ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Voľná kapacita

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy (spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určila a zverejnila na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné z pohľadu priepustnosti a flexibility sústavy pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

nových zariadení na výrobu elektriny a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny bez ohľadu na technológiu výroby elektriny

určená kapacita SEPS 478,000 MW voľná kapacita 12,553 MW
   
rezervovaná kapacita 442,886 MW využitá kapacita 22,561 MW

z toho nových zariadení na výrobu elektriny a zvyšovanie inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej a veternej energie

určená kapacita SEPS 357,000 MW voľná kapacita 2,057 MW
   
rezervovaná kapacita 354,382 MW využitá kapacita 0,561 MW

Hodnota voľnej kapacity nereflektuje bezprostredne zaregistrované a aktuálne spracovávané žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
____________________________________________________________________________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“), určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

 1. nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenia využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd)

  kapacita od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021  
  kapacita od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023**  
     
  určená kapacita MH SR 15,000 MW voľná kapacita 15,000 MW
     
  rezervovaná kapacita 0,000 MW využitá kapacita 0,000 MW
 2. nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, z ktorého sa využije najmenej 60% vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom a úspora primárnej energie určená podľa § 19 ods. 1 písm. g) Zákona o podpore dosahuje najmenej 10%)

  kapacita od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021  
  kapacita od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023**  
     
  určená kapacita MH SR 6,000 MW voľná kapacita 4,201 MW
     
  rezervovaná kapacita 1,799 MW využitá kapacita 0,000 MW
 3. lokálnych zdrojov (zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému

  kapacita od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2021  
  kapacita od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023  
     
  určená kapacita MH SR 110,000 MW disponibilná kapacita 30,507 MW*
  voľná kapacita 71,377 MW
     
  rezervovaná kapacita 36,847 MW využitá kapacita 1,766 MW

*Disponibilná kapacita je hodnota voľnej kapacity pre posúdenie žiadostí o pripojenie vrátane:
     - bezprostredne zaregistrovaných aktuálne spracovávaných žiadostí o pripojenie.

**Uvedené kapacity sú súčasťou a čerpajú z vyššie uvedeného inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné z pohľadu priepustnosti sústavy pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ktoré určil a zverejnil prevádzkovateľ prenosovej sústavy (spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom webovom sídle.

Hodnoty kapacít sú aktualizované vždy v pondelok (resp. v najbližší nasledujúci pracovný deň).