ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Nahlasovanie údajov do Národného jadrového fondu

Ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy (MDS) máte podľa Nariadenia vlády SR č. 426/2010 Z.z. povinnosť nahlasovať prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy údaje potrebné na vyúčtovanie efektívnej sadzby odvodu do Národného jadrového fondu. Údaje za príslušný mesiac odovzdá prevádzkovateľ MDS vždy do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na adresu odvodnjf@zsdis.sk.

Prevádzkovateľ MDS uhradí efektívnu sadzbu za množstvo elektriny dodané v tejto miestnej distribučnej sústave vrátane platby z uplatnenia efektívnej sadzby za elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a spotrebovanú v rámci ostatnej spotreby elektriny prevádzkovateľa MDS, okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.

Z dôvodu odlišného uplatnenia DPH pre koncovú spotrebu jednotlivých odberateľov v rámci MDS a vlastnej spotreby prevádzkovateľa MDS vás preto žiadame nahlasovať údaje pre vyúčtovanie efektívnej sadzby v nasledovnom členení:

  1. vlastná spotreba prevádzkovateľa MDS – bude fakturovaná s 20 % DPH,
  2. koncová spotreba spolu za jednotlivé odberné miesta v MDS – bude fakturovaná bez uplatnenia DPH (DPH si uplatní voči týmto odberateľom prevádzkovateľ MDS).

Ak prevádzkovateľ MDS nahlási iba jedno číslo ako hodnotu na vyúčtovanie efektívnej sadzby, bude mu fakturované toto množstvo elektriny podľa bodu 1., teda ako vlastná spotreba prevádzkovateľa MDS a bude fakturované s 20 % DPH.

Ak prevádzkovateľ MDS nenahlási potrebné údaje na vyúčtovanie efektívnej sadzby do 7. kalendárneho dňa na vyúčtovanie efektívnej sadzby, bude mu fakturované množstvo elektriny odobrané a namerané na vstupe do jeho MDS podľa bodu 1., teda ako vlastná spotreba prevádzkovateľa MDS a bude fakturované s 20 % DPH.

V prípade nejasností týkajúcich sa odvodu do Národného jadrového fondu zasielajte svoje otázky na e-mailovú adresu odvodnjf@zsdis.sk.