ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Lokálne zdroje

Plánujete pripojiť lokálny zdroj? Pred samotným pripojením do distribučnej sústavy je s nami potrebné uzatvoriť zmluvný vzťah.

Oznam:

Pred podaním žiadosti si preverte, či je na pripojenie vášho zariadenia na výrobu elektriny voľná kapacita.

1. krok 2. krok 3. krok 4. krok 5. krok 6. krok 7. krok 8. krok 9. krok 10. krok 11. krok

  • Vyplňte formulár žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy (ako dôvod žiadosti uveďte „žiadosť o vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja podľa §4b zákona 309/2009“);
  • Priložte prílohy
  • Žiadosť spolu s prílohami pošlite na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o obchodných a technických podmienkach (napr. definovanie hlavného rozpojovacieho miesta, deliaceho miesta, nastavenie ochrany, ...), ktoré sú pre vás a aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie:


Vami podpísanú Zmluvu o pripojení nám doručte najneskôr do 6 mesiacov od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám z vašej strany podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.