ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Výber sadzby

Informácie o zmluvných sadzbách za spotrebovanú elektrinu.

Výber sadzby (v ktorej bude účtovaná cena za spotrebovanú elektrinu) si dohodnite s vašim dodávateľom. Distribučná sadzba určuje, koľko budete platiť za distribúciu elektriny, niektoré technické podmienky distribúcie elektriny, ako napríklad počet hodín trvania nízkej tarify (NT). Doby zapínania a vypínania nízkej tarify pri dvojtarifnom meraní určuje HDO kód, ktorý stanovuje naša spoločnosť.

Sadzby pre domácnosti

Vo všeobecnosti platí, že sadzby D1 a D2 sú jednotarifné sadzby, vhodné pre spotrebiče s nižším výkonom. Sadzby D3 až D5 sú dvojtarifné sadzby vhodné pre spotrebiče s vyšším výkonom napr. rodinné domy/byty s elektrickým vykurovaním a ohrevom vody. Tieto tarify sa odlišujú dobou prepínania vysokej (VT) a nízkej tarify (NT):

Sadzba Minimálne pásmo nízkej tarify (NT) denne Určenie
D1, D2 bez NT D1 - Garáže a odberné miesta s malou spotrebou, D2 - prevažne byty a malé domy s plynovým kúrením a nízkou spotrebou energie
D3 8 hodín Väčšie domy s veľkou spotrebou v noci
D4 10 hodín Väčšie domy s akumuláciou vody a nabíjačkami pre elektrické autá
D5 20 hodín Domy s elektrickým vykurovaním a elektrickým ohrevom vody

Časy prepínania medzi vysokou a nízkou tarifou sú určené HDO kódom.

Sadzby pre podnikateľov

Uvádzame prehľad aktuálne platných sadzieb určených pre podnikateľské subjekty s ohľadom na spôsob ich využitia a napäťovú úroveň. 

Sadzby pre odberné miesta pripojené na NN Popis sadzby
C2-X3 Sadzba určená pre podnikateľov pripojených do NN časti distribučnej sústavy (malé a stredné podniky).
C9 Sadzba určená pre nemerané odbery s veľmi nízkou spotrebou.
C11 Sadzba je určená pre podnikateľov pripojených do NN časti distribučnej sústavy s dočasným odberom (kolotoče, cirkusy).
Sadzby pre odberné miesta
pripojené na VN a VVN
Popis sadzby
X1 Sadzba je určená pre podnikateľov pripojených do VVN časti distribučnej sústavy.
X2 Sadzba je určená pre podnikateľov pripojených do VN časti distribučnej sústavy.
X2-S Sadzba je určená pre podnikateľov pripojených do VN časti distribučnej sústavy (sezónny odber).
X2-D Sadzba pre odberné miesta pripojené do VN časti distribučnej sústavy (dočasný odber).

(NN = nízke napätie, VN = vysoké napätie, VVN = veľmi vysoké napätie)

Z čoho sa skladá cena elektriny

Cena elektriny pre koncového spotrebiteľa sa skladá až z ôsmich zložiek. V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľad jednotlivých zložiek.

 

Názov zložky Popis
Cena za dodávku elektrickej energie Zahŕňa náklady na obstaranie elektriny, náklady na odchýlku, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk dodávateľa elektriny.
Cena za distribúciu elektrickej energie Zahŕňa náklady súvisiace s distribúciou elektriny v rámci distribučnej sústavy. Fixná zložka ceny - platba za odberné miesto/istič/rezervovanú kapacitu odzrkadľuje stále náklady distribútora spojené so zabezpečením požadovanej kapacity distribučnej siete a jej stálej pripravenosti na distribúciu elektriny pre koncových odberateľov. Variabilná zložka ceny - platba za distribuované množstvo elektriny priamo závisí od skutočnej spotreby elektriny na odbernom mieste koncového odberateľa a predstavuje mieru použitia distribučnej siete pre distribúciu elektriny.
Tarifa za straty pri distribúcii Zahŕňa náklady súvisiace s nákupom elektriny pre krytie strát, ktoré fyzikálne vznikajú pri distribúcii požadovaného množstva elektriny pre koncového odberateľa na jednotlivých napäťových úrovniach.
Tarifa za systémové služby Zahŕňa náklady spojené s reguláciou elektrizačnej sústavy, ktoré je potrebné vynaložiť na udržanie jej stability a spoľahlivosti.
Tarifa za prevádzkovanie systému Zahŕňa náklady na podporu ťažby  domáceho uhlia, výroby elektriny z domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Najväčší podiel na položke výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov má fotovoltika. Tarifa za prevádzkovanie systému je zložená z (1) tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, (2) tarify za výrobu elektriny vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, (3) tarify za výrobu elektriny z domáceho uhlia, (4) tarify za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
Odvod do Národného jadrového fondu Predstavuje odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky, vytváraných počas doterajšej prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny, na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
Spotrebná daň Domácnosti sú od platenia spotrebnej dane z elektriny oslobodené.
Daň z pridanej hodnoty Univerzálna daň zo spotreby.

Zloženie ceny elektriny na stiahnutie v PDF