Voľná kapacita

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o podpore“), určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

 1. nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenia využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd)

  voľná kapacita 8,209 MW rezervovaná kapacita 0,611 MW využitá kapacita 0,180 MW  kapacita od 01.01.2021*    
       
  voľná kapacita 4,000 MW
  rezervovaná kapacita 0,000 MW
  využitá kapacita 0,000 MW
 2. nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, z ktorého sa využije najmenej 60% vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom a úspora primárnej energie určená podľa § 19 ods. 1 písm. g) Zákona o podpore dosahuje najmenej 10%)

  voľná kapacita 0,000 MW rezervovaná kapacita 4,000 MW využitá kapacita 0,000 MW  kapacita od 01.01.2021*    
       
  voľná kapacita 0,080 MW
  rezervovaná kapacita 2,920 MW
  využitá kapacita 0,000 MW
 3. lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému

  voľná kapacita 15,142 MW rezervovaná kapacita 4,228 MW využitá kapacita 1,631 MW  kapacita od 01.01.2021*    
       
  voľná kapacita 5,000 MW
  rezervovaná kapacita 0,000 MW
  využitá kapacita 0,000 MW

* Za účelom čerpania tejto kapacity je žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. možné podať už v roku 2020, avšak zariadenie na výrobu elektriny bude možné pripojiť do distribučnej sústavy až od 01.01.2021

Hodnoty kapacít sú aktualizované vždy v 1. a 15. deň v mesiaci (resp. v nasledujúci pracovný deň) a zároveň orientačne na dennej báze