Stavebné povolenie

Ak chcete postaviť dom a potrebujete vyjadrenie našej spoločnosti pre vydanie stavebného povolenia, postupujte nasledovne.
  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
    • Vyplňte formulár žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii;
    • Priložte projektovú dokumentáciu.
  2. Žiadosť s prílohou pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
  3. V prípade, ak stavebný objekt bude pripojený do existujúcej distribučnej sústavy nízkeho napätia - pred vypracovaním projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu uzatvorte so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, v ktorej budú stanovené technické podmienky pripojenia. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy bude vypracovaná na základe žiadosti o pripojenie.

V prípade,  ak stavebný objekt bude pripojený do ešte nevybudovanej, ale už vyprojektovanej distribučnej sústavy nízkeho napätia v rámci novozastavanej lokality, budovanej developerom, je pre potrebu vyjadrenia k projektovej dokumentácii nevyhnutné, aby developer mal uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. (Zmluvu o pripojení odberných elektrických zariadení, alebo budúcu Zmluvu o kúpe prenajatej veci). V tejto otázke vám odporúčame kontaktovať vášho developera.

Zmluvu o pripojení vášho odberného elektrického zariadenia bude možné uzatvoriť až po kolaudácii novovybudovanej distribučnej sústavy na základe uzatvorenej zmluvy s developerom.