ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Zmena technických podmienok

Plánujete meniť technické podmienky pripojenia, celkový inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny (maximálnu rezervovanú kapacitu) či inú, podobnú zmenu? Pred samotnou realizáciou vášho zámeru je s nami potrebné aktualizovať zmluvný vzťah.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní (10 v prípade malého zdroja do 10 kW a 15 v prípade lokálneho zdroja) od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o obchodných a technických podmienkach (napr. definovanie hlavného rozpojovacieho miesta, deliaceho miesta, požiadavky na riadiaci informačný systém), ktoré sú pre vás a aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie:

Vami podpísanú Zmluvu o pripojení nám doručte najneskôr do 45 dní (6 mesiacov v prípade malého a lokálneho zdroja) od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám z vašej strany podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

V prípade, ak žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10 kW podá fyzická osoba – nepodnikateľ resp. v prípade žiadosti o pripojenie lokálneho zdroja, cenu za pripojenie neuhrádza a teda ani zálohová faktúra nebude vystavená.

Po doručení obojstranne podpísanej Zmluvy o pripojení vám obratom vystavíme zálohovú faktúru na cenu za pripojenie.

Poplatok môžete uhradiť:

  • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
    • IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751
    • Variabilný symbol: Uveďte číslo zálohovej faktúry
  • načítaním QR kódu

Dôležité:

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od vystavenia zálohovej faktúry na úhradu pripojovacieho poplatku. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 14 kalendárnych dní, návrh zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Tip:

V prípade požiadavky o zmenu technických podmienok pripojenia, napr. zníženie celkového inštalovaného výkonu (maximálnej rezervovanej kapacity), nebude v Zmluve o pripojení vyčíslený poplatok.