Územné rozhodnutie

Ak potrebujete vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., pre vydanie územného rozhodnutia, postupujte nasledovne:
  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
  2. Žiadosť s prílohou pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
Tip
Ak potrebujete zabezpečiť projektové práce na distribučné vedenia, odporúčame vám využiť niektorého z nami preverených dodávateľov projektových prác.

Tip

V prípade nového napojenia a riešenia nového územia, požiadajte pred vypracovaním projektovej dokumentácie našu spoločnosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia.

Upozornenie

Po odsúhlasení projektovej dokumentácie k územnému konaniu je potrebné uzatvoriť s našou spoločnosťou Zmluvu o pripojení, v ktorej budú stanovené záväzné technické a ostatné podmienky pripojenia, resp. vybudovania nových distribučných rozvodov k plánovaným objektom. Bez tejto zmluvy vám nemôžeme vydať stanovisko k dokumentácii k stavebnému povoleniu. To vám bude vydané až po podpise Zmluvy o pripojení a po zaplatení ceny za pripojenie.

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.