ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Ombudsman

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. chce svojim zákazníkom poskytovať férové a kvalitné služby. Napriek tomu, môžu nastať situácie, keď má zákazník dojem, že jeho podnet nebol dostatočne prešetrený, prípadne nepovažuje za dostatočný spôsob, akým sa ku riešeniu jeho podania spoločnosť postavila. Z tohto dôvodu bol v rámci spoločnosti zriadený inštitút ombudsmana, na ktorého sa môžete obrátiť so svojou žiadosťou o preverenie postupu pri riešení vášho podania.

Martin Mislovič
Martin Mislovič

Ombudsman spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
ombudsman@zsdis.skPráva zákazníka


Aký je výsledok šetrenia ombudsmana

Výsledkom šetrenia je písomné stanovisko ombudsmana, k čomu pri šetrení podania dospel a v prípade vyhodnotenia podania ako oprávneného, aj návrh na urovnanie sporu. Stanovisko ombudsmana má odporúčací charakter.


Aký je postup šetrenia prípadu

Každé podanie ombudsman dôkladne preskúma, a to nezávisle od výsledku predchádzajúceho reklamačného konania. Ombudsman skúma najmä to, či spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. postupovala v súlade s platnými právnymi predpismi, predpismi záväznými pre účastníkov trhu s elektrinou, zmluvnými záväzkami a vykonateľnými rozhodnutiami súdov a orgánov verejnej moci.

Šetrenie prípadu ombudsmanom nemá odkladný účinok na predchádzajúce rozhodnutia spoločnosti v danej veci.


Obsahové náležitosti podania

 • Z podania zákazníka musí byť zrejmé:
  1. kto ho podáva (odporúča sa uviesť základe identifikačné údaje, ako sú obchodné meno/názov/meno a priezvisko, IČO/dátum narodenia, sídlo/bydlisko, korešpondenčnú adresu, adresu odberného miesta, EIC odberného miesta zákazníka);
  2. akej veci sa podanie týka (odporúča sa opísať rozhodujúce skutočnosti a uviesť, resp. pripojiť všetky dôkazy, o ktoré zákazník opiera svoje tvrdenia);
  3. čoho sa zákazník domáha, resp. čo navrhuje.
 • Ak podanie podáva zástupca zákazníka, je potrebné spolu s podaním predložiť splnomocnenie alebo poverenie na zastupovanie; to neplatí, ak takéto splnomocnenie alebo poverenie už bolo spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. predložené v reklamačnom konaní, týkajúcom sa tej istej veci. 
 • Ak je podanie zákazníka nejasné, neurčité, nezrozumiteľné alebo ak k nemu nie sú priložené  dôkazy preukazujúce zákazníkom tvrdené skutočnosti, ktoré spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. nemá k dispozícii, ombudsman vyzve zákazníka na jeho úpravu, resp. doplnenie.
 • Pokiaľ sa ombudsman rozhodne podaním nezaoberať, vysvetlí zákazníkovi dôvody odmietnutia podania. Ombudsman môže odmietnuť najmä podania, v prípade ktorých nie je daná právomoc ombudsmana podľa článku 2, podania zhodné s podaniami, ktoré už v minulosti odmietol ako aj opakované podania toho istého zákazníka, v tej istej veci, ktorú už raz vybavil.

Ombudsmana je možné kontaktovať

 • elektronickou formou na adrese: ombudsman@zsdis.sk
 • písomnou formou na adrese:
  Západoslovenská distribučná, a.s.
  Ombudsman
  P.O.BOX 292
  810 00 Bratislava 1
 • písomné podanie je možné doručiť aj osobne, do podateľne spoločnosti na adrese:
  Západoslovenská distribučná, a.s.
  Čulenova 6
  816 47 Bratislava

Ombudsman sa nezaoberá

 • podaniami zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sa netýkajú služieb poskytovaných spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.;
 • podaniami zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré ešte neboli riešené v reklamačnom konaní reklamačným oddelením spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;
 • podaniami zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ak od vybavenia podania zákazníka reklamačným oddelením spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. uplynuli viac ako  3 mesiace;
 • podaniami zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú alebo boli predmetom konania vedeného súdom alebo orgánom verejnej moci, v ktorých spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. zastupuje úsek právnych služieb alebo iný spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. splnomocnený alebo poverený zástupca;
 • podaniami dodávateľov elektriny, žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a výrobcov elektriny.

Prípady, ktorými sa zaoberá ombudsman

Ombudsman sa zaoberá podaniami zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorí nie sú spokojní s výsledkom reklamačného procesu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Príklady podnetov v pôsobnosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy, poruchy merania, nesprávny odpočet, chybné alebo neprávne hromadné diaľkové ovládanie (HDO), kvalita dodávky elektriny, výpadky elektriny, montáž meracieho zariadenia, pripájanie nových zariadení do distribučnej sústavy.


Kedy sa obrátiť na firemného ombudsmana

Krok 1: podanie reklamácie

Reklamácia je písomné podanie, ktorým sa zákazník domáha zodpovednosti na strane spoločnosti za nekvalitne poskytnuté služby a zároveň požaduje nápravu alebo náhradu. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.

Písomnú reklamáciu je možné podať:

 • elektronickou formou na adrese: odberatel@zsdis.sk
 • písomnou formou na adrese:
  Západoslovenská distribučná, a.s.                         
  P.O.BOX 292
  810 00 Bratislava 1
 • písomné podanie je možné doručiť aj osobne, do podateľne spoločnosti na adrese:
  Západoslovenská distribučná, a.s.
  Čulenova 6
  816 47 Bratislava
   

Krok 2: podanie na ombudsmana

V prípade, že nesúhlasíte so  stanoviskom spoločnosti v reakcii na vašu reklamáciu, následne sa môžete obrátiť na ombudsmana spoločnosti so žiadosťou o preverenie postupu pri riešení vašej reklamácie.

Návrat na začiatok