ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Polopriame meranie

Pred prípravou odberného miesta s polopriamym meraním sa oboznámte so zásadami jeho vybudovanie.

Polopriame meranie je možné inštalovať u odberateľov s maximálnou rezervovanou kapacitou vyššou ako 50 kW, ale maximálne do 690 kW.

Výnimku tvoria:

 • odberatelia, ktorí majú trvalý odber počas dennej prevádzky a nie je možné v prípade výmeny elektromera vypnutie odberateľa,
 • odberatelia s vlastnou trafostanicou,
 • odberatelia (stavebné prípojky), s predpokladaným zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity nad 50 kW.

V prípade vyššie uvedených výnimiek je inštalované polopriame meranie s nižším výkonom ako 50 kW.

Napätie 3 x 230/400 V je merané priamo. Prúd je meraný nepriamo cez prístrojové transformátory prúdu, s prevodom x/5A, kde primárna hodnota prúdu „x“ môže nadobúdať hodnoty od 100 A do 1 000 A (viď. možné zaťaženia MTP nn).

Univerzálna skriňa merania

 • Elektromery inštalujeme zásadne do univerzálnych skríň, pri dodržaní bezpečnostných podmienok a v prevedení, ktoré vyhovuje prostrediu, v ktorom sú umiestnené. Je zakázané pripájať pre trvalé prípojky iné elektromerové rozvádzače ako vyrábané výrobcami s príslušným osvedčením schválenia typu a bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia.
 • Odporúčame použiť elektromerové rozvádzače v plastovom vyhotovení.
 • Zapojenie USM - v sústave TN-C.

Prístroje určené pre montáž do univerzálnych skríň 

 • Do univerzálnej skrine merania môžu byť inštalované iba elektromery, skúšobné svorkovnice typu ZS1B, v horizontálnej polohe, ochranné (nulové) svorkovnice a príslušenstvo slúžiace výhradne pre účely merania ako komunikačný modul (prístroj na diaľkový odpočet elektromerov).
 • V prípade umiestnenia meracej súpravy mimo transformačnej stanice, môžu byť prístrojové transformátory umiestnené v oddelenej časti skrine merania.
 • V prípade odberného miesta meraného viac než jednou meracou súpravou, je nutné priviesť záložné napájanie 100 – 230 V AC, ktoré bude ukončené na 6 A ističi. Toto napájanie bude slúžiť pre elektromery a komunikačné zariadenia.
 • Dvere rozvádzača musia byť priehľadné, s možnosťou plombovania, v prípade vonkajšieho umiestnenia musia byť nepriehľadné.

Rozmerové požiadavky na univerzálne skrine 

 • Pre montáž elektromerov, sadzbových spínačov a prijímačov HDO, skúšobnej svorkovnice a komunikačného modulu, musí byť zabezpečené miesto minimálne podľa rozmerov uvedených v tabuľke (v mm), s pripravenými pohyblivými upevňovacími lištami.
 • Rozmery rozvádzača je potrebné navrhnúť tak, aby bolo možné k elektromeru umiestniť HDO, resp. sadzbový spínač a komunikačný modul. 

  Prístroj Šírka [mm] Výška [mm] Hĺbka [mm]
  elektromer 200 400 160
  skúšobná svorkovnica 260 140 160
  komunikačný modul 170 230 160

 

Elektromer

Pre polopriame meranie budú použité elektromery s minimálnou triedou presnosti, podľa štandardov merania. Tarifikácia elektromera (1T/2T) je špecifikovaná v Zmluve o pripojení.

Meracie obvody 

 • Trojfázový istič pre istenie napäťových obvodov meracieho prístroja musí byť zapojený pred hlavný istič (vypínačom prívodu nn).
 • Napäťové vodiče musia byť vedené neprerušovane od 6 A trojfázového ističa, k skúšobnej svorkovnici ukončenej vodičmi na pripojenie elektromera.
 • Prúdové vodiče musia byť vedené neprerušovane od meracích transformátorov prúdu k skúšobnej svorkovnici.
 • Vodiče meracích obvodov musia byť medené (Cu), prierezy vodičov nasledovné:

  Merací okruh Do 5 m Nad 5 m
  Prúdové 2,5 mm 4 mm
  Napäťové 2,5 mm 2,5 mm
 • Prierez ochranného vodiča musí byť 4 mm2 .
 • Všetky konce vodičov musia byť označené návlečkami.
 • Štandardné umiestnenie PTP (prístrojového transformátora prúdu) je čo najbližšie k elektromeru.
 • Použitie lankových vodičov je zakázané (viď Pozri typovú schému zapojenia).

Prístrojové transformátory prúdu (PTP) 

Prístrojové transformátory, ktorých presnosť je stanovená podľa napäťovej úrovne merania, zabezpečí odberateľ (investor).

Požiadavky na prístrojové transformátory prúdu:

 • Všetky prístrojové transformátory musia spĺňať predpísanú triedu presnosti, príslušné platné normy a musia byť ešte pred montážou overené a opatrené overovacou značkou (plombou). Platnosť overenia nesmie byť pri montáži meracích transformátorov staršia ako rok. Kópie protokolov o overení určeného meradla podľa vyhlášky 210/2000 Z. z. musia byť odovzdané zodpovednému pracovníkovi našej spoločnosti ešte pred montážou prístrojov.
 • Prístrojové transformátory, pokiaľ to okolnosti umožňujú, musia byť umiestnené tak, aby štítky s výrobným číslom a prevodom boli čitateľné bez vypnutia.
 • Prístrojové transformátory zostávajú majetkom odberateľa, pričom musia byť zabezpečené voči neoprávnenej manipulácii plombami našej spoločnosti.

  Napätie Trieda presnosti
  nn 0,5 s
 • Prístrojové transformátory prúdu musia mať sekundárny prúd 5 A a menovitú záťaž podľa nasledujúcej tabuľky:

  Vzdialenosť medzi PTP a elektromerom Menovitá záťaž
  do 5 m 5 VA
  nad 5 m 10 VA
 • Menovitý primárny prúd PTP je nutné stanoviť podľa tabuľky možného zaťaženia MTP nn.
 • Pri zmene hodnoty hlavného ističa alebo maximálnej rezervovanej kapacity musí byť menovitý primárny prúd PTP odsúhlasený príslušným pracovníkom našej spoločnosti.
 • V prípade zmeny hodnoty hlavného ističa alebo maximálnej rezervovanej kapacity mimo uvedenej tolerancie, je nutná výmena PTP na náklady odberateľa. Je zakázané pripájať akékoľvek zariadenia odberateľa do sekundárnych obvodov PTP určených pre obchodné meranie. Pre riešenie takejto požiadavky sa odporúča použiť ďalšie PTP.