Voľná kapacita

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom od 01.01.2019 (ďalej len „Zákon o podpore“), určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

  1. nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenia využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd)

    voľná kapacita 3,509 MW*            rezervovaná kapacita 0,491 MW*

  2. nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane)

    voľná kapacita MW*            rezervovaná kapacita MW*

  3. lokálnych zdrojov podľa Zákona o podpore, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému

    voľná kapacita 10,997 MW*            rezervovaná kapacita 2,003 MW*

* aktualizované vždy v 1. a 15. deň v mesiaci (resp. v nasledujúci pracovný deň) a zároveň orientačne na dennej báze