ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Voľná kapacita

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy (spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určila a zverejnila na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny, ktoré je možné z pohľadu priepustnosti pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné z pohľadu flexibility sústavy pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

nových zariadení na výrobu elektriny a/alebo uskladňovanie elektriny a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu a/alebo uskladňovanie elektriny bez ohľadu na technológiu výroby/uskladňovania elektriny

určená kapacita SEPS 478,000 MW disponibilná kapacita 0,433  MW*
voľná kapacita 2,269 MW
   
rezervovaná kapacita 450,365 MW využitá kapacita 25,367 MW

z toho nových zariadení na výrobu elektriny a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej a veternej energie

určená kapacita SEPS 327,000 MW disponibilná kapacita 0,335 MW*
voľná kapacita 0,426 MW
   
rezervovaná kapacita 325,009 MW využitá kapacita 1,565 MW

Hodnota voľnej kapacity nereflektuje bezprostredne zaregistrované a aktuálne spracovávané žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu a/alebo uskladňovanie elektriny do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.


Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“), určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

 1. nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenia využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd)

  kapacita od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021  
  kapacita od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023**  
  kapacita od 01. 01. 2024  
 2. nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, z ktorého sa využije najmenej 60% vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom a úspora primárnej energie určená podľa § 19 ods. 1 písm. g) Zákona o podpore dosahuje najmenej 10%)

  kapacita od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021  
  kapacita od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023**  
  kapacita od 01. 01. 2024  
 3. lokálnych zdrojov (zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému

  kapacita od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021  
  kapacita od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023  
  kapacita od 01. 01. 2024  
     
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky neurčuje pre rok 2024 kapacitu na pripojenie lokálnych zdrojov, napriek nezverejnenej hodnote kapacity, je možné cez aplikáciu e-Žiadosti podať žiadosť o pripojenie lokálneho zdroja.


* Disponibilná kapacita je hodnota voľnej kapacity pre posúdenie žiadostí o pripojenie vrátane:
    bezprostredne zaregistrovaných aktuálne spracovávaných žiadostí o pripojenie

** Uvedené kapacity sú súčasťou a čerpajú z vyššie uvedeného inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné z pohľadu priepustnosti sústavy pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ktoré určil a zverejnil prevádzkovateľ prenosovej sústavy (spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom webovom sídle.

Hodnoty kapacít sú aktualizované vždy v pondelok (resp. v najbližší nasledujúci pracovný deň).


Prehľad žiadostí o pripojenie zariadení na výrobu elektriny

v zmysle § 5 ods. 10 Zákona o podpore:

Prehľad žiadostí o pripojenie do DS ZSD


Nezáväzná informácia o približnej voľnej kapacite

regionálnej distribučnej sústavy pre pripojenie zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny na úrovni jednotlivých elektrických staníc 110/22 kV.

Nezáväzná informácia o približnej voľnej kapacite