Územné rozhodnutie

Ak potrebujete vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., pre vydanie územného rozhodnutia, postupujte nasledovne:
  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
  2. Žiadosť s prílohou pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Tip

V prípade nového napojenia a riešenia nového územia,  požiadajte pred vypracovaním projektovej dokumentácie našu spoločnosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia.

Upozornenie

Po odsúhlasení projektovej dokumentácie k územnému konaniu a zároveň najneskôr pred požiadaním o vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu je potrebné uzatvoriť so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Zmluvu o spolupráci, v ktorej budú  stanovené záväzné technické a ostatné podmienky pripojenia resp. vybudovania nových distribučných rozvodov k plánovaným objektom. Bez tejto zmluvy vám nemôžeme vydať stanovisko k dokumentácii k stavebnému povoleniu.