ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Malé zdroje do 10 kW

Uzatvorili ste Zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do 10 kW (tzv. malého zdroja)? Zostavili sme pre vás 5 krokov, vďaka ktorým ho môžete uviesť do prevádzky.

Malý zdroj vybudujte v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení a následne nám doručte nasledovné doklady:

  • vyhlásenie o zhode na striedač resp. generátor;
  • projektovú dokumentáciu skutkového vyhotovenia malého zdroja;
  • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznu správu) malého zdroja;
  • potvrdenie o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku deklarujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku/odber elektrickej energie s obchodníkom na trhu s elektrickou energiou.

Nahrajte vyššie uvedenú dokumentáciu pohodlne elektronicky:

 Nahrať dokumentáciu

alebo

doklady pošlite na poštovú adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie

Platnosť Zmluvy o pripojení je 6 mesiacov od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak v uvedenej lehote nevybudujete malý zdroj v súlade s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení, naša spoločnosť má právo od zmluvy odstúpiť.

V tomto kroku malý zdroj ešte nie je pripojený, nevyrába. Zapnúť hlavné rozpojovacie miesto je možné až po splnení ďalších krokov.

Po doručení všetkých relevantných dokladov vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o prístupe zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o prístupe je:

  • náš záväzok zabezpečiť prístup vášho zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy do výšky maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej v Zmluve o prístupe,
  • váš záväzok neprekročiť maximálnu rezervovanú kapacitu,
  • váš záväzok riadne a včas uhrádzať platby za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity, odvod do Národného jadrového fondu a cenu za prístup do sústavy v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami.

Podpísanú Zmluvu o prístupe pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Vami podpísaná Zmluva o prístupe bude následne podpísaná z našej strany. Jeden výtlačok obojstranne podpísanej Zmluvy o prístupe doručíme na adresu uvedenú v Zmluve o prístupe.

Upozornenie

Vami podpísanú Zmluvu o prístupe nám doručte najneskôr do 15 kalendárnych dní od dátumu doručenia na vašu adresu. Ak nám z vašej strany podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká.

Bez podpisu Zmluvy o prístupe nie je možné pokračovať v nasledovných krokoch.

Výmenu/odpočet elektromera zabezpečíme najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu doručenia obojstranne podpísanej Zmluvy o prístupe na vašu adresu.

Upozornenie

Elektromer môže byť nainštalovaný iba na odberné/odovzdávacie miesto, ktoré spĺňa technické podmienky pripojenia stanovené v Zmluve o pripojení.

Po splnení všetkých predošlých krokov a dodaní relevantných dokladov vám poštou odošleme Oznámenie o pripojení malého zdroja do distribučnej sústavy s uvedením presného dátumu, od ktorého považujeme váš malý zdroj za pripojený.

Po prijatí Oznámenia o pripojení malého zdroja je možné zapnúť hlavné rozpojovacie miesto (malý zdroj je pripojený, vyrába).

Po prijatí Oznámenia o pripojení malého zdroja do distribučnej sústavy vyplňte formulár Oznámenie o prevádzke a zašlite nám ho na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1