ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Meracie zariadenia

Pri príprave odberného miesta (meracieho zariadenia) je potrebné postupovať podľa týchto pravidiel.

Odber elektrickej energie zo zariadení pre verejný rozvod meriame spravidla na mieste, kde elektrická energia prechádza zo zariadenia prevádzkovateľa do zariadenia odberateľa podľa údajov vlastného meracieho zariadenia.

Odberateľ elektriny je povinný podľa § 35 odsek 2 bod b) zákona 251/2012 Z. z. „umožniť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž určeného meradla a zariadenia na prenos informácií o nameraných údajoch a prístup k určenému meradlu".