Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti s výkonom našej činnosti získavame osobné údaje odberateľov elektriny (vrátane zraniteľných odberateľov), výrobcov elektriny, žiadateľov o pripojenie, vlastníkov nehnuteľností, používateľov našich aplikácií a ďalších fyzických osôb (ďalej len „zákazníci“). Chceme, aby naši zákazníci mali prehľad o tom, aké osobné údaje používame, čo s nimi robíme, komu ich poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam, prostredníctvom ktorých môžu vykonávať kontrolu nad spracúvaním svojich osobných údajov.

Tieto informácie poskytujú prehľad o podmienkach spracúvania osobných údajov zákazníkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto informácie platia v prípadoch, keď spracúvame osobné údaje ako prevádzkovateľ. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov môžu byť poskytnuté aj prostredníctvom samostatnej informácie alebo vyhlásenia.

ZÁKLADNÉ POJMY

Sme presvedčení, že viac informácií prispieva k lepšiemu porozumeniu pravidiel spracúvania osobných údajov. V nasledujúcej časti preto uvádzame vysvetlenie najdôležitejších pojmov používaných v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba – je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Za dotknutú osobu sa považujú všetci zákazníci ZSD, ktorí sú fyzickými osobami (vrátane podnikateľov - SZČO).

Prevádzkovateľ - je subjekt, ktorý určuje podmienky spracúvania osobných údajov a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov.

Sprostredkovateľ – znamená subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, musí sa však presvedčiť o tom, že sprostredkovateľ poskytuje dostatočné záruky na zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s GDPR.

Spracúvanie – predstavuje operácie/činnosti vykonávané s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, pričom nezáleží na tom, či sa vykonávajú automatizovane alebo manuálne.

Profilovanie - je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s majetkovými pomermi, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

2 ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov neznamená len ich bezpečnosť. Osobné údaje a práva našich zákazníkov chránime už od momentu, kedy navrhujeme proces ich získavania a ďalšieho používania vrátane zavedenia opatrení na opravu a aktualizáciu údajov, určenia podmienok uchovávania a likvidácie. Uvedomujeme si našu zodpovednosť a postupujeme v súlade s nasledujúcimi zásadami vyplývajúcimi z GDPR:

Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť – spracúvanie osobných údajov zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe.

Obmedzenie účelu – osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Minimalizácia údajov – použitie osobných údajov je primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Správnosť – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované. Nesprávne osobné údaje sa bezodkladne vymažú alebo opravia.

Minimalizácia uchovávania - uchovávanie vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Integrita a dôvernosť - spracúvanie spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. 

3 ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3879/B (len „ZSD“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare), e-mail: odberatel@zsdis.sk alebo vyrobca@zsdis.sk, Zákaznícka linka: 0850 333 999 (zo zahraničia volajte: +421 232 11 54 00), www.zsdis.sk spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente a ako prevádzkovateľ  zodpovedá za ich ochranu a spracúvanie. Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, ZSD taktiež nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľmi, ktorých na tento účel poverila.

4 PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania a právneho základu spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov (konkrétny rozsah osobných údajov využívaných na príslušný účel je uvedený v bode 4.2):

 1. Identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, IČO, štátna príslušnosť, údaje o úradných dokladoch);
 2. Kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska/miesta podnikania, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa);
 3. Údaje o bankovom spojení;
 4. Informácie o odbernom mieste (adresa odberného miesta, EIC odberného miesta, vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti);
 5. Informácie o spotrebe elektriny a využívaní služieb, najmä druhu využívaných služieb, spôsobe využívania služieb a údaje o poskytnutých plneniach;
 6. Informácie o tom, že odberateľ sa považuje za zraniteľného odberateľa elektriny v domácnosti;
 7. Prihlasovacie údaje do aplikácií (prihlasovacie meno/e-mail, heslo);
 8. Informácie o výške neuhradených pohľadávok a neoprávnených odberoch elektriny;
 9. Informácie o interakcii a spätnej väzbe zákazníka (informácia o riešení požiadavky, sťažnosti alebo reklamácie);
 10. Ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom v súvislosti so vzťahom k ZSD alebo riešením zákazníckych požiadaviek;
 11. Kamerový záznam dotknutej osoby;
 12. Zvukové nahrávky hovorov na Zákazníckej linke a Poruchovej linke.

4.2 PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL POUŽITIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje zákazníkov používame, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy resp. v rámci predzmluvných vzťahov, ak nám ich použitie ukladajú právne predpisy, ak je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo ak nám zákazníci udelili platný súhlas.

Spracúvanie údajov na základe súhlasu sa vyznačuje dobrovoľnosťou, čo znamená, že zákazník ako dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade prestaneme osobné údaje používať a ak neexistuje iný právny základ pre ich použitie alebo uchovávanie, bez zbytočného odkladu ich zlikvidujeme.

Poskytnutie a spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov predstavuje zmluvnú požiadavku. Ak nemáme k dispozícii osobné údaje v potrebnom rozsahu (najmä na overenie  totožnosti a získanie údajov potrebných pre plnenie zmluvy), nemôžeme zmluvu uzatvoriť.

Chceme chrániť určité záujmy, ktoré sú dôležité pre riadny výkon našej podnikateľskej činnosti (napr. vymáhať neuhradené platby, náhradu škody vzniknutej neoprávneným odberom elektriny a obhajovať iné právne nároky), pričom na tento účel používame osobné údaje zákazníkov. Vždy dbáme na to, aby naše oprávnené záujmu neboli neprimerané. Ak napriek tomu majú zákazníci obavu, že spracúvanie prevažuje nad ich základnými právami a slobodami, môžu voči nemu namietať.

Osobné údaje spracúvame a poskytujeme iným subjektom aj v prípadoch, kedy na to existuje zákonná požiadavka ustanovená právnymi predpismi.

Získané osobné údaje môžu byť následne spracúvané na štatistické účely spôsobom zlučiteľným s pôvodným účelom spracúvania, pričom ZSD zabezpečí, aby boli použité osobné údaje len v nevyhnutnej miere. 

4.2.1 Plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

ZSD spracúva osobné údaje v rámci predzmluvných vzťahov (napr. na zaslanie zmluvy o pripojení, ak zákazník požiada o jej uzatvorenie telefonicky či cez elektronický formulár), na uzatvorenie, zmenu a ukončenie zmluvy v súlade s právnymi predpismi, distribúciu elektriny a poskytovanie ostatných distribučných služieb, poskytovanie ďalších služieb v závislosti od predmetu zmluvy vrátane využívania aplikácií ZSD (Distribučný portál, Geoportál, Mobilná aplikácia a.i.), fakturáciu, odstraňovanie porúch na odbernom mieste, vybavenie sťažností a iných požiadaviek zákazníka a komunikáciu so zákazníkom v ďalších záležitostiach.

Rozsah spracúvaných údajov vyplýva z príslušnej zmluvnej dokumentácie, žiadostí, formulárov a ďalších dokumentov (napr. žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia, zmluva o pripojení, žiadosť o vykonanie preložky, zmenu distribučnej sadzby, pripojenie malého zdroja a.i.). Spravidla sú používané kategórie osobných údajov uvedené v bode 4.1 písm. a) – g), l). Doba spracúvania osobných údajov je vymedzená trvaním zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvy môžu byť niektoré osobné údaje ďalej spracúvané, ak existuje iný právny základ (napr. oprávnený záujem na uplatňovaní či preukazovaní právnych nárokov). 

4.2.2 Zákonná povinnosť

V rámci plnenia povinností ustanovených právnymi predpismi spracúvame osobné údaje (vrátane ich poskytovania iným subjektom) najmä na nasledujúce účely:

 • spracovanie daní a vedenie účtovníctva,
 • vedenie evidencie zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, informovanie týchto odberateľov o každom plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny do ich odberných miest, priama komunikácia s týmito odberateľmi na účely nahlasovania porúch,
 • evidencia sťažností odberateľov elektriny v domácnosti,
 • registrácia a vedenie evidencie registrovaných odberných miest účastníkov trhu s elektrinou pripojených do distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia,
 • meranie elektriny v sústave a poskytovanie nameraných údajov jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou,
 • oznamovanie dotknutým odberateľom elektriny a dodávateľovi poslednej inštancie, že dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do odberných miesť odberateľov elektriny,
 • poskytovanie informácií odberateľovi elektriny resp. dodávateľovi elektriny žiadajúcemu v mene odberateľa elektriny merané údaje o spotrebe na jeho odbernom mieste,
 • plnenie zákonných informačných povinností voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenskej obchodnej inšpekcii, Slovenskej inovačnej energetickej agentúre, Úradu na ochranu osobných údajov SR a ďalším štátnym orgánom,
 • poskytovanie informácií v rámci trestného, priestupkového a správneho konania alebo pri uplatňovaní právomoci súdmi.

Rozsah spracúvania osobných údajov a doba uchovávania vyplývajú z príslušných právnych predpisov (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a.i.). Pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne odôvodnená potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu, sú údaje uchovávané max. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

4.2.3 Oprávnený záujem

Oprávnený záujem predstavuje základ pre spracúvanie osobných údajov vtedy, keď sledujeme určité pre nás dôležité záujmy, pričom spracúvanie osobných údajov sa vyžaduje na ochranu a plnenie týchto záujmov. Keďže sa na použitie údajov zákazníkov nevyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu, spracúvanie osobných údajov sa musí uskutočňovať primeraným spôsobom, ktorý môžu dotknuté osoby očakávať v súvislosti so vzťahom voči ZSD a tak, aby nedochádzalo k nadmernému zásahu do záujmov a základných práv dotknutých osôb. ZSD spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu predovšetkým na nasledujúce účely:

 • Uplatňovanie a ochrana práv a riešenie sporov ohľadne práv a povinností v nadväznosti na zmluvný alebo zákonný vzťah zákazníka a ZSD. Spracúvané sú kategórie osobných údajov podľa bodu 4.1 písm. a) – e), i), l), a to po dobu trvania premlčacích lehôt ustanovených právnymi predpismi, spravidla najdlhšie 10 rokov po zániku zmluvného vzťahu.
 • Vymáhanie neuhradených pohľadávok a náhrady škody vzniknutej z dôvodu neoprávneného odberu elektriny. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 4.1 písm. a) – e), h). Doba uchovávania sa odvíja od zákonných premlčacích lehôt. Pokiaľ neexistuje odôvodnený predpoklad dlhšieho uchovávania v konkrétnom prípade, sú údaje zlikvidované po uplynutí 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 • Priamy marketing – zasielanie informácií o ponukách vlastných tovarov a služieb v prípadoch, kedy existuje predpoklad, že tieto informácie zákazníka zaujímajú, nakoľko využíva podobný produkt alebo službu. Priamy marketing sa uskutočňuje len poštou alebo e-mailom (nie telefonicky), pričom zákazníci majú možnosť voči nemu kedykoľvek namietať. V prípade námietky nebudú osobné údaje ďalej použité na priamy marketing. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska/miesta podnikania, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, informácie o využívaných službách/produktoch. Osobné údaje sú uchovávané najdlhšie po dobu trvania zmluvného vzťahu (tzn. priamy marketing sa neuskutočňuje vo vzťahu k bývalým zákazníkom).
 • Ochrana majetku, zdravia a  zabezpečenie bezpečnosti prostredníctvom kamerového systému umiestneného v prevádzkových objektoch. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 4.1 písm. k). Monitorované priestory sú zreteľne označené piktogramom a/alebo nápisom oznamujúcim monitorovanie. Ak kamerový záznam nie je použitý na účely trestného alebo priestupkového konania, po uplynutí 15 dní od jeho vyhotovenia sa automaticky likviduje.

4.2.4 Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa vyžaduje, pokiaľ spracúvanie nie je možné uskutočniť na niektorom z vyššie uvedených právnych základov. Zákazník ako dotknutá osoba môže súhlas vyjadriť rôznymi spôsobmi, najmä písomne, ústne či elektronickými prostriedkami (napr. označenie políčka vo webovom formulári).

Súhlas sa vyznačuje predovšetkým tým, že musí byť slobodný (dotknutá osoba nesmie byť nútená ho udeliť) a dobrovoľný. Dobrovoľnosť znamená, že udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať, a to rovnako jednoduchým spôsobom, akým bol súhlas poskytnutý (čo však neznamená, že musí ísť nevyhnutne o totožný spôsob). Ak dôjde k odvolaniu súhlasu, osobné údaje nesmú byť ďalej spracúvané a musia sa zlikvidovať (za predpokladu, že neexistuje iný účel spracúvania založený na inom právnom základe). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania uskutočneného pred odvolaním súhlasu.

ZSD spracúva osobné údaje zákazníkov na základe poskytnutia platného súhlasu na nasledujúce účely:

 • Prieskum spokojnosti zákazníkov s produktami a službami a ich hodnotenie za účelom zvyšovania kvality. Rozsah spracúvaných kategórií osobných údajov podľa bodu 4.1 písm. a), b), i) a j). Údaje sú uchovávané počas trvania platného súhlasu, max.  2 roky po ukončení zmluvného vzťahu so ZSD.

4.3 ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZSD získava osobné údaje predovšetkým priamo od zákazníkov ako dotknutých osôb, od štátnych orgánov a ďalších subjektov uvedených v bode 4.2.2. Ak je potrebné získať osobné údaje od inej fyzickej osoby, požadujeme predchádzajúci písomný súhlas dotknutej osoby, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak.

4.4 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE, PROFILOVANIE, COOKIES

ZSD nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu, ktoré by malo na zákazníkov právne účinky alebo podobne významný vplyv.

Ak by mali byť osobné údaje spracúvané profilovaním, zákazníkovi budú poskytnuté podrobné informácie o ochrane osobných údajov v samostatnom dokumente resp. vyhlásení, pričom profilovanie sa uskutoční len na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu.

Internetové stránky prevádzkované ZSD (www.zsdis.sk, www.diportal.sk a.i.) používajú cookies. Cookies sú súbory, ktoré server uloží do prehliadača na zariadení návštevníka pri vstupe na internetovú stránku alebo počas používania internetovej stránky. Cookies umožňujú napr. zber údajov o používaní stránok, údajov o voľbách, výberoch či nastaveniach stránok uskutočnených návštevníkmi. Viac informácií nájdete v podmienkach používania cookies umiestnených na príslušnej internetovej stránke.

4.5 PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ/EHP) sa uskutoční len, ak tretia krajina podľa rozhodnutia Komisie (EÚ) zaručuje primeranú úroveň ochrany alebo ak prevádzkovateľ resp. sprostredkovateľ, ktorým je dovozcom údajov, poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom štandardných doložiek o ochrane údajov).

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Osobné údaje zákazníkov poskytujeme sprostredkovateľom, ktorých sme poverili ich spracúvaním v našom mene. Ide najmä o spoločnosti zo skupiny ZSE (www.skupinazse.sk), poskytovateľov služieb call centra, tlačiarne, doručovateľov a kuriérske spoločnosti, poradenské a konzultačné spoločnosti, poskytovateľov IT služieb, inkasné spoločnosti, poskytovateľov servisných služieb a ďalšie osoby, ktorých služby používame pri výkone našej činnosti. Sprostredkovateľov si starostlivo vyberáme tak, aby sme vedeli zabezpečiť právne požiadavky na ochranu údajov. Zoznam sprostredkovateľov pravidelne aktualizujeme na www.zsdis.sk.

ZSD poskytuje osobné údaje zákazníkov aj štátnym orgánom a iným subjektom v rozsahu zákonom ustanovených povinností (pozri bod 4.2.2).

6 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY A ICH UPLATNENIE

6.1 Práva zákazníka

Zákazník ako dotknutá osoba má právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • získať od ZSD potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní osobných údajov a kópiu údajov (za ďalšie kópie, o ktoré zákazník požiada, môže ZSD účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom),
 • aby ZSD bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú,
 • právo na vymazanie tzn. právo dosiahnuť u ZSD bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky ustanovené v čl. 17 GDPR,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov tzn. právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol ZSD, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 GDPR,
 • kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu,
 • právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

6.2 Možnosti uplatnenia práv

S cieľom chrániť práva zákazníkov a predchádzať prípadnému zneužitiu či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby uplatniť len nasledujúcimi spôsobmi:

 • poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla alebo doručenou do podateľne ZSD
 • e-mailom na adrese: odberatel@zsdis.sk (určená primárne pre odberateľov a ďalšie dotknuté osoby), vyrobca@zsdis.sk (určená primárne pre výrobcov).

Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. Aby sme dotknutým osobám uľahčili prístup k ich právam, pripravili sme vzory žiadostí, ktoré dostupné na www.zsdis.sk.

V prípade práva na prístup k údajom, práva na prenosnosť a práva na výmaz údajov, ktorých zneužitie by mohlo mať zásadný dopad na práva a slobody dotknutej osoby, požadujeme, aby bol podpis žiadateľa na žiadosti zasielanej poštou alebo doručenej do podateľne úradne overený resp. aby žiadosť zasielaná emailom bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa.

Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, požadujeme predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 mesiacov. 

7 ZODPOVEDNÁ OSOBA (DATA PROTECTION OFFICER)

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to e-mailom na adresu: dpo@zsdis.sk alebo poštou na Západoslovenská distribučná, a.s. – zodpovedná osoba, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie s účinnosťou od 25. mája 2018 nahrádzajú informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov uvedené ZSD v dokumentácii určenej pre zákazníkov (zmluvy, žiadosti, formuláre atď.) v rozsahu a za podmienok podľa pôvodného zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzory žiadostí

Žiadosť dotknutej osoby o opravu osobných údajov
Námietka dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov
Žiadosť dotknutej osoby o prístup osobných údajov
Žiadosť dotknutej osoby o obmedzenie spracúvania osobných údajov
Žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov
Žiadosť dotknutej osoby o prenos osobných údajov