Stavebné povolenie

 1. Vypracujte projektovú dokumentáciu v zmysle vyjadrenia k možnosti podmienok pripojenia, resp. vyjadrenia k územnému rozhodnutiu.

  Projektová dokumentácia (v prípade elektroenergetických zariadení ZSD) musí byť vypracovaná v zmysle "Štandardov projektovej dokumentácie ", "Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sietí a distribučných transformačných staníc" a "Pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" zverejnených na tejto stránke a musí obsahovať:
  • výpočet elektrickej bilancie stavebného objektu, uvedenie inštalovaného výkonu Pi (kW), súčasného výkonu Ps (kW), súpis odberných miest a hodnoty hlavných ističov pred elektromermi plánovaných odberných miest;
  • situačný výkres osadenia stavebného objektu na pozemku a jeho pripojenia na existujúcu distribučnú sústavu, vrátane všetkých pripojení na inžinierske siete, plánovaného oplotenia a vyznačenia ochranných pásiem elektroenergetických zariadení;
  • situačné výkresy distribučných rozvodov a zariadení.
  Tip
  Ak potrebujete zabezpečiť projektové práce na distribučné vedenia, odporúčame vám využiť niektorého z nami preverených dodávateľov projektových prác.
 2. Vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s nami odkonzultujte a požadované úpravy zapracujte v zmysle našich požiadaviek.
 3. Finálnu projektovú dokumentáciu priložte k Žiadosti o pripojenie hromadného charakteru.
 4. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie vám vydáme po podpise Zmluvy o pripojení, zaslanej na základe vami podanej žiadosti o pripojenie hromadného charakteru, a po zaplatení ceny za pripojenie uvedenej v Zmluve o pripojení.

Kontaktujte nás

Ak ste developer a potrebujete našu konzultáciu, pošlite nám správu cez kontaktný formulár.