ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Informácie

Metóda typových diagramov odberu slúži ako náhradná metóda pre určenie denného diagramu odberu, ktorý je potrebný pre zúčtovanie odchýlok. Táto metóda sa používa pre odberné miesta bez priebehového merania.

Normalizovaný typový diagram odberu je 8 760 relatívnych hodnôt priemerných hodinových odberov v roku, podelených hodnotou ročného maxima z priemerných hodinových odberov určených z meraných vzoriek. Hodnoty normalizovaných TDO si môžete stiahnuť v textovom formáte.

Prepočítaný typový diagram odberu je normalizovaný typový diagram prepočítaný na klimatické podmienky. Hodnoty prepočítaných TDO si môžete stiahnuť v textovom formáte. Od 1.4.2014 nie sú používané TDO prepočítané na teplotu.

Metodika TDO

Prideľovanie a využívanie TDO je zložitý a dlhodobý proces, od ktorého záleží presnosť náhradných hodnôt denných diagramov. Zámerom je čo najviac sa priblížiť k skutočným priebehom spotreby elektriny.

Podmienky na priradenie TDO

V zmysle vyhlášky 24/2013 Z.z. sme ako Prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinní zverejniť podmienky na priradenie typových diagramov odberu.

Spôsob priradenia podľa charakteru odberu
Druh TDOSegment zákazníkovCharakter odberu
TDO1
odberateľ elektriny mimo domácnosti
pre jednotarifný odber
TDO2 odberateľ elektriny mimo domácnosti pre dvojtarifný odber - ostatný
TDO3 odberateľ elektriny mimo domácnosti dvojtarifný odber - priamovýhrevné vykurovanie
TDO4 odberateľ elektriny v domácnosti pre jednotarifný odber
TDO5 odberateľ elektriny v domácnosti dvojtarifný odber - ostatný
TDO6 odberateľ elektriny v domácnosti dvojtarifný odber - priamovýhrevné vykurovanie
TDO7 voľný -
TDO8 odberateľ elektriny mimo domácnosti
verejné osvetlenie

Ak bol k odbernému miestu priradený nesprávny druh typového diagramu odberu, sme ako prevádzkovateľ povinní bezodkladne priradiť typový diagram odberu zodpovedajúci charakteru spotreby a informovať o tom subjekt zúčtovania, ktorý má vo svojej bilančnej skupine dané odberné miesto.

Tabuľka priemerných spotrieb pre typ distribučnej sadzby a druh TDO pre rok 2024

Druh TDOPopisCharakter produktuTarifný produktCharakter spotreby*Priemerná PRS [kWh]
TDO1
odberateľ elektriny mimo domácnosti
Jednotarifné produkty
C2–X3, C11 1T 1 427
TDO2 odberateľ elektriny mimo domácnosti Dvojtarifné produkty, vrátane s akumulačným vykurovaním a ohrevom TÚV C2–X3, C11 2T 3 915
2A 654
TDO3 odberateľ elektriny mimo domácnosti Dvojtarifné produkty – priamovýhrevné vykurovanie C2–X3, C11 2P 3 752
TDO4 odberateľ elektriny v domácnosti Jednotarifné produkty bez elektrického vykurovania a ohrevu TÚV D1 1T 885
D2 1T 1 937
TDO5 odberateľ elektriny v domácnosti Dvojtarifné produkty, vrátane s akumulačným vykurovaním a ohrevom TÚV D3 2T 2 583
D4 2A 4 782
TDO6 odberateľ elektriny v domácnosti Dvojtarifné produkty s priamovýhrevným vykurovaním D5 2P 7 044
TDO8 odberateľ elektriny mimo domácnosti
Verejné osvetlenie
C2–X3 1T, 2T 3 185

* Poznámka:
1T - jednotarifné meranie, 2T - dvojtarifné meranie, 2A - akumulačné vykurovanie, 2P - priamovýhrevné vykurovanie