Stavebné povolenie

  1. Podajte žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii:
  2. Žiadosť s prílohou pošlite poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
  3. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu uzatvorte so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Zmluvu o spolupráci,  v ktorej budú stanovené technické podmienky pripojenia.

§  výpočet elektrickej bilancie stavebného objektu, uvedenie  inštalovaného výkonu Pi, maximálneho výkonu Ps, súpis odberných miest a hodnoty hlavných ističov pred elektromermi plánovaných odberných miest;

Upozornenie:

Najneskôr pred požiadaním o vyjadrenie k projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu je potrebné uzatvoriť so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., Zmluvu o spolupráci, v ktorej budú stanovené záväzné technické a ostatné podmienky pripojenia resp. vybudovania nových distribučných rozvodov k plánovaným objektom.

Bez tejto zmluvy nebude vydané stanovisko Západoslovenská distribučná, a.s. k projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu.