Voľná kapacita

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 309/2009 Z. z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o podpore“), určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a to:

 1. nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 500 kW vrátane, ak ide o zariadenia využívajúce vodnú energiu, geotermálnu energiu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čističiek odpadových vôd)

  voľná kapacita 3,229 MW rezervovaná kapacita 0,591 MW využitá kapacita 0,180 MW
   
  kapacita od 01.01.2020*
  voľná kapacita 5 MW rezervovaná kapacita 0 MW využitá kapacita 0 MW
 2. nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore – doplatok (zariadenia na kombinovanú výrobu s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, z ktorého sa využije najmenej 60% vyrobeného tepla na dodávku tepla centralizovaným zásobovaním teplom a úspora primárnej energie určená podľa § 19 ods. 1 písm. g) Zákona o podpore dosahuje najmenej 10%)

  voľná kapacita 0 MW rezervovaná kapacita 0 MW využitá kapacita 0 MW
   
  kapacita od 01.01.2020*
  voľná kapacita 3,475 MW rezervovaná kapacita 0,526 MW využitá kapacita 0 MW
 3. lokálnych zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému

  voľná kapacita 9,433 MW rezervovaná kapacita 2,989 MW využitá kapacita 0,578 MW
   
  kapacita od 01.01.2020*
  voľná kapacita 8 MW rezervovaná kapacita 0 MW využitá kapacita 0 MW

* Za účelom čerpania tejto kapacity je žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. možné podať už v roku 2019, avšak zariadenie na výrobu elektriny bude možné pripojiť do distribučnej sústavy až od 01.01.2020.

Hodnoty kapacít sú aktualizované vždy v 1. a 15. deň v mesiaci (resp. v nasledujúci pracovný deň) a zároveň orientačne na dennej báze