ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Orezanie a výrub drevín zasahujúcich do vedenia

Nachádzajú sa na vašom pozemku dreviny (stromy/kríky, porasty...), ktoré zasahujú do vedenia a vy neviete ako postupovať pri ich orezaní či výrube? Pripravili sme pre vás prehľad základných informácií k tejto téme.

Kto je zodpovedný za údržbu porastov zasahujúcich do vedenia – vlastník/nájomca pozemku alebo spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD)?

V zmysle právnych predpisov v oblasti životného prostredia za stav drevín, čiže aj ich ošetrovanie a údržbu, je zodpovedný majiteľ, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa predmetné dreviny nachádzajú (§ 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

Vlastník, správca a nájomca nehnuteľnosti, na ktorej sa stromy a iné porasty nachádzajú, je tiež zodpovedný za údržbu stromov a iných porastov tak, aby nezasahovali do ochranného pásma elektrických zariadení a neohrozovali bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy (viď. § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prevádzkový poriadok spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.)

Líšia sa zodpovednosti v závislosti od typu vedenia/elektroenergetického zariadenia? Kde zistím, o aký typ vedenia ide (nízke napätie (NN), vysoké resp. veľmi vysoké napätie (VN/VVN))?

Elektrické vedenie nízkeho napätia (NN do 1 kV) nemá stanovené ochranné pásmo. Napriek tomu je v záujme bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky energetických zariadení potrebné udržiavať bezpečnú vzdialenosť od vodičov elektrického vedenia. Výrub alebo orez drevín musí byť uskutočnený tak, aby najbližší konár stromu alebo iný porast bol vzdialený najmenej 2 metre od vodičov elektrického vedenia nízkeho napätia.

Veľkosť ochranného pásma stanovuje ustanovenie § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najčastejšie ide o tieto prípady:

  • Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia VN (22 kV) je 10 m
  • Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia VVN (110 kV) je 15 m
  • Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia pri napätí NN, VN a VVN (do 110 kV) je 1 m
  • Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je 10 m (ide o vzdialenosť meranú od krajných vodičov, resp. oplotenia alebo na hranice objektu elektrickej stanice)

V prípade pochybností, o akú napäťovú úroveň elektrického vedenia vo vašom prípade ide, môžete preveriť informácie po registrácii v Geoportáli alebo odoslaním e-mailu na odberatel@zsdis.sk.

Upozornenie

Výkon činnosti v blízkosti ochranného pásma, ktorou sa možno priblížiť k elektrickým zariadeniam, teda v mnohých prípadoch aj vykonávanie údržby stromov, nám vopred oznámte e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo listom na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava. Pri výkone činnosti dodržiavajte podmienky vyplývajúce z právnych predpisov a podmienky stanovené spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané najmä zriaďovať stavby, konštrukcie  a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m a vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku alebo činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy.

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, a tiež vykonávať zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

V ochrannom pásme elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

Aké práva má ZSD pri vykonávaní orezov?

V zmysle § 11 ods. 1) písm. a) a b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike môže držiteľ povolenia (ZSD) alebo ním poverená osoba (dodávateľ prác) v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme:

  • vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
  • pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník.

V prípade pravidelnej údržby stromov a iných porastov vstup na pozemok oznamuje ZSD alebo dodávateľ prác, vykonávajúci údržbu v mene ZSD, verejnou vyhláškou (vyvesením výzvy na dobu 30 dní na úradnej tabuli obce, ktorej katastrálne územie bude činnosťou priamo dotknuté) alebo aj iným spôsobom v danom mieste obvyklým (napríklad obecný rozhlas).

Oprávnenie vstúpiť na nehnuteľnosť sa vzťahuje aj na osoby poverené ZSD. Spravidla ide o dodávateľov prác, ktorí vykonávajú údržbu stromov a iných porastov tak, aby nezasahovali do ochranného pásma elektrických zariadení a neohrozovali bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, na základe zmluvy so ZSD. Títo dodávatelia prác disponujú poverením a na požiadanie vlastníka sú povinní sa ním preukázať.

Upozornenie

V prípadoch bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov alebo v prípade poruchy, údržby alebo havárie na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania, vstup na pozemok a odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov nemusí ZSD vopred oznamovať.

Kedy a za akých podmienok vykonáva orezy ZSD?

ZSD vykonáva orezy spravidla len v prípadoch, ak ich nevykoná vlastník pozemku. 

Údržba porastov pod vedením NN sa vykonáva za predpokladu, že je alebo môže byť ohrozená spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky vedenia. Hodnotenie stavu porastov v teréne pracovníkmi ZSD sa vykonáva pri výkone iných činnosti spojených s prevádzkou a údržbou vedení všetkými pracovníkmi prevádzky a správy energetických zariadení ZSD pohybujúcich sa priamo v teréne alebo pri výkone skúšok elektroenergetických zariadení.

Údržbu porastov pod vedením vysokého napätia (VN) vykonáva ZSD prostredníctvom dodávateľov, ktorí vykonávajú túto službu v termínoch a spôsobom podľa uzavretej zmluvy so ZSD.

Údržbu porastov pod vedením veľmi vysokého napätia (VVN) vykonáva ZSD vlastnými kapacitami alebo prostredníctvom dodávateľov, ktorí vykonávajú túto službu v termínoch a spôsobom podľa uzavretej zmluvy so ZSD.

Realizuje ZSD obhliadky okolia elektroenergetických zariadení?

ZSD zabezpečuje na zariadeniach distribučnej sústavy predpísaný výkon opakovaných odborných prehliadok a odborných skúšok zariadenia a v prípade vedení vysokého napätia aj výkon opakovanej úradnej skúšky.

ZSD má vypracovaný Poriadok preventívnej údržby, na základe ktorého sa pravidelne hodnotí aj stav porastov v blízkosti a pod vedením vysokého a nízkeho napätia. V prípade zistenia nedostatkov a podľa stupňa závažnosti ZSD pristúpi k ich odstráneniu.

Kde sa dá overiť či je orez naplánovaný?

Informáciu o tom, či sa na konkrétnom úseku nadzemného vedenia nízkeho napätia plánuje vykonanie orezu, je možné preveriť zaslaním e-mailu so žiadosťou o informácie o plánovanom vykonávaní orezov drevín na odberatel@zsdis.sk.

Akým spôsobom oznamuje ZSD, že vlastník/nájomca/správca má zabezpečiť orez stromov?

Ak stromy alebo iné porasty ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy, elektrických zariadení alebo vedení, ZSD vyzve odoslaním Výzvy vlastníkom, správcom a nájomcom príslušnej nehnuteľnosti na odstránenie alebo okliesnenie stromov a iných porastov (najmä prostredníctvom úradných tabúľ obecných úradov spravidla jedenkrát za rok).

Výzva obsahuje dve lehoty – lehotu na vykonanie údržby (približne 60 dní odo dňa zverejnenia výzvy) a lehotu na oznámenie, že vlastník má záujem o vykonanie údržbu sám s náhradou nákladov (táto lehota nie je kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy).

Čo sa stane ak vlastník orez nevykoná?

Ak vlastník orez nevykoná v stanovenej lehote vo Výzve, orez vykoná ZSD na vlastné náklady.

Kedy sa orezy vykonávajú? Iba v čase vegetačného pokoja alebo aj inokedy?

Pri riešení poruchových stavov a nebezpečných situácií (v prípade bezprostredného ohrozenia života, zdravia človeka, alebo značnej škody na majetku) sa orezy/výruby vykonávajú bezodkladne po zistení poruchy alebo nebezpečnej situácie za dodržania ďalších povinností v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

Ak nejde o poruchové stavy a nebezpečné situácie, z hľadiska ochrany prírody a v zmysle  § 22 vyhlášky č. 170/2021 Z.z. sa pri vydaní súhlasu na výrub dreviny prihliada na to, aby sa vykonal najmä v období vegetačného pokoja (od 1. októbra do konca februára). Orez drevín je možné vykonať aj vo vegetačnom období (od 1. marca do 30. septembra), treba však zobrať na zreteľ, že v prvej polovici vegetačného obdobia prebieha hniezdne obdobie vtáctva a je potrebné dbať na to, aby nedošlo k zničeniu hniezda obsadeného chráneným druhom vtákov, ktorým sú u nás všetky druhy vtákov.

Tip

Starostlivosť o dreviny v okolí verejnej technickej infraštruktúry podrobne definuje dokument Arboristický štandard.

Kedy má vlastník v prípade realizácie orezu oznamovaciu povinnosť aj voči orgánom životného prostredia a voči akým?

Vlastník, správca, alebo nájomca pozemku, na ktorom sa drevina nachádza, je povinný zabezpečiť jeho starostlivosť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V zmysle vyhlášky č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa udržiavaním drevín zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj.

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je ten, kto drevinu vyrúbal pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku, povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Ak povinnosť výrubu vyplýva zo zákona o energetike, ale nejde o prípady bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku, na výrub drevín v ochranných pásmach elektrických zariadení v oblastiach I. – III. stupňa územnej ochrany sa síce nevyžaduje súhlas úradu orgánu ochrany prírody, ale v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny zákona o ochrane prírody a krajiny účastníci procesu sú povinní zaslať oznámenie orgánu ochrany prírody v lehote najmenej 15 pracovných dní pred plánovaným vykonaním výrubu. Ten, kto chce uskutočniť výrub drevín v ochrannom pásme elektroenergetických zariadení musí postupovať v súlade so stanoviskom orgánu ochrany prírody, ktoré tento orgán vydá do 15 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Výruby v IV. a V. stupni územnej ochrany sú zakázané, preto treba požiadať o výnimku na výrub i vjazd a státie motorového vozidla.

Oznamovacie povinnosti podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa týkajú výrubov, nie orezov drevín.

Orez drevín by mal byť vykonávaný odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny v zmysle STN 83 7010, alebo Arboristického štandardu č. 6, ktorý je verejne dostupný na internete. V prípade nedodržania technologického postupu, nevhodne zvoleného termínu môže dôjsť k poškodeniu drevín čím dochádza k porušeniu zákona.

Ako má postupovať vlastník/nájomca/správca keď orez zabezpečí sám? Má vlastník/nájomca/správca oznamovaciu povinnosť voči ZSD?

Ak vlastník vykonáva orez sám, pričom sa približuje k elektrickým zariadeniam, je povinný túto skutočnosť oznámiť v lehote uvedenej vo Výzve na vykonanie orezov a na kontaktné údaje uvedené vo Výzve alebo prostredníctvom zákazníckej linky 0850 333 999.

Vo Výzve na vykonanie orezov je uvedený dátum, do kedy má vlastník, nájomca, alebo správca pozemku odstrániť, alebo orezať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy.

Vlastníkovi pozemku patrí po vykonaní činností na základe Výzvy náhrada nákladov iba v tom prípade, ak boli rozsah, spôsob vykonania činností a predpokladaná výška nákladov vopred písomne odsúhlasené ZSD.

Upozornenie

Vlastník je pri uskutočňovaní výrubov a orezov drevín povinný postupovať v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia.

Každý, kto spozoruje nebezpečný výskyt stromov alebo iných porastov v ochrannom pásme, môže nahlásiť informácie e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Orezanie a výrub drevín zasahujúcich do vedenia