ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Objednávanie služieb distribúcie

Potrebujete zabezpečiť dozor, zaisťovanie a odistenie pracoviska, manipulácie na energetických zariadeniach VN, NN, alebo inú službu v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny?
Žiadosť o jednorazovú službu - dozor, zaisťovanie a odistenie pracoviska, manipulácie na energetických zariadeniach VN, NN je možné podať výlučne elektronicky. Poštou podaná žiadosť nebude akceptovaná.

 Podanie žiadosti

Žiadosť po podaní:

  • Považujeme za záväznú objednávku služby. Na jej základe vykonáme činnosti súvisiace s požadovanou službou a vystavíme faktúru podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny (položka č. 210 a, b/položka č. 220).
  • Služba zaistenia pracoviska s manipulačnými úkonmi na distribučných sieťach a zariadeniach v správe našej spoločnosti môže byť vykonaná len na základe zadanej a schválenej odstávky príslušným správcom distribučných sietí.
  • Osoba zodpovedná za prevzatie pracoviska sa musí preukázať platným osvedčením odbornej spôsobilosti vyhl. 508/2009 Z. z. na požadovanú napäťovú úroveň (VN, NN).

Celoročnú objednávku (viacnásobné poskytnutie služby počas kalendárneho roka) služby o dozor, zaisťovanie a odistenie pracoviska, manipulácie na energetických zariadeniach VN, NN alebo objednávku iných služieb je možné podať výlučne prostredníctvom PDF formulára, ktorý nám pošlete e-mailom alebo poštou.

Pre objednanie konkrétnej služby distribúcie v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny:

Služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.