ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Malé zdroje do 10,8 kW

Uzatvorili ste Zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny, tzv. malého zdroja? Zostavili sme pre vás 5 krokov, vďaka ktorým ho môžete uviesť do prevádzky.

 Čo je malý zdroj

 

Malý zdroj vybudujte v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení.

Po vybudovaní zdroja potvrďte splnenie technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení v aplikácii e-Žiadosti. Vyplňte číslo vašej žiadosti, kliknite na „Pokračovať“ a následne na:

a) „Čestné prehlásenie“ (platí iba pre typ využívanej energie FTVE) kde potvrdíte splnenie technických podmienok,

alebo

b) „Nahrať dokumentáciu“ (platí pre ostatné typy využívanej energie) a nahrajte kompletnú dokumentáciu k splneniu technických podmienok.

Upozornenie 

V prípade, že na základe vašej žiadosti uskutočníme výjazd za účelom pripojenia vášho zariadenia do distribučnej sústavy, avšak pripojenie nebude možné zrealizovať z dôvodu nepripravenosti vášho zariadeniabudeme vám fakturovať poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Upozornenie

Platnosť Zmluvy o pripojení je 6 mesiacov od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak v uvedenej lehote nevybudujete malý zdroj v súlade s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení, naša spoločnosť má právo od zmluvy odstúpiť.

V tomto kroku malý zdroj ešte nie je pripojený, nevyrába. Zapnúť hlavné rozpojovacie miesto je možné až po splnení ďalších krokov.

Po prijatí Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy kontaktujte vami vybraného dodávateľa elektriny a požiadajte ho uzatvorenie Zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Informáciu o uzatvorení zmluvy nám pošle vami vybraný dodávateľ.

Bez uzatvorenej Zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku nie je možné pokračovať v uvedení zdroja do prevádzky.

Výmenu/odpočet elektromera vykonáme najneskôr do 5 pracovných dní od splnenia nasledujúcich podmienok:

  • podpísaná Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy,
  • podpísaná Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy,
  • splnené technické podmienky pripojenia (čestné prehlásenie/dodanie dokladov),
  • uzavretá Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s dodávateľom.

Upozornenie

Elektromer môže byť nainštalovaný iba na odberné/odovzdávacie miesto, ktoré spĺňa technické podmienky pripojenia stanovené v Zmluve o pripojení.

Po splnení všetkých predošlých krokov vám odošleme do aplikácie e-Žiadosti Oznámenie o pripojení malého zdroja do distribučnej sústavy s uvedením presného dátumu, od ktorého považujeme váš malý zdroj za pripojený. O odoslaní vás budeme informovať e-mailom.

Až po prijatí Oznámenia o pripojení malého zdroja je možné zapnúť hlavné rozpojovacie miesto (malý zdroj je pripojený, vyrába).

Ak ste žiadosť o pripojenie malého zdroja podali elektronicky, oznámenie o prevádzke nám nie je potrebné posielať. Túto zákonnú povinnosť považujeme za splnenú ku dňu pripojenia malého zdroja do distribučnej sústavy.

Ak ste žiadosť  o pripojenie malého zdroja podali poštou, alebo malý zdroj nie je pripojený do našej distribučnej sústavy, vyplňte formulár Oznámenie o prevádzke a zašlite ho na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.