ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Malé zdroje do 10 kW

Plánujete pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do 10 kW (tzv. malý zdroj)? Pred samotným pripojením do distribučnej sústavy je s nami potrebné uzatvoriť zmluvný vzťah.

Oznam:

Pred podaním žiadosti si preverte, či je na pripojenie vášho zariadenia na výrobu elektriny voľná kapacita.

Podanie žiadosti Podpis Zmluvy o pripojení Podpis Zmluvy o pripojení Platba za pripojenie Vybudovanie malého zdroja Podpis Zmluvy o prístupe Podpis Zmluvy o prístupe Výmena elektromera Oznámenie o pripojení malého zdroja Oznámenie o uvedení do prevádzky

Vyplňte žiadosť pohodlne online:

Žiadosť o pripojenie malého zdroja - domácnosť:

 Podanie žiadosti

Žiadosť o pripojenie malého zdroja - podnikateľ:

 Podanie žiadosti

alebo:

  • Vyplňte formulár žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10kW do distribučnej sústavy  (ako dôvod žiadosti uveďte „pripojenie nového malého zdroja“);
  • Priložte prílohy
  • Žiadosť spolu s prílohami pošlite na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o obchodných a technických podmienkach (napr. definovanie hlavného rozpojovacieho miesta, požadovaná úprava rozvádzača elektromera, nastavenie ochrany), ktoré sú pre vás a aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Nahrajte podpísanú zmluvu pohodlne elektronicky:

 Nahrať zmluvu

alebo

podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie

Vami podpísanú Zmluvu o pripojení nám doručte najneskôr do 6 mesiacov od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám z vašej strany podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.