ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Dátová komunikácia

Výmena informácií, ktoré sa týkajú účastníkov trhu s elektrickou energiou prebieha podľa podmienok, ktoré sú podrobne popísané v Technickej špecifikácii pre výmenu dát.

Technická špecifikácia pre výmenu dát s PDS

Technická špecifikácia pre výmenu dát podrobne popisuje:

 • typy a pravidlá pre údaje stanovené v prevádzkovom poriadku PDS,
 • formáty dátových položiek,
 • formáty dátových súborov,
 • pravidlá elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty,
 • ochranu, autentifikáciu a autorizáciu s využitím technológie PKI a elektronického podpisu.

Výmena certifikátov

Účastníci procesov výmeny dát si musia vzájomne doručiť svoju verejnú časť certifikátu pre výmenu dát najneskôr 14 dní pred jeho plánovaným použitím alebo najneskôr 14 dní pred skončením platnosti pôvodného certifikátu. Certifikát pre šifrovanie a podpisovanie správ musí byť od akreditovanej certifikačnej autority.

Dodávateľ elektriny doručí PDS svoju verejnú časť certifikátu e-mailom na datova.podpora@zsdis.sk. Verejná časť certifikátu musí byť v správe komprimovaná v súbore (zip, rar, ...). Dodávateľ elektriny a PDS si dohodnú presný termín a čas implementácie certifikátu a začatie šifrovanej komunikácie s použitím nového certifikátu.

E-mailová adresa pre výmenu dát

E-mailová adresa pre produkčný systém:   data.distribucia@zsdis.sk
E-mailová adresa pre testovací systém:      test.distribucia@zsdis.sk


Časté otázky


Dátová komunikácia


Čo je potrebné splniť pre začatie testovania výmeny dát?

V prípade, že máte ako dodávateľ elektriny / obchodník s elektrinou podpísanú platnú rámcovú distribučnú zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a pridelený EIC kód, môžete svoj záujem o testovanie výmeny dát oznámiť na e-mailovej adrese: datova.podpora@zsdis.sk. Ak ide o vaše prvé testovanie, je potrebné oznámiť vašu e-mailovú adresu (dodávateľa elektriny / obchodníka s elektrinou), z ktorej bude prebiehať testovanie (zasielané testovacie e-maily s testovacími xml správami). Ďalej je potrebné pripraviť testovanie výmeny dát v zmysle nasledujúcich odporúčaní.


Kde sa nachádza dokumentácia pre prípravu testovania výmeny dát?

Dokumentácia, ktorá podrobne opisuje jednotlivé procesy, pri ktorých dochádza k výmene dát, a podmienky, ktoré je potrebné pre výmenu dát splniť, sa nachádza v časti Na stiahnutie.


Ktoré procesy výmeny dát je možné testovať?

Testovať je možné všetky procesy, ktoré sú súčasťou Technickej špecifikácie pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Pri testovaní odporúčame postupovať nasledovne:

 • v postupnosti životného cyklu odberateľa elektriny – začať s procesmi zaradenia OM / zmena dodávateľa a zmena bilančnej skupiny, pokračovať procesmi zmien, zabezpečením odpočtov, vystavením podkladov pre fakturáciu a ukončiť procesmi ukončenia distribúcie;
 • testovať procesy výmeny dát od začiatku po koniec so všetkými možnými variantmi (nie jednotlivé správy samostatne).

Akú štruktúru majú mať zasielané e-maily výmeny dát určené pre testovanie?

Zasielané e-maily pre testovanie výmeny dát musia spĺňať opísané pravidlá v zmysle Technickej špecifikácie pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy uverejnenej na tejto stránke v časti Na stiahnutie.


Akú štruktúru majú mať zasielané správy výmeny dát určené pre testovanie?

Zasielané správy musia spĺňať stanovený formát, štruktúru a obsah v zmysle Technickej špecifikácie pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy a jej príloh uverejnených na tom istom mieste. Pre jednotlivé formáty správ sú uverejnené XSD schémy, ktoré stanovujú štruktúru a obsah správy. 
Do pozornosti dávame najmä uverejnený XLS súbor Obsah IDE správ, ktorý podrobne opisuje obsah všetkých správ výmeny dát s indikáciou toho, ktoré polia sú pre danú správu povinné. 
Upozorňujeme na potrebu dôkladného preštudovania uverejnenej dokumentácie a jej zapracovania do prípravy na testovanie výmeny dát. Kvalitnou prípravou výmeny dát podľa uverejnenej dokumentácie je možné predísť vzniku chýb počas samotného testovania.


Technická špecifikácia: čo to znamená, ak je uvedené „Nepoužíva sa (číslo správy)“

V tomto prípade to znamená, že uvedený obsah sa pre danú správu nepoužíva.


Akým spôsobom prebieha komunikácia počas testovania výmeny dát?

Celá komunikácia počas prípravy testovania výmeny dát (počnúc prvotným e-mailom, v ktorom prejavíte váš záujem o testovanie výmeny dát) a počas samotného testovania prebieha prostredníctvom e-mailovej adresy datova.podpora@zsdis.sk. Následné e-maily s testovacími správami je potrebné zasielať na e-mailovú adresu test.distribucia@zsdis.sk.


Aký je samotný postup testovania výmeny dát?

V prípade, že sa rozhodnete testovať výmenu dát, je potrebné zrealizovať nasledovné kroky:

 • Preštudovať celú dokumentáciu uverejnenú na tejto stránke v časti Na stiahnutie
 • Vybrať si relevantný proces/procesy na testovanie
 • Pripraviť tvorbu štruktúry správ výmeny dát pre vybraný proces/procesy v zmysle uverejnenej dokumentácie
 • Oznámiť svoj zámer testovať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy (datova.podpora@zsdis.sk)
 • Dohodnúť s prevádzkovateľom distribučnej sústavy rozsah a čas testovania, štruktúru testovacích dát určených na testovanie (datova.podpora@zsdis.sk)
 • Zapracovať testovacie dáta do pripravenej štruktúry správ
 • Zaslať úvodnú testovaciu správu (test.distribucia@zsdis.sk)
 • Ďalší postup závisí od vybraného procesu na testovanie (nasleduje správa od prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo je potrebné poslať ďalšiu správu alebo išlo o poslednú správu v rámci testovaného procesu)

Akým spôsobom je komunikované prijatie zaslaného e-mailu s testovacou správou?

Prijatie zaslaného e-mailu na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy je komunikované v zmysle Technickej špecifikácie pre výmenu dát. Po prijatí e-mailu na adrese test.distribucia@zsdis.sk zašle prevádzkovateľ distribučnej sústavy automatickú odpoveď, ktorá spĺňa nasledujúce kritériá:

 • Predmet: „RE:“ + predmet prijatého e-mailu;
 • S potvrdzujúcou informáciou o doručení v texte mailu.

Akým spôsobom je komunikované potvrdenie/zamietnutie prijatej testovacej správy?

V prípade, že v testovanom procese výmeny dát má po prijatí správy od dodávateľa elektriny nasledovať potvrdenie/zamietnutie zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je dodávateľovi elektriny zaslaný e-mail s potvrdzujúcou/zamietavou správou. V prípade, že ide o formát správy typu APERAK (správy 403, 412, 419, 422, 432, 439, 492), informácie na potvrdenie/zamietnutie správy sa nachádzajú: 

 • V segmente ERC→ERROR_ID  – informácia o potvrdení/ zamietnutí správy (OK, ERROR, VYBAVENA)
 • V segmente ERC→FTX FREE_TEXT_1 – text podľa číselníka APE_01 opisujúci chybu v prijatej správe od dodávateľa elektriny

V prípade, že ide o formát správy typu UTILMD (správy  304, 305, 350, 351, 353, 354), informácie na potvrdenie/zamietnutie správy sa nachádzajú:
Pre potvrdenie (správy 304, 305, 351, 354):

 • Zaslanie samotnej potvrdzujúcej správy prevádzkovateľom distribučnej sústavy predstavuje potvrdenie prijatej správy od dodávateľa elektriny.

Pre zamietnutie (správy 350, 353):

 • V segmente IDE→FTX→FREE_TEXT_1 – text podľa číselníka APE_01 opisujúci chybu v prijatej správe od dodávateľa elektriny.

Aké sú najčastejšie chyby, ktoré vznikajú pri testovaní výmeny dát?

Najčastejšie chyby vznikajú v obsahu zasielaných správ. Je potrebné, aby zasielané správy mali vyplnené všetky povinné polia podľa uverejnených XSD schém pre jednotlivé formáty správ. Do pozornosti dávame najmä uverejnený súbor Obsah  IDE správ, ktorý podrobne opisuje obsah všetkých správ výmeny dát s indikáciou toho, ktoré polia sú pre danú správu povinné.
Najčastejšími chybami v obsahu správ sú:

 • Nevyplnené číslo obchodného partnera (koncového zákazníka) v systéme distribútora – segment IDE→NAD→RFF→REFERENCEQUALIFIER, tag CAZ (relevantné pre správy 101, 411,  431)
 • Nevyplnený Typ zmluvy – segment IDE→AGR→ AGREE_TYPE_DESCRIPTION (relevantné pre správy 101, 431) – ide o typ zmluvy (individuálna/združená zmluva) na základe uzatvorených zmluvných podmienok

Akým spôsobom je komunikované ukončenie testovania pri vybranom procese?

Ukončenie testovania pre daný proces je komunikované e-mailom z e-mailovej adresy datova.podpora@zsdis.sk, v ktorom je potvrdené, že celý proces bol otestovaný a testovanie je možné považovať za ukončené.

Návrat na začiatok