ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Schválené hybridné striedače

Podmienky pripojenia zariadení na výrobu elektriny s hybridnými striedačovými systémami paralelne pracujúcimi s distribučnou sústavou spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Technické podmienky pripojenia zariadení na výrobu elektriny, vrátane fotovoltických zdrojov, (ďalej len „Zdroje“), do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., (ďalej len „DS“) sú definované v dokumente Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.. Tento dokument je vypracovaný v súlade s § 19 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“), ktorý je podľa § 19 ods. 5 Zákona o energetike, záväzný pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.

Podľa článku 6 prílohy č. 4 Technických podmienok: „Pripojenie fotovoltických zdrojov so striedačmi riadenými vlastnou frekvenciou (samokomutačné napäťové invertory s riadením striedavého napätia, alebo hybridné systémy), ktoré sú schopné ostrovnej prevádzky, je zakázané paralelne pripájať s distribučnou sústavou z titulu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach v distribučnej sústave“.

V prípade striedačov riadených vlastnou frekvenciou - samokomutačné napäťové invertory s riadením striedavého napätia, alebo hybridné systémy - (ďalej len „Hybridné striedače“) ide o zariadenia schopné vyrábať elektrinu v spolupráci s batériovým systémom v ostrovnej prevádzke aj bez napätia z DS. Vo všeobecnosti nie je možné pri týchto zariadeniach konštatovať, že za žiadnych okolností nemôže dôjsť k vzniku a výrobe elektriny na kontaktoch Hybridného striedača, ktorými je Hybridný striedač pripojený paralelne s DS v čase, kedy v DS nie je napätie.

Pre naplnenie požiadavky bezpečnej a spoľahlivej prevádzky DS musí Hybridný striedač konštrukčne (typovo predpripravene) spĺňať podmienku akéhokoľvek zamedzenia možnosti vzniku napätia na výstupných svorkách (pomocou ktorých je pripojený paralelne s DS) v čase, kedy v DS nie je napätie (napríklad v prípade poruchy alebo plánovaného prerušenia distribúcie elektriny v DS). Za typovo predpripravený Hybridný striedač je možné považovať taký Hybridný striedač, ktorého technické riešenie spĺňa uvedené požiadavky bez ďalších dodatočných technický zásahov, inštalácie prídavných externých zariadení a pod., pričom funkcionalitu nie je možné vypnúť zo strany prevádzkovateľa Zdroja.

Jedným z možných známych riešení je napríklad prevedenie samostatnými výstupnými AC kontaktmi pre pripojenie s DS a samostatnými AC kontaktmi pre napájanie AC záťaže, čím je možné vytvoriť podmienky jednoznačného zabezpečenia vyššie uvedenej požiadavky.

Ak je predpoklad, že príslušný Hybridný striedač spĺňa typovo predpripravene požiadavku v zmysle vyššie uvedeného, požadujeme za účelom objektívneho preukázania jeho funkčnosti vykonanie jeho typového overenia a merania, uskutočnené nezávislou akreditovanou osobou (napr. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave). Overenie a meranie predmetného Hybridného striedača musí byť vykonané na žiadosť a náklady jeho výrobcu.

Okrem nižšie uvedeného zoznamu schválených hybridných systémov zároveň akceptujeme obdobný zoznam, schválený spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. 

   

Aktuálne typovo predpripravené Hybridné striedače

Tieto schválené Hybridné striedače spĺňajú požiadavku bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

Dátum Hybridný striedač Certifikácia
17. 5. 2023 SOLAX X3 HYBRID -5.0-D-E, X3 Hybrid -6.0-D-E, X3 Hybrid -8.0-D-E, X3 Hybrid 10.0-D-E Protokol o skúške č. 107/2018 vydaný skúšobným laboratóriom TUKE v Košiciach
7. 2. 2023 Growatt SPH 4000TL3 BH-UP, SPH 5000TL3 BH-UP, SPH 6000TL3 BH-UP, SPH 7000TL3 BH-UP, SPH 8000TL3 BH-UP, SPH 10000TL3 BH-UP Akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 02/02/2023/SL TVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
7. 2. 2023 Studer next nx3 Akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 03/02/2023/SL TVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
30. 11. 2022 Huawei SUN2000-3KTL-M1, SUN2000-4KTL-M1, SUN2000-5KTL-M1, SUN2000-6KTL-M1, SUN2000-8KTL-M1, SUN2000-10KTL-M1 v kombinácii s Backup Boxom-B1 Huawei Akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 01/11/2022/SL TVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
9. 9. 2022 Solax X3-Hybrid-5.0-M, X3-Hybrid-6.0-M, X3-Hybrid-8.0-M, X3-Hybrid-10.0-M, X3-Hybrid-12.0-M, X3-Hybrid-15.0-M Akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 01/09/2022/SL TVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
9. 9. 2022 GoodWe GW5K-ET, GW6.5K-ET, GW8K-ET, GW10K-ET Akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 02/09/2022/SL TVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
20. 6. 2022 Sofar Solar Hybrid Inverter HYD 5KTL-3PH, HYD 6KTL-3PH, HYD 8KTL-3PH, HYD 10KTL-3PH, HYD 15KTL-3PH, HYD 20KTL-3PH Akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 01/06/2022/SLVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
21. 2. 2022 GoodWe GW3648D-ES, GW5048D-ES Akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 01/07/2017/SLVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
12. 12. 2017 EasySolar 12/1600/70, 24/1600/40, 24/3000/70, 48/3000/35, 48/5000/70 Nakoľko v zmysle deklarácie výrobcu a doložených typových listov je zrejmé, že zariadenia EasySolar využívajú už akreditované hybridné striedače Victron Energy Multiplus tak akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 01/01/2016/SLVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky platí aj na predmetné zariadenia EasySolar.
2. 11. 2017 Schneider Electric Conext SW 2524 230, SW 4024 230, SW 4048 230 Akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 02/11/2017/SLVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
2. 11. 2017 Schneider Electric Conext XW+ 7048 E, XW+ 8548 E Akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 01/11/2017/SLVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
8. 6. 2016 Modulárny hybridný systém pozostávajúci z komponentov:
  • striedač – FOTO CONTROL 1f 230/48 DC
  • nabíjač – FOTO CHARGER DC 48
  • analyzátor – RM GRID MONITOR
Akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 01/06/2016/SLVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
15. 3. 2016 Solax X-Hybrid (Emergency Power Supply resp. typ „E“) SK-SU3000E, SK-SU3700E, SK-SU5000E akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 01/03/2016/SLVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
18. 1. 2016 Victron Energy MultiPlus C12/800/35, C12/1200/50, C12/1600/70, C12/2000/80, 12/3000/120, C24/800/16, C24/1200/25, C24/1600/40, C24/2000/50, 24/3000/70, 24/5000/120, 48/3000/35, 48/5000/70 akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 01/01/2016/SLVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky
 4. 3. 2013 Schneider Electric Xantrex XW4548-230-50  230 V AC 50 Hz akreditované potvrdenie, Protokol o skúške č. 01/02/13/SLVN vydaný skúšobňou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Fakultou elektrotechniky a informatiky

Vzhľadom na technický pokrok / vývoj sa nebránime schváleniu ďalších typovo predpripravených Hybridných striedačov, pokiaľ ich technické prevedenie a vlastnosti zabezpečia úplné vylúčenie ich negatívnych vplyvov a táto skutočnosť bude potvrdená subjektom s príslušnou odbornosťou a akreditáciou.