Zmena technických podmienok

Objekt určený na bývanie plánujete vybaviť energeticky náročnejšími spotrebičmi, alebo vám nepostačuje súčasná hodnota hlavného ističa (maximálna rezervovaná kapacita), počet fáz elektromera (1 fáza/3 fázy), tarifikácia elektromera (1 tarifné meranie/2 tarifné meranie) a pod.

Pred podaním žiadosti o pripojenie na zmenu technických podmienok pripojenia sa poraďte so svojím elektrikárom.

Vyplňte žiadosť z pohodlia domova:

  Elektronická žiadosť  Stav vybavenia žiadosti

Ďalšie možnosti ako podať žiadosť:

 • Telefonicky na Zákazníckej linke 0850 333 999
 • Poštou
 • Emailom
 • Prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy na podpis. 

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre vás aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy, záväzné.

Podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo na poštovú adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie:

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená najneskôr do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Pri požiadavke o zvýšenie technických podmienok pripojenia, napr. zvýšenie hodnoty ističa, zvýšenie počtu fáz (zmena z 1 fázy na 3 fázy), bude v Zmluve o pripojení vyčíslený poplatok.

Poplatok môžete uhradiť:

 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení
 • poštovou poukážkou priloženou k Zmluve o pripojení
 • načítaním QR kódu

Dôležité:

Poplatok  je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o pripojení. Ak poplatok  neuhradíte do 14 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

TIP:
V prípade požiadavky o zníženie technických podmienok pripojenia, napr. zníženie hodnoty ističa, zníženie počtu fáz (zmena z 3 fáz na 1 fázu), nebude v Zmluve o pripojení vyčíslený poplatok..

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári. 

Doručte nám doklady uvedené v Technických podmienkach pripojenia - ich zoznam nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. Revíznu správu nám môžete poslať emailom na odberatel@zsdis.sk. Všetky strany revíznej správy, nám prosím doručte v jednom súbore (akceptovateľný formát súboru je PDF alebo TIF), ostatné doklady (projekty, plány, ...) nám doručte na poštovú adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

V sprievodnom liste/emailovej komunikácii k zasielanej dokumentácii je potrebné uviesť číslo zmluvy o pripojení, aby sme vedeli dokumentáciu jednoznačne priradiť.V sprievodnom liste/emailovej komunikácii k zasielanej dokumentácii je potrebné uviesť číslo zmluvy o pripojení, aby sme vedeli dokumentáciu jednoznačne priradiť.

Čo ďalej...

Po doručení vami podpísanej zmluvy, zaplatení ceny za pripojenie (ak bol vyčíslený poplatok) a príprave odberného miesta, náš technik skontroluje splnenie technických podmienok pripojenia a v termíne uvedenom v zmluve o pripojení pripraví vaše odberné miesto na distribúciu a dodávku elektriny.

Ak sú splnené všetky predošlé kroky, odošleme vám elektronicky alebo poštou Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Západoslovenská distribučná, a.s., vám následne po prijatí požiadavky od vášho dodávateľa na pripravenom odbernom mieste skontroluje alebo vymení elektromer.