ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Lokálne zdroje a komerčné zdroje

Uzatvorili ste Zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny? Zostavili sme pre vás 5 krokov, vďaka ktorým môžete lokálny zdroj, alebo komerčný zdroj uviesť do prevádzky

Upozornenie

Ak ste získali finančnú dotáciu na vybudovanie zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie (fotovoltický zdroj) nad 10,8 kW od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a máte v podmienkach dotácie povinnosť predložiť do konca roka 2023 doklady o tom, že je váš zdroj pripojený do distribučnej sústavy, nenechávajte si to na poslednú chvíľu, naše kapacity sú obmedzené.

Viac informácií

 Čo je lokálny a komerčný zdroj

Odlišnosti uvedenia do prevádzky pre zdroje do 100 kW a nad 100 kW (vrátane) sú uvedené v textoch bodov D a E.

 

Vybudujte zariadenia na výrobu elektriny v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení a v súlade so schválenou  projektovou dokumentáciou.

Žiadosť o vyjadrenie k akémukoľvek stupňu projektovej dokumentácie spolu s projektovou dokumentáciou (v tlačenej a tiež v elektronickej forme na CD alebo USB) pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle Štandardov projektovej dokumentácie a Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sietí zverejnených na tejto stránke.

Najneskôr 20 dní pred plánovaným termínom skúšok riadiaceho a informačného systému nám doručte nasledovné doklady:

 1. Schválené miestne prevádzkové predpisy (len pre zdroje pripojené do napäťovej úrovne VN a VVN);
 2. Písomné potvrdenie, že výrobňa bude k dátumu funkčnej skúšky kompletná, zrealizovaná podľa platných technických noriem, technických podmienok pripojenia na základe schválenej, odsúhlasenej projektovej dokumentácie a schopná prevádzky, podpísané Žiadateľom a certifikovanou spoločnosťou;
 3. Oprávnenie na obsluhu vyhradeného technického zariadenia (ďalej len „VTZ“) pre zaistenie bezpečnej prevádzky v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. §15 – Odborná spôsobilosť;
 4. Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vydané Technickou inšpekciou na:
  • Vyvedenie výkonu – transformačná stanica (ďalej len „TS“),
  • VN prípojka;
 5. Osvedčenie o úradnej skúške VTZ od pracoviska Technickej inšpekcie na:
  • Vyvedenie výkonu – TS,
  • VN prípojka;
 6. Správu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia na:
  • Vyvedenie výkonu – TS,
  • VN prípojka,
  • NN rozvody,
  • generátor,
  • bleskozvod;
 7. Certifikáty o overení prístrojových transformátorov prúdu a napätia pre fakturačné meranie platné na Slovensku;
 8. Fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (generátor, kogeneračná jednotka, striedač, kompenzačné zariadenia a pod.); 
  • Pri fotovoltickej elektrárni je potrebné predložiť aj skúšobné protokoly k očakávaným prúdom harmonických a medziharmonických striedačov,
 9. Kenotrónová skúška VN kábla (predkladá sa v prípade, že výrobňa obsahuje káblové VN pripojenie);
 10. Kusovú skúšku transformátora;
 11. Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v členení:
  • Vyvedenie výkonu – TS,
  • VN prípojka,
  • NN rozvody;
 12. Porealizačné zameranie v digitálnej forme (súborový formát .dgn);
 13. Potvrdenie o spôsobe prenesenia zodpovednosti za odchýlku, deklarujúce uzatvorenie Zmluvy na dodávku/odber elektriny s dodávateľom elektriny;
 14. Protokol overení nastavenia parametrov súboru ochrán.

Doklady nám pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Plnenie technických podmienok pripojenia:

Upozornenie

Platnosť Zmluvy o pripojení je 36 mesiacov od dátumu doručenia podpísanej zmluvy našej spoločnosti (12 mesiacov od dátumu podpísania zmluvy našou spoločnosťou pre lokálny zdroj). Ak v uvedenej lehote nevybudujete zdroj v súlade s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v Zmluve o pripojení, naša spoločnosť má právo od zmluvy odstúpiť.

Upozornenie

Ak sa zdroj nachádza na mieste, ktoré nebolo nikdy pripojené do distribučnej sústavy, o montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto je nevyhnutné súčasne s doručením uvedených dokladov kontaktovať aj vybraného dodávateľa elektriny a uzatvoriť s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. 

Upozornenie

V prípade, že na základe vašej žiadosti uskutočníme výjazd za účelom pripojenia vášho zariadenia do distribučnej sústavy, avšak pripojenie nebude možné zrealizovať z dôvodu nepripravenosti vášho zariadenia, budeme vám fakturovať poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Po prijatí Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy kontaktujte vami vybraného dodávateľa elektriny a požiadajte ho uzatvorenie Zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku. Informáciu o uzatvorení zmluvy nám pošle vami vybraný dodávateľ.

Bez uzatvorenej Zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku nie je možné pokračovať v uvedení zdroja do prevádzky.

Výmenu/odpočet elektromera zabezpečíme najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúcich po dni doručenia podpísanej Zmluvy o prístupe na adresu prevádzkovateľa.

Upozornenie

Elektromer môže byť nainštalovaný iba na odberné/odovzdávacie miesto, ktoré spĺňa technické podmienky pripojenia stanovené v Zmluve o pripojení.

Tento krok platí len pre zdroje nad 100 kW (vrátane).

Skúšky riadiaceho a informačného systému, v zmysle Technických podmienok pripojenia a  schválených prevádzkových inštrukcií č. PI-755-2/X a PI-755-3/X, kde číslo na pozícii X označuje aktuálne verziu danej prevádzkovej inštrukcie, budú prebiehať v gescii niektorej z certifikovaných spoločností, ktoré Západoslovenská distribučná, a.s., certifikovala pre zabezpečenie činností súvisiacich s funkčnými skúškami výrobného zariadenia.

Certifikované spoločnosti pre funkčné skúšky

Zo strany žiadateľa o pripojenie zdroja je potrebné uzatvoriť zmluvu s niektorou z certifikovaných spoločností, ktorá bude vykonávať niektoré nižšie uvedené činnosti.

Najneskôr 10 dní pred plánovaným termínom začatia skúšky riadiaceho a informačného systému je nutné predložiť príslušnému špecialistovi správy energetických zariadení, v oblasti kde je zdroj situovaný, podklady pre „Vecný časový program“ (ďalej len „VČP“). VČP odporúčame spracovávať v úzkej spolupráci s certifikovanou spoločnosťou, termínové plnenie navrhované vo VČP musí byť minimálne v nasledujúcom rozsahu:

 • deň D - uvedenie výrobne pod napätie (zopnutie VN prívodu, montáž elektromera) pre možnosť odskúšania a nastavenia riadiaceho systému výrobcom,
 • D + x dní - začatie skúšky riadiaceho a informačného systému. V tento deň sa začne vykonávať súbor skúšok riadiaceho systému a ochrán certifikovanou spoločnosťou za prítomnosti našich pracovníkov. Koordináciu podmienok vykonania skúšok a s tým spojených činností, prítomnosti kompetentných odborných pracovníkov s príslušnou kvalifikáciou na skúškach a prizvanie našich pracovníkov je povinný zabezpečiť výrobca na základe jeho zmluvného vzťahu s certifikovanou spoločnosťou. 

Po vykonaní všetkých potrebných skúšok riadiaceho a informačného systému certifikovanou spoločnosťou v zmysle Testovacej dokumentácie a po odovzdaní nevyhnutných podkladov našim pracovníkom (vrátane Hodnotiaceho hárku) prebehne 72-hodinový komplexný chod pre overenie deklarovanej funkčnosti riadiaceho a informačného systému.

Po splnení všetkých relevantných krokov, vrátane 72-hodinového komplexného chodu (len pre zdroje nad 100 kW (vrátane)), náš pracovník skontroluje splnenie technických podmienok pripojenia v teréne a v koordinácii s vami vykoná funkčnú skúšku zdroja, ktorej výsledkom bude vydanie Protokolu o vykonaní funkčnej skúšky podľa § 5 ods. 14 zákona č. 309/2009 Z.z.

Len pre lokálny zdroj - Oznámenie o prevádzke

Po vydaní protokolu o vykonaní funkčnej skúšky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 309/2009 Z.z. vyplňte formulár Oznámenie o prevádzke a zašlite nám ho na adresu: Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1