ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Podmienky zachovania tarify pre domácnosti

Právo odberateľa v domácnosti na zachovanie tarify pre domácnosti, ak bude zariadenie na výrobu elektriny pripájané v spoločnom mieste pripojenia s odberným elektrickým zariadením odberateľa elektriny v domácnosti

Tarifa pre domácnosti je, ako už z jej samotného označenia vyplýva, tarifou určenou výlučne pre odberateľov elektriny v domácnosti, t.j. pre fyzické osoby, ktoré nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti. Tarifa pre domácnosti teda nie je určená pre osoby, ktoré nakupujú elektrinu aj pre iné účely ako je vlastná spotreba v domácnosti.

Ak odberateľ elektriny v domácnosti bude odoberať elektrinu z distribučnej sústavy aj na iný účel, ako je vlastná spotreba elektriny v domácnosti (napr. pre potreby prevádzkovania zariadenia na výrobu elektriny, výroba elektriny ktorým je podľa § 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) považovaná za podnikanie v energetike), môže stratiť nárok na Tarifu pre domácnosti. 

Odberateľ elektriny v domácnosti vyrábajúci elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v spoločnom mieste pripojenia do distribučnej sústavy má právo na zachovanie Tarify pre domácnosti iba v prípade, ak:

  1. Jeho výroba elektriny nie je považovaná za podnikanie v energetike podľa § 4 Zákona o energetike, alebo
  2. Jeho výroba elektriny je síce považovaná za podnikanie v energetike podľa § 4 Zákona o energetike, avšak jeho zariadenie na výrobu elektriny z distribučnej sústavy neodoberá žiadnu elektrinu, a teda ako odberateľ elektriny v domácnosti odoberá elektrinu z distribučnej sústavy výlučne pre vlastnú spotrebu v domácnosti. 

Nastavenie vyššie uvedených predpokladov zachovania Tarify pre domácnosti je plne na rozhodnutí  odberateľa elektriny v domácnosti, ktorý má záujem vyrábať elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v spoločnom mieste pripojenia do distribučnej sústavy.

Vyššie uvedené predpoklady zachovania Tarify pre domácnosti a ich praktická aplikácia vychádzajú z platnej právnej úpravy (viď vyššie), ktorá je pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako účastníka trhu s elektrinou záväzná.

To, kedy nie je výroba elektriny považovaná za podnikanie v energetike je upravené v § 4 Zákona o energetike, a to konkrétne:

  • podľa § 4 ods. 2 Zákona o energetike podnikaním v energetike nie je výroba elektriny výlučne pre vlastnú spotrebu;
  • podľa § 4 ods. 4 Zákona o energetike podnikaním v energetike zároveň nie je ani výroba elektriny v malom zdroji výrobcom elektriny, ak si neuplatňuje podporu doplatkom podľa osobitného predpisu a ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa elektriny v domácnosti, pričom pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení.

Odberateľ elektriny v domácnosti vyrábajúci elektrinu v zariadení na výrobu elektriny pripojenom v spoločnom mieste pripojenia do distribučnej sústavy má právo na zachovanie Tarify pre domácnosti iba v prípade, ak:

a)    bude vyrábať elektrinu výlučne pre vlastnú spotrebu, t.j. nebude vyrobenú elektrinu alebo jej časť (napr. v domácnosti nespotrebované prebytky vyrobenej elektriny) ďalej za odplatu dodávať iným odberateľom elektriny/dodávateľom elektriny,


alebo

b)    bude vyrábať elektrinu v zariadení na výrobu elektriny , ktoré je malým zdrojom a budú kumulatívne, t.j. súčasne splnené obe nižšie uvedené podmienky:

 

  • nebude si uplatňovať podporu formou doplatku podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len Zákon o podpore) a súčasne
  • ročná výroba elektriny v jeho zariadení na výrobu elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby elektriny odberného miesta odberateľa elektriny prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa elektriny v domácnosti, pričom pri nových odberných miestach sa 12-mesačná skutočná spotreba elektriny nahradí projektovanou ročnou spotrebou elektriny uvedenou v stavebnom povolení.

Podľa § 2 písm. b) bod 28 Zákona o energetike je malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW.

Ak má výrobca elektriny záujem vyrábať elektrinu vo svojom zariadení na výrobu elektriny takým spôsobom, že takáto výroba elektriny bude v zmysle vyššie uvedeného považovaná za podnikanie v energetike, má právo na zachovanie Tarify pre domácnosti iba v prípade, ak jeho zariadenie na výrobu elektriny z distribučnej sústavy nebude oberať žiadnu elektrinu, a teda ako odberateľ elektriny v domácnosti bude odoberať elektrinu z distribučnej sústavy výlučne pre vlastnú spotrebu v domácnosti.

Z technického hľadiska je pri fotovoltických systémoch možné konštatovať, že zariadenie na výrobu elektriny spravidla neodoberá z distribučnej sústavy žiadnu elektrinu v prípade inštalácie striedačových systémov, ktoré na základe vyhodnocovania úrovne napätia na strane DC pripínajú a odopínajú celú striedavú časť zariadenia na výrobu elektriny. Striedač musí byť na takúto funkcionalitu typovo predpripravený, tzn. musí poskytovať na svojich svorkách kontakt, ktorým je možné ovládať stýkač umiestnený na vstupe do rozvádzača zariadenia na výrobu elektriny. Tento stýkač musí byť nainštalovaný v rozvádzači 230/400V AC zariadenia na výrobu elektriny na jeho vstupe hneď za hlavným ističom tak, aby zabezpečil odopnutie celého zariadenia na výrobu elektriny, vrátane určeného meradla pre meranie na svorkách zariadenia na výrobu elektriny, zvodičov prepätia, ochrán, hlavného rozpojovacieho miesta, pomocných obvodov ako aj samotného striedača. Zapnutie tohto stýkača je možné až vtedy, ak samotný striedač zariadenia na výrobu elektriny vyhodnotí úroveň DC napätia z fotovoltických panelov zariadenia na výrobu elektriny za dostatočnú na prifázovanie k distribučnej sústave a pre okamžitý tok výkonu smerom do distribučnej sústavy. Odopnutie tohto stýkača musí nastať okamžite v čase, kedy striedač nie je schopný udržať smer toku činného výkonu do distribučnej sústavy. Principiálna schéma zapojenia typovo schváleného striedačového systému neodoberajúceho elektrinu z distribučnej sústavy je k dispozícii na stiahnutie.

Skutočnosť, že zariadenie na výrobu elektriny nebude odberať z distribučnej sústavy žiadnu elektrinu je odberateľ elektriny v domácnosti povinný spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. preukázať, nakoľko iba tak je možné objektívne posúdiť oprávnenosť nároku na zachovanie Tarify pre domácnosti.

Ak zariadenie na výrobu elektriny bude mať nainštalované striedačové systémy v zmysle vyššie uvedeného, ktoré však nie sú typovo schválené, musí byť typové overenie správnej činnosti striedačového systému a  meranie preukazujúce, že zariadenie na výrobu elektriny neodoberá z distribučnej sústavy žiadnu elektrinu, po konzultácii a za súčinnosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., uskutočnené na žiadosť a náklady odberateľa elektriny nezávislou akreditovanou osobou (napr. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky). V prípade zariadení na výrobu elektriny, ktoré budú pripojené do distribučnej sústavy, bude overenie správnej činnosti konkrétneho striedačového systému, uskutočnené zároveň počas štandardných funkčných skúšok zariadenia na výrobu elektriny vykonaných pri uvádzaní zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky. 

Aktuálne typovo schválené striedačové systémy neodoberajúce elektrinu z distribučnej sústavy spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., sú:
•    FRONIUS IG PLUS
•    KACO Powador 6.0TL3
•    KACO Powador 7.8TL3
•    KACO Powador 9.0TL3
•    KACO Powador 10.0TL3
•   SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/9000TL