ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Závislý odberateľ


Závislý odberateľ


Kto je to závislý odberateľ?

Závislý odberateľ je odberateľ elektriny v domácnosti, ktorého životné funkcie sú závislé na odbere elektriny alebo je ťažko zdravotne postihnutý a bude elektrinu využívať na vykurovanie (§38, ods. 2, bod a) b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z.).


Aké sú podmienky pre získanie statusu „závislý odberateľ“?

Splnenie podmienok sa preukazuje:

 • preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu a zaradením odberateľa elektriny do tarifnej skupiny na účely prístupu do distribučnej sústavy a distribúcie elektriny, ktorá je určená pre odberné miesta s vlastným vykurovaním alebo
 • potvrdením od ošetrujúceho lekára, ktorý preukazuje, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny.

Vyplňte Oznámenie o závislom odberateľovi a zašlite nám ho na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

 


Aké sú povinné údaje o závislom odberateľovi?

 • Meno a priezvisko odberateľa;
 • Adresa trvalého pobytu;
 • Kontaktné telefónne číslo, e-mail a iné, ak ich má;
 • Dátum narodenia;
 • Adresa odberného miesta;
 • Číslo odberného miesta závislého odberateľa.

Aká je lehota preukazovania statusu závislého odberateľa?

Závislý odberateľ elektriny v domácnosti každý rok do 31. marca preukáže, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie závislých odberateľov. Ak závislý odberateľ elektriny v domácnosti v tejto lehote nepreukáže, že pretrvávajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie závislých odberateľov elektriny v domácnosti, prevádzkovateľ distribučnej sústavy preukázateľne vyzve závislého odberateľa elektriny v domácnosti, aby preukázal, že u neho trvajú podmienky, na základe ktorých bol zaradený do evidencie závislých odberateľov.

Ak závislý odberateľ elektriny v domácnosti nepredloží do 30 dní požadované podklady, alebo z predložených dokladov nevyplýva, že závislý odberateľ elektriny v domácnosti naďalej spĺňa podmienky zaradenia do evidencie, prevádzkovateľ distribučnej sústavy závislého odberateľa elektriny v domácnosti vyradí najskôr 30. deň po doručení výzvy, o čom do piatich dní informuje odberateľa elektriny a jeho dodávateľa elektriny (§ 38 ods. 6 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z.).


Kto oznamuje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy skutočnosť o závislom odberateľovi?

 1. Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámi dodávateľ elektriny údaje o závislom odberateľovi elektriny v domácnosti bezodkladne po pridelení maximálnej rezervovanej kapacity pre odberné miesto, v ktorom bude odoberať elektrinu závislý odberateľ elektriny v domácnosti.
 2. Závislý odberateľ elektriny v domácnosti môže svojmu dodávateľovi elektriny alebo priamo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámiť a preukázať, že jeho životné funkcie sú závislé od odberu elektriny, alebo že je ťažko zdravotne postihnutý a bude elektrinu využívať na vykurovanie, aj v priebehu trvania už uzavretej zmluvy o združenej dodávke elektriny. V takom prípade dodávateľ elektriny do piatich dní oznámi tieto skutočnosti prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto závislého odberateľa elektriny v domácnosti pripojené.

Aké sú platobné podmienky závislého odberateľa?

Aj závislý odberateľ je povinný plniť si svoje platobné povinnosti. V prípade, ak tieto povinnosti nesplní, závislému odberateľovi môže byť prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu neplatenia na základe požiadavky príslušného dodávateľa elektriny.


Čo je povinný závislý odberateľ bezodkladne oznámiť?

Závislý odberateľ bezodkladne priamo alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny informuje príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmene trvalého pobytu alebo korešpondenčnej adresy, ako aj o zmene telefónneho čísla, ak bolo určené na účely komunikácie medzi odberateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučnej sústavy.


Čo je povinný prevádzkovateľ urobiť pri poruche elektriny?

V prípade poruchy na distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy (Západoslovenská distribučná, a.s.), ktorá má za následok prerušenie distribúcie elektriny závislému odberateľovi, prevádzkovateľ distribučnej sústavy o tom bez meškania telefonicky informuje závislého odberateľa vrátane poskytnutia informácie, kedy predpokladá, že bude porucha odstránená.


Kto a kedy oznamuje závislému odberateľovi plánované odstávky elektriny a zoznam kontaktných údajov pre komunikáciu?

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne oznámi závislému odberateľovi elektriny v domácnosti zoznam kontaktných osôb a telefónne čísla za účelom vzájomnej komunikácie. Prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny odberateľ elektriny potvrdzuje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy telefonicky, na telefónnom čísle na to určenom v informácii podľa §38 ods. 8 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. do 7 dní od prijatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.

Za prijatie informácie sa považuje aj písomné potvrdenie prevzatia informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny pri doručení poštou alebo kuriérom. Prijatie informácie prevádzkovateľovi distribučnej sústavy odberateľ elektriny môže potvrdiť aj prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Plánované prerušenie distribúcie elektriny vykoná prevádzkovateľ distribučnej sústavy až po tom, čo závislý odberateľ elektriny potvrdil prijatie informácie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny.


Ako postupovať v prípade záujmu o príspevok na kúpu elektrocentrály?

V prípade, že máte ako závislý odberateľ záujem o kúpu elektrocentrály na napájanie prístrojov nutných na zabezpečenie životných funkcií, môžete požiadať o príspevok na jej kúpu. Program zabezpečujeme v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým – APPA. Maximálna výška príspevku je 500 €. Bližšie informácie o programe vám poskytnú pracovníci APPA:

Podmienky:

 • zaradenie žiadateľa v kategórii „závislý odberateľ“,
 • vyplnenie a odoslanie formulára žiadosti o príspevok na kúpu elektrocentrály.

Ako podať žiadosť:

Stiahnite si formulár žiadosť o príspevok na kúpu elektrocentrály, vyplňte všetky údaje a pošlite ho e-mailom na adresu michalcikova@appa.sk. V prípade, že nemáte možnosť zaslať formulár žiadosti elektronicky, vytlačte, podpíšte a pošlite ho na adresu Asociácia pomoci postihnutým – APPA, Nitrianska 20, 921 01 Piešťany. Následne vás budú kontaktovať pracovníci Asociácie pomoci postihnutým – APPA.

Návrat na začiatok