ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Nájom energetického zariadenia

Nájom energetických zariadení (transformátora) cudzím subjektom

Nájom druhého napájacieho vedenia (rezervné napájanie), nájom rezervovanej kapacity, nájom energetických zariadení spoločnosťou od cudzích vlastníkov a nájom nehnuteľností a podperných bodov, nie sú predmetom tohto postupu.

Predmet nájmu
Predmetom nájmu môžu byť len energetické zariadenia vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Do nájmu sa môžu dávať len zariadenia z prevádzkových rezerv, ktoré nie sú potrebné k zabezpečeniu bezpečnej a bezporuchovej prevádzky siete a zároveň je zabezpečená dostatočná poruchová rezerva.

Použité skratky a vysvetlenia pojmov
DS – distribučná sústava
EZ – energetické zariadenie
ZSD – Západoslovenská distribučná, a.s. (Vlastník)
DTR – distribučný transformátor
TS – transformačná stanica
SEZ – správa energetických zariadení
IM - karta investičného majetku
NIS – network information system

Žiadateľ
Žiadateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podáva žiadosť na nájom transformátora, ďalej len Žiadateľ.

Vlastník/Prevádzkovateľ energetického zariadenia
Vlastníkom energetických zariadení je Západoslovenská distribučná, a.s., ďalej len Vlastník.

Správca energetického zariadenia (ďalej len Správca EZ)
Správcom je príslušná správa energetických zariadení Západoslovenskej energetiky, a.s., podľa regionálneho členenia ďalej len Správca EZ.

Cena za nájom transformátora
Cena za nájom distribučného transformátora je stanovená v Cenníku služieb distribúcie elektriny Vlastníka na tejto stránke.

Ceny sú aktualizované pribežne, zvyčajne raz ročne (po zverejnení Miery inflácie Štatistickým úradom SR) a pri následnej aktualizácii Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Doba nájmu transformátora
Doba nájmu je stanovená v zmluve. 

Služby súvisiace s nájmom transformátora
Iné služby spojené s nájmom zariadenia (doprava prenajímaného zariadenia, montáž, pripojenie prenajímaného zariadenia a pod.) sú riešené individuálnou kalkuláciou, nie sú zahrnuté v Zmluve o nájme transformátora.

Všeobecné pravidlá pre nájom transformátora

Pri riešení nájmu transformátora vo vlastníctve Západoslovenskej distribučnej a.s., postupujte nasledovne:

  1. Podajte žiadosť na nájom transformátora:
  2. Na základe vašej žiadosti spoločnosť Západoslovenská distribučná do 30 dní preverí možnosť nájmu a vypracuje Zmluvu na nájom transformátora. Vzor Zmluvy si môžete pozrieť na tejto stránke.  
  3. Zmluvu na nájom transformátora podpisujete ako prvý vy, žiadateľ. Podpísanú Zmluvu pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.