Stavebné povolenie

Ak potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie stavebného povolenia, postupujte nasledovne

Pred podaním žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, ak bude stavebný objekt pripojený do existujúcej distribučnej sústavy, uzatvorte s nami Zmluvu o pripojení, v ktorej stanovíme technické podmienky pripojenia. Zmluvu o pripojení vypracujeme na základe vami podanej žiadosti o pripojenie.

Upozornenie:

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii Vám bez uzatvorenej Zmluvy o pripojení nevystavíme.

Tip

Podávate žiadosť za zákazníka (ste sprostredkovateľ)?

V procese podávania žiadosti využite možnosť registrácie, vďaka čomu získate:

 • jednotné užívateľské konto a prehľad o vami podaných žiadostiach na jednom mieste bez potreby overenia,
 • rýchlejšie podanie žiadosti s vopred vyplnenými údajmi z registrácie,
 • prehľad o stave vybavovania vami podaných žiadostí,
 • prístup k ďalším výhodám a informáciám.

Postupujte podľa jednej z dvoch možností, podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii elektronicky alebo poštou:

 

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii môžete podať elektronicky v prípade, ak požadujete vyjadrenie pre stavebné/zlúčené konanie s pripojením elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy s hodnotou ističa do 3x32 A. Hodnotu ističa nájdete na Zmluve o pripojení.

 Elektronická žiadosť  Stav vybavenia žiadosti

Podmienky pre elektronické podanie žiadosti sú:

 • samostatne stojaci objekt, napr. administratívny objekt, sklad, predajňa,
 • hlavný istič s maximálnou rezervovanou kapacitou do 3x32 A,
 • podpísaná Zmluva o pripojení a zaplatený pripojovací poplatok,
 • projektová dokumentácia stavby, ktorá je vypracovaná podľa technických podmienok pripojenia uvedených v Zmluve o pripojení a je povinnou prílohou žiadosti.

Druhy žiadosti:

 • Expresná - spoplatnená služba, po úhrade vám stanovisko k projektovej dokumentácii vypracujeme do 5 pracovných dní.*
 • Štandardná - bezplatná služba, stanovisko k projektovej dokumentácii vám vypracujeme do 20 kalendárnych dní.

Ak ste už žiadosť podali, môžete sledovať stav jej vybavenia online.

Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok k službe Expresná žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Tip

Elektronická forma šetrí váš čas aj prírodu. Navyše vám umožní sledovať stav vybavenia vašej žiadosti online. V prípade záujmu môžete vďaka elektronickej forme využiť tiež službu Expresná žiadosť, kedy vám stanovisko vypracujeme už do 5 pracovných dní. Elektronicky môžete podať žiadosť len v prípade, ak spĺňate uvedené podmienky.

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii podajte poštou, ak požadujete vyjadrenie pre stavebné/zlúčené konanie s pripojením elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy bez obmedzenia hodnoty hlavného ističa.

Postup pre podanie žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:

 • vyplňte formulár Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii;
 • priložte kópiu projektovej dokumentácie stavby (vo farbe)
  Upozorňujeme vás, že v prípade podania žiadosti poštou, s priložením originálu/kópie projektovej dokumentácie stavby, vám predloženú projektovú dokumentáciu nevrátime späť.
 • žiadosť spolu s prílohou pošlite poštou na adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Stanovisko k projektovej dokumentácii vám vypracujeme a odošleme najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti.

Ak chcete postaviť väčšiu výrobnú halu alebo iný objekt (ktorý nie je v blízkosti distribučnej sústavy nízkeho napätia z existujúcej distribučnej sústavy vysokého napätia cez odberateľskú transformátorovú stanicu) a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre stavebné povolenie, postupujte nasledovne:

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii podajte poštou, ak požadujete vyjadrenie pre stavebné/zlúčené konanie s pripojením elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy bez obmedzenia hodnoty hlavného ističa.

Postup pre podanie žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:

 • vyplňte formulár Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii,
 • priložte kópiu projektovej dokumentácie stavby (vo farbe),
  Upozorňujeme vás, že v prípade podania žiadosti poštou, s priložením originálu/kópie projektovej dokumentácie stavby, vám predloženú projektovú dokumentáciu nevrátime späť.
 • žiadosť spolu s prílohou pošlite poštou na adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Stanovisko k projektovej dokumentácii vám vypracujeme a odošleme najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti.