Voľná kapacita

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o podpore“), určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

  1. nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenia využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd)

    voľná kapacita 12,176 MW rezervovaná kapacita 0,644 MW využitá kapacita 0,180 MW  2. nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, z ktorého sa využije najmenej 60% vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom a úspora primárnej energie určená podľa § 19 ods. 1 písm. g) Zákona o podpore dosahuje najmenej 10%)

    voľná kapacita 0,081 MW rezervovaná kapacita 6,820 MW využitá kapacita 0,099 MW  3. lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému

    voľná kapacita 19,305 MW rezervovaná kapacita 4,810 MW využitá kapacita 1,885 MWHodnoty kapacít sú aktualizované vždy v 1. a 15. deň v mesiaci (resp. v nasledujúci pracovný deň) a zároveň orientačne na dennej báze