Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia

Ak potrebujete získať naše stanovisko pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia pred podaním žiadosti, je potrebné splniť nasledovné:

 • Vyplňte formulár žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy (ako dôvod žiadosti uveďte „žiadosť o vydanie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa §12 zákona č. 251/2012 Z. z“);
 • Priložte prílohy:
  • vyplnený dotazník pre výrobne;
  • fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (fotovoltaické panely, striedač a pod.);
  • aktuálnu snímku z katastrálnej mapy predmetného pozemku s vyznačením záujmového územia, ktorú si môžete vytvoriť v aplikácii Geoportál alebo na Katasterportáli;
  • výpis z listu vlastníctva evidovanom v príslušnom katastri nehnuteľností na pozemok na ktorom je požadovaná výstavba zariadenia na výrobu elektriny;
  • jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od zariadenia na výrobu elektriny smerom k deliacemu miestu;
  • úradne overený výpis z obchodného registra alebo úradne overenú kópiu listiny o zriadení právnickej osoby, nie staršiu než tri mesiace (fyzické osoby nepodnikatelia uvedené doklady neprikladajú);