Posúdenie možnosti pripojenia

Plánujete výstavbu nových bytových domov, polyfunkčných objektov alebo lokalitu nových rodinných domov a neviete, či a ako ich bude možné pripojiť na existujúcu distribučnú sústavu elektriny? Potrebujete získať podklady pre projektanta? Chcete zmeniť existujúce pripojenie a potrebujete zistiť, za akých technických podmienok je zmena z existujúcej distribučnej sústavy realizovateľná?

Existenciu distribučnej sústavy a prípadnú kolíziu s vašou plánovanou výstavbou vo vybranej lokalite západného Slovenska si môžete preveriť v aplikácii Geoportál.

Pre detailné posúdenie aktuálnej možnosti pripojenia nás požiadajte o vyjadrenie k možnosti pripojenia nasledovným spôsobom:

  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia
  2. Do 30 dní od doručenia vašej žiadosti vám pošleme vyjadrenie k možnosti pripojenia, ktoré bude obsahovať technické podmienky pripojenia.
  3. Toto vyjadrenie má informatívny charakter o aktuálnom stave - možnosti pripojenia do distribučnej sústavy v danej lokalite a slúži pre spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie

Záväzné technické podmienky pripojenia budú stanovené až v Zmluve o spolupráci, ktorá musí byť uzatvorená pred vydaním stanoviska Západoslovenskej distribučnej, a.s., k stavebnému povoleniu.

Odporúčanie:

Žiadosť o vyjadrenie k možnosti pripojenia  podajte ešte pred vypracovaním projektovej dokumentácie. Zjednodušíte tak schvaľovanie dokumentácie a vyhnete sa možnosti nesúhlasného stanoviska Západoslovenskej distribučnej, a.s., k projektu, resp. požiadavkám na jeho prepracovanie.