ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Malé zdroje do 10,8 kW

Plánujete pripojiť zariadenie na výrobu elektriny, tzv. malý zdroj? Pred samotným pripojením do distribučnej sústavy je s nami potrebné uzatvoriť zmluvný vzťah.

 Čo je malý zdroj Video: Proces pripojenia malého zdroja

Kroky potrebné k pripojeniu malého zdroja do 10,8 kW

Vyplňte žiadosť pohodlne online:

Žiadosť o pripojenie malého zdroja - domácnosti:

 Podanie žiadosti

Žiadosť o pripojenie malého zdroja - podnikatelia:

 Podanie žiadosti

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Upozornenie

Od 1.12.2022 v zmysle §2 ods. 3 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE platí: pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia.

Najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojeníZmluvy o prístupe do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o obchodných a technických podmienkach (napr. definovanie hlavného rozpojovacieho miesta, požadovaná úprava rozvádzača elektromera, nastavenie ochrany), ktoré sú pre vás a aj pre našu spoločnosť, v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy, záväzné.

Súčasťou Zmluvy o prístupe je:

  • náš záväzok zabezpečiť prístup vášho zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy do výšky maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej v Zmluve o prístupe,
  • váš záväzok neprekročiť maximálnu rezervovanú kapacitu,
  • váš záväzok riadne a včas uhrádzať platby za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity, odvod do Národného jadrového fondu a cenu za prístup do sústavy v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami.

Nahrajte podpísané zmluvy elektronicky cez aplikáciu e-Žiadosti:

 Nahrať zmluvu

Upozornenie

Vami podpísanú Zmluvu o pripojení nám doručte najneskôr do 6 mesiacov od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám z vašej strany podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Upozornenie

Bez podpisu Zmluvy o prístupe nie je možné pokračovať v nasledovných krokoch.

V prípade, ak žiadosť podá žiadateľ, ktorý nepodniká v energetike podľa §4, ods. 4 Zákona o energetike 251/2012, cenu za pripojenie neuhrádza, a teda ani zálohová faktúra nebude vystavená.

Pre uvedenie malého zdroja do prevádzky pokračujte v týchto krokoch.