ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Manuály k elektromerom

Predstavujú najstaršie typy elektromerov v našej sieti fungujúce na mechanickom princípe, pričom energia prechádzajúca cez elektromer sa indukuje na rotačné teleso, ktoré svojim pohybom spôsobuje načítavanie číselníka. Existujú jednofázové prípadne trojfázové varianty.  V súčasnosti sú tieto elektromery nahrádzané statickými elektromermi prípadne inteligentnými elektromermi.

Prehľad elektromerov a manuály k nim

 

Tieto elektromery využívajú na svoje fungovanie množstvo elektronických zariadení, čím sa eliminuje mechanický pohyb, ktorý bol pilierom pri indukčných elektromeroch. Elektromery obsahujú časovú základňu, vďaka ktorej je možné ovládanie sadzieb priamo týmito elektromermi a nie je potrebne iné externé ovládacie zariadenie. Odpočet je vykonávaný zväčša prostredníctvom optickej sondy, vďaka čomu je vylúčené zlyhanie ľudského faktora. Na základe tohto odpočtu sú získavané aj ďalšie technické dáta, vďaka ktorým naša spoločnosť získava lepší prehľad o nameraných dátach za dané obdobie.

Prehľad elektromerov a manuály k nim

 

Inteligentné elektromery, alebo aj inteligentné meracie systémy (IMS) delíme na priame, polopriame a nepriame typy.

Priame elektromery - Najnovšia generácia elektromerov, ktorá zahŕňa všetky funkcionality statických elektromerov. Oproti nim však majú omnoho väčší rozsah meraných veličín a frekvenciu ich ukladania, ako aj ich diaľkové zasielanie nameraných dát do odpočtovej centrály bez potreby manuálneho odpočtu.

Polopriame elektromery – Obsahujú všetky funkcionality inteligentných elektromerov pričom sú určené pre merania na úrovni nízkeho napätia (NN). Tieto typy elektromerov merajú napätie priamo a prúd nepriamo. Pre tento účel sú vybavené meracím transformátorom prúdu, pre spoľahlivý prevod prúdu na merateľnú úroveň elektromerom.

Nepriame elektromery – Rovnako obsahujú všetky funkcionality inteligentných elektromerov pričom sú určené pre merania na úrovniach vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN). Tieto typy elektromerov merajú napätie aj prúd nepriamo. Pre tento účel sú vybavené meracím transformátorom prúdu a napätia, pre spoľahlivý prevod napätia a prúdu na merateľnú úroveň elektromerom.

Prehľad elektromerov a manuály k nim