ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Závislý odberateľ


Závislý odberateľ


Kto je to závislý odberateľ?

Závislý odberateľ je odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé na odbere elektriny alebo je ťažko zdravotne postihnutý a bude elektrinu využívať na vykurovanie (§11, ods. 2, bod a) b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z.z.).


Aké sú podmienky pre získanie statusu „závislý odberateľ“?

Splnenie podmienok sa preukazuje:

 • preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu a zaradením odberateľa elektriny do tarifnej skupiny na prístup do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny, ktorá je určená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním, alebo
 • potvrdením od ošetrujúceho lekára, ktoré preukazuje, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny.

Vyplňte Oznámenie o závislom odberateľovi a zašlite nám ho:

poštou na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

alebo

e-mailom na adresu: odberatel@zsdis.sk.

 


Aké sú povinné údaje o závislom odberateľovi?

 • Meno a priezvisko odberateľa;
 • Dátum narodenia;
 • Adresa odberného miesta;
 • Číslo odberného miesta;
 • Adresa trvalého pobytu;
 • Kontaktné telefónne číslo, e-mail a iné, ak ich má;
 • Korešpondenčná adresa na účely doručovania písomnej informácie o plánovanom obmedzení alebo prerušení distribúcie elektriny do odberného miesta.

Čo má obsahovať potvrdenie od ošetrujúceho lekára?

Na potvrdení od ošetrujúceho lekára má byť uvedené meno a priezvisko závislého odberateľa, dátum jeho narodenia a jeho adresa. Zo strany lekára stačí ďalej uviesť, že „Životné funkcie pacienta sú závislé od odberu elektriny“.


Kedy a akým spôsobom sa preukazuje status závislého odberateľa?

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže jedenkrát za rok vyzvať závislého odberateľa elektriny v domácnosti na preukázanie, že u neho trvajú podmienky, na základe ktorých je zaradený do evidencie závislých odberateľov. Ak nie sú požadované podklady predložené do 30 dní od doručenia výzvy podľa prvej vety alebo z predložených dokladov nevyplýva, že závislý odberateľ elektriny v domácnosti naďalej spĺňa podmienky zaradenia do evidencie, závislý odberateľ elektriny v domácnosti sa vyradí najskôr 31. deň po doručení výzvy z evidencie závislých odberateľov, o čom sú odberateľ elektriny a jeho dodávateľ elektriny do piatich dní informovaní. (§ 11 ods. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z.z.)


Kto oznamuje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy skutočnosť o závislom odberateľovi?

 1. Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámi dodávateľ elektriny údaje o závislom odberateľovi elektriny v domácnosti bezodkladne po pridelení maximálnej rezervovanej kapacity pre odberné miesto, v ktorom bude odoberať elektrinu závislý odberateľ elektriny v domácnosti.
 2. Závislý odberateľ elektriny v domácnosti môže svojmu dodávateľovi elektriny alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámiť a preukázať, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny, alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a bude elektrinu využívať na vykurovanie, aj v priebehu trvania už uzavretej zmluvy o združenej dodávke elektriny. V takom prípade dodávateľ elektriny do piatich dní oznámi tieto skutočnosti prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto závislého odberateľa elektriny v domácnosti pripojené.

Aké sú platobné podmienky závislého odberateľa?

Aj závislý odberateľ je povinný plniť si svoje platobné povinnosti. V prípade, ak tieto povinnosti nesplní, závislému odberateľovi môže byť prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu neplatenia na základe požiadavky príslušného dodávateľa elektriny.


Čo je povinný závislý odberateľ bezodkladne oznámiť?

Závislý odberateľ bezodkladne priamo alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny informuje príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmene trvalého pobytu alebo korešpondenčnej adresy, ako aj o zmene telefónneho čísla, ak bolo určené na účely komunikácie medzi odberateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

V prípade ak závislý odberateľ elektriny v domácnosti prestal spĺňať podmienky, na základe ktorých mu bol udelený status „závislý odberateľ“, oznámi sa táto skutočnosť dodávateľovi elektriny alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa, keď tieto podmienky prestal spĺňať; táto informácia sa poskytne do piatich dní druhému účastníkovi trhu s elektrinou uvedenému v prvej vete.


Čo je povinný prevádzkovateľ urobiť pri poruche elektriny?

V prípade poruchy na distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorá má za následok prerušenie distribúcie elektriny závislému odberateľovi, je o tom závislý odberateľ bezodkladne telefonicky informovaný vrátane poskytnutia informácie, kedy sa predpokladá odstránenie poruchy.


Kto a kedy oznamuje závislému odberateľovi plánované odstávky elektriny a zoznam kontaktných údajov pre komunikáciu?

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne oznámi závislému odberateľovi elektriny v domácnosti zoznam kontaktných osôb a telefónne čísla na komunikáciu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

Prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny sa potvrdzuje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy telefonicky, na telefónnom čísle na to určenom v informácii podľa vyššieho odseku do siedmich dní od prijatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny. Za prijatie informácie sa považuje aj písomné potvrdenie prevzatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny pri doručení poštou, kuriérom alebo pri osobnom doručení. Prijatie informácie prevádzkovateľovi distribučnej sústavy môže odberateľ elektriny potvrdiť aj prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Plánované prerušenie distribúcie elektriny sa vykoná až po potvrdení prijatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny závislým odberateľom elektriny.


Ako postupovať v prípade záujmu o príspevok na kúpu elektrocentrály?

V prípade, ak závislý odberateľ má záujem o kúpu elektrocentrály na napájanie prístrojov nutných na zabezpečenie životných funkcií, môže požiadať o príspevok na jej kúpu. Program zabezpečujeme v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým – APPA. Maximálna výška príspevku je 500 €. Bližšie informácie o programe vám poskytnú pracovníci APPA:

Podmienky:

 • zaradenie žiadateľa v kategórii „závislý odberateľ“,
 • vyplnenie a odoslanie formulára žiadosti o príspevok na kúpu elektrocentrály.

Ako podať žiadosť:

Stiahnite si formulár žiadosť o príspevok na kúpu elektrocentrály, vyplňte všetky údaje a pošlite ho e-mailom na adresu michalcikova@appa.sk. V prípade, že nemáte možnosť zaslať formulár žiadosti elektronicky, vytlačte, podpíšte a pošlite ho na adresu Asociácia pomoci postihnutým – APPA, Nitrianska 20, 921 01 Piešťany. Následne vás budú kontaktovať pracovníci Asociácie pomoci postihnutým – APPA.

Návrat na začiatok