Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia

Ak potrebujete získať naše stanovisko pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia pred podaním žiadosti, je potrebné splniť nasledovné:

  • Vyplňte formulár žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy (ako dôvod žiadosti uveďte „žiadosť o vydanie stanoviska pre vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa §12 zákona č. 251/2012 Z. z“);
  • Priložte prílohy:
    • fotokópie typových listov s technickými údajmi zariadení od ich výrobcov (fotovoltaické panely, striedač, generátor, transformátor a pod.);
    • prehľadný situačný plán (ortofotomapa, katastrálna mapa) predmetného pozemku s vyznačením záujmového územia, ktorú si môžete vytvoriť napr. v aplikácii Geoportál alebo na Katasterportáli;
    • jednopólovú schému zapojenia vyvedenia výkonu od zariadenia na výrobu elektriny smerom k deliacemu miestu s uvedením typov zariadení a dĺžok uvažovaných vedení.