Stavebné povolenie

Ak chcete postaviť sklad, predajňu alebo malú výrobnú halu a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie stavebného povolenia, postupujte nasledovne.

  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
    • Vyplňte formulár žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii;
    • Priložte projektovú dokumentáciu.
  2. Žiadosť s prílohou pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
  3. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu uzatvorte so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, v ktorej budú stanovené technické podmienky pripojenia. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy bude vypracovaná na základe žiadosti o pripojenie.

Ak chcete postaviť väčšiu výrobnú halu alebo iný objekt, (ktorý nie je v blízkosti distribučnej sústavy nízkeho napätia z existujúcej distribučnej sústavy vysokého napätia cez odberateľskú transformátorovú stanicu) a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie stavebného povolenia, postupujte nasledovne. 

  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
  2. Žiadosť s prílohou pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
  3. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu uzatvorte so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s,. Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, v ktorej budú stanovené technické podmienky pripojenia. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy bude vypracovaná na základe žiadosti o pripojenie.