ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Predpisy prevádzkovateľa

DátumNázov dokumentu
od 15. 2. 2023 Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie

Názov dokumentu
Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie

Preprava nadrozmerného nákladu

Názov dokumentu
Zmluva o posúdení prepravy nadrozmerného nákladu
Zmluva o spolupráci pri preprave nadrozmerného nákladu

Preložka energetického zariadenia

Názov dokumentu
Žiadosť o vykonanie preložky energetického zariadenia
Mám uzatvorenú Zmluvu o vykonaní preložky – zabezpečujem stavebné povolenie
Príloha 1 Preložky - zoznam predrealizačných dokumentov
Príloha 2 Preložky - zoznam porealizačných dokumentov

Nájom transformátora

Názov dokumentu
Vzor - Zmluva na nájom transformátora

Zoznam fakturačných oblastí

DátumNázov dokumentu
od 30. 9. 2021 Zoznam fakturačných oblastí

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-4/4

Názov dokumentu
Rozdelenie právomocí a kompetencií v dispečerskom riadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  
Príloha 1 - Hraničné body medzi VN doménami

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-15/1

Názov dokumentu
Odčítanie elektrických veličín v ES v dispečerskom riadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  
Príloha 1 - VZOR tlačiva na zapisovanie odčítaných hodnôt elektrických veličín v ES
Tlačivo na zapisovanie odčítaných hodnôt elektrických veličín v ES

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-16/3

Názov dokumentu
Terminológia dispečerských príkazov a hlásení pre riadenie DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

Prevádzková inštrukcia PDS č. 055-17/2

Názov dokumentu
Základné pravidlá pre prevádzkovateľov elektroenergetických zariadení pripojených do DS 110 kV a 22 kV v dispečerskom riadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Prevádzková inštrukcia PDS č. 255-2/4-1

Názov dokumentu
Vecný a časový program (VČP) pre VVN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Príloha 1 - vecný a časový program (VČP) pre VVN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Tlačivo - vecný a časový program (VČP) pre VVN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Prevádzková inštrukcia PDS č. 255-2/5-1

Názov dokumentu
Vecný a časový program (VČP) pre VN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Príloha 1 - vecný a časový program (VČP) pre VN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Príloha 2 - vecný a časový program (VČP) pre VN v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Prevádzková inštrukcia PDS č. 255-5/3

Názov dokumentu
Príprava prevádzky v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Príloha 1 - príprava prevádzky v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Prevádzková inštrukcia PDS č. 755-2 v3.00

Názov dokumentu
Štandardy pri zavádzaní a konfigurácii riadiacich informačných systémov (RIS) v DS spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Príloha 1 ku štandardom (RIS) - Riadiaci a informačný systém – funkčné požiadavky a štandardy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
Príloha 2 ku štandardom (RIS) - Technické parametre
Príloha 3 ku štandardom (RIS) - Blokovacie podmienky
Príloha 4 ku štandardom (RIS) - Automatický záskok vlastnej spotreby – vývojový diagram
Príloha 5 ku štandardom (RIS) - Sekvencie – zoznam sekvenčných povelov
Príloha 6 ku štandardom (RIS) - Obsadenie LED, obsah displejov terminálov RIS a ochrán
Príloha 7 ku štandardom (RIS) - Typová topologická schéma zariadení RIS na ES
Príloha 8 ku štandardom (RIS) - Návod na konfiguráciu zoznamu signálov - príloha bude sprístupnená len na vyžiadanie

Prevádzková inštrukcia PDS č. 755-3/2

Názov dokumentu
Kontrola, funkčné skúšky a postupy pri uvádzaní diaľkovo ovládaných a bezobslužných ES s RIS do prevádzky
Prílohy č. 1 – 37 (okrem príloh 27 a 35) k PI 755-3/2
Príloha č. 27 - Plánovač funkčných skúšok (príloha k VČP) - verzia pre MS Excel 2003
Príloha č. 27 - Plánovač funkčných skúšok (príloha k VČP)
Príloha č. 35 - Sumárny vyhodnocovací hárok

Prevádzková inštrukcia PDS č. 955-1

Názov dokumentu

Podmienky a pravidlá prepravy nadrozmerného nákladu cez vymedzené územie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Zásady budovania sietí

Názov dokumentu
Zásady budovania NN sietí
Príloha - Všeobecné zásady umiestňovania optických sietí a cudzích objektov na vonkajších nadzemných elektrických vedeniach nízkeho napätia ZSD
Zásady budovania a prevádzkovania vedení vysokého napätia
Príloha č. 1 - Zásady budovania a prevádzkovania vedení vysokého napätia
Príloha č. 2 - Zásady budovania a prevádzkovania vedení vysokého napätia
Zásady budovania a prevádzkovania distribučných transformačných staníc a zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s distribučnými transformátormi
Príloha č. 1 - Zásady budovania a prevádzkovania distribučných transformačných staníc a zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s distribučnými transformátormi
Príloha č. 2 - Zásady budovania a prevádzkovania distribučných transformačných staníc a zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s distribučnými transformátormi
Príloha č. 3 - Zásady budovania a prevádzkovania distribučných transformačných staníc a zásady inštalácie, prevádzkovania a nakladania s distribučnými transformátormi