ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Informácie o ochrane osobných údajov pri používaní aplikácie “Západoslovenská distribučná - ZSD” spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

V súvislosti s používaním mobilnej aplikácie (ďalej len „Aplikácia“) získavame osobné údaje registrovaných používateľov a v niektorých prípadoch aj iných osôb (ďalej len „používateľ“). Chceme, aby mali používatelia prehľad o tom, aké osobné údaje používame, čo s nimi robíme, komu ich poskytujeme a tiež rozumeli svojim právam, prostredníctvom ktorých môžu vykonávať kontrolu nad spracúvaním svojich osobných údajov.

Tento dokument poskytuje informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov zákazníkov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Informácie uvedené v tomto dokumente platia v prípadoch, keď spracúvame osobné údaje ako prevádzkovateľ. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov môžu byť poskytnuté aj prostredníctvom samostatnej informácie alebo vyhlásenia.

ZÁKLADNÉ POJMY

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba – je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Za dotknutú osobu sa považujú všetci používatelia Aplikácie, ktorí sú fyzickými osobami (vrátane podnikateľov - SZČO).

Prevádzkovateľ - je subjekt, ktorý určuje podmienky spracúvania osobných údajov a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov.

Sprostredkovateľ – znamená subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, musí sa však presvedčiť o tom, že sprostredkovateľ poskytuje dostatočné záruky na zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s GDPR.

Spracúvanie – predstavuje operácie/činnosti vykonávané s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, pričom nezáleží na tom, či sa vykonávajú automatizovane alebo manuálne.

Profilovanie - je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s majetkovými pomermi, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

2 ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3879/B (len „ZSD“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare), e-mail: odberatel@zsdis.sk alebo vyrobca@zsdis.sk, Zákaznícka linka: 0850 333 999 (zo zahraničia volajte: +421 232 11 54 00), www.zsdis.sk spracúva osobné údaje používateľov Aplikácie v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto dokumente a ako prevádzkovateľ  zodpovedá za ich ochranu a spracúvanie. Pokiaľ právne predpisy neustanovujú inak, ZSD taktiež nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľmi, ktorých na tento účel poverila.

3 PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania a právneho základu spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov (konkrétny rozsah osobných údajov využívaných na príslušný účel je uvedený v bode 3.2):

a) Identifikačné údaje (meno, priezvisko);
b) Kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa);
c) Prihlasovacie údaje do Aplikácií (prihlasovacie meno/ID používateľa, e-mail, heslo);
d) Informácie o mieste spotreby a výrobnom zariadení (adresa, EIC kód, číslo miesta spotreby, číslo elektromera,   typový diagram a technické parametre – ak sú osobnými údajmi);
e) Informácie o zmluvnom vzťahu s používateľom (napr. dátum začiatku/konca zmluvy, typ zmluvy/služby);
f) Informácie o spotrebe elektriny;
g) Údaje o polohe mobilného zariadenia;
h) Fotografie zhotovené alebo nahrané do Aplikácie používateľom;
i) Informácie o interakcii a spätnej väzbe používateľa;
j) IP adresa alebo iné technické údaje zariadenia;
k) Užívateľské nastavenia Aplikácie (nastavenia notifikácií)
l) Ďalšie údaje potrebné na plnenie zákonných požiadaviek a obhajovanie, uplatňovanie a preukazovanie právnych nárokov.

3.2 PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL POUŽITIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvané prostredníctvom Aplikácie súvisia s existenciou zmluvného vzťahu s používateľom, ktorý je zároveň zákazníkom spoločnosti ZSD a Aplikácia rozširuje možnosti používateľa na prístup k zmluvným údajom a komunikáciu so spoločnosťou ZSD.

Na niektoré úkony, napr. využitie fotoaparátu na mobilnom zariadení, spracúvanie údajov o polohe zariadenia, prístup k úložisku mobilného zariadenia však môže byť potrebné  udelenie osobitného súhlasu. Tieto súhlasy môžu byť nastavené rôzne u každého výrobcu mobilného zariadenia, pričom súhlas môže byť udelený pre špecifickú kategóriu ako celok. Ak používateľ odmietne udeliť príslušný súhlas, časť funkcionality Aplikácia môže byť obmedzená.

Osobné údaje používateľov používame aj na ochranu našich oprávnených záujmov súvisiacich s prevádzkou Aplikácie a jej jednotlivých účelov, najmä na identifikáciu používateľa, bezpečnosť a zabezpečenie komunikáciu s používateľom.

Proti spracúvaniu údajov na účely oprávnených záujmov máte právo uplatniť námietku. V takom prípade môžeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, len pokiaľ preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami.

Získané osobné údaje môžu byť následne spracúvané na štatistické účely spôsobom zlučiteľným s pôvodným účelom spracúvania, pričom ZSD zabezpečí, aby boli použité osobné údaje len v nevyhnutnej miere. Osobné údaje sú spracúvané v Aplikácii po dobu jej využívania.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ZSD nájdete na www.zsdis.sk/Uvod/Spolocnost/GDPR.

3.3 ÚČEL SPRACÚVANIA

Účelom spracúvania osobných údajov v Aplikácii je najmä:

a) Registrácia používateľa

Rozsah spracúvaných údajov podľa čl. 3.1: a) až c)

b) Nahlasovanie odpočtov

Rozsah spracúvaných údajov podľa čl. 3.1: d), f), g), h), i) a j)

c) Prístup k informáciám o zmluve (napr. stav schvaľovania)

Rozsah spracúvaných údajov podľa čl. 3.1: a,) d), e), i) a j)

d) Sledovanie spotreby

Rozsah spracúvaných údajov podľa čl. 3.1: d), f), g), h), i) a j)

e) Nahlasovanie poruchy a nedostatkov na zariadeniach distribučnej siete

Rozsah spracúvaných údajov podľa čl. 3.1: a), d), g), h), i) a j)

f) Informácie o plánovaných odstávkach alebo aktuálnych poruchách

Rozsah spracúvaných údajov podľa čl. 3.1: d), i) a k) 

4 ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZSD získava osobné údaje predovšetkým priamo od používateľov Aplikácie ako dotknutých osôb.

5 AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE, PROFILOVANIE, COOKIES

ZSD pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom Aplikácie nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu, ktoré by malo na používateľov právne účinky alebo podobne významný vplyv.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie založené na profilovaní, ktoré by malo právne alebo podobne významné účinky (čl. 22 GDPR). 

6 PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ/EHP) sa uskutoční len, ak tretia krajina podľa rozhodnutia Komisie (EÚ) zaručuje primeranú úroveň ochrany alebo ak prevádzkovateľ resp. sprostredkovateľ, ktorým je dovozcom údajov, poskytol primerané záruky ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom štandardných doložiek o ochrane údajov).

7 PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Osobné údaje používateľov poskytujeme sprostredkovateľom, ktorých sme poverili ich spracúvaním v našom mene. Ide najmä o spoločnosti zo skupiny ZSE (www.skupinazse.sk), poskytovateľov služieb call centra, poradenské spoločnosti a agentúry, poskytovateľov IT služieb, poskytovateľov servisných a manipulačných služieb a ďalšie osoby, ktorých služby používame pri výkone našej činnosti. Sprostredkovateľov si starostlivo vyberáme tak, aby sme vedeli zabezpečiť právne požiadavky na ochranu údajov. ZSD poskytuje osobné údaje zákazníkov tiež doručovateľom, kuriérskym spoločnostiam ako aj iným subjektom v rozsahu zákonom ustanovených povinností.

8 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY A ICH UPLATNENIE

8.1 Práva používateľov

Používateľ ako dotknutá osoba má právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • získať od ZSD potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní osobných údajov a kópiu údajov (za ďalšie kópie, o ktoré používateľ Aplikácie požiada, môže ZSD účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom),
 • aby ZSD bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú,
 • právo na vymazanie tzn. právo dosiahnuť u ZSD bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky ustanovené v čl. 17 GDPR,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov tzn. právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol ZSD, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 GDPR,
 • kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu,
 • právo na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú,
 • právo domáhať sa ochrany svojich práv na príslušnom súde v zmysle čl. 78 GDPR,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

8.2 Možnosti uplatnenia práv

S cieľom chrániť práva používateľov a predchádzať prípadnému zneužitiu či úniku osobných údajov je možné práva dotknutej osoby uplatniť len nasledujúcimi spôsobmi:

 • poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla alebo doručenou do podateľne ZSD,
 • e-mailom na adrese: odberatel@zsdis.sk.

Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa a zrozumiteľne a jasne špecifikovať predmet žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá. Aby sme dotknutým osobám uľahčili prístup k ich právam, pripravili sme vzory žiadostí, ktoré dostupné na www.zsdis.sk.

V prípade práva na prístup k údajom, práva na prenosnosť a práva na výmaz údajov, ktorých zneužitie by mohlo mať zásadný dopad na práva a slobody dotknutej osoby, odporúčame, aby bol podpis žiadateľa na žiadosti zasielanej poštou alebo doručenej do podateľne úradne overený resp. aby žiadosť zasielaná emailom bola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa; v opačnom prípade pri pochybnostiach o totožnosti žiadateľa môžeme požadovať splnenie dodatočných požiadaviek na overenie jeho totožnosti. Pri osobnom podaní žiadosti tieto podmienky nemusia byť splnené, nakoľko si totožnosť overíme z predloženého dokladu totožnosti.

Ak právo dotknutej osoby uplatňuje na základe plnej moci iná osoba, požadujeme predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, pričom plná moc nesmie byť staršia ako 6 mesiacov. 

9 ZODPOVEDNÁ OSOBA (DATA PROTECTION OFFICER)

V prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to e-mailom na adresu: dpo@zsdis.sk alebo poštou na Západoslovenská distribučná, a.s. – zodpovedná osoba, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Verzia: 06/2024