ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Postup ako sa pripojiť

Vlastníte alebo staviate nehnuteľnosť, ktorá nie je pripojená do elektrickej siete? Zostavili sme pre vás postupnosť krokov, vďaka ktorým ju môžete pripojiť do našej siete.
Video

Ako skrátiť dobu pripojenia až o 21 dní? Pozrite si krátke video, ako sa čo najrýchlejšie pripojiť.

O aký typ pripojenia chcete požiadať? Vyberte niektorú z nižšie uvedených možností.

Chcem pripojiť novo budovaný rodinný dom alebo iný objekt.
Chcem pripojiť byt alebo rodinný dom postavený developerom a mám EIC kód a číslo Zmluvy o pripojení.
Chcem pripojiť rodinný dom, byt alebo iný objekt, v ktorom už nie je zapojená elektrina.

Postupujte podľa krokov relevantných pre pripojenie vášho odberného miesta:

Vyplňte žiadosť z pohodlia domova:

  Podanie žiadosti

Žiadosť o pripojenie môžete tiež podať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. 

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

Pozrite si video o priebehu procesu pripojenia.

K žiadosti pripojte aj povinnú prílohu:

Ak plánujete stavať nový dom, pripojte k žiadosti aj povinnú prílohu - situačný plán, ktorý musí obsahovať:

 • vyznačenie polohy objektu,
 • parcelné číslo pozemku s názvom ulíc, ak je parcelných čísel pozemkov a samotných pozemkov viac, uveďte ich všetky.

Situačný plán si môžete bezplatne vytvoriť v našej aplikácii Geoportál, alebo na Katasterportáli.

Upozornenie

V prípade, že plánujete využívať na vašom odbernom mieste hlavný istič s vyššou hodnotou ako 32 A alebo dvojtarifné meranie, je možné, že na zabezpečenie požadovanej kapacity bude potrebné budovanie elektroenergetických zariadení na našej strane. V takomto prípade bude požadovaná vaša spolupráca pri ich budovaní vo forme predloženia dokladov ako sú: stavebné povolenie, projektová dokumentácia, majetkovo právne vysporiadanie, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu a iných dotknutých organizácií a pod.

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia:

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia

Tipy pre urýchlenie procesu pripojenia:

Rýchle odkazy

Vyplňte žiadosť z pohodlia domova:

  Podanie žiadosti

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

Pozrite si video o priebehu procesu pripojenia.

Upozornenie

V prípade, že plánujete využívať na vašom odbernom mieste hlavný istič s vyššou hodnotou ako 32 A alebo dvojtarifné meranie, je možné, že na zabezpečenie požadovanej kapacity bude potrebné budovanie elektroenergetických zariadení na našej strane. V takomto prípade bude požadovaná vaša spolupráca pri ich budovaní vo forme predloženia dokladov ako sú: stavebné povolenie, projektová dokumentácia, majetkovo právne vysporiadanie, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu a iných dotknutých organizácií a pod.

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia:

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia

Tipy pre urýchlenie procesu pripojenia:

Rýchle odkazy

Vyplňte žiadosť z pohodlia domova:

  Podanie žiadosti

Žiadosť o pripojenie môžete tiež podať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre vás aj pre našu spoločnosť v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Po prijatí Zmluvy o pripojení zabezpečte jej podpísanie a podpísanú zmluvu odošlite prostredníctvom:

Upozornenie

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Po prijatí Zmluvy o pripojení zabezpečte jej podpísanie a podpísanú zmluvu odošlite prostredníctvom:

Upozornenie

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy vám zašleme ihneď po jej spracovaní (najneskôr do 30 kalendárnych dní) od prijatia vašej žiadosti.

Po prijatí Zmluvy o pripojení zabezpečte jej podpísanie a podpísanú zmluvu odošlite prostredníctvom:

Súčasťou Zmluvy o pripojení môžu byť aj informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre vás aj pre našu spoločnosť v prípade podpísania a doručenia zmluvy záväzné.

Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Upozornenie

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie.

Poplatok môžete uhradiť:

 • načítaním QR kódu zo sprievodného listu Zmluvy o pripojení, ktorý vám bol zaslaný e-mailom alebo poštou,
 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet:
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení,
 • prípadne poštovou poukážkou, ak bola priložená k Zmluve o pripojení.

Faktúru vám odošleme po prijatí úhrady ceny za pripojenie. V prípade pripojenia s potrebou rozšírenia distribučnej sústavy vám faktúru za pripojovací poplatok (vyúčtovaciu faktúru) odošleme po vybudovaní elektroenergetických zariadení.

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od vášho podpísania Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 15 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a pre realizáciu pripojenia je potrebné, aby ste podali novú žiadosť o pripojenie.

Ak je v Zmluve o pripojení stanovený poplatok za pripojenie, po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie do 14 kalendárnych dní od vášho podpísania Zmluvy o pripojení. 

Poplatok môžete uhradiť:

 • načítaním QR kódu zo sprievodného listu Zmluvy o pripojení, ktorý vám bol zaslaný e-mailom alebo poštou,
 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet:
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení,
 • prípadne poštovou poukážkou, ak bola priložená k Zmluve o pripojení.

Faktúru vám odošleme po prijatí úhrady ceny za pripojenie.

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od vášho podpísania Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 15 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a pre realizáciu pripojenia je potrebné, aby ste podali novú žiadosť o pripojenie.

Ak je v Zmluve o pripojení stanovený poplatok za pripojenie, po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie.

Poplatok môžete uhradiť:

 • načítaním QR kódu, ktorý sa nachádza v sprievodnom liste Zmluvy o pripojení, ktorý vám bol zaslaný e-mailom alebo poštou
 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení
 • prípadne poštovou poukážkou, ak bola priložená k Zmluve o pripojení

Faktúru vám odošleme po prijatí úhrady ceny za pripojenie.

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od vášho podpísania Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 15 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a pre realizáciu pripojenia je potrebné, aby ste podali novú žiadosť o pripojenie.

Po podpise Zmluvy o pripojení z vašej strany a úhrade ceny za pripojenie zabezpečte vypracovanie projektovej dokumentácie autorizovanou osobou a podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Tento krok je relevantný iba v prípade výstavby rodinného domu na vlastné náklady.

Po podpise Zmluvy o pripojení z vašej strany a úhrade ceny za pripojenie zabezpečte vypracovanie projektovej dokumentácie autorizovanou osobou a podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Tento krok je relevantný iba v prípade, ak je súčasťou technických podmienok pripojenia, uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení, povinnosť doručiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie technických podmienok pripojenia.

S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Splnenie technických podmienok pripojenia, ktoré bude obsahovať Zmluva o pripojení v prílohe č.1, preukážte prostredníctvom aplikácie na sledovanie stavu žiadosti. Po presmerovaní do tejto aplikácie vložte číslo vašej žiadosti o pripojenie a vykonajte overenie vložením identifikačných údajov. Následne bude možné preukázať splnenie technických podmienok pripojenia.

Ako má byť dokumentácia vypracovaná a čo má obsahovať.

Pre zabezpečenie efektívneho spracovania vašej dokumentácie vám odporúčame, aby dokumentácia spĺňala nasledujúce kritériá:

V prípade, že tieto kritéria nebudú splnené, môžeme vás požiadať o opätovné zaslanie dokumentácie.

Upozornenie 

V prípade, že na základe vašej žiadosti uskutočníme výjazd za účelom pripojenia vášho zariadenia do distribučnej sústavy, avšak pripojenie nebude možné zrealizovať z dôvodu nepripravenosti vášho zariadenia, budeme vám fakturovať poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Doručte nám projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia uvedeného v technických podmienkach pripojenia a ostatnú dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia -  zoznam požadovanej dokumentácie nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení.

Ako má byť dokumentácia vypracovaná a čo má obsahovať.

Splnenie technických podmienok pripojenia, ktoré bude obsahovať Zmluva o pripojení v prílohe č.1, preukážte prostredníctvom aplikácie na sledovanie stavu žiadosti. Po presmerovaní do tejto aplikácie vložte číslo vašej žiadosti o pripojenie a vykonajte overenie vložením identifikačných údajov. Následne bude možné preukázať splnenie technických podmienok pripojenia.

Pre zabezpečenie efektívneho spracovania vašej dokumentácie vám odporúčame, aby dokumentácia spĺňala nasledujúce kritériá:

V prípade, že tieto kritéria nebudú splnené, môžeme vás požiadať o opätovné zaslanie dokumentácie.

Upozornenie 

V prípade, že na základe vašej žiadosti uskutočníme výjazd za účelom pripojenia vášho zariadenia do distribučnej sústavy, avšak pripojenie nebude možné zrealizovať z dôvodu nepripravenosti vášho zariadenia, budeme vám fakturovať poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Tip

Domová prípojka, káblový rozvod, skriňa

Domová prípojka, káblový rozvod, skriňa


Domová prípojka zo stĺpa

Tento krok je relevantný iba v prípade výstavby rodinného domu na vlastné náklady.

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Doručte nám projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia uvedeného v technických podmienkach pripojenia a ostatnú dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia -  zoznam požadovanej dokumentácie nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení.

Ako má byť dokumentácia vypracovaná a čo má obsahovať.

Splnenie technických podmienok pripojenia, ktoré bude obsahovať Zmluva o pripojení v prílohe č.1, preukážte prostredníctvom aplikácie na sledovanie stavu žiadosti. Po presmerovaní do tejto aplikácie vložte číslo vašej žiadosti o pripojenie a vykonajte overenie vložením identifikačných údajov. Následne bude možné preukázať splnenie technických podmienok pripojenia.

Pre zabezpečenie efektívneho spracovania vašej dokumentácie vám odporúčame, aby dokumentácia spĺňala nasledujúce kritériá:

V prípade, že tieto kritéria nebudú splnené, môžeme vás požiadať o opätovné zaslanie dokumentácie.

Upozornenie 

V prípade, že na základe vašej žiadosti uskutočníme výjazd za účelom pripojenia vášho zariadenia do distribučnej sústavy, avšak pripojenie nebude možné zrealizovať z dôvodu nepripravenosti vášho zariadenia, budeme vám fakturovať poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Tip

Domová prípojka, káblový rozvod, skriňa

Domová prípojka, káblový rozvod, skriňa


Domová prípojka zo stĺpa

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí e-mailu/listu potvrdzujúceho splnenie technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Požiadavku na montáž elektromera za vás vybaví váš dodávateľ elektriny. Následne vám na pripravené odberné miesto namontujeme elektromer (do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera).

Tip

O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr.

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí e-mailu/listu potvrdzujúceho splnenie technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Požiadavku na montáž elektromera za vás vybaví váš dodávateľ elektriny. Následne vám na pripravené odberné miesto namontujeme elektromer (do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera).

Tip

O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr.

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí e-mailu/listu potvrdzujúceho splnenie technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Požiadavku na montáž elektromera za vás vybaví váš dodávateľ elektriny. Následne vám na pripravené odberné miesto namontujeme elektromer (do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera).

Tip

O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr.