ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Štandardy majetkovoprávneho vysporiadania

Spôsob majetkovoprávneho vysporiadania bude určený podľa typu elektroenergetického zariadenia.

Pre detailnejšie informácie k spôsobu majetkovoprávneho vysporiadania komunikujte v prípade potreby s kontaktnou osobou uvedenou v zmluve.

 

Na pozemky dotknuté trasou budovaných distribučných vedení, vrátane elektrických rozvodných skríň alebo stĺpov, zriaďujeme vecné bremená v rozsahu:   

  • zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
  • užívanie, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;
  • vstup, prechod pešo a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami.

Rozsah vecných bremien (koridor/celá parcela) bude dohodnutý v Zmluve o vecnom bremene.

Pozemok, určený na výstavbu distribučnej transformačnej stanice, odkupujeme do svojho vlastníctva. Minimálna výmera pozemku je určená objektom transformačnej stanice a jej ostatných súčastí (uzemňovacia sieť). Výmera musí súčasne zohľadňovať požiadavky na prevádzku, obsluhu, údržbu, opravu, úpravu a rekonštrukciu zariadení na pozemku.

Upozornenie

Odkupovaný pozemok nesmie byť zaťažený žiadnymi inými ťarchami.

Na nebytový priestor, určený pre umiestnenie technológie distribučnej transformačnej stanice, podpisujeme Zmluvu o vecnom bremene na nebytový priestor.

Umiestnenie distribučnej transformačnej stanice v objekte, vzhľadom na požiarne riziká, hygienické riziká (hlučnosť) a požiadavky na prevádzkovanie, podlieha samostatnému schvaľovaciemu procesu.