ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Lokálne zdroje

 Čo je lokálny zdroj

Upozornenie

Pred podaním žiadosti si preverte, či je na pripojenie vášho zariadenia na výrobu elektriny voľná kapacita.

Kroky potrebné k pripojeniu lokálneho zdroja:

Zdroje do 100 kW  Zdroje nad 100 kW (vrátane)

 

Vyplňte žiadosť pohodlne online:

Žiadosť o pripojenie lokálneho zdroja - domácnosti:

 Podanie žiadosti

Žiadosť pripojenie lokálneho zdroja - podnikatelia:

 Podanie žiadosti

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.

Upozornenie

Od 1.12.2022 v zmysle §2 ods. 3 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE platí: pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia.

Najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení a Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o obchodných a technických podmienkach (napr. definovanie hlavného rozpojovacieho miesta, deliaceho miesta, nastavenie ochrany, ...), ktoré sú pre vás a aj pre našu spoločnosť, v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy, záväzné.

Súčasťou Zmluvy o prístupe je:

  • náš záväzok zabezpečiť prístup vášho zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy do výšky maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej v Zmluve o prístupe,
  • váš záväzok neprekročiť maximálnu rezervovanú kapacitu,
  • váš záväzok riadne a včas uhrádzať platby za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity, odvod do Národného jadrového fondu a cenu za prístup do sústavy v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami.

Nahrajte podpísanú zmluvu elektronicky cez aplikáciu e-Žiadosti:

 Nahrať zmluvu

Ak nie je možné elektronické nahratie podpísanej zmluvy, pošlite ju na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie

Vami podpísanú Zmluvu o pripojení nám doručte najneskôr do 12 mesiacov od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám z vašej strany podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Upozornenie

Bez podpisu Zmluvy o prístupe nie je možné pokračovať v nasledovných krokoch.

Pre uvedenie lokálneho zdroja do prevádzky pokračujte v týchto krokoch.