ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Všeobecné informácie týkajúce sa pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

Nižšie uvedené informácie poskytujú v stručnej a prehľadnej forme všeobecný náhľad na pripojenie zariadenia na výrobu elektriny (ďalej len „zdroj“) do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „DS“).

Uvedené informácie sú právne nezáväzné a majú výlučne informatívny charakter. Podmienky pripojenia konkrétneho zdroja preto môžu byť odlišné od podmienok uvedených na tejto stránke. Zámerom je priblížiť potenciálnemu žiadateľovi o pripojenie základné informácie k spôsobu, možnostiam a podmienkam pripojenia zdroja do DS – pričom hlavným zámerom je sprehľadniť teoretické úvahy o možnosti pripojenia zdrojov do DS podľa výšky inštalovaného výkonu a napäťovej úrovne. Pripojenie konkrétneho zdroja do distribučnej sústavy vyžaduje zo strany žiadateľa o pripojenie podanie žiadosti o pripojenie resp. podanie žiadosti o vydanie osvedčenia (ak je potrebné podľa §12 zákona č. 251/2012 o energetike) na základe ktorej spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“) stanoví záväzné technické podmienky pripojenia pre konkrétny zdroj. ZSD nezodpovedá za právne následky použitia informácií uvedených na tejto stránke.

 

Prevádzku zdrojov je možné rozdeliť do nasledujúcich troch základných skupín:

 1. Paralelná prevádzka s DS (známa tiež ako „on-grid“). Zdroj je trvalo pripojený do DS, od ktorej je závislý (v prípade výpadku napájania z DS nie je schopný prevádzky). Takýto zdroj sa pripája do DS a je mu zabezpečený prístup do DS. Takýto zdroj musí spĺňať technické a obchodné podmienky pripojenia ZSD a musí byť so ZSD uzatvorená zmluva o pripojení do distribučnej sústavy (ďalej len „Zmluva o pripojení“) a zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny (ďalej len „Zmluva o prístupe“). 
 2. Hybridné systémy sú zdroje, ktoré sú schopné paralelnej prevádzky s DS (on-grid) a taktiež ostrovnej prevádzky (známa tiež ako „off-grid“). Jedná sa o systém paralelne pracujúci s DS, ktorý sa len prechodne odpája od DS, hlavne v jej beznapäťovom stave. Takýto zdroj sa pripája do DS a je mu zabezpečený prístup do DS. Takýto zdroj  musí spĺňať technické a obchodné podmienky pripojenia ZSD a musí byť so ZSD  uzatvorená Zmluva o pripojení a Zmluva o prístupe.
 3. Trvalá ostrovná prevádzka bez možnosti paralelnej spolupráce s DS (známa tiež ako „off-grid“). Ostrovný systém je trvalo mechanicky a elektricky oddelený od DS, bez možnosti pripojiť sa k DS a to nielen z hľadiska fázových vodičov, ale aj z hľadiska neutrálnych, ochranných vodičov a pomocných obvodov.  Takýto zdroj nie je pripojený do DS, nemá zabezpečený prístup do  DS a neuzatvára sa vo vzťahu k nemu Zmluva o pripojení a ani Zmluva o prístupe. Prevádzka takéhoto zdroja nepodlieha žiadnemu schvaľovaniu zo strany ZSD.

Kategorizácia týchto zdrojov vychádza z Nariadenia komisie (EÚ) 2016/631, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (Network Code for Requirements for Grid Connection applicable to all Generators, ďalej len „RfG“) a delí zdroje z hľadiska ich celkového činného inštalovaného výkonu PnE a napäťovej úrovne, na ktorej sú pripojené do DS:

 

Kategória (typ) zdroja RfG Výkonová hranica Napäťová úroveň pripojenia do DS
A 0,8 kW ≤ PnE < 100 kW < 110 kV
B 100 kW ≤ PnE < 5 MW < 110 kV
C 5 MW ≤ PnE < 20 MW < 110 kV
D PnE ≥ 20 MW < 110 kV
nerozhoduje ≥ 110 kV

Pričom PnE je celkový inštalovaný výkon zdroja uvedený v Zmluve o pripojení.

Príklad : Ak zdroj pripojený do DS (< 110 kV) má celkový inštalovaný výkon PnE =10 MW pričom pozostáva z desiatich 1MW jednotiek na výrobu elektriny (alternátorov, striedačov), tak každá jednotka na výrobu elektriny musí v zmysle stanovených výkonových hraníc spĺňať parametre pre typ „C“.

 1. Pripojenie na napäťovej úrovni NN

  V zásade je vhodné zvoliť trojfázové pripojenie (pri fotovoltaických inštaláciách je možné zvoliť samostatný 3-fázový striedač alebo tri jednofázové jednotky komunikačne prepojené tak, aby bolo zabezpečené symetrické rozdelenie výkonu do každej fázy). Zdroje je možné jednofázovo pripojiť na napäťovej úrovni NN do výkonu maximálne 4,6 kW celkového inštalovaného výkonu. Vzhľadom na prevádzku DS na napäťovej úrovni NN a následné možné negatívne ovplyvnenie symetrie sústavy 2-fázové pripájanie zdrojov do DS nie je možné.

  Do 30 kW vrátane celkového inštalovaného výkonu zdroja, je možné uvažovať s vyvedením výkonu zdroja trojfázovo so zapojením priamo do domových rozvodov s využitím existujúcej elektrickej prípojky, ak to štúdia pripojiteľnosti potvrdí, alebo samostatnou elektrickou prípojkou napäťovej úrovne NN do DS.

  Nad 30 kW
  celkového inštalovaného výkonu zdroja, je možné uvažovať s vyvedením výkonu zdroja do distribučnej transformačnej stanice na NN stranu rozvádzača takejto transformačnej stanice, prípadne posilniť existujúce elektrické vedenie DS resp. elektrickú prípojku, pričom celkový inštalovaný výkon zdroja nesmie byť vyšší ako 80% inštalovaného výkonu transformátora takejto transformačnej stanice.

  Pri pripojení do distribučnej transformačnej stanice na NN stranu je zdroj pripojený na vývodové spínacie a istiace prvky v NN rozvádzači takejto transformačnej stanice.

 2. Pripojenie na napäťovej úrovni VN

  Do 1 MW
  celkového inštalovaného výkonu zdroja je možné uvažovať s vyvedením výkonu zdroja cez vlastnú transformačnú stanicu žiadateľa o pripojenie umiestnenú na mieste v blízkosti elektrického vedenia VN DS dohodnutom so ZSD. Takáto transformačná stanica bude pripojená do DS podzemným káblovým elektrickým vedením VN ZSD (podzemnou káblovou elektrickou prípojkou VN – slučkovaním) alebo elektrickým vedením VN žiadateľa o pripojenie (stĺp – nadzemná/podzemná elektrická prípojka T). Dĺžka takejto elektrickej prípojky môže byť najviac 1000 m v prípade elektrickej prípojky T a najviac 500 m v prípade podzemnej elektrickej prípojky slučkovaním. Ak túto požiadavku nie je možné dodržať z dôvodu, že zdroj, resp. transformačná stanica žiadateľa o pripojenie sa nachádza vo väčšej vzdialenosti od elektrického vedenia VN DS ako je uvedené vyššie, žiadateľ o pripojenie zriadi v blízkosti elektrického vedenia VN DS vlastnú meraciu stanicu.  

  Do 10 MW celkového inštalovaného výkonu zdroja je možné uvažovať s vyvedením výkonu zdroja priamo do VN rozvodne elektrickej stanice VVN/VN DS resp. spínacej a meracej stanice VN DS umiestnenej v blízkosti VN rozvodne elektrickej stanice VVN/VN DS. Žiadateľ vybuduje vlastné nadzemné VN elektrické vedenie (nadzemnú elektrickú prípojku VN) z takejto VN rozvodne elektrickej stanice VVN/VN DS resp. spínacej a meracej stanice VN DS do transformačnej stanice žiadateľa o pripojenie.

  Spínacia a meracia stanica VN DS môže byť umiestnená najviac 100 m od VN rozvodne elektrickej stanice VVN/VN DS. Zabezpečenie pozemku pre umiestnenie spínacej a meracej stanice VN DS, výstavba prístupovej komunikácie a zabezpečenie pozemku pre umiestnenie VN elektrického vedenia DS, ktoré bude spájať VN rozvodnú elektrickú stanicu VVN/VN DS  so spínacou a meracou stanicou VN DS je predmetom spolupráce medzi žiadateľom o pripojenie a ZSD dohodnutej v Zmluve o pripojení.  

 3. Pripojenie na napäťovej úrovni VVN

  Nad 10 MW
  celkového inštalovaného výkonu zdroja je možné uvažovať s vyvedením výkonu zdroja cez vlastnú 110 kV/VN transformačnú stanicu žiadateľa o pripojenie na mieste dohodnutom so ZSD. Spôsob pripojenia zdroja do napäťovej úrovne VVN je v zásade možné realizovať dvoma spôsobmi:
  • zaslučkovaním VVN elektrického vedenia DS do vlastnej 110 kV/VN transformačnej stanice žiadateľa o pripojenie.
   V prípade tohto zapojenia je výstavba resp. umiestnenie elektrickej stanice (H typ resp. neúplný H typ) podmienená najmenšou možnou vzdialenosťou od existujúceho vedenia VVN. Priebežnú časť VVN rozvodne (2 x prívodné polia, pole pozdĺžneho delenia a vývodové odpojovače v poliach pre pripojenie zdroja) vybuduje a zostáva v majetku ZSD.

  • pripojením zdroja do poľa VVN rozvodne elektrickej stanice VVN/VN DS.
   Žiadateľ o pripojenie vybuduje VVN elektrické vedenie, ktoré bude pripojené do  poľa VVN rozvodne elektrickej stanice VVN/VN DS. Rozšírenie prípojníc, prípojnicové odpojovače a ovládaciu skriňu vybuduje ZSD a patria ZSD.
 1. Cena za pripojenie

  Ceny za pripojenie do DS na príslušnej napäťovej úrovni je vo výške v súlade s platnými právnymi predpismi (aktuálne vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov) a príslušnými cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

 2. Prívodné elektrické vedenie VN resp. VVN žiadateľa o pripojenie

  Prívodné elektrické vedenie, ktorým sa zdroj pripája do DS v mieste uvedenom v  Zmluve o pripojení buduje žiadateľ o pripojenie a je jeho vlastníctvom. Jeho dĺžka môže byť v závislosti od vzdialenosti umiestnenia zdroja od miesta pripojenia do DS v rozpätí od niekoľko metrov až po niekoľko kilometrov, pričom náklady na jeho realizáciu znáša v plnom rozsahu žiadateľ  o pripojenie.

  Predpokladané priemerné jednotkové náklady na kilometer prívodného VN elektrického vedenia pre nadzemné elektrické vedenie na betónových podperných bodoch vo voľnom teréne sú odhadované na úrovni min. 40 000 €/km, pre podzemné VN elektrické vedenie v zastavanej oblasti však môžu odhadované priemerné náklady prevýšiť hodnotu 95 000 €/km (uvedené náklady  tvoria najmä náklady na materiál - elektrické vedenie, náklady na výkopové práce, zaistenie križovaných alebo súbežných káblov, zriadenie káblového lôžka, krytie a oddelenie káblov, zahádzanie, provizórnu zádlažbu, pričom všetky práce sú uvažované v triede zeminy č. 3).

  Predpokladané priemerné jednotkové náklady na kilometer prívodného VVN nadzemné elektrického vedenia vo voľnom teréne sú odhadované na úrovni min. 300 000 €/km, pre podzemné VVN elektrické vedenie môžu odhadované priemerné náklady prevýšiť hodnotu 1 200 000 €/km (uvedené náklady tvoria najmä náklady na materiál – elektrické vedenie, náklady na výkopové práce, zaistenie križovaných alebo súbežných káblov, zriadenie káblového lôžka, krytie a oddelenie káblov, zahádzanie, provizórnu zádlažbu, pričom všetky práce sú uvažované v triede zeminy č. 3).

  Vyššie uvedené odhadované náklady na 1 km prívodného elektrického vedenia sú uvažované bez nasledujúcich nákladov:
  • na inžiniering, pyrotechnický, geologický, architektonický a iný prieskum
  • na projektovú dokumentáciu (dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby)
  • za vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom, nákladov za výrub stromov, porastov, križovatiek s inou dopravnou, alebo technickou infraštruktúrou, napr. elektrifikovanou traťou apod.
  • na vysporiadanie škôd a nákladov na orezy
  • súvisiacich s ďalšími špecifickými činnosťami – použitie vrtuľníka, výškovo náročných úsekov/križovatiek na priehradových stožiaroch a pod.
 3. Pripojenie do VVN

  V prípade potreby výstavby elektrickej stanice 110 kV/VN je potrebné kalkulovať s nákladmi v sume rádovo 10 mil. Eur. Cena je veľmi závislá od konkrétneho riešenia. Zároveň je nutné počítať s výrazne dlhším  procesom povolenia takejto stavby, nakoľko výstavba elektrickej stanice VVN, resp. VVN elektrických vedení sa musí zakomponovať do územných plánov príslušných obcí s následným procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).