ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo Chrome

Komerčné zdroje

Plánujete pripojiť Komerčný zdroj? Pred samotným pripojením do distribučnej sústavy je s nami potrebné uzatvoriť zmluvný vzťah.

 Čo je komerčný zdroj

Upozornenie

Pred podaním žiadosti si preverte, či je na pripojenie vášho zariadenia na výrobu elektriny voľná kapacita.

Kroky potrebné k pripojeniu komerčného zdroja:

Zdroje do 100 kW  Zdroje nad 100 kW (vrátane)

 

Vyplňte žiadosť pohodlne online:

Žiadosť o pripojenie komerčného zdroja - podnikatelia:

 Podanie žiadosti

Žiadosť o pripojenie komerčného zdroja - domácnosti:

 Podanie žiadosti

Ak ste už žiadosť podali, sledujte stav jej vybavenia online.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.

Upozornenie

Od 1.12.2022 v zmysle §2 ods. 3 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE platí: pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia.

Upozornenie

Ak máte záujem o zmenu obchodného partnera na existujúcom odovzdávacom mieste alebo chcete podať žiadosti o nezáväznú územnotechnickú informáciu vyplňte priložené PDF.

Najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti vám odošleme na podpis návrh Zmluvy o pripojení a Zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy.

Súčasťou Zmluvy o pripojení sú informácie o obchodných a technických podmienkach (napr. definovanie hlavného rozpojovacieho miesta, deliaceho miesta, požiadavky na riadiaci informačný systém), ktoré sú pre vás a aj pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v prípade podpísania a doručenia návrhu zmluvy, záväzné.

Súčasťou Zmluvy o prístupe je:

  • náš záväzok zabezpečiť prístup vášho zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy do výšky maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej v Zmluve o prístupe,
  • váš záväzok neprekročiť maximálnu rezervovanú kapacitu,
  • váš záväzok riadne a včas uhrádzať platby za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity, odvod do Národného jadrového fondu a cenu za prístup do sústavy v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami.

Podpísané zmluvy pošlite na adresu:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Upozornenie

Vami podpísanú Zmluvu o pripojení nám doručte najneskôr do 45 kalendárnych dní od dátumu jej podpísania našou spoločnosťou. Ak nám z vašej strany podpísaná zmluva nebude doručená v uvedenej lehote, návrh tejto zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Upozornenie

Bez podpisu Zmluvy o prístupe nie je možné pokračovať v nasledovných krokoch.

Po doručení obojstranne podpísanej Zmluvy o pripojení vám obratom vystavíme faktúru na cenu za pripojenie (ak bude táto cena za pripojenie vyčíslená).

Poplatok môžete uhradiť:

  • vkladom alebo bankovým prevodom na účet
    • IBAN: SK38 0200 0000 0025 3803 3751
    • Variabilný symbol: Uveďte číslo zálohovej faktúry
  • načítaním QR kódu

Upozornenie

Cenu za pripojenie je potrebné uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní od vystavenia zálohovej faktúry na úhradu pripojovacieho poplatku. Ak cenu za pripojenie neuhradíte do 15 kalendárnych dní, návrh zmluvy zaniká a ako žiadateľ ste povinný podať novú žiadosť o pripojenie.

Pre uvedenie komerčného zdroja do prevádzky pokračujte v týchto krokoch.