ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Postup ako sa pripojiť

Vlastníte alebo staviate nehnuteľnosť, ktorá nie je pripojená do elektrickej siete? Zostavili sme pre vás postupnosť krokov, vďaka ktorým ju môžete pripojiť do našej siete.

O aký typ pripojenia chcete požiadať?

Chcem pripojiť novobudovaný objekt, budovu, prevádzku.
Chcem pripojiť podnikateľský priestor/objekt postavený developerom a mám EIC kód a číslo Zmluvy o pripojení.
Chcem pripojiť podnikateľský objekt/budovu/prevádzku, v ktorom už aktuálne nie je zapojená elektrina.

Postupujte podľa krokov relevantných pre pripojenie vášho odberného miesta:

Vyplňte žiadosť pohodlne online:

 Podanie žiadosti

Žiadosť tiež môžete podať prostredníctvom vášho dodávateľa elektriny.

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

K žiadosti pripojte aj povinnú prílohu:

Ak plánujete stavať novú budovu/objekt, pripojte k žiadosti aj povinnú prílohu situačný plán, ktorý musí obsahovať:

 • vyznačenie polohy objektu – v prípade požiadavky o pripojenie viac ako jedného odberného miesta (objektu), vyznačte pre identifikáciu v situačnom pláne popis a orientačné rozmiestnenie budúcich odberných miest (objektov);
 • parcelné číslo pozemku s názvom ulíc, ak je parcelných čísel pozemkov a samotných pozemkov viac, uveďte ich všetky.

Ak požadujete pripojenie s hodnotou maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) 3 x 100 A alebo vyššou, resp. uvediete hodnotu v kilowattoch (kW), povinnou prílohou žiadosti o pripojenie je okrem situačného plánu aj dotazník charakter odberu.

Situačný plán si môžete bezplatne vytvoriť v našej aplikácii Geoportál, alebo na Katasterportáli.

V prípade, ak nedisponujete vyjadrením k možnosti pripojenia a plánujete podať žiadosť o pripojenie odberného miesta s maximálnou rezervovanou kapacitou vyššou ako 100 A (65 kW) vrátane, odporúčame vám pred podaním žiadosti o pripojenie požiadať najprv o vyjadrenie k posúdeniu možnosti pripojenia. Získate tak informácie, ktoré sú dôležité pre vypracovanie projektovej dokumentácie:

 • bod napojenia do distribučnej sústavy,
 • veľkosť hlavného istiaceho prvku pre odberné miesto,
 • odporúčané umiestnenie elektromerového rozvádzača,
 • v prípade neexistujúcej distribučnej sústavy alebo nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy, ak je to možné, návrh riešenia.

Upozornenie

V prípade, že plánujete využívať na vašom odbernom mieste hlavný istič s vyššou hodnotou ako 32 A alebo dvojtarifné meranie, je možné, že na zabezpečenie požadovanej kapacity bude potrebné budovanie elektroenergetických zariadení na našej strane. V takomto prípade bude požadovaná vaša spolupráca pri ich budovaní vo forme predloženia dokladov ako sú: stavebné povolenie, projektová dokumentácia, majetkovo právne vysporiadanie, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu a iných dotknutých organizácií a pod.

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia:

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia

Tipy pre urýchlenie procesu pripojenia:

Rýchle odkazy

Vyplňte žiadosť pohodlne online:

 Podanie žiadosti

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme obratom po spracovaní žiadosti o pripojenie.

Upozornenie

V prípade, že plánujete využívať na vašom odbernom mieste hlavný istič s vyššou hodnotou ako 32 A alebo dvojtarifné meranie, je možné, že na zabezpečenie požadovanej kapacity bude potrebné budovanie elektroenergetických zariadení na našej strane. V takomto prípade bude požadovaná vaša spolupráca pri ich budovaní vo forme predloženia dokladov ako sú: stavebné povolenie, projektová dokumentácia, majetkovo právne vysporiadanie, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu a iných dotknutých organizácií a pod.

V prípade, ak nedisponujete vyjadrením k možnosti pripojenia a plánujete podať žiadosť o pripojenie odberného miesta s maximálnou rezervovanou kapacitou vyššou ako 100 A (65 kW) vrátane, odporúčame vám pred podaním žiadosti o pripojenie požiadať najprv o vyjadrenie k posúdeniu možnosti pripojenia. Získate tak informácie, ktoré sú dôležité pre vypracovanie projektovej dokumentácie:

 • bod napojenia do distribučnej sústavy,
 • veľkosť hlavného istiaceho prvku pre odberné miesto,
 • odporúčané umiestnenie elektromerového rozvádzača,
 • v prípade neexistujúcej distribučnej sústavy alebo nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy, ak je to možné, návrh riešenia.

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia:

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia

Tipy pre urýchlenie procesu pripojenia:

Rýchle odkazy

Vyplňte žiadosť pohodlne online:

 Podanie žiadosti

Žiadosť tiež môžete podať prostredníctvom vášho dodávateľa elektriny.

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

Upozornenie

V prípade, že plánujete využívať na vašom odbernom mieste hlavný istič s vyššou hodnotou ako 32 A alebo dvojtarifné meranie, je možné, že na zabezpečenie požadovanej kapacity bude potrebné budovanie elektroenergetických zariadení na našej strane. V takomto prípade bude požadovaná vaša spolupráca pri ich budovaní vo forme predloženia dokladov ako sú: stavebné povolenie, projektová dokumentácia, majetkovo právne vysporiadanie, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu a iných dotknutých organizácií a pod.

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia:

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia

Tipy pre urýchlenie procesu pripojenia:

Rýchle odkazy

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre vás aj pre našu spoločnosť v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Po prijatí Zmluvy o pripojení zabezpečte jej podpísanie a podpísanú zmluvu odošlite prostredníctvom:

Upozornenie

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Po prijatí Zmluvy o pripojení zabezpečte jej podpísanie a podpísanú zmluvu odošlite prostredníctvom:

Upozornenie

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Po prijatí Zmluvy o pripojení zabezpečte jej podpísanie a podpísanú zmluvu odošlite prostredníctvom:

Upozornenie

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie.

Poplatok môžete uhradiť:

 • načítaním QR kódu zo sprievodného listu Zmluvy o pripojení, ktorý vám bol zaslaný e-mailom alebo poštou,
 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení

Faktúru vám odošleme po prijatí úhrady ceny za pripojenie. V prípade pripojenia s potrebou rozšírenia distribučnej sústavy vám faktúru za pripojovací poplatok (vyúčtovaciu faktúru) odošleme po vybudovaní elektroenergetických zariadení.

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od vášho podpísania Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 15 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a pre realizáciu pripojenia je potrebné, aby ste podali novú žiadosť o pripojenie.

Ak je v Zmluve o pripojení stanovený poplatok za pripojenie, po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie.

Poplatok môžete uhradiť:

 • načítaním QR kódu zo sprievodného listu Zmluvy o pripojení, ktorý sme vám poslali e-mailom alebo poštou,
 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení

Faktúru vám odošleme po prijatí úhrady ceny za pripojenie.

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od vášho podpísania Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 15 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a pre realizáciu pripojenia je potrebné, aby ste podali novú žiadosť o pripojenie.

Ak je v Zmluve o pripojení stanovená cena za pripojenie, zaplaťte ju po podpísaní zmluvy.

Poplatok môžete uhradiť:

 • načítaním QR kódu, ktorý sa nachádza v sprievodnom liste Zmluvy o pripojení, ktorý vám bol zaslaný e-mailom alebo poštou,
 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení

Faktúru vám odošleme po prijatí úhrady ceny za pripojenie.

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od vášho podpísania Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 15 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a pre realizáciu pripojenia je potrebné, aby ste podali novú žiadosť o pripojenie.

Po podpise Zmluvy o pripojení z vašej strany a úhrade ceny za pripojenie vypracujte autorizovanou osobou projektovú dokumentáciu a podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD).

Tento krok je relevantný iba v prípade výstavby objektu/budovy/prevádzky na vlastné náklady.

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Doručte nám dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia -  zoznam požadovanej dokumentácie nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení.

Ako má byť dokumentácia vypracovaná a čo má obsahovať.

Splnenie technických podmienok pripojenia, ktoré bude obsahovať Zmluva o pripojení v prílohe č.1, preukážte prostredníctvom aplikácie na sledovanie stavu žiadosti. Po presmerovaní do tejto aplikácie vložte číslo vašej žiadosti o pripojenie a vykonajte overenie vložením identifikačných údajov. Následne bude možné preukázať splnenie technických podmienok pripojenia.

Nahrajte dokumentáciu k Zmluve o pripojení do správnej sekcie:

 • revízna správa,
 • plán skutočného vyhotovenia,
 • atesty meracích transformátorov prúdu/napätia,
 • schéma zapojenia merania,
 • ostatná dokumentácia.

Pre zabezpečenie efektívneho spracovania vašej dokumentácie vám odporúčame, aby dokumentácia spĺňala nasledujúce kritériá:

V prípade, že tieto kritéria nebudú splnené, môžeme vás požiadať o opätovné zaslanie dokumentácie.

Upozornenie 

V prípade, že na základe vašej žiadosti uskutočníme výjazd za účelom pripojenia vášho zariadenia do distribučnej sústavy, avšak pripojenie nebude možné zrealizovať z dôvodu nepripravenosti vášho zariadenia, budeme vám fakturovať poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Tip
Tento krok je relevantný iba v prípade, ak je súčasťou technických podmienok pripojenia, uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení, povinnosť doručiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie technických podmienok pripojenia. V tom prípade pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia.

S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia (zoznam požadovanej dokumentácie nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení) nám môžete odoslať/doručiť pohodlne elektronicky:

Splnenie technických podmienok pripojenia, ktoré bude obsahovať Zmluva o pripojení v prílohe č.1, preukážte prostredníctvom aplikácie na sledovanie stavu žiadosti. Po presmerovaní do tejto aplikácie vložte číslo vašej žiadosti o pripojenie a vykonajte overenie vložením identifikačných údajov. Následne bude možné preukázať splnenie technických podmienok pripojenia.

Nahrajte dokumentáciu k Zmluve o pripojení do správnej sekcie:

 • revízna správa,
 • plán skutočného vyhotovenia,
 • atesty meracích transformátorov prúdu/napätia,
 • schéma zapojenia merania,
 • ostatná dokumentácia.

Pre zabezpečenie efektívneho spracovania vašej dokumentácie vám odporúčame, aby dokumentácia spĺňala nasledujúce kritériá:

V prípade, že tieto kritéria nebudú splnené, môžeme vás požiadať o opätovné zaslanie dokumentácie.

Upozornenie 

V prípade, že na základe vašej žiadosti uskutočníme výjazd za účelom pripojenia vášho zariadenia do distribučnej sústavy, avšak pripojenie nebude možné zrealizovať z dôvodu nepripravenosti vášho zariadenia, budeme vám fakturovať poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Tip

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Doručte nám projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia uvedeného v technických podmienkach pripojenia a ostatnú dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia -  zoznam požadovanej dokumentácie nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení.

Ako má byť dokumentácia vypracovaná a čo má obsahovať.

Splnenie technických podmienok pripojenia, ktoré bude obsahovať Zmluva o pripojení v prílohe č.1, preukážte prostredníctvom aplikácie na sledovanie stavu žiadosti. Po presmerovaní do tejto aplikácie vložte číslo vašej žiadosti o pripojenie a vykonajte overenie vložením identifikačných údajov. Následne bude možné preukázať splnenie technických podmienok pripojenia.

Nahrajte dokumentáciu k Zmluve o pripojení do správnej sekcie:

 • revízna správa,
 • plán skutočného vyhotovenia,
 • atesty meracích transformátorov prúdu/napätia,
 • schéma zapojenia merania,
 • ostatná dokumentácia.

Pre zabezpečenie efektívneho spracovania vašej dokumentácie vám odporúčame, aby dokumentácia spĺňala nasledujúce kritériá:

V prípade, že tieto kritéria nebudú splnené, môžeme vás požiadať o opätovné zaslanie dokumentácie.

Upozornenie 

V prípade, že na základe vašej žiadosti uskutočníme výjazd za účelom pripojenia vášho zariadenia do distribučnej sústavy, avšak pripojenie nebude možné zrealizovať z dôvodu nepripravenosti vášho zariadenia, budeme vám fakturovať poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Tip

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Požiadavku na montáž elektromera za vás vybaví váš dodávateľ elektriny. Následne vám na pripravené odberné miesto namontujeme elektromer (do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera).

Tip

O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr.

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia.

Pripojenie elektromera

Požiadavku na montáž elektromera za vás vybaví váš dodávateľ elektriny. Následne vám na pripravené odberné miesto namontujeme elektromer (do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera). 

Tip

O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr.

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí e-mailu/listu potvrdzujúceho splnenie technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Požiadavku na montáž elektromera za vás vybaví váš dodávateľ elektriny. Následne vám na pripravené odberné miesto namontujeme elektromer (do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera).

Tip

O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr.