Krátkodobý odber

Ste firma alebo organizácia a potrebujete sa pripojiť na napäťovú úroveň nízkeho, alebo vysokého napätia, na maximálne 30 kalendárnych dní a 4-krát počas kalendárneho roka na danom odbernom mieste (napr. kolotoče, cirkusy, TV prenosy)?

Ak zatiaľ nemáte uzatvorenú Zmluvu o pripojení pre odberné miesto, na ktorom chcete realizovať krátkodobý odber, je potrebné podať žiadosť o pripojenie.

V prípade, že už máte uzatvorenú zmluvu o pripojení, pokračujte krokom E. 

Upozornenie:

Pripojenie krátkodobého odberu bude zrealizované až po objednaní platenej služby „Pripojenia a odpojenia dočasnej prípojky krátkodobého odberu elektriny“ v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny a po uzatvorení Zmluvy o dodávke a distribúcii elektrickej energie s vybraným dodávateľom elektriny.

Vyplňte žiadosť pohodlne online:

 Elektronická žiadosť   Stav vybavenia žiadosti

Ďalšie možnosti ako podať žiadosť:

  • Poštou
  • Emailom
  • Prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre vás aj pre našu spoločnosť v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo na poštovú adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie:

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluvu nedoručíte v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Cenu za pripojenie je potrebné zaplatiť iba v prípade zriadenia nového odberného miesta pre krátkodobý odber, vo výške uvedenej v zmluve o pripojení v súlade s platnými právnymi predpismi.

Poplatok môžete uhradiť:

  • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
    • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
    • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení
  • poštovou poukážkou priloženou k Zmluve o pripojení
  • načítaním QR kódu


Dôležité:

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 14 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie..

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení.

Doručte nám správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane (nie staršiu ako 6 mesiacov v čase pripojenia).

Dokumentáciu nám môžete odoslať/doručiť:

Upozornenie:
Ak odosielate dokumentáciu poštou, v sprievodnom liste je potrebné uviesť číslo Zmluvy o pripojení, aby sme vedeli dokumentáciu jednoznačne priradiť.

Pre fyzické pripojenie krátkodobého odberu je potrebné objednať si službu „Pripojenia a odpojenia dočasnej prípojky krátkodobého odberu elektriny“, ktorá je Prevádzkovateľom spoplatnená vo výške podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Platbu za službu vám odporúčame uhradiť vkladom na účet alebo poštovým poukazom.

Variabilný symbol a číslo bankového účtu na úhradu platby vám bude odkomunikovaný príslušným pracovníkom.

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia. 

Montáž elektromera

Západoslovenská distribučná, a.s., vám následne namontuje elektromer na pripravené odberné miesto v termíne uvedenom v požiadavke od dodávateľa.

Tip:
O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr.