ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Časté otázky

Pred pripojením - Domácnosti

Nové pripojenie - Domácnosti

Zmena pripojenia - Domácnosti

Služby distribúcie

Ceny za distribúciu elektriny

E-mobilita


Pred pripojením - Domácnosti


Vyjadrenie k územnému rozhodnutiu – ako ho získať?

Ak potrebujete od spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., získať vyjadrenie k územnému rozhodnutiu, je potrebné poslať nám žiadosť, ku ktorej nezabudnite pripojiť povinnú prílohu – projektovú dokumentáciu. Podrobný postup a formulár žiadosti  nájdete  na tejto stránke.

Ak potrebujete od spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., získať vyjadrenie k územnému rozhodnutiu, je potrebné poslať nám žiadosť, ku ktorej nezabudnite pripojiť povinnú prílohu – projektovú dokumentáciu. Podrobný postup a formulár žiadosti nájdete:

Návrat na začiatok


Nové pripojenie - Domácnosti


Vyjadrenie k stavebnému povoleniu – ako ho získať?

Ak potrebujete od spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., získať vyjadrenie k stavebnému povoleniu, postupujte podľa inštrukcií, ktoré nájdete na tejto stránke.


Ako prebieha pripojenie nového odberného miesta?

Proces pripojenia nového odberného miesta elektrickej energie prebieha v krokoch, ktoré sú popísané na tejto stránke.


Ako môžem podať žiadosť o pripojenie?

Žiadosť o pripojenie môžete podať iba elektronicky. Ak potrebujete pomoc s vyplnením žiadosti, kontaktujte našu zákaznícku linku 0850 333 999, kde vám naši operátori radi pomôžu v pracovných dňoch od 07:00 do 19:00 hod. Žiadosť o pripojenie môžete podať aj prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.


Aké údaje potrebujem na vyplnenie žiadosti o pripojenie?

Pri elektronickom podávaní žiadostí o pripojenie vás bude navigovať samotná aplikácia.

V prípade novo zriaďovaného odberného miesta je k žiadosti o pripojenie potrebné priložiť prehľadný situačný plán s vyznačením polohy objektu vrátane parcelných čísiel pozemkov a názvov ulíc. V prípade, že z priloženej dokumentácie nebude možné identifikovať budúce odberné miesto, čas vybavenia vašej požiadavky sa môže predĺžiť.


Koľko trvá spracovanie žiadosti o pripojenie?

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej  úplnej žiadosti.


Môžem niekde sledovať stav spracovania mojej žiadosti o pripojenie?

V prípade, že žiadosť o pripojenie bola podaná prostredníctvom webovej aplikácie e-Žiadosti, môžete jej stav sledovať online.

V prípade, že ste využili inú možnosť podania žiadosti o pripojenie, sa o stave spracovania vašej žiadosti môžete informovať na Zákazníckej linke 0850 333 999.


Aká je výška ceny za pripojenie a kedy je potrebné ju uhradiť?

Či je potrebné uhrádzať cenu za pripojenie sa dozviete z doručenej Zmluvy o pripojení. Cenu za pripojenie je potrebné platiť najmä pri budovaní nových odberných miest a zvyšovaní maximálnej rezervovanej kapacity.

Cena za pripojenie je poplatok za zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej v Zmluve o pripojení a umožnenie pripojenia žiadateľa po tom, ako splní všetky obchodné a technické podmienky pripojenia.

Výška ceny za pripojenie na napäťovej úrovni NN (nízke napätie) sa odvíja od amperickej hodnoty hlavného ističa podľa platného cenníka na aktuálny kalendárny rok, ktorý nájdete na našej webovej stránke. Cena za pripojenie je stanovená spôsobom uvedeným vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a/alebo v súlade s príslušným cenovým rozhodnutím ÚRSO.


Ako môžem zaplatiť cenu za pripojenie?

Poplatok môžete uhradiť:

 • načítaním QR kódu, ktorý sa nachádza v sprievodnom liste Zmluvy o pripojení, ktorý vám bol zaslaný e-mailom alebo poštou
 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení
 • prípadne poštovou poukážkou, ak bola priložená k Zmluve o pripojení

Faktúru vám odošleme po prijatí úhrady ceny za pripojenie.


Akým spôsobom je potrebné doručiť ZSD podpísanú zmluvu o pripojení?

Podpísanú Zmluvu o pripojení nahrajte elektronicky prostredníctvom:


Čo musí v prípade realizácie pripojenia budovať žiadateľ?

Elektroenergetické zariadenie medzi deliacim miestom určeným v Zmluve o pripojení po elektromerový rozvádzač vrátane, je majetkom žiadateľa, teda vás a musíte ho nechať vybudovať na vlastné náklady. Odporúčame vám kontaktovať vybraného dodávateľa takýchto prác – elektrikára či spoločnosť , ktorá tieto práce zabezpečí. Zoznam nami odporúčaných elektrikárov nájdete na našej webovej stránke. Zároveň vám odporúčame vyžiadať si od vášho elektrikára zhotovenie revíznej správy, plán skutočného vyhotovenia prípojky, resp. ďalšiu dokumentáciu, ktorá je podmienkou pripojenia – definovaná v technických podmienkach Zmluvy o pripojení.


Akým spôsobom je potrebné doručiť dokumentáciu potrebnú na realizáciu pripojenia?

Dokumentáciu vyplývajúcu z technických podmienok pripojenia (napr. revíznu správu, plán skutočného vyhotovenia prípojky, ...) nahrajte elektronicky prostredníctvom:


Ako dlho trvá samotné pripojenie – od podania žiadosti o pripojenie po montáž/zapojenie elektromera?

Dĺžka pripojenia je závislá od typu pripojenia a aj od času, za ktorý splní žiadateľ podmienky pripojenia:

 1. doručenie podpísanej zmluvy o pripojení;
 2. úhrada ceny za pripojenie;
 3. plnenie technických podmienok pripojenia zo strany žiadateľa stanovených v Zmluve o pripojení (príloha č.1).

Po splnení týchto náležitostí začne plynúť lehota plnenia predmetu Zmluvy o pripojení na strane spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorú nájdete v Zmluve o pripojení – odsek II., bod 3.

Najneskôr do konca tejto lehoty by malo byť odberné miesto technicky pripravené na montáž/zapojenie elektromera. O tejto skutočnosti bude žiadateľ informovaný doručením „Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia“.

Pre samotnú montáž/zapojenie elektromera je potrebné uzatvorenie ďalšieho zmluvného vzťahu, a to s vybraným dodávateľom elektriny, ktorého kontaktujte bezodkladne po doručení informácie o splnení technických podmienok pripojenia. Po doručení vašej požiadavky na pripojenie od vami vybraného dodávateľa elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (distribútor elektriny), bude elektromer zapojený do 5 pracovných dní.


Kde môžem získať odpoveď na moje ďalšie otázky, ktoré sa tu nenachádzajú?

Všetky informácie o pripájaní nájdete na tejto webovej stránke, resp. nás môžete kontaktovať:

 • E-mailom na odberatel@zsdis.sk;
 • Cez online chat (v pravom dolnom rohu );
 • Na zákazníckej linke 0850 333 999 alebo
 • Poštou:
  • Západoslovenská distribučná, a.s.
   P.O.BOX 292
   810 00 Bratislava 1

Návrat na začiatok


Zmena pripojenia - Domácnosti


Potrebujem zvýšiť/znížiť hlavný istič, ako mám postupovať?

Pre realizáciu takejto zmeny je potrebné podať novú žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave. V žiadosti vyznačte možnosť „zvýšenie/zníženie hodnoty hlavného ističa pred elektromerom“. Podrobný postup a formulár žiadosti nájdete na tejto stránke.


Potrebujem zmeniť počet fáz (z 1 na 3 fázy alebo z 3 na 1 fázu), ako mám postupovať?

Pre realizáciu takejto zmeny je potrebné podať novú žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave. V žiadosti vyznačte možnosť „zmena počtu fáz (z 1 na 3 fázy a naopak)“. Podrobný postup a formulár žiadosti nájdete na tejto stránke.


Potrebujem zmeniť meranie z 1 na 2 tarifné, ako mám postupovať?

Pre realizáciu takejto zmeny je potrebné podať novú žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave. V žiadosti vyznačte možnosť „zmena typu merania (jednotarifné meranie 1T na dvojtarifné meranie 2T)“. Podrobný postup a formulár žiadosti nájdete na tejto stránke.


Potrebujem zmeniť meranie z 2 na 1 tarifné, ako mám postupovať?

Kontaktujte vášho dodávateľa elektrickej energie, ktorý zmenu merania zrealizuje.


Ako mám zmeniť dodávateľa elektrickej energie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., je distribútor elektrickej energie. Elektrinu vám distribuujeme na základe objednávky od vášho dodávateľa elektrickej energie. 

Zoznam všetkých dodávateľov elektrickej energie na Slovensku je zverejnený na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Väčšinu úkonov súvisiacich so zmenou dodávateľa za vás vybaví váš nový dodávateľ. Odporúčame vám preto požiadať o bližšie informácie o tejto zmene práve vášho nového dodávateľa.

Návrat na začiatok


Služby distribúcie


Ako mám zmeniť dodávateľa elektrickej energie

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., je distribútor elektrickej energie. Elektrinu vám distribuujeme na základe objednávky od vášho dodávateľa elektrickej energie. 

Zoznam všetkých dodávateľov elektrickej energie na Slovensku je zverejnený na webovom sídle Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Väčšinu úkonov súvisiacich so zmenou dodávateľa za vás vybaví váš nový dodávateľ. Odporúčame vám preto požiadať o bližšie informácie o tejto zmene práve vášho nového dodávateľa.


Som odpojený z dôvodu neplatenia, ako mám postupovať?

Žiadosť o vaše opätovné pripojenie do distribučnej sústavy nám môže zaslať iba váš dodávateľ elektrickej energie.

Ak si nie ste istí, kto je vaším dodávateľom elektrickej energie, túto informáciu nájdete na každej faktúre za elektrinu.


Som odpojený po ukončení zmluvy, ako mám postupovať?

V uvedenom prípade postupujte rovnako ako pri novom pripojení odberného miesta. 

Ak chcete vaše odberné miesto pripojiť bez akejkoľvek zmeny technických podmienok, za takéto pripojenie nebudete platiť pripojovací poplatok.

Ak chcete vaše odberné miesto pripojiť a zároveň chcete  zmeniť technické podmienky pripojenia, postupujte ako pri zmene pripojenia.

Návrat na začiatok


Ceny za distribúciu elektriny


Kde nájdem cenníky spoločnosti Západoslovenská distribučná

Aktuálne cenníky nájdete v časti Dokumenty a cenníky


Kto určuje ceny spoločnosti Západoslovenská distribučná?

V rámci portfólia poskytovaných služieb vymedzených v predmete činnosti zapísanom v Obchodnom registri spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. poskytuje služby, z ktorých časť plne podlieha cenovej regulácii, napr. pripojenie do distribučnej sústavy, prístup do distribučnej sústavy, distribúcia elektriny. U týchto služieb sú ceny určované/schvaľované príslušným orgánom štátnej správy – v uvedených prípadoch je to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a služby poskytované v zmysle Cenníka služieb distribúcie. U služieb poskytovaných v zmysle Cenníka služieb distribúcie sú ceny/spôsob určenia koncovej ceny realizované v zmysle platnej legislatívy – najmä podľa zákona o cenách.


Ostatné tarify za použitie distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., (Ostatné tarify) zahŕňajú

 • Prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK)
 • Prekročenie rezervovanej kapacity (RK)
 • Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy (DS)
 • Nedodržanie predpísanej úrovne účinníka

Som odberateľ na napäťovej úrovni nízkeho napätia (NN) s meraním typu A alebo s meraním typu B ( priebehovým meraním), aké hodnoty sa vyhodnocujú a čo sa spoplatňuje?

Užívateľom DS na napäťovej úrovni NN, na odbernom mieste vybavenom priebehovým meraním prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS) fakturuje prekročenie dojednanej RK, prekročenie MRK, nedodržanie predpísanej úrovne účinníka a jalovú dodávku elektriny do DS s výnimkou užívateľov DS podľa podmienok definovaných § 7 ods. 20 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou  a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č.371/2016 Z.z.


Aký je rozdiel medzi dojednávaním RK na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia VVN, vysokého napätia VN a napäťovej úrovni NN?

V prípade, ak je odberné miesto vybavené meradlom, ktoré umožňuje merať odobraný profil, má užívateľ DS možnosť sledovať dodržanie hodnoty RK na napäťovej úrovni VVN, VN aj NN.

Užívateľ DS, ktorého OM je pripojené na napäťovej úrovni VVN, VN si dojednáva druh RK (mesačná, trojmesačná, dvanásťmesačná) a hodnotu RK v kW.

Užívateľ DS, ktorého OM je pripojené na napäťovej úrovni NN  si dojednáva hodnotu RK v A.


Čo znamená hodnota MRK?

MRK na napäťovej úrovni VVN, VN je maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné odoberať z distribučnej sústavy – stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu dojednaná v zmluve o pripojení do sústavy alebo určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto.

MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená ampérickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom alebo prepočítaná kilowattová hodnota MRK na prúd v ampéroch dojednaná v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy alebo určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto.

Interval na vyhodnotenie MRK je kalendárny mesiac. Ak nameraná stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu prekročí hodnotu MRK, uplatní sa tarifa za prekročenie MRK podľa platného cenníka za distribúciu elektriny.


Čo znamená hodnota RK?

RK na napäťovej úrovni VVN, VN je dojednaná stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu, ktorý na základe platnej zmluvy zabezpečuje  PDS pre užívateľa DS. RK na napäťovej úrovni NN je MRK popísaná votázke "Čo znamená hodnota MRK".

Čím je RK vyššia, tým sú fixné mesačné platby, ktoré platí užívateľ DS na základe dojednanej RK, vyššie.

Interval na vyhodnotenie RK je kalendárny mesiac. Ak nameraná stredná hodnota štvrťhodinového činného výkonu prekročí hodnotu RK, uplatní sa tarifa za prekročenie RK podľa cenníka za distribúciu elektriny.


Na čo nezabudnúť pri nastavovaní správnych hodnôt RK a MRK?

Pri vyšších odberoch s meraním typu A si užívateľ DS s predstihom objednáva u PDS požadovanú hodnotu RK uvádzanú v kW. Táto hodnota nesmie byť nižšia ako 20 % MRK a vyššia ako MRK. Dodržanie hodnoty RK sa vyhodnocuje z najvyššej nameranej hodnoty 15-minútového výkonu v danom mesiaci. Pokiaľ sa v mesiaci nameria viac prekročení RK, tarifa za prekročenie sa uplatňuje pre najvyššiu nameranú hodnotu. Výška tarify za prekročenie RK, resp. prekročenie MRK je uvedená v cenníku za distribúciu elektriny.

RK sa dojednáva podľa pravidiel uvedených v cenníku za distribúciu elektriny.

Ak si zákazník chce upraviť hodnotu MRK, je potrebné uzatvoriť novú zmluvu o pripojení. Pri zvyšovaní hodnoty MRK sa pre určenie platby za pripojenie použije jednotková cena za pripojenie určená ÚRSO, ktorou sa vynásobí rozdiel novej hodnoty MRK a pôvodnej hodnoty MRK. Pokiaľ dôjde k zníženiu hodnoty MRK, cena za pripojenie sa nefakturuje.


Kde je možné zistiť, či som prekročil hodnoty RK a MRK? Kde môžem nájsť historické stavy hodnôt?

Zákazník sa môže zaregistrovať na webovej aplikácii Západoslovenskej distribučnej, a.s. s názvom Distribučný portál, kde je možné sledovať za predchádzajúci deň skutočne namerané hodnoty, ktoré vstupujú do fakturácie distribučných poplatkov.


Čo mám spraviť, aby sa minimalizoval finančný dosah?

Možností ako predchádzať finančným dosahom na zákazníka je viacero. Užívateľ DS na základe vlastnej vôle a na vlastné náklady môže zabezpečiť napríklad:

 

 • optimalizáciu charakteru odberu, ktorá bude limitovať prekročenie hodnoty MRK alebo RK (napr. užívateľ DS zabezpečí obmedzenie zapínania viacerých výkonovo náročnejších spotrebičov súčasne)
 • inštaláciu zariadení alebo vypínacích prvkov, ktoré obmedzia maximálny odobraný výkon odpojením zariadení pri definovanej výkonovej hodnote
 • inštaláciou kompenzácie účinníka
 • technickou/zmluvnou úpravou hodnoty MRK alebo RK (vytvorenie dostatočnej výkonovej rezervy)
 • oboznámením sa s odoberaným výkonom na Distribučnom portáli alebo na faktúre

 

 

Príklad č. 1: Ako si mám ustrážiť hodnoty RK a MRK, aby som ich neprekročil?

Zákazník môže sledovať odoberaný výkon, aj keď má istič nízkej ampérickej hodnoty, napr. 3 x 25 A. Tomuto ističu zodpovedá po prepočte výkon 18 kW. U trojfázových odberov sa RK prepočíta  podľa vzorca:

P = 1,7320508 x Uz x I x cos Φ/1000

kde:

 • P = činný výkon v kW,
 • Uz = 400 V, združené napätie vo Voltoch,
 • I = ampérická hodnota ističa v Ampéroch,
 • cos Φ = 1.
Výsledok sa zaokrúhli smerom nahor.
Ak je vami odoberaný výkon vyšší ako 18 kW, bude vám  fakturovaný poplatok za prekročenie MRK, a to za každý prekročený kW v zmysle cenníka za distribúciu elektriny. Preto ak zistíte, že hodnota odoberaného výkonu je pravidelne vyššia, je potrebné inštalovať na odberné miesto istič vyššej ampérickej hodnoty. Vyriešiť to môžete napríklad podaním žiadosti o pripojenie na zvýšenie hodnoty MRK, prípadne ustrážením spotreby v hodnote, ktorú máte dohodnutú.

Príklad č. 2: Ako si mám ustrážiť dodržanie predpísanej úrovne účinníka?

Aby sa predišlo fakturácii prirážky za nedodržanie účinníka, je potrebné mať na danom odbernom mieste inštalované kompenzačné zariadenie. Prirážka za nedodržanie účinníka sa určuje podľa algoritmu v cenníku za distribúciu elektriny na základe veličiny tg Φ, čo je pomer jalovej induktívnej elektriny a činnej elektriny. Z tejto hodnoty sa matematicky vypočíta hodnota cos Φ. Ak je táto hodnota v rozmedzí od 0,95 až 1, prirážka za nedodržanie účinníka fakturovaná nebude. No čím je táto hodnota nižšia, tým sú tieto poplatky vyššie. Pre rýchlu orientáciu – ak je činný odber 3 x vyšší ako hodnota jalovej induktívnej elektriny, účinník dosahuje správnu hodnotu 0,95 až 1.

P = činný výkon v kW,

Uz = 400 V, združené napätie vo Voltoch,

I = ampérická hodnota ističa v Ampéroch,

cos Φ = 1.


Kde sa môžem poradiť, ak mi niečo nie je jasné?

Na doplnenie informácií ohľadom nastavenia RK, MRK a ďalších cenníkových položiek môže zákazník kontaktovať našu zákaznícku linku 0850 333 999.


Kto mi môže pomôcť upraviť zariadenie či nastaviť správne hodnoty? Koľko ma to bude stáť?

Pre prípad optimalizácie výberu ističa či nastavenia správnych hodnôt sa zákazník môže obrátiť na energetických poradcov, dodávateľa či projektanta zariadenia. Tí zákazníka informujú o cenovej ponuke za jednotlivé služby.


Kde sa na faktúrach uvádza údaj o nastavenej RK a MRK?

Odberatelia si môžu hodnotu RK a MRK na svojom odbernom mieste skontrolovať vo webovej aplikácii Distribučný portál. Vzhľadom na to, že faktúry vystavujú jednotliví dodávatelia elektriny, nie je možné určiť, kde na faktúre sa nachádza tento údaj. Odberateľ sa môže informovať u svojho dodávateľa elektriny


Ako zistím, či mám odberné miesto vybavené priebehovým meraním?

Priebehové meranie znamená, že hodnota spotrebovanej elektrickej práce je zaznamenávaná v určitých pravidelných intervaloch. V našom prípade jeden interval trvá 15 minút. Znamená to, že každých 15 minút je do pamäte elektromera uložená hodnota spotrebovanej elektrickej práce za predchádzajúci čas. Ak tieto hodnoty vyskladáme vedľa seba, dostaneme kontinuálny priebeh spotreby za deň/mesiac/rok. Takýto elektromer má na štítku nápis Profil záťaže.


Prečo mi bol vymenený bežný elektromer za elektromer s priebehovým meraním?

Elektromer bol vymenený v rámci technologickej obnovy meracích zariadení. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy má právo namontovať na odberné miesto akýkoľvek typ určeného meradla elektriny. Podľa v súčasnosti platných zákonov je to výlučne v jeho právomoci.


Čo prináša priebehové meranie zákazníkovi?

Hlavná výhoda inteligentného merania pre koncových odberateľov je možnosť sledovať informácie o svojej aktuálnej spotrebe v častej frekvencii.

Možnosť sledovať svoju spotrebu na pravidelnej báze predpokladá zmenu správania spotrebiteľa a následne úsporu energií. Informácie o spotrebe bude môcť odberateľ sledovať cez lokálne rozhranie alebo cez webové rozhranie. Ďalším benefitom z pohľadu zákazníka je zmena dodávateľa a prepis odberateľa s presnými a aktuálnymi údajmi o stave spotreby. Výhodou je nepochybne aj širší tarifný systém. Moderné elektromery dokážu meniť a rozširovať tarifnú štruktúru na minimálne 4 tarify. Nové produkty od dodávateľov, ktoré s takýmito tarifami súvisia, pomôžu znížiť zákazníkom náklady v prípade, že presunú spotrebu na obdobie mimo špičky.


Čo mám robiť, keď dané meranie nechcem?

PDS inštaluje priebehové merania v závislosti od veľkosti ističa, teritória a podobne. Montáž akéhokoľvek určeného meradla elektriny nie je možné odmietnuť – neposkytnutie súčinnosti je porušením Prevádzkového poriadku, Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, za ktoré príslušný orgán štátnej správy ukladá pokutu.


Čo je istič?

Prúdový istič je technické zariadenie. Istič je umiestnený pri elektromere. Má dve základné funkcie:

 1. Stanovuje, aký veľký odber elektrického výkonu môžete odobrať z distribučnej sústavy, a preto priamo súvisí aj s výškou platby. Väčší príkon (potreba elektrického výkonu) = vyššia platba.
 2. Chráni vašu prevádzku pred technickými poruchami, ktoré by zväčša mohli spôsobiť škodu (požiar, úraz a pod.). Ak odber vašich spotrebičov dosiahne hodnotu vášho prúdového ističa, istič vypne a spôsobí prerušenie odberu elektriny.

Čo je vypínacia charakteristika ističa?

Vypínacia charakteristika ističa je doba odpojenia isteného spotrebiča v závislosti od skratového prúdu, resp. preťaženia.


Ako je možné, že môžem prekročiť MRK (ktorá je vo výške ističa)? Nemal by sa vtedy vypnúť?

Vypnutie ističa prebieha podľa toho, akú má vypínaciu charakteristiku. Istič môže povoliť prekročenie hodnoty v závislosti od nastavenia jeho vypínacej charakteristiky.


Čo znamená výraz účinník?

V prípade zákazníkov, ktorí majú v prevádzkach vo väčšej miere zastúpené spotrebiče s indukčným charakterom odberu (elektromotory, transformátorové zváračky a i.), dochádza k fázovému posunu medzi napätím a prúdom. Vektory napätia predbiehajú vektory prúdu. Veľkosť tohto posunu vyjadruje takzvaný účinník. Účinník vyjadruje pomer medzi činnou a jalovou energiou nameranou v odbernom mieste. V ideálnom prípade sa hodnota účinníka rovná jednotke. Vtedy „tečie“ iba činná energia a žiadna jalová energia. Pokiaľ je hodnota účinníka nižšia ako jeden, tečie cez odberné miesto odberateľa a distribučnú sústavu aj jalová energia, ktorá nekoná prácu. Zbytočne tak prúdovo zaťažuje elektrické rozvody a vodiče.


Ako možno predísť poplatkom za prekročenie účinníka?

Uplatneniu tarify za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka je možné predísť inštaláciou kompenzačného zariadenia.


Ako funguje kompenzačné zariadenie?

Kompenzačné zariadenie je zariadenie, ktoré posúva fázu vstupného prúdu k fáze napätia prostredníctvom kapacitných filtrov na vstupe. Týmto spôsobom minimalizuje fázový rozdiel prúdu a napätia a zvyšuje hodnotu účinníka.


Čo znamená výraz jalovina?

Opačným problémom, ako je nevyhovujúci účinník spôsobený veľkou spotrebou jalovej energie, je jalová dodávka elektriny. K dodávke dochádza vtedy, ak prevláda kapacitná zložka odberu, teda ak je odber takzvane prekompenzovaný. K prekompenzovaniu dochádza z rôznych príčin.

V praxi sú najčastejšie tieto:

 1. nesprávne navrhnuté odstupňovanie hodnôt kompenzačných kondenzátorov,
 2. takzvaný zlepený kontakt stýkača (trvalo pripojený jeden či viac kondenzátorov), prípadne iná porucha kompenzačného zariadenia,
 3. dlhé káblové prívody v rámci rozľahlejších areálov.

Odkedy sa začína fakturácia Ostatných taríf?

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., začne užívateľom distribučnej sústavy pripojeným na NN s priebehovým meraním fakturovať Ostatné tarify k 1. januáru 2014. Zákazníci tak majú možnosť v priebehu roka 2013 optimalizovať zariadenia a hodnoty, ktoré by mohli prekročenie položiek ovplyvniť.


Prečo dochádza k zmene systému fakturácie?

Fakturovaním Ostatných taríf uplatňuje Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s platnou legislatívou nediskriminačný/jednotný prístup k zákazníkom. Zmeny systému rovnako prispievajú k efektívnejšej a bezpečnejšej prevádzke distribučnej sústavy.


Som odberateľ na úrovni NN priebehovým meraním, aké hodnoty sa vyhodnocujú a čo sa spoplatňuje?

Zákazníkovi distribučnej sústavy na úrovni NN s odberným miestom vybaveným priebehovým meraním prevádzkovateľa distribučnej sústavy fakturuje prekročenie zmluvne dohodnutej rezervovanej kapacity (RK) (výkonu) a prípadné prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) (výkonu), nedodržanie hodnoty účinníka a jalovú dodávku elektriny do distribučnej sústavy.

Návrat na začiatok


E-mobilita


Ako mám postupovať, ak potrebujem pripojiť nabíjaciu stanicu pre elektromobil na novom odbernom mieste?

Žiadosť o pripojenie podajte elektronicky alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.

V žiadosti o pripojenie zvoľte možnosť „Požadujem pripojiť nové odberné miesto“. V časti „Technické údaje“ v položke „Pripojenie nabíjacej stanice“ vyberte možnosť „Áno“. Do položky „Celkový inštalovaný výkon nabíjacej stanice“ doplňte hodnotu výkonu nabíjacej stanice v kW. Táto informácia nám pomôže zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.


Ako mám postupovať, ak potrebujem pripojiť nabíjaciu stanicu pre elektromobily na existujúcom odbernom mieste?

Žiadosť o pripojenie podajte elektronicky alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.

V žiadosti o pripojenie zvoľte možnosť „Požadujem zvýšiť/znížiť hlavný istič (maximálnu rezervovanú kapacitu)“. V časti „Technické údaje“ v položke „Pripojenie nabíjacej stanice“ vyberte možnosť „Áno“. Do položky „Celkový inštalovaný výkon nabíjacej stanice“ doplňte hodnotu výkonu nabíjacej stanice v kW. Táto informácia nám pomôže zabezpečiť vhodné riešenie pripojenia vášho odberného miesta.


Aký istič potrebujem pre pripojenie nabíjacej stanice pre elektromobily?

Do úvahy je potrebné zobrať súčasnú hodnotu vášho hlavného ističa, aktuálne pripojené spotrebiče v domácnosti, ako aj plánovaný výkon nabíjacej stanice. S posúdením kapacity a určením hodnoty hlavného ističa vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.


Ako mám postupovať, ak chcem overiť možnosti pripojenia nabíjacej stanice v konkrétnej lokalite pre účely zváženia investičného zámeru?

Pre detailné posúdenie aktuálnej možnosti pripojenia nás požiadajte o vyjadrenie k možnosti pripojenia nasledovným spôsobom:

 1. Podajte žiadosť o posúdenie možnosti pripojenia pohodlne online:

    Podanie žiadosti
 2. Najneskôr do 30 dní od doručenia vašej žiadosti pre vás pripravíme vyjadrenie k možnosti pripojenia, ktoré bude obsahovať technické podmienky pripojenia:
  • bod napojenia do distribučnej sústavy;
  • veľkosť hlavného istiaceho prvku pre odberné miesto;
  • odporúčané umiestnenie elektromerového rozvádzača;
  • v prípade neexistujúcej distribučnej sústavy alebo nedostatočnej kapacity distribučnej sústavy, ak je to možné, návrh riešenia.

Toto vyjadrenie má informatívny charakter o aktuálnom stave - možnosti pripojenia do distribučnej sústavy v danej lokalite.

Záväzné technické podmienky pripojenia budú stanovené až v Zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy potom, ako nás požiadate o pripojenie.


Vyplýva mi z pripojenia nabíjacej stanice pre elektromobily nejaká legislatívna povinnosť?

Áno, v zmysle § 35 ods. 2 písm. j) a k) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je odberateľ povinný:

j) uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na existujúcom odbernom mieste,

k) v žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy uviesť informáciu o pripojení nabíjacej stanice, ak pripája do distribučnej sústavy nabíjaciu stanicu s celkovým inštalovaným výkonom nad 100 kW na novom odbernom mieste.

Návrat na začiatok