ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Malé zdroje do 10,8 kW

Plánujete pripojiť zariadenie na výrobu elektriny, tzv. malý zdroj? Pred samotným pripojením do distribučnej sústavy je s nami potrebné uzatvoriť zmluvný vzťah.

 Čo je malý zdroj

Kroky potrebné k pripojeniu malého zdroja do 10,8 kW

Vyplňte žiadosť pohodlne online:

Žiadosť o pripojenie malého zdroja - domácnosti:

 Podanie žiadosti

Žiadosť o pripojenie malého zdroja - podnikatelia:

 Podanie žiadosti

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Najneskôr do 10 pracovných dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o obchodných a technických podmienkach (napr. definovanie hlavného rozpojovacieho miesta, požadovaná úprava rozvádzača elektromera, nastavenie ochrany), ktoré sú pre vás a aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Nahrajte podpísanú zmluvu elektronicky cez aplikáciu e-Žiadosti:

 Nahrať zmluvu

alebo

podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie

Vami podpísanú Zmluvu o pripojení nám doručte najneskôr do 6 mesiacov od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám z vašej strany podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

V prípade, ak žiadosť podá žiadateľ, ktorý nepodniká v energetike podľa §4, ods. 4 Zákona o energetike 251/2012, cenu za pripojenie neuhrádza, a teda ani zálohová faktúra nebude vystavená.