ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Hromadné plombovanie

Zaplombovanie elektromerov zabráni neželanej manipulácii s nimi napríklad počas rekonštrukcie bytového domu. V prípade ak potrebujete zaplombovať viac ako dva elektromery, využite naše služby.

Kto môže požiadať o hromadné odplombovanie / zaplombovanie?

  • O hromadné odplombovanie/zaplombovanie, môže požiadať oprávnená osoba (napr.: správca bytového domu, zástupca spoločnosti vykonávajúci rekonštrukciu elektroinštalácie spoločných priestorov), ktorému budú fakturované práce súvisiace s hromadným odplombovaním/zaplombovaním. V prípade, že o hromadné odplombovanie/zaplombovanie žiada spoločnosť vykonávajúca rekonštrukciu, spolu so žiadosťou o hromadné odplombovanie/zaplombovanie, je potrebné predložiť splnomocnenie správcu/splnomocnenie zástupcu vlastníkov.
  • O hromadné odplombovanie/zaplombovanie, môže požiadať oprávnená osoba iba vtedy, ak sa nemenia technické podmienky pripojenia stanovené v zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, pre dané odberné miesto.

Upozornenie

V prípade, že pri rekonštrukcii príde k zmene technických podmienok pripojenia, zmení sa maximálna rezervovaná kapacita (hodnota hlavného ističa), počet fáz, požadované meranie, je potrebné ešte pred zásahom do inštalácie podať novú žiadosť o pripojenie:

Žiadosť o pripojenie

  • Žiadosť/formulár o hromadné odplombovanie/zaplombovanie aj s prílohou, je potrebné vyplniť v prípade, že požadujete odplombovanie/zaplombovanie dvoch a viac elektromerov, ktoré sú umiestnené v jednom pripojenom objekte.
  • Žiadosť o hromadné odplombovanie/zaplombovanie, bude spoločnosť  Západoslovenská distribučná a.s., akceptovať iba za predpokladu, že v žiadosti budú vyplnené všetky údaje žiadateľa a identifikačné údaje odberných miest (adresa bytového domu, číslo vchodu, číslo bytu, číslo elektromera).

Žiadosť Príloha k žiadosti

Návod na vyplnenie žiadosti

Vyplnenú žiadosť odošlite, doručte jedným z nasledovných spôsobov:

  • Emailom na odberatel@zsdis.sk
  • Poštou na Západoslovenská distribučná a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
  • Osobne na podateľni spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., na adrese: Čulenova 6, 816 47 Bratislava I v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00 h.