Voľná kapacita

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“), určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

  1. nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenia využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd)

    voľná kapacita 12,229 MW rezervovaná kapacita 0,591 MW využitá kapacita 0,180 MW  2. nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, z ktorého sa využije najmenej 60% vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom a úspora primárnej energie určená podľa § 19 ods. 1 písm. g) Zákona o podpore dosahuje najmenej 10%)

    voľná kapacita 1,118 MW rezervovaná kapacita 5,784 MW využitá kapacita 0,099 MW  3. lokálnych zdrojov (zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému

    voľná kapacita 17,562 MW rezervovaná kapacita 5,050 MW využitá kapacita 3,388 MWPrevádzkovateľ prenosovej sústavy (spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určila a zverejnila na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné z pohľadu priepustnosti a flexibility sústavy pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

nových zariadení na výrobu elektriny a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny bez ohľadu na technológiu výroby elektriny

voľná kapacita 477,770 MW rezervovaná kapacita 0,230 MW využitá kapacita 0 MW

z toho nových zariadení na výrobu elektriny a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej a veternej energie

voľná kapacita 49,770 MW rezervovaná kapacita 0,230 MW využitá kapacita 0 MW

Hodnoty kapacít sú aktualizované vždy v 1. a 15. deň v mesiaci (resp. v najbližší nasledujúci pracovný deň) a zároveň orientačne na dennej báze.