ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Územné rozhodnutie

Ak potrebujete vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s., pre vydanie územného rozhodnutia, postupujte nasledovne:

Podajte žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie pohodlne online: 

  Podanie žiadosti

K žiadosti pripojte projektovú dokumentáciu.

Projektovú dokumentáciu vypracujte v súlade s našim vyjadrením k možnosti pripojenia. Projektová dokumentácia musí obsahovať:

  • Elektrické výkonové bilancie stavebného objektu, s určením inštalovaného výkonu Pi (kW) a maximálneho výkonu Ps (kW);
  • Situačný výkres osadenia stavebného objektu na pozemku a jeho pripojenia na existujúcu distribučnú sústavu, vrátane všetkých pripojení na inžinierske siete, plánovaného oplotenia a vyznačenia ochranných pásiem elektroenergetických zariadení.

Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle "Štandardov projektovej dokumentácie" a "Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sietí a distribučných transformačných staníc " zverejnených na tejto stránke.

Stanovisko k projektovej dokumentácii vám vypracujeme a odošleme najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti.

Ak potrebujete overiť súlad pripravenej projektovej dokumentácie s našimi požiadavkami a štandardmi, podajte Žiadosť o konzultáciu projektovej dokumentácie.

Tip
Ak potrebujete zabezpečiť projektové práce na distribučné vedenia, odporúčame vám využiť niektorého z nami preverených dodávateľov projektových prác.

Upozornenie

Žiadosť je možné podať výlučne elektronicky. Žiadosť podanú poštou preto nebudeme akceptovať (budeme vás informovať o nutnosti podania žiadosti elektronicky) a priloženú dokumentáciu k žiadosti vám nevrátime späť.

Tip

V prípade nového napojenia a riešenia nového územia, požiadajte pred vypracovaním projektovej dokumentácie našu spoločnosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia.

Upozornenie

Po odsúhlasení projektovej dokumentácie k územnému konaniu je potrebné uzatvoriť s našou spoločnosťou Zmluvu o pripojení, v ktorej budú stanovené záväzné technické a ostatné podmienky pripojenia, resp. vybudovania nových distribučných rozvodov k plánovaným objektom. Bez tejto zmluvy vám nemôžeme vydať stanovisko k dokumentácii k stavebnému povoleniu. To vám bude vydané až po podpise Zmluvy o pripojení a po zaplatení ceny za pripojenie.

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.