ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zmena technických podmienok

Objekt určený na bývanie plánujete vybaviť energeticky náročnejšími spotrebičmi, alebo vám nepostačuje súčasná hodnota hlavného ističa (maximálna rezervovaná kapacita), počet fáz elektromera (1 fáza/3 fázy), tarifikácia elektromera (1 tarifné meranie/2 tarifné meranie) a pod.

Pred podaním žiadosti o pripojenie na zmenu technických podmienok pripojenia sa poraďte so svojím elektrikárom. V prípade, že plánujete využívať na vašom odbernom mieste hlavný istič s vyššou hodnotou ako 32 A alebo dvojtarifné meranie, je možné, že na zabezpečenie požadovanej kapacity bude potrebné budovanie elektroenergetických zariadení na našej strane. V takomto prípade bude požadovaná vaša spolupráca pri ich budovaní vo forme predloženia dokladov ako sú: stavebné povolenie, projektová dokumentácia, majetkovo právne vysporiadanie, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu a iných dotknutých organizácií a pod.

Vyplňte žiadosť z pohodlia domova:

  Podanie žiadosti

Ďalšie možnosti ako podať žiadosť:

 • Telefonicky na Zákazníckej linke 0850 333 999
 • Prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre vás aj pre našu spoločnosť v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Nahrajte podpísanú zmluvu pohodlne elektronicky:

 Nahrať zmluvu

Upozornenie:

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená najneskôr do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Pri požiadavke o zvýšenie technických podmienok pripojenia, napr. zvýšenie hodnoty ističa, zvýšenie počtu fáz (zmena z 1 fázy na 3 fázy), bude v Zmluve o pripojení vyčíslený poplatok.

Poplatok môžete uhradiť:

 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení
 • poštovou poukážkou priloženou k Zmluve o pripojení
 • načítaním QR kódu

Dôležité:

Poplatok  je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o pripojení. Ak poplatok  neuhradíte do 14 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Upozornenie

Vrátenie ceny za pripojenie
Rozmysleli ste si zámer realizovať zmenu technických podmienok? O vrátenie ceny za pripojenie nás môžete požiadať e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zaplatenia ceny za pripojenie.
TIP:
V prípade požiadavky o zníženie technických podmienok pripojenia, napr. zníženie hodnoty ističa, zníženie počtu fáz (zmena z 3 fáz na 1 fázu), nebude v Zmluve o pripojení vyčíslený poplatok..

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od vášho podpísania Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 14 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a pre realizáciu pripojenia je potrebné, aby ste podali novú žiadosť o pripojenie.

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Doručte nám dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia -  zoznam požadovanej dokumentácie nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení.

Ako má byť dokumentácia vypracovaná a čo má obsahovať.

Dokumentáciu nám môžete odoslať/doručiť pohodlne elektronicky:

 Nahrať dokumentáciu

Pred nahratím dokumentácie sa identifikujte:

 • číslom Zmluvy o pripojení,
 • EIC kódom odberného miesta.

Nahrajte dokumentáciu k Zmluve o pripojení do správnej sekcie:

 • revízna správa,
 • plán skutočného vyhotovenia,
 • atesty meracích transformátorov prúdu/napätia,
 • schéma zapojenia merania,
 • ostatná dokumentácia.

Pre zabezpečenie efektívneho spracovania vašej dokumentácie vám odporúčame, aby dokumentácia spĺňala nasledujúce kritériá:

V prípade, že tieto kritéria nebudú splnené, môžeme vás požiadať o opätovné zaslanie dokumentácie.

Upozornenie 

V prípade, že na základe vašej žiadosti uskutočníme výjazd za účelom pripojenia vášho zariadenia do distribučnej sústavy, avšak pripojenie nebude možné zrealizovať z dôvodu nepripravenosti vášho zariadenia, budeme vám fakturovať poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Západoslovenská distribučná, a.s., vám následne po prijatí požiadavky od vášho dodávateľa na pripravenom odbernom mieste skontroluje alebo vymení elektromer.