Postup ako sa pripojiť

Vlastníte alebo staviate nehnuteľnosť, ktorá ešte nie je pripojená do elektrickej siete? Zostavili sme pre vás 5 krokov, vďaka ktorým ju môžete pripojiť do našej siete

Vyplňte žiadosť z pohodlia domova:

  Elektronická žiadosť  Stav vybavenia žiadosti

Ďalšie možnosti ako podať žiadosť:

 • Telefonicky na Zákazníckej linke 0850 333 999
 • Poštou
 • Emailom
 • Prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

K žiadosti pripojte aj povinnú prílohu:

Ak plánujete stavať nový dom, pripojte k žiadosti aj povinnú prílohu - situačný plán, ktorý musí obsahovať:

 • vyznačenie polohy objektu,
 • parcelné číslo pozemku s názvom ulíc, ak je parcelných čísel pozemkov a samotných pozemkov viac, uveďte ich všetky.

Situačný plán si môžete bezplatne vytvoriť v našej aplikácii Geoportál, alebo na Katasterportáli

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia:

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy na podpis.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre vás aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo na poštovú adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie.

Poplatok môžete uhradiť:

 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení
 • poštovou poukážkou priloženou k Zmluve o pripojení
 • načítaním QR kódu

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 14 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári. 

Doručte nám doklady uvedené v Technických podmienkach pripojenia - ich zoznam nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. Revíznu správu nám môžete poslať emailom na odberatel@zsdis.sk. Všetky strany revíznej správy, nám prosím doručte v jednom súbore (akceptovateľný formát súboru je PDF alebo TIF), ostatné doklady (projekty, plány, ...) nám doručte na poštovú adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

V sprievodnom liste/emailovej komunikácii k zasielanej dokumentácii je potrebné uviesť číslo zmluvy o pripojení, aby sme vedeli dokumentáciu jednoznačne priradiť.

Čo ďalej...

Po doručení zmluvy na našu adresu, zaplatení ceny za pripojenie a príprave odberného miesta, náš technik skontroluje splnenie technických podmienok pripojenia a v termíne uvedenom v zmluve o pripojení pripraví odberné miesto na distribúciu a dodávku elektriny.

Ak sú splnené všetky predošlé kroky, odošleme vám elektronicky alebo poštou Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

[
  {
    "name": "Domácnosti",
    "url": "/Uvod/Domacnosti",
    "rightCard": {
      "title": "Online služby",
      "text": false,
      "list": [
        {
          "icon": "icon-ziadost-pripojenie",
          "title": "Žiadosť o pripojenie",
          "url": "/Uvod/Online-sluzby/Ziadost-o-pripojenie"
        },
        {
          "icon": "icon-ziadost-pripojenie-sledovanie",
          "title": "Sledovanie stavu žiadosti",
          "url": "/Uvod/Online-sluzby/Sledovanie-stavu-ziadosti"
        },
        {
          "icon": "icon-geoportal",
          "title": "Geoportál",
          "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
        },
        {
          "icon": "icon-aktualne-poruchy",
          "title": "Aktuálne poruchy",
          "url": "/Uvod/Online-sluzby/Aktualne-poruchy-v-distribucnej-sieti"
        },
        {
          "icon": "icon-planovane-odstavky",
          "title": "Plánované odstávky",
          "url": "/Uvod/Online-sluzby/Planovane-odstavky"
        },
        {
          "title": "Všetky online služby",
          "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
        }
      ]
    },
    "img": "/img/orig/8587/Domacnosti.jpg",
    "default": true,
    "items": [
      {
        "name": "Pred pripojením",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie",
              "title": "Žiadosť o pripojenie",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Ziadost-o-pripojenie"
            },
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie-sledovanie",
              "title": "Sledovanie stavu žiadosti",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Sledovanie-stavu-ziadosti"
            },
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Domacnosti/Nove-pripojenie/Ziadost-o-pripojenie",
        "img": "/images/bck_home_banner.jpg",
        "items": [
          {
            "name": "Posúdenie možnosti pripojenia",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Pred-pripojenim/Posudenie-moznosti-pripojenia"
          },
          {
            "name": "Územné rozhodnutie",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Pred-pripojenim/Vyjadrenie-pre-ucely-uzemneho-rozhodnutia"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Nové pripojenie",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie",
              "title": "Žiadosť o pripojenie",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Ziadost-o-pripojenie"
            },
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie-sledovanie",
              "title": "Sledovanie stavu žiadosti",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Sledovanie-stavu-ziadosti"
            },
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Domacnosti/Nove-pripojenie/Ziadost-o-pripojenie",
        "bottom": {
          "hr": true,
          "list": [
            {
              "title": "Stavebné povolenie",
              "url": "/Uvod/Domacnosti/Nove-pripojenie/Vyjadrenie-pre-ucely-stavebneho-povolenia"
            },
            {
              "title": "Zakresľovanie sietí",
              "url": "/Uvod/Domacnosti/Nove-pripojenie/Zakreslovanie-sieti"
            },
            {
              "title": "Časté otázky",
              "url": "/Uvod/Domacnosti/Caste-otazky"
            }
          ]
        },
        "img": "/images/bck_home_banner.jpg",
        "items": [
          {
            "name": "Postup, ako sa pripojiť",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Nove-pripojenie/Ziadost-o-pripojenie"
          },
          {
            "name": "Overenie stavu žiadosti",
            "url": "/Uvod/Online-sluzby/Sledovanie-stavu-ziadosti"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Zmena pripojenia",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie",
              "title": "Žiadosť o pripojenie",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Ziadost-o-pripojenie"
            },
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie-sledovanie",
              "title": "Sledovanie stavu žiadosti",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Sledovanie-stavu-ziadosti"
            },
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Domacnosti/Existujuce-pripojenie",
        "bottom": {
          "hr": true,
          "list": [
            {
              "title": "Časté otázky",
              "url": "/Uvod/Domacnosti/Caste-otazky"
            },
            {
              "title": "Dokumenty a cenníky",
              "url": "/Uvod/Domacnosti/Dokumenty-a-cenniky"
            }
          ]
        },
        "img": "/images/bck_home_banner.jpg",
        "items": [
          {
            "name": "Prepis odberateľa",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Existujuce-pripojenie/Prepis-odberatela"
          },
          {
            "name": "Zmena technických podmienok",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Existujuce-pripojenie/Zmena-technickych-podmienok-pripojenia"
          },
          {
            "name": "Vykonanie preložky",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Existujuce-pripojenie/Prelozka-elektroenergetickeho-zariadenia"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Ukončenie pripojenia",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Domacnosti/Existujuce-pripojenie",
        "img": "/images/bck_home_banner.jpg",
        "items": [
          {
            "name": "Pred podpisom zmluvy o pripojení",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Ukoncenie-pripojenia/Pred-podpisom-zmluvy-o-pripojeni"
          },
          {
            "name": "Po podpise zmluvy o pripojení",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Ukoncenie-pripojenia/Po-podpise-zmluvy-o-pripojeni"
          },
          {
            "name": "Po pripojení",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Ukoncenie-pripojenia/Po-pripojeni"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Služby distribúcie",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-planovane-odstavky",
              "title": "Plánované odstávky",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Planovane-odstavky"
            },
            {
              "icon": "icon-aktualne-poruchy",
              "title": "Aktuálne poruchy",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Aktualne-poruchy-v-distribucnej-sieti"
            },
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "icon": "icon-hdo",
              "title": "Časy prepínania nízkej a vysokej tarify",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Casy-prepinania-nizkej-a-vysokej-tarify"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Domacnosti/Sluzby-distribucie",
        "img": "/images/bck_home_banner.jpg",
        "items": [
          {
            "name": "Zmena dodávateľa",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Sluzby-distribucie/Zmena-dodavatela"
          },
          {
            "name": "Inteligentné meracie systémy",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Sluzby-distribucie/Inteligentne-meracie-systemy"
          },
          {
            "name": "Zraniteľný zákazník",
            "url": "/Uvod/Domacnosti/Sluzby-distribucie/Zranitelny-odberatel"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Podnikatelia",
    "url": "/Uvod/Podnikatelia",
    "img": "/img/orig/8588/Podnikatelia.jpg",
    "items": [
      {
        "name": "Pred pripojením",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie",
              "title": "Žiadosť o pripojenie",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Ziadost-o-pripojenie"
            },
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie-sledovanie",
              "title": "Sledovanie stavu žiadosti",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Sledovanie-stavu-ziadosti"
            },
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Podnikatelia/Nove-pripojenie/Ziadost-o-pripojenie",
        "img": "/images/bck_home_banner.jpg",
        "items": [
          {
            "name": "Posúdenie možnosti pripojenia",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Pred-pripojenim/Posudenie-moznosti-pripojenia"
          },
          {
            "name": "Územné rozhodnutie",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Pred-pripojenim/Vyjadrenie-pre-ucely-uzemneho-rozhodnutia"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Nové pripojenie",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie",
              "title": "Žiadosť o pripojenie",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Ziadost-o-pripojenie"
            },
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie-sledovanie",
              "title": "Sledovanie stavu žiadosti",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Sledovanie-stavu-ziadosti"
            },
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Podnikatelia/Nove-pripojenie/Ziadost-o-pripojenie",
        "bottom": {
          "hr": true,
          "list": [
            {
              "title": "Krátkodobý odber",
              "url": "/Uvod/Podnikatelia/Nove-pripojenie/Kratkodoby-odber"
            },
            {
              "title": "Stavebné povolenie",
              "url": "/Uvod/Podnikatelia/Nove-pripojenie/Vyjadrenie-pre-ucely-stavebneho-povolenia"
            }
          ]
        },
        "items": [
          {
            "name": "Postup, ako sa pripojiť",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Nove-pripojenie/Ziadost-o-pripojenie"
          },
          {
            "name": "Overenie stavu žiadosti",
            "url": "/Uvod/Online-sluzby/Sledovanie-stavu-ziadosti"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Zmena pripojenia",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie",
              "title": "Žiadosť o pripojenie",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Ziadost-o-pripojenie"
            },
            {
              "icon": "icon-ziadost-pripojenie-sledovanie",
              "title": "Sledovanie stavu žiadosti",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Sledovanie-stavu-ziadosti"
            },
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Podnikatelia/Existujuce-pripojenie",
        "bottom": {
          "hr": true,
          "list": [
            {
              "title": "Časté otázky",
              "url": "/Uvod/Podnikatelia/Caste-otazky"
            },
            {
              "title": "Dokumenty a cenníky",
              "url": "/Uvod/Podnikatelia/Dokumenty-a-cenniky"
            }
          ]
        },
        "items": [
          {
            "name": "Prepis odberateľa",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Existujuce-pripojenie/Prepis-odberatela"
          },
          {
            "name": "Zmena technických podmienok",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Existujuce-pripojenie/Zmena-technickych-podmienok-pripojenia"
          },
          {
            "name": "Vykonanie preložky",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Existujuce-pripojenie/Vykonanie-prelozky-elektroenergetickeho-zariadenia"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Ukončenie pripojenia",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Podnikatelia/Existujuce-pripojenie",
        "img": "/images/bck_home_banner.jpg",
        "items": [
          {
            "name": "Pred podpisom zmluvy o pripojení",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Ukoncenie-pripojenia/Pred-podpisom-zmluvy-o-pripojeni"
          },
          {
            "name": "Po podpise zmluvy o pripojení",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Ukoncenie-pripojenia/Po-podpise-zmluvy-o-pripojeni"
          },
          {
            "name": "Po pripojení",
            "url": "/Uvod/POdnikatelia/Ukoncenie-pripojenia/Po-pripojeni"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Služby distribúcie",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "icon": "icon-aktualne-poruchy",
              "title": "Aktuálne poruchy",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Aktualne-poruchy-v-distribucnej-sieti"
            },
            {
              "icon": "icon-planovane-odstavky",
              "title": "Plánované odstávky",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Planovane-odstavky"
            },
            {
              "icon": "icon-hdo",
              "title": "Časy prepínania nízkej a vysokej tarify",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Casy-prepinania-nizkej-a-vysokej-tarify"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Podnikatelia/Sluzby-distribucie",
        "bottom": {
          "hr": true,
          "list": [
            {
              "title": "Služby pre zariadenia elektrických staníc vvn a vn",
              "url": "/Uvod/Podnikatelia/Sluzby-distribucie/Sluzby-pre-zariadenia-elektrickych-stanic-vvn-a-vn"
            },
            {
              "title": "Hromadné odplombovanie a zaplombovanie",
              "url": "/Uvod/Podnikatelia/Sluzby-distribucie/Hromadne-odplombovanie-a-zaplombovanie"
            }
          ]
        },
        "items": [
          {
            "name": "Prístup k fyzickej infraštruktúre",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Sluzby-distribucie/Pristup-k-fyzickej-infrastrukture"
          },
          {
            "name": "Nájom energetického zariadenia",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Sluzby-distribucie/Najom-energetickeho-zariadenia"
          },
          {
            "name": "Zmena dodávateľa",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Sluzby-distribucie/Zmena-dodavatela"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Správcovia a spoločenstvá vlastníkov",
        "url": "/Uvod/Podnikatelia/Sluzby-distribucie",
        "items": [
          {
            "name": "Zmena distribučnej sadzby pre nebytové priestory",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Existujuce-pripojenie/Zmena-distribucnej-sadzby-v-domacnostiach"
          },
          {
            "name": "Hromadné plombovanie",
            "url": "/Uvod/Podnikatelia/Sluzby-distribucie/Hromadne-odplombovanie-a-zaplombovanie"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Developeri",
    "url": "/Uvod/Developeri",
    "img": "/img/orig/8589/Developeri.jpg",
    "items": []
  },
  {
    "name": "Dodávatelia",
    "url": "/Uvod/Dodavatelia",
    "img": "/img/orig/8590/Dodavatelia.jpg",
    "items": [
      {
        "name": "Spolupráca",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "icon": "icon-hdo",
              "title": "Časy prepínania nízkej a vysokej tarify",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Casy-prepinania-nizkej-a-vysokej-tarify"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Dodavatelia/Spolupraca",
        "items": [
          {
            "name": "Rámcová distribučná zmluva",
            "url": "/Uvod/Dodavatelia/Spolupraca/Ramcova-distribucna-zmluva"
          },
          {
            "name": "Proces zmeny dodávateľa",
            "url": "/Uvod/Dodavatelia/Spolupraca/Proces-zmeny-dodavatela"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Dátová komunikácia",
        "rightCard": {
          "title": "Online služby",
          "text": false,
          "list": [
            {
              "icon": "icon-computer",
              "title": "Distribučný portál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Distribucny-portal"
            },
            {
              "icon": "icon-geoportal",
              "title": "Geoportál",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
            },
            {
              "title": "Všetky online služby",
              "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
            }
          ]
        },
        "url": "/Uvod/Dodavatelia/Datova-komunikacia"
      },
      {
        "name": "Typové diagramy odberu",
        "url": "/Uvod/Dodavatelia/Typove-diagramy-odberu"
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Výrobcovia",
    "url": "/Uvod/Vyrobcovia",
    "rightCard": {
      "title": "Online služby",
      "text": false,
      "list": [
        {
          "icon": "icon-ziadost-pripojenie",
          "title": "Žiadosť o pripojenie malého zdroja",
          "url": "https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/nova-ziadost.html"
        },
        {
          "icon": "icon-ziadost-pripojenie-sledovanie",
          "title": "Sledovanie stavu žiadosti",
          "url": "https://www.diportal.sk/zsdis-pri-vyroba-web/overenie-stavu-ziadosti.html"
        },
        {
          "icon": "icon-geoportal",
          "title": "Geoportál",
          "url": "/Uvod/Online-sluzby/Geoportal"
        },
        {
          "icon": "icon-aktualne-poruchy",
          "title": "Aktuálne poruchy",
          "url": "/Uvod/Online-sluzby/Aktualne-poruchy-v-distribucnej-sieti"
        },
        {
          "icon": "icon-planovane-odstavky",
          "title": "Plánované odstávky",
          "url": "/Uvod/Online-sluzby/Planovane-odstavky"
        },
        {
          "title": "Všetky online služby",
          "url": "/Uvod/Online-sluzby/"
        }
      ]
    },
    "img": "/img/orig/8591/Vyrobcovia.jpg",
    "items": [
      {
        "name": "Postup, ako sa pripojiť",
        "url": "/Uvod/Vyrobcovia/Ako-sa-pripojit"
      },
      {
        "name": "Oznamy",
        "url": "/Uvod/Vyrobcovia/Oznamy"
      },
      {
        "name": "Zákonná podpora",
        "url": "/Uvod/Vyrobcovia/Zakonna-podpora"
      },
      {
        "name": "Povinnosti",
        "url": "/Uvod/Vyrobcovia/Povinnosti"
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Miestne DS",
    "url": "/Uvod/Miestne-distribucne-sustavy",
    "img": "/img/orig/8592/Miestne-DS.jpg",
    "items": [
      {
        "name": "Postup, ako sa pripojiť",
        "url": "/Uvod/Miestne-distribucne-sustavy/Ako-sa-pripojit"
      },
      {
        "name": "Povinnosti",
        "url": "/Uvod/Miestne-distribucne-sustavy/Povinnosti"
      }
    ]
  }
]
Tip

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Západoslovenská distribučná, a.s., vám následne namontuje elektromer na pripravené odberné miesto do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera. Túto požiadavku za vás vybaví váš dodávateľ elektriny.

Tip

O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr.