Akcionári

 

Výška podielu na základnom imaní
k 26. 7. 2014absolútna hodnota v EURv % vyjadrení výška hlasovacích práv 
Západoslovenská energetika, a.s. 33 227 119 100 % 100 %