovzdávacieho miesta (adresa a EIC kód) a vaše kontaktné údaje.
  • Prevádzkovateľ Vás následne kontaktuje a dohodne s Vami termín montáže HRM. Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ zabezpečuje výlučne montáž HRM. HRM (príslušný stýkač a kabeláž) si zabezpečujete vy a na vlastné náklady. 
 8. Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy (ďalej len „DS“) je nevyhnutné predložiť Prevádzkovateľovi všetky nasledujúce doklady a uviesť predpokladaný termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:
  • vyhlásenie o zhode na striedač a generátor;
  • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona 309/2009 spolu s fotokópiou osvedčenia;
  • projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja;
  • potvrdenie Žiadateľa deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku a prevzatie zodpovednosti za odchýlku elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou (s ľubovoľným dodávateľom) na  predpísanom tlačive zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v časti Výrobcovia elektriny.
  Ak bola uzatvorená nová Zmluva o pripojení odberného zariadenia z dôvodu zmeny technických podmienok pripojenia (viď. bod 3 vyššie), je nutné uzatvoriť so svojim dodávateľom elektriny novú zmluvu o združenej dodávke elektriny. 
 9. Po doručení kompletných dokladov pre uvedenie malého zdroja do prevádzky (doklady z bodu  8) je nutné uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, ktorej návrh Vám Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy Vám je umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.
 10. Po úspešnej montáži/výmene elektromera a po pripojení malého zdroja do DS Vám Prevádzkovateľ zašle „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS“ s uvedením termínu pripojenia malého zdroja do DS.
Aktualizácia procesu prevodu vlastníckych práv pre zariadenia na výrobu elektriny

V nadväznosti na Proces pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 03.08.2015 si spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) týmto dovoľuje informovať o aktualizácii procesu prevodu vlastníckych práv zo Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZoPz“) a Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej len „ZoP“) na iného obchodného partnera.

Pre uskutočnenie úspešnej zmeny vlastníckych práv zariadenia na výrobu elektriny je nevyhnutné podpísanie Zmluvy o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny Postupcom (subjekt, ktorý disponuje platnou ZoPz), Postupníkom (subjekt, na ktorého bude prepísaná, resp. postúpená pôvodná ZoPz) a Prevádzkovateľom.

Pri zmene vlastníckych práv pri zariadení na výrobu elektriny, ktoré ešte nebolo Prevádzkovateľom uvedené do prevádzky, je potrebné rešpektovať nasledovný postup:

Doručiť Prevádzkovateľovi:

 • 3 x vyplnené tlačivo „Zmluva o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny_pred uvedením do prevádzky“, s notársky overenými podpismi Postupcu aj Postupníka, v presnej formulácii a forme na predpísaných tlačivách uverejnených na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť,
 • novú „Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave“ na Postupníka. Tlačivo je zverejnené na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť (platí iba v prípade, ak na odbernom mieste výrobne bola uzatvorená ZoP, verzia pre občanovverzia pre firmy),
 • Úradne overené výpisy Postupcu aj Postupníka z Obchodného registra SR alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu ako 3 mesiace (fyzické osoby, ktoré nemajú obchodnú firmu výpis neprikladajú).

Pri zmene vlastníckych práv pri zariadení na výrobu elektriny, ktoré už bolo Prevádzkovateľom uvedené do prevádzky, je potrebné rešpektovať nasledovný postup:

Doručiť Prevádzkovateľovi:

 • 3 x vyplnené tlačivo „Zmluva o postúpení práv a povinností výrobcu elektriny_po uvedení do prevádzky“, s notársky overenými podpismi Postupcu aj Postupníka, v presnej formulácii a forme na predpísaných tlačivách uverejnených na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť,
 • novú „Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave“ na Postupníka. Tlačivo je zverejnené na www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť (verzia pre občanovverzia pre firmy),
 • úradne overené výpisy Postupcu aj Postupníka z Obchodného registra SR alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu ako 3 mesiace (fyzické osoby, ktoré nemajú obchodnú firmu výpis neprikladajú),
 • potvrdenie Postupníka deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku a prevzatie zodpovednosti za odchýlku elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou (s ľubovoľným dodávateľom) na  predpísanom tlačive („Potvrdenie výrobcu o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku“) zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v sekcii Výrobcovia elektriny – Ako sa pripojiť.

Využite bezplatnú on-line službu, ktorá vám pomôže nájsť overeného elektrikára vo vašom okolí.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná pripravila zoznam partnerov, ktorých odporúča zákazníkom na elektroinštalačné práce. Prehľadná databáza pomôže záujemcom nájsť spoľahlivého a overeného elektrikára.

Služba „odporúčaní elektrikári“ je bezplatná. Na webovej stránke ZSD sa nachádza zoznam živnostníkov a spoločností so zameraním na elektroinštalačné práce. Zverejnení odporúčaní elektrikári musia vlastniť oprávnenie na vykonávanie aspoň dvoch z týchto činností: projektovanie elektrických zariadení; elektromontážne práce (vybudovanie prípojky, montáž elektromerového rozvádzača); elektroinštalačné práce (vybudovanie bytových rozvodov, inštalácia elektrických spotrebičov); prehliadky, skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov (revízna činnosť).

„Záujem o túto službu je väčší, než sme očakávali. Som rád, že zákazníkom takto uľahčujeme výber spoľahlivých elektrikárov, napríklad pri príprave odberného miesta na pripojenie do distribučnej sústavy. Keďže ročne vybavíme viac ako 20 000 žiadostí o pripojenie, dávame touto službou zároveň možnosť  kvalitným živnostníkom a firmám zadarmo sa zviditeľniť a rozšíriť tak svoju klientelu“, uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva ZSD.

V prípade záujmu o takúto spoluprácu so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, stačí vyplniť Žiadosť o zaradenie do databázy odporúčaných elektrikárov. Ak žiadateľ vlastní oprávanie vykonávať aspoň dve z požadovaných činností, je s ním uzatvorená zmluva o spolupráci a je zverejnený v databáze odporúčaných elektrikárov.

Zoznam odporúčaných elektrikárov sa nachádza na webovej stránke spoločnosti http://www.zsdis.sk/sk/Uvod/Online-sluzby/Odporucani-elektrikari. Živnostníci, alebo firmy sú  ňom prehľadne zoradení podľa okresov, v ktorých pôsobia, ako aj podľa činností, ktoré vykonávajú. Služba je určená pre lokalitu západného Slovenka, v ktorej spoločnosť Západoslovenská distribučná pôsobí.

Po umiestnení kurzora na vybrané pole Žiadosti sa zobrazí nápoveda, ktorá vám pomôže pri jeho vypĺňaní.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná zverejnila na svojej stránke vylepšené elektronické formuláre Žiadosti o pripojenie pre občanov aj firmy.

Vo formulároch pribudli nápovedy pre vypĺňanie jednotlivých polí, ktoré sa zobrazia pri umiestnení kurzora na konkrétne pole Žiadosti. Cieľom úprav je uľahčiť zákazníkom Západoslovenskej distribučnej proces žiadosti. Aktualizované elektronické formuláre nájdete na tejto stránke. Pre zobrazovanie nápovedy je potrebné Žiadosť buď otvoriť cez prehliadače Internet Explorer, prípadne Mozilla Firefox, alebo otvoriť až po stiahnutí do vášho počítača.

Západoslovenská distribučná, a.s., úspešne otestovala v septembri 2015 v reálnej prevádzke tzv. samoodpočty. Zákazníci mali možnosť sami nahlásiť stav elektromera na svojom odbernom mieste pre vystavenie periodickej vyúčtovacej faktúry.

Západoslovenská distribučná, a.s., úspešne otestovala v septembri 2015 v reálnej prevádzke tzv. samoodpočty. Zákazníci mali možnosť sami nahlásiť stav elektromera na svojom odbernom mieste pre vystavenie periodickej vyúčtovacej faktúry.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD) pripravuje pre odberateľov novú službu Samoodpočet, ktorá prináša možnosť nahlásiť stav elektromera samotným zákazníkom. Odpočet štandardne realizujú odpočtári, ktorí osobne navštívia každé odberné miesto. V prípade, že je odberné miesto nedostupné, periodická vyúčtovacia faktúra je vystavená v zmysle platnej legislatívy na základe výpočtu pravdepodobnej spotreby podľa typového diagramu odberu.

Samoodpočet prináša zákazníkovi možnosť nahlásiť v stanovenom období reálnu spotrebu na odbernom mieste, čo výrazne zjednoduší, v prípade nedostupnosti elektromera, získanie skutočnej spotreby,“ hovorí Andrej Juris, výkonný riaditeľ ZSD. Zo spätnej väzby vyplýva, že túto možnosť tiež vítajú klienti, ktorí si vedú pravidelnú evidenciu stavu elektromera pre vlastnú potrebu. Nová služba im poskytne  úplnú kontrolu nad fakturovanou spotrebou.

ZSD v mesiaci september otestovala novú službu na vzorke vyše 1700 zákazníkov zo segmentu domácností v rámci celého regiónu. Zákazníci mohli nahlásiť stav elektromeru telefonicky alebo emailom, pokiaľ túto možnosť nevyužili, periodická vyúčtovacia faktúra bola vystavená štandardným spôsobom. „Do testovania novej služby sa aktívne zapojilo 22 % oslovených zákazníkov, čo považujeme za veľký úspech. Po otestovaní služby u podnikateľov a samospráv službu Samoodpočet ponúkneme v roku 2016 všetkým našim zákazníkom, ktorí budú mať možnosť výberu z viacerých nástrojov vrátane webového rozhrania,“ dodáva Andrej Juris.

ZSD v roku 2015 uviedla niekoľko inovácií zameraných na zjednodušenie zákazníckej komunikácie a zákazníckeho servisu: elektronické podávanie žiadosti o pripojenie nového odberného miesta, SMS notifikácia o aktuálnych poruchách v dodávke elektrickej energie pre municipality, aplikácia pre webové stránky municipalít na zjednodušenie zistenia o plánovaných odstávkach  a aktuálnych poruchách, odporúčaní elektrikári pre prípravu pripojenia odberného miesta.

Staňte sa súčasťou databázy preverených elektrikárov na stránke zsdis.sk a získajte nových zákazníkov.

Staňte sa súčasťou databázy preverených elektrikárov na stránke zsdis.sk a získajte nových zákazníkov.

Všetky potrebné informácie a registračný formulár nájdete na stránke www.zsdis.sk/elektrikari a v informačnom letáku. Tešíme sa na spoluprácu.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná zriadila od 1. augusta 2015 inštitút ombudsmana.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná zriadila od 1. augusta 2015 inštitút ombudsmana. Na ombudsmana sa môžu obrátiť zákazníci, ktorí svoje podnety riešili ako reklamáciu a nie sú spokojní s výsledkom reklamačného procesu. Podanie zákazníka sa bude následne prešetrovať nezávisle od výsledku predchádzajúceho reklamačného konania.

V rámci nového šetrenia sa bude skúmať predovšetkým to, či spoločnosť Západoslovenská distribučná postupovala v súlade s platnými právnymi predpismi, predpismi záväznými pre účastníkov trhu s elektrinou, zmluvnými záväzkami a vykonateľnými rozhodnutiami súdov a orgánov verejnej moci. V prípade, že ombudsman vyhodnotí podnet ako oprávnený, navrhne aj riešenie na urovnanie sporu.

Naša spoločnosť chce zákazníkom poskytovať za každých okolností férové a kvalitné služby.  Napriek tomu môžu nastať situácie, keď majú zákazníci dojem, že ich podnet nebol dostatočne prešetrený, poprípade nepovažujú za dostatočný spôsob, akým sa ku riešeniu podania spoločnosť postavila. Zriadením inštitútu ombudsmana dávame zákazníkom možnosť nezávislého preverenia vzniknutého problému,“ uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva Západoslovenskej distribučnej. 

Ombudsmana ZSD je možné kontaktovať elektronicky na adrese ombudsman@zsdis.sk, resp. písomnou formou na korešpondenčnej adrese spoločnosti (Západoslovenská distribučná, a.s.; P.O.BOX 292; 810 00 Bratislava 1). Písomné podanie je možné doručiť aj osobne, do podateľne spoločnosti na adrese: Západoslovenská distribučná, a.s.; Čulenova 6; 816 47 Bratislava.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., vstúpila na trh dňa 1. júla 2007 ako 100 % dcérska akciová spoločnosť Západoslovenskej energetiky, a.s. Spoločnosť zodpovedá za prevádzku distribučnej sústavy. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Aktualizácia procesu pripojenia výrobných zariadení (malých zdrojov)

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), si týmto dovoľuje informovať o aktualizácii Procesu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 03.08.2015 Prevádzkovateľa (ďalej len „Proces pripojenia“) jeho doplnením o podmienky pripojenia malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „Podmienky pripojenia malých zdrojov“).

Podmienky pripojenia malých zdrojov reagujú na posledné zmeny zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o podpore“) plne rešpektujúc práva a povinnosti Prevádzkovateľa a výrobcov elektriny upravené v Zákone o podpore ako aj v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

V ďalšom texte je uvedený základný rámec a chronologická postupnosť krokov ktoré je potrebné rešpektovať v súvislosti s procesom pripojenia malých zdrojov do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.

 1. Žiadateľ o pripojenie malého zdroja (ďalej len „Žiadateľ“) je povinný podať  žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave Prevádzkovateľa, na tlačive ktoré je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk (ďalej len „Žiadosť o pripojenie“). V úvode Žiadosti je Žiadateľ povinný označiť krížikom pole „Žiadosť o vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Z. z. Upozorňujme, že pre správne posúdenie práv Žiadateľa podľa § 4a Zákona o podpore je potrebné vyplniť okrem iného aj bod 22 Žiadosti a predložiť potrebné prílohy, ktoré sú uvedené v závere Žiadosti.
 2. Prevádzkovateľ (miestne príslušný špecialista tímu správy VN, NN) Žiadosť o pripojenie posúdi a v prípade, ak je Žiadosť o pripojenie úplná a bez nedostatkov, Prevádzkovateľ na základe výpočtu pripojiteľnosti rozhodne, či je možné v požadovanom mieste pripojenia malý zdroj pripojiť do distribučnej sústavy. Ak je na základe výpočtu pripojiteľnosti možné v požadovanom mieste pripojenia malý zdroj pripojiť, Prevádzkovateľ  vypracuje a Žiadateľovi odošle na podpis návrh zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej ako „Zmluva o pripojení malého zdroja“), ktorej obsahom budú obchodné a technické podmienky pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy a rezervovanie kapacity v distribučnej sústave. Odo dňa uzatvorenia Zmluvy o pripojení malého zdroja Prevádzkovateľ pre Žiadateľa rezervuje maximálnu rezervovanú kapacitu v súlade a za podmienok uvedených v Zmluve o pripojení malého zdroja.
 3. Ak pripojenie malého zdroja vyžaduje zmenu technických podmienok pripojenia existujúceho odberného elektrického zariadenia (existujúceho odberného miesta, napr. potreba premiestnenie elektromerového rozvádzača na verejne prístupné miesto), Prevádzkovateľ spolu s návrhom Zmluvy  o pripojení malého zdroja odošle Žiadateľovi návrh  zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (ďalej ako „Zmluva o pripojení odberného zariadenia“) s novými technickými podmienkami pripojenia. Platnosť Zmluvy o pripojení malého zdroja je podmienená platnosťou Zmluvy o pripojení odberného zariadenia. 
 4. Prevádzkovateľ sa vyjadrí k projektovým dokumentáciám týkajúcim sa pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy až po tom, ako bude platne uzatvorená Zmluva o pripojení malého zdroja. 
 5. Ak má Žiadateľ záujem o bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave v zmysle §4a ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, je povinný o to Prevádzkovateľa požiadať (zástupcu, osobu poverenú konať v technických veciach Zmluvy o pripojení malého zdroja – miestne príslušného špecialistu tímu správy VN, NN). Pod rozpínacím zariadením na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave sa rozumie stykač slúžiaci ako  hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len „HRM“) podľa technických podmienok Prevádzkovateľa. Žiadosť o montáž musí obsahovať:
  • realizačnú projektovú dokumentáciu s jednopólovou schémou zapojenia HRM,
  • fotodokumentáciu predpripraveného rozvádzača s bezprostrednou kabelážou na inštaláciu HRM,
  • špecifikácia dotknutého odberného a odovzdávacieho miesta (adresa a EIC kód) a kontaktné údaje na Žiadateľa.
  Prevádzkovateľ následne kontaktuje Žiadateľa a dohodne s ním termín montáže HRM. Pre vylúčenie pochybností Prevádzkovateľ zabezpečuje výlučne montáž HRM. HRM (príslučný stykač a kabeláž) si Žiadateľ zabezpečuje sám a na vlastné náklady. 
 6. Za týmto účelom je Žiadateľ povinný najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy (ďalej len „DS“) predložiť Prevádzkovateľovi všetky nasledujúce doklady a uviesť predpokladaný termín uvedenia malého zdroja do prevádzky:
  • vyhlásenie o zhode na striedač a generátor;
  • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2 zákona 309/2009;
  • projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenia;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja;
  • potvrdenie Žiadateľa o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku/odber elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou na  tlačive zverejnenom na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk v časti „Výrobcovia elektriny“
  Týmto nie sú dotknuté povinnosti Žiadateľa podľa §4a ods. 5 a 6 Zákona o podpore.

  Ak bola uzatvorená Zmluva o pripojení odberného zariadenia z dôvodu zmeny technických podmienok pripojenia,(viď. bod 3 vyššie) je Žiadateľ povinný uzatvoriť so svojim dodávateľom elektriny novú zmluvu o združenej dodávke elektriny, ktorá iniciuje výmenu elektromera na odbernom mieste. 
 7. Po úspešnej montáži/výmene elektromera a po pripojení malého zdroja do DS Prevádzkovateľ zašle Žiadateľovi „Oznámenie o pripojení malého zdroja do DS“ s uvedením termínu pripojenia malého zdroja do DS. 
 8. Po doručení „Oznámenia o pripojení malého zdroja do DS“ je Žiadateľ povinný uzatvoriť s Prevádzkovateľom Zmluvu o prístupe malého zdroja do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, ktorej návrh mu Prevádzkovateľ bezodkladne odošle. Po podpise tejto zmluvy je výrobcovi elektriny umožnený prístup malého zdroja do distribučnej sústavy.

Pri rekonštrukciách bytových domov prichádza často k manipulácii s elektromermi, o čom nie sú majitelia/nájomníci bytov informovaní. V snahe predísť takýmto situáciám, pripravila spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. formulár Žiadosť o hromadné odplombovanie/zaplombovanie, ktorú musí podať oprávnená osoba (napr. správca bytového domu) v prípade, že žiada o odplombovanie/zaplombovanie dvoch a viac elektromerov.

Viac informácií o službe hromadného odplombovania a zaplombovania

Spoločnosť Západoslovenská distribučná ponúka obciam a mestám, ktoré spadajú do jej územnej pôsobnosti, balík bezplatných služieb. Služby uľahčia informovanie občanov o plánovaných i neplánovaných odstávkach elektrickej energie.

Prvou službou je umiestnenie bannera priamo na webové stránky miest a obcí. Banner umožní občanom jednoduchý prístup na získanie informácií ohľadom plánovaných odstávok elektriny v ich obci/meste na nasledujúcich 15 kalendárnych dní. Okrem plánovaných odstávok získajú občania priamy prístup na informáciu o aktuálnych neplánovaných poruchách, ktoré trvajú viac ako 15 minút. Informácia obsahuje začiatok poruchy a predpokladaný čas odstránenia.

Prostredníctvom bannera sa občania jediným kliknutím dostanú k podaniu on-line žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy, bez nutnosti hľadania elektronickej žiadosti o pripojenie.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná zároveň informovala o poskytnutí týchto bezplatných služieb všetkých primátorov / starostov miest a obcí.

Druhou službou je zasielanie SMS správ primátorom/starostom v prípade porúch súvisiacich s distribúciou elektrickej energie v konkrétnom meste či obci. Prostredníctvom SMS správ budú informovaní o vzniku poruchy v ich meste/obci, počte dotknutých miest a predpokladanom čase odstránenia poruchy.  

V prípade záujmu o túto aplikáciu stačí, aby primátor/starosta nahlásil mobilné telefónne číslo, na ktoré si žiada zasielanie informácií o poruchách. Telefónne číslo, spolu s názvom obce (v Bratislave názov mestskej časti)  stačí poslať emailom na adresu odberatel@zsdis.sk.

Ospravedlňujeme sa za prípadné nepohodlie počas obmedzenej dostupnosti.

Vážení zákazníci,

v súčasnosti realizujeme údržbu Distribučného portálu. Prebieha aktualizácia a technická optimalizácia systému za účelom zvýšenia jeho rýchlosti a spoľahlivosti. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepohodlie počas obmedzenej dostupnosti.

Inteligentný merací systém elektriny už aj na Slovensku.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., prináša na Slovensko inteligentný merací systém, ktorý ponúka koncovým odberateľom možnosť efektívnejšieho využívania elektrickej energie. Inteligentný merací systém, tzv. „smart metering“, bude bezplatne zavedený vo viacerých fázach tým koncovým odberateľom, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh, prípadne výrobcom elektriny, resp. vlastníkom nabíjacích staníc.

 

IMS


Inteligentný merací systém je plne automatizovaný a umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe a spotrebe elektriny. Tento systém prináša benefity nielen koncovým odberateľom, ale aj dodávateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučných sústav. „Zavedením smart meteringu ponúkame koncovým odberateľom nástroj, vďaka ktorému môžu znížiť svoju spotrebu a následne ušetriť. Systém im poskytne jednoduchý nepretržitý online prístup k aktuálne nameraným hodnotám, na základe ktorého môžu prijímať konkrétne opatrenia na šetrenie elektrickej energie,“ uviedol Andrej Juris, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Koncoví odberatelia budú môcť využívať viactarifné sadzby pre presun spotreby mimo špičku s nižšou tarifou. Zákazník si bude môcť nahradiť systém zálohových platieb platbou za reálnu spotrebu. Vzhľadom na plnú automatizáciu systému príde k výraznej eliminácii fyzických odpočtov, ktoré zaťažovali prevádzkovateľa i samotného koncového odberateľa.

Inteligentný merací systém umožní efektívnejší monitoring distribučnej sústavy, účinnejšie odhaľovanie nelegálnych odberov, rýchlejšiu identifikáciu porúch a ich odstránenie.  Prevádzkovatelia služieb budú môcť na základe monitorovania reálnej spotreby pripraviť prozákaznícke produkty pre svojich koncových odberateľov.

Všetky informácie o spotrebe nájde koncový používateľ na webovej stránke spoločnosti www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal, kde mu bude po registrácii vytvorené vlastné používateľské konto.

Inštalácia inteligentného meracieho systému začala v rámci pilotnej prevádzky 1. augusta 2014. Je rozdelená do troch fáz, v rámci ktorých budú zapájaní koncoví odberatelia. Potrvá do konca roku 2020.
Odberatelia sú zaradení do štyroch kategórií. Odberatelia zaradení do 1. kategórie (ročná spotreba min. 15 MWh a súčasne max. rezervovaná kapacita min. 30 kW, resp. 45 A – napr. malí a strední podnikatelia, reštaurácie, školy ) budú mať IMS nainštalovaný do 31. decembra 2015.

Odberatelia zaradení do 2. kategórie (ročná spotreba min. 4 MWh a súčasne max. rezervovaná kapacita min. 30 kW, resp. 45 A – napr.: malí a strední podnikatelia, reštaurácie, školy ) a 4. kategórie (výrobcovia elektriny, resp. vlastníci nabíjacej stanice) budú mať  IMS nainštalovaný do 31. decembra 2016.

Odberatelia spadajúci do 3. kategórie (ročná spotreba min. 4 MWh a súčasne max. rezervovaná kapacita je menšia ako 30 kW, resp. 45 A – napr.: väčšie rodinné domy, spoločné bytové priestory) budú mať IMS nainštalovaný do 31. decembra 2020.

Povinnosť zavedenia inteligentného meracieho systému vyplýva Slovensku z európskej legislatívy a je stanovená Zákonom 251/2012 o energetike.

Viac informácií o inteligentných meracích systémoch

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zaznamenala v poslednom čase viacero pokusov o podvod, keď neznáma osoba požadovala od zákazníka falošnú platbu za výmenu elektromera.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zaznamenala v poslednom čase viacero pokusov o podvod, keď neznáma osoba požadovala od zákazníka falošnú platbu za výmenu elektromera.

Upozorňujeme preto všetkých našich zákazníkov, či už sa jedná o domácnosti alebo firmy a organizácie, že spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., nikdy nevyžaduje úhradu faktúry alebo iné platby v hotovosti. Všetky platobné operácie vo vzťahu k distribučnej spoločnosti je možné realizovať výlučne poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo platobným príkazom, či zriadením inkasa.

V poslednom prípade z Nitry bola podvedená zákazníčka oslovená osobou, ktorá sa predstavila ako „pracovník ZSD“ a žiadala za kontrolu elektromerového rozvádzača pred výmenou elektromera okamžitú úhradu vo výške 40 €.

Podozrenie z podvodu potvrdila aj Západoslovenská distribučná, ktorá na danom odbernom mieste v tom čase navykonávala žiadnu činnosť a práce súvisiace s výmenou elektromera boli plánované až o tri dni,

Okrem iného, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.,  upovedomuje svojich zákazníkov o pravidelnej výmene elektromera písomne vopred a takáto výmena je vždy bezplatná.

V prípade, ak sa zákazníci stretnú s podobným pokusom o podvod alebo majú pochybnosti o pravosti faktúr, či iných náležitostí, nech sa obrátia na Zákaznícku linku 0850 333 999 alebo priamo na políciu.

Zavedenie spoločnej meny euro a následné používanie spoločného platidla v hotovostnej oblasti v rámci krajín eurozóny bolo základným impulzom myšlienky vytvorenia spoločného priestoru platieb aj v bezhotovostnom platobnom styku.

Základné informácie o SEPA

Projekt, ktorého cieľom je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb bol nazvaný SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách). Základným cieľom SEPA je zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro. SEPA platby budú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách.

Krajiny SEPA:

Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Saint Pierre a Miquelon.

Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako, San Marino.

Výhody SEPA pocítia už od februára 2014 najmä firmy obchodujúce so zahraničím. Bude im stačiť jeden účet na všetky finančné transakcie, ktoré robia v eurách.


Najdôležitejšie zmeny v bankových platbách

 • SEPA platby. Od 1. februára 2014 sa všetky domáce a cezhraničné platby v eurách v rámci krajín Európskeho spoločenstva stanú SEPA platbami. Z účtu sa budú môcť realizovať úhrady a inkasá kdekoľvek v rámci SEPA krajín rovnako a za rovnaký poplatok ako v prípade domácich platieb.
 • Zmena na IBAN účet. Dnes v domácom platobnom styku využívame účet v tvare BBAN (base bank account number). Počnúc dátumom 1. 2. 2014 banky a podnikatelia budú povinní komunikovať svoje číslo bankového účtu už iba v IBAN forme. Fyzické osoby túto povinnosť budú mať až po uplynutí prechodného obdobia, t.j.  po 1. 2. 2016 - banky vám ho každopádne priebežne zobrazujú aj dnes (napr. v internetbankingu alebo vo výpise z účtu). IBAN (International Bank Account Number) predstavuje 24-miestny medzinárodný formát bankového účtu, ktorý sa tvorí podľa dohodnutých pravidiel zo slovenského formátu účtu.

  Príklad:
  Súčasný tvar účtu (BBAN):  2628178102/1100
  Účet vo formáte IBAN:  SK84 1100 0000 0026 2817 8102
 • Zmeny v inkasách. V súčasnosti si klient súhlas s inkasom vybaví v banke - osobne alebo prostredníctvom internetbankingu. Od 1. 2. 2014 však bude musieť urobiť ako prvý krok zriadenie si tzv. Mandátu na inkaso v SEPA s príjemcom platieb, t.j. so svojím dodávateľom služby. Následne však je povinný o tom informovať aj svoju banku, buď osobne alebo prostredníctvom internetbankingu a zadať si súhlas s inkasom aj v banke. Tam si tiež môže - tak ako doteraz - zriadiť aj limit či periodicitu inkasa.
  V prípade cezhraničného inkasa už nebude treba otvárať si účet v inej krajine eurozóny.
 • Nové pojmy:
  CID (Creditor Identifier) – Identifikátor príjemcu CID slúži na jednoznačnú identifikáciu inkasanta. Musí ho mať pridelený každý subjekt, ktorý  chce inkasovať finančné prostriedky z účtu platiteľa/zákazníka na základe mandátu. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., má pridelený identifikátor CID:

  Západoslovenská distribučná, a.s.                                    SK63ZZZ70000000006

  UMR (Unique Mandate Reference) – jedinečná referencia mandátu, ktorá slúži na identifikáciu inkasného vzťahu a konkrétneho mandátu. Bude sa objavovať v každej inkasovanej položke súvisiacej s týmto mandátom. Pre zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., bude slúžiť ako UMR ich číslo zmluvného účtu.

  Refund – klient bude mať právo na vrátenie inkasovanej platby do 8 týždňov od realizácie inkasa bez udania dôvodu


Zmeny, ktoré SEPA prináša v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSD)

Od 1. 2. 2014 dochádza k implementácii európskej legislatívy SEPA aj do systémových nastavení ZSD:

 • od 1. 2. 2014 bude v bankovom styku využívaný formát účtu v IBAN; pre fyzické osoby platí výnimka do 31. 1. 2016, kedy ešte môžu používať súčasný formát účtu (BBAN)
 • ZSD na svojich tlačivách zobrazuje IBAN aj BBAN
 • zriaďovanie inkasa od 1. 2. 2014 - ak zákazník chce dať súhlas na inkaso, musí vyplniť formulár Mandát na inkaso v SEPA,  ktorý je zverejnený  na webovom sídle spoločnosti ZSD aj s inštrukciami, ako tento mandát vyplniť, a zaslať ho adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1, uvedenú tiež v inštrukciách pre vyplnenie formulára.
 • po vyplnení a podpísaní formulára je potrebné, aby si zákazník zriadil inkaso aj vo svojej banke a až vtedy je proces zriadenia inkasa úplný, inak jeho banka nepovolí prostriedky zinkasovať.


Ak má zákazník inkaso zriadené už pred 1. 2. 2014, to ostáva v platnosti bez ohľadu na SEPA zmeny a bude bežať tak ako doteraz.

Kompletné informácie k  projektu SEPA nájdete na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

Oznámenie o pozastavení prijímania žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny po termíne 19.12.2013.

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorým sa pozastavuje prijímanie žiadostí o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny po 19.12.2013 (vrátane 19.12.2013).

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDF, 288 kB)

Informácie pre zákazníkov na distribučnom území Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Informácie pre zákazníkov na distribučnom území Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Zatopenie nehnuteľností a distribučných trafostaníc v povodí Dunaja prinútilo prevádzkovateľa elektrickej sústavy (Západoslovenská distribučná, a.s. - ZSD) prerušiť v postihnutých oblastiach dodávku elektrickej energie. Distribučnú sieť uvedieme do prevádzky ihneď po obnovení funkčnosti jej prvkov a zaistení jej bezpečnej prevádzky.

Kvôli prevencii úrazov elektrickým prúdom a vzniku požiarov sa obnovenie dodávky elektriny v postihnutých oblastiach vykonáva  „zhora nadol“. Znamená to, že energetici preverujú funkčnosť a bezpečnosť prevádzky najskôr jednotlivých trafostaníc, potom rozvodných skríň a až nakoniec pristupujú k opätovnému pripojeniu jednotlivých objektov (domov, záhrad, dielní a pod.).  Tam, kde to bude technicky možné, dodávku ihneď obnovia. Ak je poškodená elektroinštalácia domácnosti alebo distribúcie, tak obnovenie dodávky elektriny sa vykoná po nutnej oprave/výmene zariadenia.

Postup pri obnovovaní dodávky elektriny do odberných zariadení:
1.    Ak nedošlo k zatopeniu domovej inštalácie, skrine elektromera alebo elektrického vedenia do objektu, dodávka bude obnovená ihneď spolu so sprevádzkovaním rozvodnej siete.

2.    Ak došlo k zatopeniu celého objektu alebo jeho časti vrátane elektrickej inštalácie (t.j. elektromer a/alebo elektroinštalácia objektu sa ocitli úplne alebo sčasti pod vodou), je nutné
- ohlásiť rozsah poškodenia na zákazníckej/poruchovej linke ZSD  0850 333 999/ 0800 111 567,
- zabezpečiť kontrolu, prípadne i opravu inštalácie objektu odborne spôsobilou osobou. Elektromer tvorí rozhranie zodpovednosti medzi ZSD a majiteľom/používateľom objektu, ktorý zodpovedá za všetky prvky  elektroinštalácie od elektromera smerom k objektu. 

3.  Podmienky obnovenia dodávky elektriny:

a)  po telefonickej žiadosti vlastníka objektu (alebo jeho splnomocnenca) s vyhlásením, že elektrické zariadenie bolo odborne skontrolované a je prevádzkovo bezpečné,
b) žiadateľ bude zároveň požiadaný o zodpovedanie otázky, či mal objekt alebo elektromerový rozvádzač pod vodou.

Zamestnanci ZSD vykonajú opätovné zaplombovanie, elektromer skontrolujú a vymenia bez poplatku.

Pred obnovením dodávky elektriny v objektoch s čiastočným zatopením bez zásahu elektrickej inštalácie upozorňujeme zákazníkov, aby najprv vypli ističe alebo poistky a odpojili elektrické spotrebiče používané v zatopených častiach domu a skontrolovali ich stav. V prípade zistenia akejkoľvek poruchy alebo pri neistote o stave zariadenia vypnite istič pred elektromerom, prípadne hlavný istič objektu.

Upozorňujeme, že zákazníkom zostáva povinnosť udržiavať svoje odberné elektrické zariadenia v stave, ktorý zodpovedá právnym predpisom a technickým normám. Kontroly či opravy elektrickej inštalácie je nutné zveriť kvalifikovaným osobám, t.j. odborným elektroinštalačným firmám či osobám s elektrotechnickou kvalifikáciou.

Prípadné poruchy v dodávke elektriny v úsekoch, kde bola obnovená dodávka elektriny, hláste na telefónne číslo 0800 111 567. Pred telefonátom skontrolujte, či nie je príčina v elektroinštalácii vo vnútri objektu.

Odberateľom v zaplavených oblastiach sa za spôsobené ťažkosti ospravedlňujeme a dovolíme si požiadať o trpezlivosť pri riešení tejto mimoriadnej situácie. Bezpečnosť i zdravie musia zostať prvoradými.
 
Západoslovenská distribučná, a.s.

Postup na stiahnutie (PDF, 327 kB)

Predpokladané otázky

"U susedov už svietia a ja ešte nie“  - prečo?
Domy/objekty aj v tesnom susedstve môžu byť napájané z rôznych miest elektrickej siete. Sú preto dve možnosti - dodávku do vášho napájacieho vedenia ešte nebolo možné obnoviť, resp. porucha je ešte priamo u vás. 

Čo s poškodenými elektromermi?
Zaplavené alebo inak poškodené elektromery budú už v priebehu prvotných kontrol zo strany pracovníkov ZSD demontované. Po uskutočnených opravách a kontrolách elektrickej inštalácie v objektoch budú následne namontované nové elektromery. Náklady na výmenu elektromerov sú záležitosťou ZSD. 

Ako bude vykonaný odpočet pri výmene elektromerov?
Stav odberu zaznamenaný na meradle pôvodného elektromera bude súčasťou protokolu o jeho výmene. Pokiaľ budete v čase výmeny elektromera doma, môžete sa o tom presvedčiť sami, prípadne potvrdiť stav svojím podpisom.

Akým spôsobom zoženiem elektroinštalačnú firmu?
Elektroinštalačné spoločnosti nájdete v Zlatých stránkach, prípadne môžete využiť ako zdroj informácií  internet.

Kto zabezpečí a prípadne uhradí prácu elektroinštalačných firiem?
Vnútorná inštalácia v budovách je zvyčajne majetkom majiteľa nehnuteľnosti, ak nie je v nájomných zmluvách uvedené inak. Majiteľ zodpovedá aj za bezpečnú prevádzku týchto vnútorných inštalácií. Je teda aj v jeho záujme uviesť tieto zariadenia do prevádzky. Náklady spojené s opravami týchto zariadení teda hradí majiteľ nehnuteľnosti, ktorý si spôsobenú škodu môže uplatniť vo svojej poisťovni.

V noci na dnes pribudli v Bratislave v súvislosti so stúpajúcou hladinou Dunaja odberné miesta s obmedzenou dodávkou elektrickej energie, a to predovšetkým v oblasti mestskej časti Devín.

V noci na dnes pribudli v Bratislave v súvislosti so stúpajúcou hladinou Dunaja odberné miesta s obmedzenou dodávkou elektrickej energie, a to predovšetkým v oblasti mestskej časti Devín.

Vypnuté  sú 3  trafostanice, čo predstavuje asi 275 odberných miest. Nárast počtu odpojených zákazníkov  sme zaznamenali najmä v oblasti Devínskej cesty, Jaroviec, Viedenskej cesty a Tyršovho nábrežia. Všetky ostatné zariadenia Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ZSD), v Bratislave sú v prevádzke a neevidujeme priesaky do trafostaníc ani iné ohrozené zariadenia distribučnej sústavy.
 
Mimo Bratislavu boli na požiadanie odpojené tri trafostanice, a to v obci Kližská Nemá a v mestách Gabčíkovo a Patince. Zamestnanci ZSD pokračujú v nepretržitom monitoringu ohrozených miest a zariadení v celom regióne.
 
Máme zriadenú nepretržitú prevádzku Poruchovej linky. V prípade potreby sa na nás môžu občania obrátiť na telefónnom čísle 0800 111 567

Ochrana dravcov na Slovensku a ZSE v rámci svojho dlhoročného partnerstva zaznamenali koncom mája ďalší úspech v medzinárodnom projekte Life.

Ochrana dravcov na Slovensku a ZSE v rámci svojho dlhoročného partnerstva zaznamenali koncom mája ďalší úspech v medzinárodnom projekte Life. Neďaleko obce Kuchyňa sa podarilo spoločne vypustiť do voľnej prírody zástupcu jedného z najohrozenejších druhov sokolov – sokola rároha.

Sokol rároh 1Samec, ktorý bol koncom minulého roka  nájdený zranený neďaleko Viedne, bol liečený v rakúskej rehabilitačnej stanici Haringsee. Krúžok na nohe sokola však prezradil, že bol okrúžkovaný v roku 2012 v hniezde na Trnavskej pahorkatine. Jednalo sa teda o mladého sokola, ktorý pravdepodobne narazil do prekážky a v dôsledku toho nebol schopný letu. Miestom vypustenia bola kolónia sysľa pasienkového, ktorá bola tiež obnovená v rámci projektových aktivít. Syseľ je totiž dôležitou korisťou sokola rároha a v minulosti tvoril hlavnú zložku jeho potravy.


Medzi hlavné opatrenia projektu patrí ekologizácia elektrických vedení prostredníctvom inštalácie ekochráničiek, ktoré zabraňujú dosadaniu vtáctva, a tým zabezpečujú jeho ochranu pred zásahom elektrickým prúdom. Realizácia rozsiahleho ochranárskeho programu už za pár rokov napomohla k dvojnásobnému nárastu populácie sokola rároha. Z 15 hniezdnych párov v roku 2006 sa ich stav zvýšil na približne 40 v roku 2012. K zamedzeniu úhynu prispela ZSE ošetrením viac ako 100 km vedení, a to osadením chráničiek na 866 stĺpov elektrického vedenia. Za približne posledných desať rokov bolo v rámci projektu preinvestovaných viac ako 670-tisíc eur.

Sokol rároh 2Sokola rároha vypustili Jozef Chavko z Ochrany dravcov Slovenska a Peter Kimijan, vedúci komunikácie ZSE.

 

 

 


Sokol rároh 3

 

 

 

 Najmä juh západného Slovenska trpí nájazdmi zlodejov oleja. Chladiaci olej v stožiarových trafostaniciach im vynáša pár sto eur zisku, ale pre obyvateľov postihnutej lokality to znamená hodiny bez elektriny a riziko požiarov.

Najmä juh západného Slovenska trpí nájazdmi zlodejov oleja.  Chladiaci  olej v stožiarových trafostaniciach im vynáša pár sto eur zisku, ale pre obyvateľov postihnutej lokality to znamená hodiny bez elektriny a riziko požiarov.

Ilustračný obrázok

V tomto roku boli v Nitrianskom a Trnavskom kraji zaznamenané desiatky prípadov, kedy zlodeji kvôli obohateniu ohrozili nielen svoje životy, ale vystavili obce riziku rozsiahlych požiarov a znečistenia pôdy.

Okrem chladiaceho oleja nie sú zriedkavosťou ani krádeže medených vodičov a farebných kovov z trafostaníc nízkeho napätia, či samotných dvierok rozvodných skríň. „Ťažké popáleniny a doživotné následky pri zásahu elektrickým prúdom nehrozia iba zlodejom, ale predovšetkým nič netušiacim obyvateľom, najmä deťom, ktoré nájdu takúto trafostanicu otvorenú, bez zabezpečenia,“ uviedol hovorca ZSE Ján Orlovský. „Chladiaci olej má cenu len pár sto eur, ale trafostanica aj s montážou vyjde na takmer 4 000 €. Pripočítajme si škody, ktoré vzniknú výpadkom elektriny na miestnej výrobe alebo nebodaj požiari, ktorý spôsobí výbuch prehriatej trafostanice a vec prestáva mať charakter drobnej krádeže“, dodáva.

Trestný zákonník nehodnotí takéto konanie ako vandalizmus, ale ako viacnásobný trestný čin so sadzbou odňatia slobody v rozmedzí dvoch  až piatich rokov. Jedná sa totiž o kombináciu trestných činov krádeže a verejného ohrozenia spojených s poškodzovaním cudzej veci.

Podľa doterajších výsledkov šetrenia energetikov a polície ide o organizované skupiny, ktoré sa najčastejšie objavujú v oblasti Komárna, Kolárova, Nových Zámkov a v poslednej dobe už aj Nitry a Beladíc.

ZSE preto vyzýva občanov, ak zaznamenajú podozrivý pohyb v okolí stĺpov nízkeho napätia a trafostaníc, aby kontaktovali priamo políciu alebo bezplatnú poruchovú linku ZSE 0800 111 567.

Upozorňujeme všetkých našich zákazníkov, že nikdy nevyžadujeme úhradu faktúry v hotovosti...

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., zaznamenala v poslednom čase viacero pokusov o podvod, keď neznáma osoba požadovala od zákazníka falošnú platbu za výmenu elektromera.

Upozorňujeme preto všetkých našich zákazníkov, či už sa jedná o domácnosti alebo firmy a organizácie, že spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., nikdy nevyžaduje úhradu faktúry alebo iné platby v hotovosti. Všetky platobné operácie vo vzťahu k distribučnej spoločnosti je možné realizovať výlučne poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo platobným príkazom či zriadením inkasa.

V poslednom prípade z bratislavského Ružinova bol podvedený zákazník oslovený osobou, ktorá sa predstavila ako „pracovník ZSE“ a žiadala za výmenu starého elektromera okamžitú úhradu vo výške 33 €. Zákazníkovi sa konanie podozrivej osoby nepozdávalo, a preto okamžite volal políciu, na čo podozrivý z miesta činu okamžite utiekol.

Podozrenie z podvodu potvrdila aj spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá na danom odbernom mieste neeviduje žiadnu servisnú, ani inú zákazku týkajúcu sa, resp. súvisiacu s výmenou elektromera, ktorá by mala za následok nejakú úhradu. Okrem iného, spoločnosť upovedomuje svojich zákazníkov o pravidelnej  výmene elektromera na ciach písomne vopred a takáto výmena je vždy bezplatná.

V prípade, ak sa zákazníci stretnú s podobným pokusom o podvod alebo majú pochybnosti o pravosti faktúr či iných náležitostí, nech sa obrátia na Zákaznícku linku 0850 333 999 alebo priamo na políciu.

Takmer rok trvalo dôsledné sledovanie organizovanej skupiny podvodníkov s elektrinou na západnom Slovensku. Záťah, ktorý minulý týždeň vo štvrtok nad ránom viedla špeciálna jednotka PZ SR v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou, a.s. (ZSD), odhalil rozsiahly podvod na sledovaných odberných miestach so škodou presahujúcou pol milióna EUR (538 055 €).

Výsledkom spolupráce prevádzkovateľa distribučnej siete a Prezídia policajného zboru SR je množstvo dôkazných materiálov, na základe ktorých skončilo po štvrtkovej razii niekoľko osôb  vo vyšetrovacej väzbe. Z trestného činu podvodu čelí obvineniu zatiaľ päť osôb. Traja z nich sú stíhaní väzobne. Hrozí im trest odňatia slobody vo výške tri až desať rokov. Okruh obvinených však pravdepodobne nie je konečný.  

Akcia, počas ktorej bolo zaistených 86 elektromerov, odhalila neoprávnený odber  v celkovom množstve 3 551 MWh elektrickej energie (3,5 GWh), čo zodpovedá ročnej spotrebe približne 1400 slovenských domácností. ZSD po potvrdení neoprávneného odberu kriminálnou expertízou pristúpi k podaniu trestných oznámení voči páchateľom a k fakturovaniu vzniknutej škody.

Policajti zaistili aj tri zbrane v nelegálnej držbe, 20 upravovaných nenamontovaných elektromerov, plombovacie kliešte, plomby a veci slúžiace na uvedenú manipuláciu s elektromermi, zápisníky o vykonaných zásahoch do už namontovaných elektromerov, mobilné telefóny a ďalšie veci.

Neoprávnené odbery elektriny sú opakovaným javom  nezákonnej činnosti, do ktorej sú často zapletení i bývalí pracovníci energetických spoločností. Neoprávnené pripojenia do elektrickej siete mimo meracieho zariadenia (elektromeru) bez zmluvy s prevádzkovateľom elektrickej siete, zásahy do elektromerov, či dokonca stáčanie nameranej hodnoty elektromeru (podobné konaniu, s ktorým sa stretávame v prípade tachometrov pri predaji ojazdených áut) sú najčastejšie spôsoby, ktorými dochádza k okrádaniu energetickej spoločnosti. V roku 2012 odhalil zvláštny pracovný tím ZSD celkovo 1 796 neoprávnených odberov. Vyfakturovaná náhrada škody dosiahla výšku takmer 1,4 mil. €.

Neoprávnené odbery elektriny (definované v Zákone o energetike č. 251/2012, par. 46) sú podľa slovenského práva chápané ako trestný čin spojený s hrozbou odňatia slobody. Preto osoby, ktoré podľahnú lákadlu zníženia svojej spotreby elektriny touto cestou sa vystavujú hrozbe trestného stíhania (Trestný zákon č.300/2005 Zb.z., par. 212, odst. 2/e). V prípade odhalenia takéhoto konania pristupuje ZSD k prerušeniu distribúcie elektriny až do náhrady vzniknutej škody.  

Elektromer ako meracie zariadenie je majetkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý má právo ho skontrolovať, hoci aj proti vôli odberateľov. Preto stanovené podmienky pre pripojenie do elektrickej siete hovoria o tom, že meracie zariadenia majú byť na verejne dostupnom mieste, aby nedochádzalo ku konfliktom s majiteľom pozemku, či inej nehnuteľnosti v prípade, že je takúto kontrolu potrebné vykonať.

ZSD víta a váži si spoluprácu s políciou v odhaľovaní tejto trestnej činnosti, nakoľko nie sú ojedinelé prípady, keď majitelia  neváhajú siahnuť aj k násiliu. ZSD registruje mnohé prípady fyzickej hrozby a útoku zo strany „čiernych odberateľov“,  vyhrážok so zbraňou, či ohrozenia a útokov strážnych psov.

Dňom 1. januára 2013 sa zmenilo obchodné meno prevádzkovateľa distribučnej sústavy na západnom Slovensku. Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., ktorá spravuje takmer 40 000 km elektrických vedení sa teraz volá Západoslovenská distribučná, a.s.

Ide o naplnenie legislatívnej požiadavky EÚ v rámci tretieho energetického balíčka a následne domácej legislatívy, ktorá vyžaduje, aby prevádzkovateľ distribučnej sústavy konal tak, aby nedošlo k zámene s dodávateľom elektriny alebo výrobcom elektriny, ktorý je súčasťou tej istej skupiny energetických podnikov. Opatrenie nemá žiadny dopad na zákazníkov spoločnosti a nevyžaduje ani žiadne kroky z ich strany. Všetky zmluvné vzťahy, práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán ostávajú nezmenené.

V súlade s európskou legislatívou, ktorej transpozícia sa na Slovensku zabezpečila prijatím Zákona o energetike, sú prevádzkovatelia distribučných sústav povinní konať tak, aby po 1. januári 2013 nedošlo k ich zámene s dodávateľom alebo výrobcom elektriny, ktorý je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku, v tomto prípade spoločnosti ZSE Energia, a.s., ktorá zabezpečuje dodávku elektriny a plynu a výrobu elektriny.

Vzhľadom k uvedenému dňom 31.12.2012 skončil obchodný názov ZSE Distribúcia, a.s., a 1.1.2013 bolo do obchodného registra zapísané nové obchodné meno prevádzkovateľ a distribučnej sústavy v západoslovenskom regióne - Západoslovenská distribučná, a.s.

Nové obchodné meno schválili príslušné orgány prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Pre používateľov distribučnej sústavy spoločnosti v západoslovenskom regióne to znamená, že od januára 2013 sa budú stretávať okrem nového obchodného mena spoločnosti, aj s novým logom na všetkých dokumentoch prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS), automobiloch zabezpečujúcich práce na elektroenergetických zariadeniach regionálnej distribučnej sústavy, kontaktných miestach spoločnosti, či na novom webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk.

Mrznúci dážď v noci z 23.12.2012 na Štedrý deň spôsobil rozsiahle výpadky a zníženú kvalitu dodávky elektrickej energie v Bratislave a okolí, najmä v podhorí Malých Karpát. Predbežný odhad hovorí o výpadkoch približne 2 500 odberných miest v rozsahu 2 až 20 hodín. Väčšine z postihnutých domácností bola dodávka elektriny obnovená na Štedrý deň pred 18.00 h. Na odstraňovaní predbežne odstránených porúch pracujú montéri ZSE a Enermontu aj v týchto dňoch.

Mrznúci dážď, ktorý vytvoril na stromoch a elektrických vedeniach 2 až 3 cm hrubú vrstvu ľadu spôsobil rozsiahle škody v podobe roztrhnutých elektrických vedení, spadnutých stromov a zlomených podperných bodov v zalesnených lokalitách Bratislavy a jej okolia. Západoslovenská energetika na základe rozsahu poškodenia vyhlásila dopoludnia 24.12. kalamitný stav, čo znamenalo nástup všetkých pohotovostných technikov do služby.

Opravy deviatich liniek vysokého napätia a rozsiahle poškodenie siete nízkeho napätia v lokalitách Koliba - Kramáre - Rača – Prievoz komplikovalo nebezpečenstvo padajúcich stromov a zľadovatené cesty, ktoré predlžovali čas na zásah pre nedostupnosť lokality pre poruchové vozidlá.

Západoslovenská energetika sa ospravedlňuje svojim zákazníkom za zníženie pohodlia a domácej pohody počas vianočných sviatkov.

Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., odstúpila od rámcovej distribučnej zmluvy s dodávateľom elektriny, spoločnosťou Vaša energia s.r.o. s účinnosťou k 20. novembru 2012 z dôvodu opakovaného a dlhodobého porušovania dohodnutých zmluvných podmienok. Dodávateľ Vaša energia s.r.o. týmto dňom stratí spôsobilosť dodávať elektrinu odberateľom, s ktorými má uzatvorené zmluvy o združenej dodávke elektriny.

V súlade s platnou legislatívou tak prevádzkovateľ distribučnej sústavy prvý krát pristúpil k odstúpeniu od rámcovej distribučnej zmluvy dodávateľovi elektriny na svojom distribučnom území – na západnom Slovensku. Následne, k 21. novembru 2012 v zmysle platnej legislatívy musí nastúpiť inštitút dodávateľa poslednej inštancie, ktorým je v zmysle príslušných legislatívnych ustanovení dodávateľ elektriny ZSE Energia, a.s. Odberatelia elektriny, ktorých pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu, budú mať zabezpečenú kontinuálnu dodávku elektriny.

Ďalšie informácie bude ZSE Distribúcia písomne komunikovať na dotknutých odberateľov elektriny a dodávateľa poslednej inštancie v zákonom stanovených lehotách.

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., pre žiadateľov o pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s. (k 1. 5.2010)

ZSE Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území západoslovenského kraja SR pozastavuje do odvolania uzatváranie zmlúv o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a vydávanie stanovísk k Osvedčeniu o súlade investičného zámeru pre MH SR pre zdroje na báze technológie využitia veternej energie nad 1 MW a pre zdroje na báze technológie využitia solárnej energie s výnimkou fotovoltaických panelov umiestnených na budovách s celkovým inštalovaným výkonom do 100 kWs tým, že povinnosti vyplývajúce z už uzatvorených zmlúv si spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., bude náležite plniť a príjem žiadostí bude naďalej pokračovať.

Pozastavenie uzatvárania zmlúv o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy sa nevzťahuje na spracovanie žiadostí, v rámci ktorých prevádzkovateľ distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., už zaslal návrhy zmlúv o pripojenie alebo návrhy technických podmienok pripojenia.

Odvolanie uzatvárania zmlúv o pripojenie bude prehodnotené ihneď, ako sa preukáže, že pripojením nových zdrojov na báze veternej a solárnej energie (resp. zdrojov s veľkým výkyvom výkonu podľa definície prevádzkovateľa prenosovej sústavy) nedôjde k ohrozeniu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania elektrizačnej sústavy SR, za ktorú zodpovedá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a príslušný prevádzkovatelia distribučných sústav.

Oznámenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy ohľadne pripájania výrobcov do distribučnej sústavy

ZSE Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území západoslovenského kraja SR, z hľadiska zachovania bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania DS oznamuje v zmysle Zákona 656/2004 Z.z. § 24 ods. 2 písm. j) a k) záujemcom o pripojenie nových paralelne pracujúcich zariadení na výrobu elektrickej energie s distribučnou sústavou (ďalej len DS):

 1. V nasledovných rozvodniach 110/22kV, resp. príslušných linkách vysokého napätia nie je možné pripojiť žiadneho žiadateľa o pripojenie nového výrobného zariadenia do DS:
  • Rz Topoľčany
 2. V nasledovných rozvodniach 110/22kV je možné pripojiť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania DS nové výrobné zariadenia len vzdušnými prípojkami (AlFe vedenia) :
  • Rz Bánovce nad Bebravou
  • Rz Dunajská Streda
  • Rz Hlohovec
  • Rz Hurbanovo
  • Rz Komárno
  • Rz Levice
  • Rz Myjava
  • Rz Nitra Čermáň
  • Rz Nitra Chrenová
  • Rz Nové Zámky
  • Rz Partizánske
  • Rz Pezinok
  • Rz Piešťany
  • Rz PP Levice
  • Rz PP Nitra Sever
  • Rz Senec
  • Rz Senica
  • Rz Sládkovičovo
  • Rz Štúrovo
  • Rz Šulekovo
  • Rz PP Trnava
  • Rz Topoľčany
  • Rz Trenčín juh
  • Rz Trnava Centrum
  • Rz Trnava Zavar
  • Rz Veľký Meder
  • Rz Želiezovce
 3. Údaje za predchádzajúce dva body sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.zse.sk. Pripojiteľný výkon vo vedeniach vysokého napätia a rozvodniach 110/22kV, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich dvoch bodoch, je závislý od stavu predmetných vedení resp. rozvodní a uvažovaného miesta pripojenia.
 • Vyvedenie výkonu do úrovne nízkeho napätia je závislé od stavu príslušných vedení nízkeho napätia resp. trafostaníc 22/0,4kV a uvažovaného miesta pripojenia. Naplnenie vedení nízkeho napätia sa kvôli rozsahu údajov nebude zverejňovať.
 • Je vytvorený zoznam žiadateľov, ktorým ZSE Distribúcia, a.s., nedala finálne stanovisko k ich žiadosti o pripojenie (tzn. podpísaná zmluva o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do DS obidvomi zmluvnými stranami, zamietnutie žiadosti o pripojenie alebo stanovisko k Osvedčeniu investičného zámeru pre MH SR) – títo žiadatelia sú bez ohľadu na typ zdroja a lokalitu zoradení termínovo a podľa tohto poradia budú aj vybavovaní. Zoznam je aktualizovaný podľa toho, aké nové žiadosti prišli a ktoré žiadosti o pripojenie boli vybavené. Tento zoznam žiadateľov je predmetom obchodného tajomstva a nebude kvôli ochrane informácií o žiadateľoch zverejnený.
 • Prijímanie žiadostí o pripojenie na výrobu elektriny a o stanovisko k Osvedčeniu investičného zámeru pre MH SR je možné výlučne cez podateľňu spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.
 • Pri akejkoľvek zmene (nie doplnení) žiadosti o pripojenie na výrobu elektriny je potrebné podať novú žiadosť, ktorá bude zaradená do zoznamu žiadateľov podľa termínu doručenia novej žiadosti o pripojenie. Právne nástupníctvo pri náležitom zdokladovaní je síce tiež považované za zmenu žiadosti, ale nový žiadateľ (tzn. právny nástupca) si zachováva termínové poradie pôvodného žiadateľa (tzn. toho, kto postúpil práva a povinností vyplývajúce zo žiadosti na právneho nástupcu).