Postup ako sa pripojiť

Vlastníte alebo staviate nehnuteľnosť, ktorá ešte nie je pripojená do elektrickej siete? Zostavili sme pre vás 5 krokov, vďaka ktorým ju môžete pripojiť do našej siete

Vyplňte žiadosť z pohodlia domova:

  Elektronická žiadosť  Stav vybavenia žiadosti

Ďalšie možnosti ako podať žiadosť:

 • Telefonicky na Zákazníckej linke 0850 333 999
 • Poštou
 • Emailom
 • Prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

K žiadosti pripojte aj povinnú prílohu:

Ak plánujete stavať nový dom, pripojte k žiadosti aj povinnú prílohu - situačný plán, ktorý musí obsahovať:

 • vyznačenie polohy objektu,
 • parcelné číslo pozemku s názvom ulíc, ak je parcelných čísel pozemkov a samotných pozemkov viac, uveďte ich všetky.

Situačný plán si môžete bezplatne vytvoriť v našej aplikácii Geoportál, alebo na Katasterportáli

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia:

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy na podpis.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre vás aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo na poštovú adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie.

Poplatok môžete uhradiť:

 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení
 • poštovou poukážkou priloženou k Zmluve o pripojení
 • načítaním QR kódu

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 14 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári. 

Doručte nám doklady uvedené v Technických podmienkach pripojenia - ich zoznam nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. Revíznu správu nám môžete poslať emailom na odberatel@zsdis.sk. Všetky strany revíznej správy, nám prosím doručte v jednom súbore (akceptovateľný formát súboru je PDF alebo TIF), ostatné doklady (projekty, plány, ...) nám doručte na poštovú adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

V sprievodnom liste/emailovej komunikácii k zasielanej dokumentácii je potrebné uviesť číslo zmluvy o pripojení, aby sme vedeli dokumentáciu jednoznačne priradiť.

Čo ďalej...

Po doručení zmluvy na našu adresu, zaplatení ceny za pripojenie a príprave odberného miesta, náš technik skontroluje splnenie technických podmienok pripojenia a v termíne uvedenom v zmluve o pripojení pripraví odberné miesto na distribúciu a dodávku elektriny.

Ak sú splnené všetky predošlé kroky, odošleme vám elektronicky alebo poštou Oznámenie o splnení technických podmienok pripojenia.

Tip

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Západoslovenská distribučná, a.s., vám následne namontuje elektromer na pripravené odberné miesto do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera. Túto požiadavku za vás vybaví váš dodávateľ elektriny.

Tip

O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr.