ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Štandardy projektovej dokumentácie

Oslovil vás investor alebo žiadateľ o pripojenie s požiadavkou o vypracovanie projektovej dokumentácie distribučných rozvodov ZSD? Na tomto mieste nájdete minimálne požiadavky na obsah vypracovanej dokumentácie.

Upozornenie

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná podľa uvedených štandardov a osvedčená autorizačnou pečiatkou Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Na základe nami stanovených technických podmienok zabezpečte vypracovanie projektovej dokumentácie distribučných rozvodov ZSD (ďalej PD) v súlade so štandardmi:

Pri príprave projektovej dokumentácie sa vyhnite týmto chybám a nedostatkom.

Ak ste už PD vypracovali a potrebujete overiť jej súlad s našimi požiadavkami a štandardmi, podajte Žiadosť o konzultáciu projektovej dokumentácie.

Upozornenie

Za chyby a nedostatky v PD je v plnej miere zodpovedný projektant. Zistené nedostatky môžu spôsobiť zmenu trasy, zmenu dotknutých pozemkov či potrebu riešenia nového stavebného povolenia a majetkového vysporiadania. Dôsledkom je zastavenie stavby a tým spôsobené škody.