ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zmena technických podmienok

Plánujete meniť technické podmienky pripojenia, celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu/uskladňovanie elektriny (maximálnu rezervovanú kapacitu) či inú, podobnú zmenu? Pred samotnou realizáciou vášho zámeru je s nami potrebné aktualizovať zmluvný vzťah.

Po doručení obojstranne podpísanej Zmluvy o pripojení vám obratom vystavíme zálohovú faktúru na cenu za pripojenie (ak bude táto cena za pripojenie vyčíslená).

Poplatok môžete uhradiť:

  • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
    • IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751
    • Variabilný symbol: Uveďte číslo zálohovej faktúry
  • načítaním QR kódu.

Upozornenie

V prípade, ak žiadosť o pripojenie malého zdroja podá žiadateľ, ktorý nepodniká v energetike podľa §4, ods. 4 Zákona o energetike 251/2012, resp. v prípade žiadosti o pripojenie malého zdroja, cenu za pripojenie neuhrádza a teda ani zálohová faktúra nebude vystavená.

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od vystavenia zálohovej faktúry na úhradu pripojovacieho poplatku. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 15 kalendárnych dní, návrh zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.