ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Prepočet TDO na teploty

Pre zohľadnenie vplyvu klimatických podmienok na normalizované TDO boli vytvorené tzv. prepočítané TDO. Tie sme v zmysle metodiky práce povinní používať ako podklad na tvorbu denného diagramu. Pre teplotný prepočet TDO sa používajú skutočné teploty za územie západoslovenského regiónu a normálové teploty za územie Slovenskej republiky. Obidve sady týchto hodnôt poskytuje nezávislý ústav SHMÚ a to na základe vypracovanej metodiky.

Vo vzťahu na prepočet vystupujú aj regresné koeficienty, ktoré zachytávajú vplyv teploty na jednotlivý druh TDO a tiež typ dňa (pracovný deň, sobota, nedeľa).

Predikcia typových diagramov odberu prepočítaných na teplotu TDOp v zmysle vyhlášky 24/2013 Z. z. Príloha 3, časť B, ods. 2: Ak prevádzkovateľ distribučnej sústavy používa prepočítané typové diagramy odberu, denne do 9.00 h, uverejňuje na svojom webovom sídle predikciu prepočítaných typových diagramov odberov na nasledujúce dva dni denne.

Počínajúc dňom 1. 4. 2014 spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., prestala používať prepočet TDO na teplotu. Do termínu 31. 3. 2014 vrátane bol pri TDO uplatňovaný prepočet na vonkajšiu teplotu.