Postup ako sa pripojiť

Vlastníte alebo staviate nehnuteľnosť, ktorá ešte nie je pripojená do elektrickej siete? Zostavili sme pre vás 5 krokov, vďaka ktorým ju môžete pripojiť do našej siete

Vyplňte žiadosť z pohodlia domova:

  Podanie žiadosti

Ďalšie možnosti ako podať žiadosť:

 • Telefonicky na Zákazníckej linke 0850 333 999
 • Poštou
 • Prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

K žiadosti pripojte aj povinnú prílohu:

Ak plánujete stavať nový dom, pripojte k žiadosti aj povinnú prílohu - situačný plán, ktorý musí obsahovať:

 • vyznačenie polohy objektu,
 • parcelné číslo pozemku s názvom ulíc, ak je parcelných čísel pozemkov a samotných pozemkov viac, uveďte ich všetky.

Situačný plán si môžete bezplatne vytvoriť v našej aplikácii Geoportál, alebo na Katasterportáli

Upozornenie

V prípade, že plánujete využívať na vašom odbernom mieste hlavný istič s vyššou hodnotou ako 32 A alebo dvojtarifné meranie, je možné, že na zabezpečenie požadovanej kapacity bude potrebné budovanie elektroenergetických zariadení na našej strane. V takomto prípade bude požadovaná vaša spolupráca pri ich budovaní vo forme predloženia dokladov ako sú: stavebné povolenie, projektová dokumentácia, majetkovo právne vysporiadanie, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu a iných dotknutých organizácií a pod.

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia:

Kroky potrebné k zriadeniu nového pripojenia

Tipy pre urýchlenie procesu pripojenia:

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o technických podmienkach (napr. potreba vybudovať rozvádzač elektromera), ktoré sú pre vás aj pre našu spoločnosť v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy záväzné.

Pred podpisom Zmluvy o pripojení sa oboznámte s Obchodnými podmienkami pripojenia (v kapitole 2.1 „Všeobecné ustanovenia“), ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Nahrajte podpísanú zmluvu pohodlne elektronicky:

 Nahrať zmluvu

alebo

podpísanú Zmluvu o pripojení pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie

Vami podpísaná zmluva nám musí byť doručená do 75 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Po podpísaní zmluvy zaplaťte cenu za pripojenie.

Poplatok môžete uhradiť:

 • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
  • IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102
  • Variabilný symbol: Uveďte číslo Zmluvy o pripojení
 • poštovou poukážkou priloženou k Zmluve o pripojení
 • načítaním QR kódu

Faktúru vám odošleme po prijatí úhrady ceny za pripojenie. V prípade pripojenia s potrebou rozšírenia distribučnej sústavy vám faktúru za pripojovací poplatok (vyúčtovaciu faktúru) odošleme po vybudovaní elektroenergetických zariadení.

Upozornenie

Vrátenie ceny za pripojenie
Rozmysleli ste si zámer pripojiť odberné miesto? O vrátenie ceny za pripojenie nás môžete požiadať e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zaplatenia ceny za pripojenie.

Dôležité

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od vášho podpísania Zmluvy o pripojení. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 14 kalendárnych dní, návrh tejto zmluvy zaniká a pre realizáciu pripojenia je potrebné, aby ste podali novú žiadosť o pripojenie.

Pripravte odberné miesto v zmysle technických podmienok pripojenia uvedených v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení. S realizáciou vám pomôže váš elektrikár alebo Odporúčaní elektrikári.

Doručte nám dokumentáciu uvedenú v Technických podmienkach pripojenia -  zoznam požadovanej dokumentácie nájdete v prílohe č. 1. Zmluvy o pripojení.

Ako má byť dokumentácia vypracovaná a čo má obsahovať.

Dokumentáciu nám môžete odoslať/doručiť pohodlne elektronicky:

 Nahrať dokumentáciu

Pred nahratím dokumentácie sa identifikujte:

 • číslom Zmluvy o pripojení,
 • EIC kódom odberného miesta.

Nahrajte dokumentáciu k Zmluve o pripojení do správnej sekcie:

 • revízna správa,
 • plán skutočného vyhotovenia,
 • atesty meracích transformátorov prúdu/napätia,
 • schéma zapojenia merania,
 • ostatná dokumentácia.
Upozornenie 

Pre zabezpečenie efektívneho spracovania vašej dokumentácie vám odporúčame, aby dokumentácia spĺňala nasledujúce kritériá:

V prípade, že tieto kritéria nebudú splnené, môžeme vás požiadať o opätovné zaslanie dokumentácie.

alebo doklady pošlite na poštovú adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.,
P.O.BOX 292,
810 00 Bratislava 1

Upozornenie
Ak odosielate dokumentáciu poštou, v sprievodnom liste je potrebné uviesť číslo Zmluvy o pripojení, aby sme vedeli dokumentáciu jednoznačne priradiť.
Tip

Domová prípojka, káblový rozvod, skriňa

Domová prípojka, káblový rozvod, skriňa


Domová prípojka zo stĺpa

Vyberte si dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie. Dodávateľa môžete kontaktovať po prijatí Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia.

Montáž elektromera

Západoslovenská distribučná, a.s., vám následne namontuje elektromer na pripravené odberné miesto do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky na montáž elektromera. Túto požiadavku za vás vybaví váš dodávateľ elektriny.

Tip

O montáž elektromera nás musí požiadať váš dodávateľ elektriny. Preto ak chcete montáž urýchliť, uistite sa, že váš dodávateľ nám žiadosť odošle čo najskôr.