Predpisy prevádzkovateľa

DátumNázov dokumentu
od 1. 5. 2019 Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie

Názov dokumentu
Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie

Preprava nadrozmerného nákladu

Názov dokumentu
Zmluva o posúdení prepravy nadrozmerného nákladu
Zmluva o spolupráci pri preprave nadrozmerného nákladu

Preložka energetického zariadenia

Názov dokumentu
Žiadosť o vykonanie preložky energetického zariadenia
Mám uzatvorenú Zmluvu o vykonaní preložky – zabezpečujem stavebné povolenie
Príloha 1 Preložky - zoznam predrealizačných dokumentov
Príloha 2 Preložky - zoznam porealizačných dokumentov

Nájom transformátora

Názov dokumentu
Vzor - Zmluva na nájom transformátora

Zoznam fakturačných oblastí

DátumNázov dokumentu
od 28. 9. 2016 Zoznam fakturačných oblastí

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-4/4

Názov dokumentu
Rozdelenie právomocí a kompetencií v dispečerskom riadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  
Príloha 1 - Hraničné body medzi VN doménami

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-15/1

Názov dokumentu
Odčítanie elektrických veličín v ES v dispečerskom riadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  
Príloha 1 - VZOR tlačiva na zapisovanie odčítaných hodnôt elektrických veličín v ES
Tlačivo na zapisovanie odčítaných hodnôt elektrických veličín v ES

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-16/3

Názov dokumentu
Terminológia dispečerských príkazov a hlásení pre riadenie DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-17/2

Názov dokumentu
Základné pravidlá pre prevádzkovateľov elektroenergetických zariadení pripojených do DS 110 kV a 22 kV v dispečerskom riadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Prevádzková inštrukcia PDS č. 255-2/4-1

Názov dokumentu
Vecný a časový program (VČP) pre VVN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Príloha 1 - vecný a časový program (VČP) pre VVN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Tlačivo - vecný a časový program (VČP) pre VVN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Prevádzková inštrukcia PDS č. 255-2/5-1

Názov dokumentu
Vecný a časový program (VČP) pre VN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Príloha 1 - vecný a časový program (VČP) pre VN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Príloha 2 - vecný a časový program (VČP) pre VN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Prevádzková inštrukcia PDS č. 255-5/3

Názov dokumentu
Príprava prevádzky v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Príloha 1 - príprava prevádzky v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Prevádzková inštrukcia PDS č. 755-2/2

Názov dokumentu
Štandardy pri zavádzaní a konfigurácii riadiacich informačných systémov (RIS) v DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Príloha 1 ku štandardom (RIS) - funkčné požiadavky a štandardy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Príloha 2 ku štandardom (RIS) - technické parametre RIS
Príloha 3 ku štandardom (RIS) - blokovacie podmienky
Príloha 4 ku štandardom (RIS) - automatický záskok vlastnej spotreby
Príloha 5 ku štandardom (RIS) - zoznam sekvenčných povelov
Príloha 6 ku štandardom (RIS) - obsadenie LED, obsah displejov terminálov RIS a ochrán
Príloha 7 ku štandardom (RIS) - typová topologická schéma zariadení RIS a ES

Prevádzková inštrukcia PDS č. 755-3/2

Názov dokumentu
Kontrola, funkčné skúšky a postupy pri uvádzaní diaľkovo ovládaných a bezobslužných ES s RIS do prevádzky
Prílohy č. 1 – 37 (okrem príloh 27 a 35) k PI 755-3/2
Príloha č. 27 - Plánovač funkčných skúšok (príloha k VČP) - verzia pre MS Excel 2003
Príloha č. 27 - Plánovač funkčných skúšok (príloha k VČP)
Príloha č. 35 - Sumárny vyhodnocovací hárok

Prevádzková inštrukcia PDS č. 955-1

Názov dokumentu

Podmienky a pravidlá prepravy nadrozmerného nákladu cez vymedzené územie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Zásady budovania sietí

Názov dokumentu
Zásady budovania NN sietí
Príloha - Všeobecné zásady umiestňovania optických sietí a cudzích objektov na vonkajších nadzemných elektrických vedeniach nízkeho napätia ZSD
Zásady budovania a prevádzkovania vedení vysokého napätia
Príloha č. 1 - Zásady budovania a prevádzkovania vedení vysokého napätia
Príloha č. 2 - Zásady budovania a prevádzkovania vedení vysokého napätia
Zásady budovania a prevádzkovania distribučných transformačných staníc a zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s distribučnými transformátormi
Príloha č. 1 - Zásady budovania a prevádzkovania distribučných transformačných staníc a zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s distribučnými transformátormi
Príloha č. 2 - Zásady budovania a prevádzkovania distribučných transformačných staníc a zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s distribučnými transformátormi
Príloha č. 3 - Zásady budovania a prevádzkovania distribučných transformačných staníc a zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s distribučnými transformátormi