ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Systém integrovaného manažérstva

Od roku 2010 je v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., zavedený a certifikovaný systém integrovaného manažérstva (SIM). Je tvorený dvomi manažérskymi systémami, a to:

  • systémom environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001,
  • systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001.

Západoslovenská distribučná, a.s., sa riadi dôležitou zásadou - Prevencia je lepšia ako liečba a stanovila si ako prioritu preventívny prístup k riadeniu. Dodržiavanie požiadaviek noriem, legislatívnych požiadaviek a požiadaviek ďalších zainteresovaných strán je každoročne sledované a potvrdené nezávislým externým auditom. 

Svoje niekoľkoročné úsilie v problematike ochrany životného prostredia a BOZP preukazuje aktivitami, ako sú napríklad:

  • ochrana avifauny,
  • projekty trvalej udržateľnosti,
  • Safety Management Index,
  • pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných obáv,
  • kampane zamerané na zvyšovanie povedomia zamestnancov o environmentálnom správaní a bezpečnostných rizikách.

 

Certifikát za efektívny systém manažérstva BOZP Certifikát za efektívny systém environmentálneho manažérstva 
Certifikát
Certifikát