Voľná kapacita

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“), určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

 1. nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenia využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd)

  voľná kapacita 12,196 MW rezervovaná kapacita 0,624 MW využitá kapacita 0,180 MW  kapacita od 01.01.2022*    
       
  voľná kapacita 7,000 MW
  rezervovaná kapacita 0,000 MW
  využitá kapacita 0,000 MW
 2. nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, z ktorého sa využije najmenej 60% vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom a úspora primárnej energie určená podľa § 19 ods. 1 písm. g) Zákona o podpore dosahuje najmenej 10%)

  voľná kapacita 1,033 MW rezervovaná kapacita 5,650 MW využitá kapacita 0,318 MW  kapacita od 01.01.2022*    
       
  voľná kapacita 3,000 MW rezervovaná kapacita 0,000 MW využitá kapacita 0,000 MW
 3. lokálnych zdrojov (zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému

  voľná kapacita 14,298 MW rezervovaná kapacita 6,708 MW využitá kapacita 4,994 MW  kapacita od 01.01.2022*    
       
  voľná kapacita 13,000 MW rezervovaná kapacita 0,000 MW využitá kapacita 0,000 MW

*Za účelom čerpania tejto kapacity je možné žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podať už v roku 2021, avšak zariadenie na výrobu elektriny bude možné pripojiť do distribučnej sústavy až od 01.01.2022

 

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy (spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určila a zverejnila na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné z pohľadu priepustnosti a flexibility sústavy pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

nových zariadení na výrobu elektriny a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny bez ohľadu na technológiu výroby elektriny

voľná kapacita 96,353 MW rezervovaná kapacita 371,647 MW využitá kapacita 0,000 MW

z toho nových zariadení na výrobu elektriny a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej a veternej energie

voľná kapacita 1,852 MW rezervovaná kapacita 287,148 MW využitá kapacita 0,000 MW

Hodnoty kapacít sú aktualizované vždy v 1. a 15. deň v mesiaci (resp. v najbližší nasledujúci pracovný deň) a zároveň orientačne na dennej báze.