ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Prístup k fyzickej infraštruktúre

Podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je spoločnosť Západoslovenská distribučná povinná poskytnúť podnikom oprávneným na poskytovanie sietí a služieb v oblasti elektronických komunikácií prístup k svojej fyzickej infraštruktúre na účely umiestnenia vedení alebo telekomunikačných zariadení vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí.

V súlade s právnymi predpismi a technickými normami  a pri dodržaní pravidiel nediskriminácie, transparentnosti, objektívnosti, primeranosti a odôvodnenosti spoločnosť Západoslovenská distribučná stanovila tieto podmienky prístupu k fyzickej infraštruktúre ZSD:

 

Názov dokumentuSúbor
Podmienky poskytnutia prístupu k fyzickej infraštruktúre ZSD
(PDF, 207 kB)

Informácie o dostupnosti fyzickej infraštruktúry a informácie o plánovaných alebo prebiehajúcich stavbách fyzickej infraštruktúry poskytuje ZSD na základe žiadosti odoslanej prostredníctvom Geoportálu ZSD. Pre využívanie Geoportálu ZSD je potrebná registrácia, podrobnosti o nej nájdete v tomto dokumente.

Pred poskytnutím prístupu k fyzickej infraštruktúre a pred prieskumom fyzickej infraštruktúry žiadateľ pristúpi k tejto dohode o ochrane dôverných informácií a obchodného tajomstva:  

 

Názov dokumentuSúbor
Dohoda o ochrane obchodného tajomstva a dôverných informácií pre právnické osoby
(PDF, 775 kB)
Dohoda o ochrane obchodného tajomstva a dôverných informácií pre fyzické osoby
(PDF, 775 kB)

Žiadateľ môže požiadať o prieskum konkrétnych častí fyzickej infraštruktúry, ku ktorým získal informácie o dostupnosti fyzickej infraštruktúry alebo informácie o plánovaných alebo prebiehajúcich stavbách fyzickej infraštruktúry prostredníctvom tejto žiadosti: 

 

Názov dokumentuSúbor
Žiadosť o prieskum fyzickej infraštruktúry
(PDF, 721 kB)
Príloha k žiadosti o prieskum fyzickej infraštruktúry
(PDF, 1,4 MB)

Žiadateľ požiada o prístup k fyzickej infraštruktúre prostredníctvom tejto žiadosti: 

 

Názov dokumentuSúbor
Žiadosť o prístup k fyzickej infraštruktúre
(PDF, 724 kB)
Príloha k žiadosti o prístup k fyzickej infraštruktúre
(PDF, 1,4 MB)

Korešpondenčnou adresou pre účely zasielania žiadostí je adresa sídla spoločnosti:

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava